منبع مقاله با موضوع اولویت بندی، مقایسات زوجی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم 61
طراحي چارچوب تحقيق 61
3-1- مقدمه 62
3-2- الگوریتم پیشنهادی 63
3-2-1- تشکیل تیم خبرگان شرکت 63
3-2-2 – خصوصیات افراد خبره 63
3-3 مشخص نمودن معیارها 67
3-4- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصميم‌گيري از روش خبرگی 75
3-5- رتبه بندی تجهیزات 80
3-6- تصميم‌گيري نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات 80
3-7- روش انجام تحقیق 80
3-8- روش شناسی پژوهش 83
3-8-1- سوالات پژوهشی : 83
3-8-2- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات 83
3-9- روایی وپایایی پژوهش 85
3-10- جمع بندی 86
فصل چهارم 87
اجرای مدل و تحلیل نتایج 87
4-1- مقدمه 88
4-2- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان 88
4-2-1- سن مصاحبه شوندگان 88
4-2-2- تحصیلات مصاحبه شوندگان 89
4-2-3-سابقه کار مصاحبه شوندگان 90
4-2-4- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان 91
4-2-5- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: 92
4-3- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP فازی 93
4-3-1-محاسبه وزن هریک از مناظر 93
4-3-2- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی 99
4-3-3-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی 103
4-3-4- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی 110
4-3-5- محاسبه وزن منظر انسانی 113
4-4- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها‌ 113
4-5- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی 115
4-5-1- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس 134
4-5-2- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون 135
4-5-3- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : 135
4--- اولویت بندی نهایی گزینه‌ها‌ 136
4-6- اولویت بندی گزینه‌ها‌ از روش دیگر 140
4-7- تصميم‌گيري نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات 143
4-8- جمع بندی 143
فصل پنجم 144
نتیجه گیری وپیشنهادات 144
5-1- مقدمه 145
5-2-نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق 145
5-3- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی 147
5-4- مزایای الگوریتم پیشنهادی 149
5-5 – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات 150
5-6پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق 150
5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 151
5-8-جمع بندی 152
منابع ومأخذ فارسی 153
منابع ومأخذ خارجی: 155
ضمائم 159

فهرست جداول
جدول-2 ١- مدل‌ها‌ي پيشنهادي و مدل‌ها‌ي قابل توسعه براي سيستم‌ها‌ي کاملاً قابل پايش 25
جدول-2 ٢- مدل‌ها‌ي پيشنهادي و مدل‌ها‌ي قابل توسعه براي سيستم‌ها‌ي جزئاً قابل پايش 26
جدول 3-1 نام وسمت افراد مصاحبه شونده 67
جدول 3-2 گروه بندی معیارها 72
جدول 3-3 معیارهای نهایی 73
جدول 3-4 گروهبندی معیارها 74
جدول 3-5 عبارات کلامی واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر 76
جدول 3-6 مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سظح اول 76
جدول 3-7 مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی 77
جدول 3-8 مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی 77
جدول 3-9 مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی 77
جدول 3-10 مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی 77
جدول 3-11 تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر 79
جدول 3-12 تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز 79
جدول 4-1 سن مصاحبه شوندگان 88
جدول 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان 89
جدول 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان 90
جدول 4-4 نوع استخدامی مصاحبه شوندگان 91
جدول 4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان 92
جدول 4-6 میانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف 94
جدول 4-7 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی 95
جدول 4-8 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی 95
جدول 4-9 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی 95
جدول 4-10 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی 96
جدول 4-11 ماتریس W22مناظر چهارگانه 96
جدول 4-12 ماتریس Wi مناظر چهارگانه 98
جدول 4-13 وزن نهایی مناظر چهارگانه 98
جدول 4-14 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی 100
جدول 4-15 ماتریسW22 شاخصهای منظر مالی 101
جدول 4-16 ماتریسwi شاخصهای منظر مالی 102
جدول 4-17 وزن نهایی شاخصهای منظر مالی 103
جدول 4-18 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی 104
جدول 4-19 ماتریسW22 شاخصهای منظر فنی 106
جدول 4-20ماتریسWi شاخصهای منظر فنی 108
جدول 4-21ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظر فنی 109
جدول 4-22 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظرایمنی 110
جدول 4-23 ماتریسW22 شاخصهای منظر ایمنی 111
جدول 4-24ماتریسWi شاخصهای منظر ایمنی 111
جدول 4-25ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرایمنی 112
جدول 4-26ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرانسانی 113
جدول 4-27ماتریس وزن نهایی شاخصها 114
جدول 4-28 ميانگين نظرات خبرگان براي تجهيزات 116
جدول 4-29لیست رتبه بندی نهایی تجهیزات 136
جدول 4-30 رتبه بندی نهایی تجهیزات از روش دوم 141
جدول 5-1 وزن منطقی زیر شاخصها 141
فهرست اشکال
شکل 2-1عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات 37
شکل 2-2انواع روشهای تصميم‌گيري MADM 40
شکل3-2تفاوت ساختاري بين يک زنجيره(a) و يک شبکه(b) 48
شکل4-2: تصوير استاندارد يک سوپرماتريس 51
شکل5-2: زنجيره و شبکه 51
شکل 3-1 تعامل مناظر چهار گانه بایکدیگر 76
شکل 3-2 تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر 78
شکل 4-1 تعامل مناظر چهارگانه با هدف 94
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 سن مصاحبه شوندگان 89
نمودار 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان 91
نمودار 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان 90
نمودار 4-4 نوع استخدامی مصاحبه شوندگان 92
نمودار4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان 93
نمودار 5-1 وزن مناظر چهار گانه 147

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
مدیران نگهداری و تعمیرات شرکتهای مختلف همیشه با این مسئله روبرو هستند که چگونه می توانند معیارهایی را برای تشخیص اولویت قطعات در نگهداری و تعمیرات بدست آورند و چگونه می توانند این قطعات را براساس این معیارها اولویت بندی نمایند در این پروژه سعی شده است تا با استفاده از متدهای تصميم‌گيري به روز دنیا و همچنین استفاده از خبرگان شرکت فولاد آلیاژی ایران که بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد‌ها‌ی آلیاژی در کشور می باشد معیارهایی برای اولویت بندی تجهیزات این شرکت بدست آمده و سپس این تجهیزات با استفاده از تکنیکهای تصميم‌گيري اولویت بندی نمود . امید است که این تحقیق بتواند کمک هر چند کوچکی به صنعتگران این مرز وبوم بنماید.
1-2-تعریف مساله
نگهداری و تعميرات نقش مهمی در حفظ قابليت اطمينان، در دسترس بودن، کيفيت توليدات، کاهش ريسک، افزايش بازدهی و امنيت تجهيزات بر عهده دارد. بنگاه‌ها‌ی توليدی همواره درصدد کاهش هزينه‌ها‌ی توليد هستند. يکی از هزينه‌ها‌ی اساسی اين بنگا ه‌ها‌ هزينه تعميرات است که عمدتاً با توجه به نوع صنعت، 15 تا 75 درصد هزينه‌ها‌ی توليد را تشکيل مي‌دهد. سياست مناسب تعميرات می تواند نقش بسيار مهمی در دسترس پذيری و پايايی ، کيفيت توليد، و ايمنی سيستم داشته باشد. اما متأسفانه، در مقايسه با مباحث توليد که بسيار مورد توجه محققان و نويسندگان است ، به نگهداری و تعميرات چندان اهميت داده نشده است . همين مسأله يکی از دلايل کارآيی پايين تر بخش نگهداری وتعميرات نسبت به ساير بخش‌ها‌ست. بعنوان مثال در حدود يک سوم هزينه‌ها‌ی تعميرات صرف فعاليتهای زائد مي‌شود. (Mobley،2002)
همانطور که قبلا ذکر شد یکی از روشهای نگهداری وتعمیرات CMمی باشد که با توجه به استفاده از تجهيزات خاص روش بسيار هزينه‌بري است و شركتهاي مختلف سعي دارند تا تجهيزاتي كه واقعا نياز به پايش مداوم دارند تحتCM قرار دهند. مشكلي كه در اينجا وجود دارداين است كه معيار‌ها‌ي كاملا تبيين شده‌اي كه بتوان بر اساس آن تجهيزات را انتخاب نمود وجود ندارد وهمچنين اهميت تجهيزات مختلف در مقايسه با تجهيزات ديگر مشخص نمي‌باشد .و تجهيزات امتياز خاصي بر اساس اهميت دارا نيستند.
واین امردر حالي است که در صورت عدم دقت در انتخاب تجهيزات شركت هزينه اضا فه‌اي را براي CM به همراه داشته و اين مساله نیزباعث می‌شود كه تجهيزاتي كه واقعا بايد تحتCM قرار گيرند انتخاب نمي‌گردند ودر حقيقت اين كار باعث هم به هدر رفتن سرمايه شركت شده و هم اينكه در بعضي از مواقع خسارات جبران ناپذيري را به خاطر توقفات ناگهاني تجهيزات به شركت تحميل مي‌نمايد كه با توجه به وضعيت تامين قطعات يدكي تجهيزات اين لطمه چندين برابر تا ثير از خود نشان مي‌دهد.
1-3- اهداف وکاربرد نتایج تحقیق
هدف از اين پروژه اين است كه با معيارهاي علمي‌ و تكنيكهاي تصميم‌گيري كه هم اكنون درجها ن مرسوم است اولويت بندي براي تمام تجهيزات حساس كارخانه انجام گرفته و طبق آن مشخص كنيم كه چه تجهيزاتي نياز به پايش مداوم دارند و چه تجهيزاتي در مرحله بعدي اولويت قرار مي‌گيرند.به گونه‌اي كه براي تمام تجهيزات حساس امتياز بندي انجام گردد.لازم بذکر است که این هدف در حقیت لازمه اجرای یک سیستم نگهداری و تعمیرات بر اساس پایش مداوم می باشد زیرا هیچگاه نمی توان تمام تجهیزات حساس یک شرکت را تحت پایش مداوم قرار داد بلکه باید یک اولویت بندی از آنها صورت گیرد تا بتوان بر اساس بودجه و همچنین زیر ساختها تجهیزاتی که دارای بیشترین اولویت هستند انتخاب نمود.
1-3-1- اهداف کلی:
کاهش توقف تجهیزات خط تولید
کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
افزایش راندمان تجهیزات)منظور از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )
1-3-2- اهداف جزیی
شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
اولویت بندی تجهیزات مهم
شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت
1-4- فرضیات پژوهشی
هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی تجهیزاتی است که باید تحت پایش وضعیت گيرند.در همين راستا سه سوال پژوهشی به ترتيب ذيل مطرح مي‌شود:
معیارهایی که برا ساس آن مي‌ توان تجهیزات را اولویت بندی نمود کدام است ؟
وزن معیارهایی که برای اولویت بندی مشخص مي‌ گردد چه مقدار است ؟
اولویت بندی تجهیزاتی که باید تحت CM قرار بگیرند با استفاده از معیارهای وزن داده شده چگونه است؟

1-5-ضرورت و اهميت تحقیق
در حال حاضر در شركت فولاد آلياژي ايران يكي از روشهايي كه برايPM4 از آن استفاده مي‌گردد روش CM مي‌باشد. اين روش كه يكي از روشهاي پيشرفته درعلم نگهداري و تعميرات محسوب مي‌شود دارای مزیتهای زیادی نسبت به روشهای گذشته نگهداری و تعمیرات که قبلا توضیح داده شد می باشد این روش دارای قابلیت اطمینان بسیار بالایی است. به این معنی که احتمال توقف تجهیزی که تحت این روش نگهداری و تعمیرات قرار گیرد، بسیار پایین می آید و در ضمن باعث افزایش عمر اینگونه تجهیزات نیز می‌گردد البته مطلب حائز اهمیت این است که این روش به هزینه‌ زیاد نیاز دارد و برای اجرای آن می بایست بر آوردهای اقتصادی لازم صورت پذیرد. اجرای این روش در شركت فولاد آلياژي ايران از سال 1383 شروع گرديد و به طور كلي به پيمانكار واگذار شد. رو‌شهايي كه برايCM درفولاد آلياژي ايران انجام مي‌گردد شامل موارد ذيل مي‌باشد:
آناليز روغن
آناليز ارتعاش تجهيزات دوار
حرارت سنجي
ضخامت‌سنجي شبكه سيالات
در شركت فولاد آلياژي ايران انتخاب تجهيزاتي كه بايد تحت CM قرار بگيرند در ابتدا بر عهده واحد بازرسي كارخانه بود وا ين واحد نيز با مشخص نمودن9 معيار زير از واحدهاي مختلف خواستار اعلام ليست تجهيزاتي كه با‌يد تحت CM قرار بگيرند شد كه اين 9 معيار‌به شرح ذيل مي‌باشند :
ميزان اهميت تجهيزوتاثير توقف تجهيز در خط توليد
توان موتور
ميزان كاركرد در شبانه روز
ميزان كاركرد در سيكل كاري
ميزان خسارت تجهيز در اثر توقف ناگهاني
ميزان استعداد تجهيز براي نابالانسي (به عنوان مثال فن‌هااستعداد بالايي براي نابالانسي دارند).
ميزان سرمايه‌گذاري يا قيمت تجهيز
محدوديتهاي موجود نظير تعداد تجهيز طرف قرار داد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدل مفهومی، رفتار شهروندی، آداب اجتماعی Next Entries منبع مقاله با موضوع منطق فازی، هیدرولیک، ادبیات تحقیق