منابع و ماخذ پایان نامه فرار از دین، ایقاع فضولی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………. 55
بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی ……………………………………………………………………….. 58
بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات …………………………………………………………………………… 59
بند ب 3: سکوت و بیان اراده ……………………………………………………………………………. 60
گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………….. 62
بند الف : اشتباه ……………………………………………………………………………………………… 62
بند الف 1 : مفهوم اشتباه ………………………………………………………………………………….. 63
بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود ………………………………………………… 63
بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع ……………………………………………………………. 64
بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ………………………………………………………….. 65
بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع ……………………………………………………….. 66
بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است ……………………………………………………… 67

عنوان صفحه
بند ب: اجبار و اکراه ………………………………………………………………………………………. 68
بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم …………………………… 68
بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ………………………………………………………………… 71
بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع …………………………………………………………………………… 72
بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع …………………………………………………………………………… 73
مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ……………………………………………………………………………… 75
گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن …………………………………………………………………… 75
بند الف: اهلیت تمتع ………………………………………………………………………………………. 76
بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………… 76
گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع……………………………………………………………. 78
بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع ………………………………………………………………………….. 79
بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………….. 79
بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر……………………………………………………………………. 81
بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع………………………………………………………………. 82
بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر………………………………………………………………………………. 82
بند الف3/2 : صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………. 82

عنوان صفحه
بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع ……………………………………………………………………………. 83
بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن………………………………………………………………………… 84
بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………….. 85
بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع ……………………………………………………………………………. 86
بند ج 1 : مفهوم رشد…………………………………………………………………………………………….. 86
بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی ……………………………………………………………………….. 87
مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………… 90
گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………….. 92
گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………. 93
بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است………………………………………………………………. 95
بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است………………………………………………………………. 96
گفتار سوم : قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………… 97
بند الف – مبنای حقوقی شرط…………………………………………………………………………………. 97
بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………….. 98
بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………..98
گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع……………………………………………………………………… 99
گفتار پنجم : قابل تملک بودن …………………………………………………………………………………. 99

عنوان صفحه
مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………….. 101
گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت……………………………………………………… 101
گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………… 102
گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع………………………………………………………………….. 108
بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع……………………………………………………………………… 108
بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع……………………………………………………………………. 108
بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ………………………………………………………………………… 109
بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………. 109
بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………… 110
فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع ……………… 111
مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………… 112
گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد……………………………………………………………………. 113
بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………. 113
بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………… 114
بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………….. 114
گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا……………………………………………………………………. 115
بند الف : ایقاع فضولی ………………………………………………………………………………………… 115

عنوان صفحه
بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………. 117
مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت………………………………………… 118
گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………. 119
بند الف: ایقاعات مجنون……………………………………………………………………………………….. 119
بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………….. 120
گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد……………………………….. 120
بند الف: ایقاعات صغیر ممیز…………………………………………………………………………………. 121
بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………….. 124
بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………….. 125
مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………. 126
گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………… 127
گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع………………………………………………………….. 128
گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………. 130
گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ……………………………………. 131
گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………….131
مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع……………………………………….. 132
مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین…………………………………………… 133

عنوان صفحه
نتیجه

پایان نامه
Previous Entries زنجیره تامین، عدم قطعیت، مدیریت ریسک Next Entries زنجیره تامین، آسیب پذیری، تامین کننده