منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، کیفیت زندگی، سرشت و منش

دانلود پایان نامه ارشد

که بی شائبه مرا در تهیه این مجموعه یاری کرد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرروت پژوهش 8
هدف پژوهش 9
هدف کلی 9
فرضیه های پژوهش 9
فرضیه های اصلی 9
فرضیه های فرعی 9
تعریف نظری و عملیاتی تحقیق 10
تعریف نظری شیوه های فرزند پروری 10
تعریف نظری کیفیت زندگی 10
تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش 10
تعریف نظری نوجویی 10
تعریف نظری آسیب پرهیزی 10
تعریف نظری پاداش وابستگی 10
تعریف نظری پشتکار 10
تعریف نظری خودراهبردی 10
تعریف نظری همکاری 11
تعریف نظری خود-فراروی 11
تعریف نظری اختلال هویت جنسی 11
تعریف عملیاتی سبک والدینی 11
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی 11
تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش 12
تعریف عملیاتی نوجویی 12
تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی 12
تعریف عملیاتی پاداش وابستگی 12
تعریف عملیاتی پشتکار 12
تعریف عملیاتی خود راهبردی 12
تعریف عملیاتی همکاری 12
تعریف عملیاتی خود-فراروی 12
تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی 12
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری شیوه فرزند پروری 15
مبانی نظری کیفیت زندگی 26
مبانی نظری شخصیت 42
مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی ………………………………………………………………………………………..68
پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..82
اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی ……………………………………………………………………………………….82
اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. ..4 8
اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………….85
فصل سوم روش اجرای پژوهش
طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………90
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..90
نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری…………………………………………………………………………………………………90
ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها…………………………………………………………………………………………….91
اختلال هویت جنسی………………………………………………………………………………………………………………………..91
سبک های والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………91
ابعاد شخصیت سرشت و منش…………………………………………………………………………………………………………..95
روش آماری تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..97
ملاحظات اخلاقی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………97

فصل چهارم یافته های پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
بخش آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………100
یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..104
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………..116
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..124
پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………124
پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….125
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..128
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….145
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..153

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه

جدول3- 1میزان پایایی پرسشنامه فرزند پروری یانگ 93
جدول3-2 ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به همراه تعداد و شماره عبارات 95
جدول3-3 نمره گذاری مقیاس کلونینجر 96
جدول3-4 پایایی و روایی مقیاس کلونینجر 97
جدول4-1 توصیف شاخص های آماری سبک های والدینی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
جدول4-2 توصیف شاخصهای آماری مؤلفه های کیفیت زندگی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار وسالم……………………………………………………………………………………………………………………………………101
جدول4- 3 توصیف شاخص های آماری سرشت و منش در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
جدول4-4 مقايسه سبك هاي والديني در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار…………………………….104
جدول4-5 مقايسه ابعاد سرشت و منش در بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار ………………….106
جدول4-6 مقايسه كيفيت زندگي در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار ………………………….107
جدول4-7 مقایسه ابعاد سرشت و منش در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی ………………108
جدول4-8- مقايسه سبك هاي فرزندپروری مادران و پدران در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هويت جنسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………109
جدول4-9 مقایسه کیفیت زندگی در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی………………………113

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل2-1 الگوی چهارگانه فرزند پروری مک کوبی و مارتین……………………………………………………………..21
شکل2-2 عوامل مرتبط با کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….37

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.
نتایج:یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری وجود دارد.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار رابطه معناداری بدست نیامد.

کلمات کلیدی:سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی

فصل اول
طرح تحقیق

مقدمه
یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی است. این که انسان زن نامیده شود یا مرد، پس از هستی و حیات او مهمترین وجه شناسایی و ارزش گذاری هر فرد توسط خود و محیط پیرامون آن فرد است. پس این نقش ها به کودک آموخته شده و او را در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت او تشویق می کند. اما این فرایند طبیعی که در اکثریت موارد با موفقیت طی می گردد، در پاره ای موارد مسیر متفاوتی را می گذراند، به طوری که کودک در مورد تعلق خود به یکی از دو جنس دچار تردید شده یا کاملاً خود را متعلق به جنس مخالف جنسیت بیولوژیک خود می داند که در این وضعیت وی دچار اختلال هویت جنسی1 می شود. چنین وضعیتی معمولاً با رشد کودک ادامه می یابد و در مواردی نیز به قوت ادامه یافته و به حداکثر شدت خود یعنی تقاضای فرد برای تغییر مشخصات آناتومیک خود به صورت جنسیتی که فرد خود را متعلق به آن می داند، برسد. به این دسته از افراد ترانسکسچوال2 گفته می شود (گیدنز، 1386).
معمولاً در مراجعان مبتلایان به اختلال هویت جنسی، متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می کنیم که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چارچوب رشد و ارتباطات

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مقایسات زوجی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره افراد مبتلا، هویت جنسی، کیفیت زندگی