منابع و ماخذ پایان نامه حوزه آموزش، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي
3-6- روش ها و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 110
3-6-1- روش پرسشنامه 111
3-7- روايي و پايايي ابزار سنجش پرسشنامه 112
3-7-1- روایی ابزار گردآوری اطلاعات 113
3-7-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 114
فصل چهارم: ارائه مدل و تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه 118
4-2- تجزيه و تحليل توصيفي 118
4-2-1- تجزيه و تحليل توصيفي جمعيت شناختي 118
4-3- تجزيه و تحليل استنباطي و آزمون فرض برای سوالات پرسشنامه ها 123
4-3-1- تعیین روایی سوالات پرسشنامه (آ-1) حوزه آموزش با کمک فرمول لاشه 123
4-3-2- آزمون فرض آماری برای سوالات پرسشنامه های (آ-2) 123
4-4- مدل سازی عوامل موثر بر فعالیت های آموزش و پژوهش و تولید علم با کمک نگاشت ادراکی فازی 127
4-5- مدل سازی عوامل موثر بر فعالیت های آموزشی دانشکده با کمک نگاشت های ادراکی فازی 130
4-6- تحلیل عوامل حیاتی موفقیت 130
4-6-1- رویکرد مرکزیت در تعیین عوامل حیاتی موفقیت حوزه آموزش 140
4-6-2- رویکرد مسیر اصلی در تعیین عوامل حیاتی موفقیت حوزه آموزش 143
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- مقدمه 150
5-2- نتیجه گیری 151
5-2-1- نتایج اجرا و پیاده سازی مدل 151
5-2-2- پاسخ به سوالات پژوهش 154
5-2-3- ویژگی ها و نوآوری های پژوهش 155
5-3- ارائه پیشنهادها 155
5-4-1- پیشنهادهایی به مدیران حوزه آموزش دانشکده 155
5-4-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 156
فهرست منابع و مراجع 159
پیوست ها 173
پیوست(1): پرسشنامه (آ-1) جهت بررسی روایی عوامل مؤثر در موفقیت فعالیت های آموزشی دانشکده 173
پیوست(2): پرسشنامه(آ-2) جهت بررسی پایایی عوامل مؤثر در موفقیت فعالیتهای آموزشی دانشگاه 178
پیوست(3): نتایج آزمون فرض مربوط به عوامل موثر در فعالیت های آموزشی 188
پیوست(4): خروجی نرم افزار FCMapper حوزه آموزش 191
پیوست(5): خروجی نرم افزار FCMapper حوزه آموزش 192

فهرست جدولها و شکلها

جدول(2-1): انواع روش هاي شناسايي عوامل حیاتی موفقيت 28
جدول(2-2): پژوهش های مرتبط با کاربرد FCM در خارج از کشور 59
جدول(2-3): پژوهش های مرتبط با کاربرد FCM در ایران 60
جدول(2-4): پژوهش های مرتبط با کاربرد FCM در حوزه مدیریت و صنایع 66
جدول (2-5): روش های یادگیری FCM 85
جدول(2-6): مرور ادبیات پژوهش های مرتبط با نگاشت های ادراکی در ایران 91
جدول (3-1): تعیین نمونه آماری حوزه آموزش. 109
جدول (4-1): لیست افراد خبره حوزه آموزش 110
جدول (4-3): توزيع فراواني ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش 119
جدول (4-5): توزيع فراواني سمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش 120
جدول (4-6): توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش 120
جدول (4-11): امتیاز روایی سوالات حذف شده حوزه آموزش طبق فرمول لاشه 123
جدول(4-12): امتیاز روایی سوالات حذف شده حوزه پژوهش طبق فرمول لاشه 124
جدول (4-13): عوامل موثر در موفقیت اهداف نهایی آموزشی دانشکده در پرسشنامه (آ-2) به صورت کد 125
جدول (4-14): عوامل حذف شده پرسشنامه (آ-2) که مقدار معنی دار بودن آنها (sin) بیشتر از 5 126
جدول (4-17): متغیرهای زبانی استفاده شده در فرآیند فازی سازی 128
جدول(4-21): درجه ورودی، خروجی و ورودی- خروجی (مرکزیت) مفاهیم حوزه آموزش 140
جدول(4-22): 12 عامل حیاتی موفقیت آموزش با رویکرد مرکزیت عامل 142
جدول(4-23): مسیرهای مهم دستیابی به اهداف نهایی بلند مدت حوزه آموزش 145
جدول(5-1): مقایسه عوامل حیاتی موفقیت حوزه آموزش در دو رویکرد 151

شکل(2-1): هرم برنامه ریزی 16
شکل(2-2) : نقش و جایگاه عوامل حیاتی موفقیت در برنامه ریزی راهبردی 29
شکل(2-3): تابع عضویت فازی 49
شکل (2-4): عدد فازی مثلثی 50
شکل (2-5): نمونه ای از توابع عضویت متغیرهای زبانی 50
شکل (2-15): مؤلفه های اصلی نگاشت ادراکی ((CM 51
شکل (2-16): مثالی از قسمتی از یک CM 52
شکل (3-1): مراحل انجام پژوهش 105
شکل (4-1): توزيع فراواني ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش 119
شکل (4-3): توزيع فراواني سمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش 120
شکل (4-4): توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش 121
شکل (4-9): توابع عضویت متغیرهای زبانی 128
شکل(4-10): FCM حوزه آموزش با نظر خبرگان 140
شکل(4-11): FCM طبقه بندی شده کلی حوزه آموزش 142
شکل(4-12): FCM حوزه آموزش با نظر خبرگان با وزن های بیشتر از 0.7 144
شکل(4-15): FCM حوزه آموزش و مسیرهای کلیدی 145

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
فعاليت سازمانها، امروزه در محيطي به مراتب پيچيده‌‌تر از گذشته انجام مي‌‌شود و سازمانهايي كه نتوانند زودتر و سريع‌تر از رقبا از خود عكس‌العمل نشان دهند و در مقابل تغييرات متعدد و تأثيرگذار محيطي از جمله قوانين و مقررات، تجارت خارجي، مسایل سیاسی و اقتصادی و … از خود واكنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، اميدي به بقا نخواهند داشت. در چنين شرايطي طرح برنامه‌‌ريزي و مديريت راهبردی با توجه به ابعاد وسيع و گسترده آن پاسخي به چگونگي برنامه‌‌ريزي مؤثر در بلندمدت است. اين نوع برنامه‌‌ريزي نگاهی به بيرون و عوامل محيطي دارد.
1-2- بیان مسئله
برنامهریزی راهبردی به ارزشها، موقعیت فعلی، محیط و عواملی که به آینده مطلوب سازمانی ارتباط دارد میپردازد. تصمیمگیری برای انتخاب راهبرد، شامل انتخاب هدفهای بلندمدت (اهداف راهبردی) و سپس راهبردهای اصلی سازمان است. هدفهای بلندمدت بیانگر نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردهای مشخص است که سازمان میکوشد در تأمین مأموریت خود بدست آورد. در صحنه تدوین راهبردها هدفهای بلندمدت دارای اهمیت ویژهای هستند. این هدفها تعیین کننده مسیر شرکت میباشند [1].
سازمان‌های آموزشي در صورتي وظيفه خود را به نحو احسن به انجام ميرسانند که مسير آينده جامعه را روشن نمايند و آيندهساز بودن از مشخصههاي اصلي آن‌هاست. تبيين چشمانداز براي اينگونه سازمان‌ها امري ضروري است] 2[.
بنا به نظر کارشناسان، امروزه آنچه سبب نیرومندی سازمانهای خصوصی خواهد شد تشخیص «عوامل حیاتی موفقیت»، یا «عوامل بحرانی موفقیت» اطلاعات و میزان استفاده بهینه از آنها است [3].
عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از مشخصهها، شرایط یا متغیرهایی که اگر درست مدیریت شوند میتوانند اثر قابل ملاحظهای بر موفقیت موضع رقابتی سازمان داشته باشند [4].
تعیین عوامل حیاتی موفقیت، روشی است که مدیر به وسیله آن میتواند نیازهای خود را تعریف کند و اطلاعات مورد نیاز و ضروری خود را دریافت کند [3].
مدیریت راهبردی فرآيندي است كه به وسيله آن مديران چشمانداز و مأموریت و اهداف درازمدت يك سازمان را وضع میکنند. در این فرآیند اهداف درازمدت با توجه به مشكلات اولویت‏دار و مأموريت سازمان، به صورت كلي، غير كمّي و جهت‏دار بيان مي‏شود. سپس اهداف عملكردي خاص تنظيم شده و راهبردهايي را به منظور دستيابي اين اهداف، در پرتو همه شرايط داخلي و خارجي مربوط تدوين میکنند. به عبارتی دیگر سازمانها بایستی ابزارهای لازم جهت دستیابی به اهداف خود را فراهم نمایند. لذا مي‌‌توان گفت محصول برنامه‌‌ريزي راهبردی، برنامه‌‌اي راهگشا و آينده‏نگر و متحول‌ساز است كه باید سازمان توسعه خود را در بستر شكار فرصت قرار داده و موجبات برتري و تعالی این سازمان را فراهم ‌سازد.
از طرفی در محیط پویای کنونی، سازمانها بایستی رفتاری فعال و پویا از خود نشان داده و محیط پویای خود را با نگاهی جامع رصد و شناسایی نمایند. سازمانها باید عوامل دستیابی به اهداف خود را در این محیط شناسایی کنند. آنگاه میزان تأثیر این عوامل را مشخص کرده و تا حد امکان تأثیر عوامل منفی را کاهش داده و عوامل مثبت را تقویت نمایند. لذا شناسايي عوامل موثر در موفقيت و میزان تأثیر آنها در دستيابي به اهداف راهبردی، براي مديريت ارشد ميتواند بسيار مفيد واقع شود. نگاشت ادراك فازي، اين عوامل را به صورت كلي نشان داده و روابط علي بين آنها را نشان میدهد.
دست یابی به اهداف راهبردی از موارد مهم فرایند برنامه ریزی در سازمان به حساب می‌آید[5].
شناسایی عوامل موثر و حیاتی در دستیابی به اهداف، میتواند سازمان را در امر تصمیمگیری و انتخاب گزینههای مطلوب راهبردی کمک کند. از طرفي نگاه كلي به عوامل حیاتی تأثیرگذار و ديدن روابط علي بين آنها در يك نگاه، براي مديريت ارشد بسيار مفيد است. عوامل حیاتی موفقیت1 تعداد محدود و معینی از حوزههای فعالیت هستند که باید نتایج رضایتبخش را که برای تحقق اهداف سازمانی ضروری هستند، حاصل نماید تا مدیریت بتواند به هدفهای خود برسد. در حقیقت این عوامل دقیقاً خاطرنشان میسازند چه فاکتورهایی برای یک مدیر حیاتی و کلیدی هستند تا وی بتواند به موفقیت دست یابد. نگاشت ادراك فازي یک نگاه کلی به عوامل موثر دستیابی به اهداف سازمان است. مدیریت عالی با نگاه به این نقشه میتواند عوامل و مسیرهای مهم را شناسایی و سناریوهای گوناگون را پیشبینی کند. ضمناً با تغییر وزن عوامل ميتوان سناریوهای مختلفی را پیشبینی و طراحي نمود. فقدان اين نگاشت ممكن است مديريت ارشد را در مورد عاملي بيتوجه سازد و لذا تحليل او ناقص و اشتباه باشد. حذف و در نظر گرفتن عامل حیاتی و ميزان اثر آن ميتواند به سازمان ضرر جبران ناپذيري وارد كند.
در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل موثر و حیاتی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان شناسایی گشته و از طریق نگاشت اداری فازی میزان اهمیت آنها را ارزیابی نمود.
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش
در عصر حاضر، سازمانها هر چه بزرگتر، گستردهتر و متنوعتر میگردند، مسئولین و مدیران آن‌ها بایستی نگاه بلندمدتتری را برای سازمان داشته و با بهرهگیری از تفکر راهبردی به برنامهریزی بپردازند. برنامهریزی راهبردی به عنوان ابزاری برای تعیین اهداف و خطوط کلی فعالیتها و مأموریت‌های سازمان در بلندمدت و پیدا کردن راه کارهایی برای تطبیق قابلیتهای درونی سازمان با شرایط محیطی و تنظیم و رساندن سازمان به نقطه تعادل مناسبتر در تعامل با محیط پیرامونی آن، استفاده میشود [6].
هدفهای بلندمدت باید به صورت کمی قابل سنجش، واقعی، قابل درک، چالشگر، دارای سلسله مراتب سازمانی، قابل دستیابی، معقول، روشن، باثبات و با هدفهای واحدهای مختلف سازمان سازگار باشند [1و7].
در چند سال اخیر با تغییرات شگفتآوری که در زمینههای مختلف، دانشگاهها را احاطه کرده است، مسئولان دریافتهاند که با تعیین اهداف و مأموریت‌های دانشگاه در زمانهای مدتدار (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) بهتر میتوانند برنامههای مورد نظر خود را به ثمر برسانند و نسبت به محیط خود واکنش نشان دهند. از این رو استفاده از برنامهریزی راهبردی به عنوان یک ضرورت در دانشگاهها مطرح شده است. لذا مطالعات گوناگونی راجع به تدوین برنامهریزی راهبردی در مؤسسات آموزش عالی و دانشکدهها صورت گرفته است [8].
علت وجودي سازمان‌های آموزشي و غير انتفاعي، انجام مأموریت‌های اصلي محوله مي¬باشد نه اهداف مالي و سودآوري و یکی از انتظارات جوامع از مجموعههای دانشگاهی، تلاش جهت ارائه راه‌حل‌هایی برای مشکلات جامعه است [9].
فعاليت سازمانها، امروزه در محيطي به مراتب پيچيده‌‌تر از گذشته انجام مي‌‌شود و سازمانهايي كه نتوانند زودتر و سريع‌تر از رقبا از خود عكس‌العمل نشان دهند و در مقابل تغييرات متعدد و تأثيرگذار محيطي از جمله قوانين و مقررات، تجارت خارجي، مسایل سیاسی و اقتصادی و … از خود واكنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، اميدي به بقا نخواهند داشت. در چنين شرايطي طرح برنامه‌‌ريزي و مديريت راهبردی با توجه به ابعاد وسيع و گسترده آن پاسخي است به چگونگي برنامه‌‌ريزي مؤثر در بلندمدت. اين نوع برنامه‌‌ريزي نگاهی به بيرون و عوامل محيطي دارد. سازمانها و به ویژه سازمانهای آموزشی و پژوهشی نیازمند برنامهریزی راهبردی و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، بوروکراسی، فارغ التحصیلان Next Entries منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، آسیب پذیری، انعطاف پذیری