تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

تاریخچه تجارت الکترونیک 10
تعاریف و مفاهیم تجارت الکترونیک 11
برتری تجارت الکترونیک به تجارت سنتی 13
انواع تجارت الکترونیک 14
مزایای تجارت الکترونیک 16
محدودیتهای تجارت الکترونیک 18
صنایع کوچک و متوسط 19
مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی 20
2-3-2- اهميت راهبردي بنگاههاي كوچك ومتوسط در کشورهای در حال توسعه 21
2-3-3- نقش بنگاههاي كوچك و متوسط درتجارت بين الملل 22
2-3-4- تعریف بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs) 22
2-3-5- تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط 25
2-3-5-1- شهرک های صنعتی 25
2-3-5-2- مناطق ویژه اقتصادی 26
عنوان صفحه
2-3-5-3- پارک های علمی تحقیقاتی و فناوری 26
2-3-5-4- خوشه های صنعتی 27
2-3-5-4-1- مشخصه های خوشه های صنعتی 27
2-3-5-4-2-زیر مجموعه یک خوشه صنعتی 28
2-3-5-4-3- مزایای توسعه خوشه صنعتی 28
تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 29
مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 30
جمع بندی و نتیجه گیری 31
فصل سوم: مرور تحقیقات پیشین

3-1- مقدمه 33
3-2- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران 34
3-3- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 40
3-3-1- سایر کشورها 40
3-3-2- ایران 47
3-4- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 49
3-4-1- سایر کشورها 49
3-4-2- ایران 54
3-5- جمع بندی و نتیجه گیری 57
فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- مقدمه 59
4-2- نوع روش تحقیق 59
4-3- جامعه و نمونه آماری 60
4-3-1- جامعه 60
عنوان صفحه
4-3-2-جامعه هدف 60
4-3-3- عضوجامعه آماری 61
4-3-4- نمونه 61
4-4- روش گرداوری داده ها 62
4-5- شرح مراحل تحقیق 63
4-5-1- بررسی پیشینه موضوع 65
4-5-2- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 65
4-5-3- جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این موانع 65
4-5-4- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی 65
4-5-5- تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC در شرکتهای کوچک و متوسط ایران 74
4-5-6-تهیه پرسشنامه 75
4-5-7- توزیع و تکمیل پرسشنامه 75
4-5-7-1- روایی 76
4-5-7-2- پایایی 76
4-5-8- تجزیه وتحلیل داده ها 77
4-5-8-1- آمار توصیفی و استنباطی سئوالات پرسشنامه 77
4-5-8-1-1- فرضیه اول 77
4-5-8-1-2- فرضیه دوم 78
4-5-8-1-3- فرضیه سوم 79
4-5-8-1-4- فرضیه چهارم 79
4-5-8-1-5- فرضیه پنجم 80
4-5-8-1-6- فرضیه ششم 80
4-5-8-1-7- فرضیه هفتم 81
4-5-8-1-8- فرضیه هشتم 81
4 -5-8-1-9- فرضیه نهم 82
عنوان صفحه
4-5-8-2- تحلیل عاملی 83
4-5-8-2-1 – مفاهیم کلیدی 84
4-5-8-2-2- مراحل اجرای تحلیل عاملی 85
4 -5-9-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد 87
4-5-10- ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد 88
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

5-1- مقدمه 89
5-2- آمار توصیفی وضعیت پاسخگویان 90
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر جنسیت 90
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سن 91
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات 92
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی 93
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر تجربه استفاده از اینترنت 94
آمار توصیفی وضعیت شرکتهای مورد بررسی 95
بررسی وضعیت سنی شرکتها 95
بررسی وضعیت تعداد پرسنل شرکتها 96
بررسی نوع فعالیت شرکتها 97
بررسی سطح تحصیلات مدیران شرکتها 99
بررسی تعداد کامپیوتر و کامپیوتر متصل به اینترنت در شرکتها 100
بررسی میزان بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتها 102
بررسی نرمال بودن داد ها 104
بررسی میزان تاثیر موانع توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان 105

عنوان صفحه
بررسی میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن از دیدگاه پاسخگویان 105
5-6-1-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل اول 105
5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل اول 106
بررسی میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان 107
5-6-2-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوم 107
5-6-2-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم 109
بررسی میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 110
5-6-3-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سوم 110
5-6-3-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم 111
بررسی میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 112
5-6-4-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهارم 112
5-6-4-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم 114
بررسی میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 117
5-6-5-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پنجم 117
5-6-5-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم 119
عنوان صفحه
بررسی میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 120
5-6-6-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل ششم 120
5-6-6-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم 122
بررسی میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 123
5-6-7-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هفتم 123
5-6-7-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم 124
بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 125
5-6-8-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هشتم 125
5-6-8-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم 126
بررسی میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 127
5-6-9-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل نهم 127
5-6-9-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم 129
بررسی میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 130
5-6-10-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دهم 130
5-6-10-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم 131
عنوان صفحه
بررسی میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 132
5-6-11-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل یازدهم 132
5-6-11-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم 134
بررسی میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 135
5-6-12-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوازدهم 135
5-6-12-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم 136
بررسی میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 140
5-6-13-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سیزدهم 140
5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم 142
بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 143
5-6-14-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهاردهم 143
5-6-14-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم 144
بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 146
5-6-15-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پانزدهم 146
5-6-15-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم 147
عنوان صفحه
بررسی میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 148
5-6-16-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم 148
5-6-16-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم 149
5-7- اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 151
5-8- آزمون تایید مدل مفهومی پیشنهادی 153
فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات

6-1- مقدمه 165
6-2- جمع بندی نتایج 165
3-6-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک 167
6-4- ارائه راهکار اجرایی 167
فهرست منابع 172
پیوست اول 176
چکیده به زبان انگلیسی 183

فهرست جدولها

عنوان و شماره صفحه
جدول 2-1- منافع استفاده از تجارت الکترونیک در سازمانها 16
جدول 2-2-طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد در صنایع شمال آمریکا 23
جدول 2-3- طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحاديه اروپا 23
جدول 3-1- موانع اشاره شده در تحقیقات پیشین با بیشترین فراوانی 57
جدول 5-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 90
جدول5-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن 91
جدول 5-3- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات 92
جدول 5-4- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی 93
جدول 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت 94
جدول 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن 95
جدول 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل 96
جدول 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت 97
جدول 5-9- سطح تحصیلات مدیران شرکت 99
جدول 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت 100
جدول 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت 101
جدول 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک 102
جدول5-13- سنجش نرمال بودن توزیع داده ها 104
جدول 5-14- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک 105
جدول 5-15- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی 106
عنوان و شماره صفحه
جدول 5-16- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول 106
جدول 5-17- میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک 108
جدول5-18 – نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 108
جدول 5-19 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم 109
جدول 5-20- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 110
جدول 5-21- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 111
جدول 5-22- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم 111
جدول 5-23- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 113
جدول 5-24- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 113
جدول 5-25- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم 114
جدول 5-26- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل چهارم 114
جدول 5-27- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهارم 115
جدول5-28 – آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل چهارم 115
جدول 5-29- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل چهارم 115
عنوان و شماره صفحه
جدول 5-30- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهارم 116
جدول 5-31 – نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات در سطوح

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فرسایش خاک، دریای خزر، استان ایلام Next Entries منبع تحقیق درمورد گیاه شناسی