مقاله با موضوع فقه امامیه، حقوق ایران، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

20
2-1- بررسی جرم فرزند کشی در حقوق ایران 20
2-1-1- تعریف قتل ومجازات آن در حقوق ایران 23
2-1-2- اقسام فرزند کشی 24
2-1-2-1- فرزند کشی عمدی 24
2-1-2-2-فرزند کشی غیر عمدی 25
2-1-3-تفاوت بچه کشی با فرزند کشی 25
2-1-4-عناصر تشکيل دهنده جرم فرزندکشی 25
2-1-4-1-عنصرقانونی……………………………………………………………………………………………………..25
2-1-4-2-عنصرمادی ……………………………………………………………………………………………………..26
2-1-4-3-عنصرروانی…………………………………………………………………………………………………….26
2-1-5-عنصر مادی جرم فرزند کشی………………………………………………………………………………….26
2-1-5-1- وجود فرزند زنده 26
‌2-1-5- 2-فعل پدر 27
2-1-6-عنصر روانی جرم فرزند کشی 29
2-1-6-1-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل ) 29
2-1-6-2 – قصد فعل 33
2-1-6- 3 – قصد شخص معين 34
2-1-6-4 – قصد نتيجه 35
2-1-7- عنصر قانوني جرم فرزند كشي در حقوق ايران 36
2-2- بررسی مجازات فرزندکشی در حقوق ایران 37
2-2-1-ديه 37
2-2-2-تعزير 38
2-2-3- مستندات قانونگذار در وضع ماده 220 قانون مجازات اسلامی 38
فصل سوم- بررسی فرزند کشی در فقه عامه 41
3-1- فقه شافعي 41
3-2- فقه حنبلي 42
3-3- فقه حنفي 43
3-4- فقه مالكي 43
3-5- نتيجه گيري در جرم فرزندکشی از منظر فقه عامه 44
فصل چهارم –مجازات فرزند کشی در فقه امامیه 46
4-1-روایات 46
4-1-1- صحیحه حمران 46
4-1-2- صحیحه حلبی 47
4-1-3- صحیحه دوم حلبی 47
4-1-4- روایت فضیل بن یسار 48
4-1-5- روایت علاء بن الفضیل 48
4-1-6- روایت ابوبصیر 49
4-1-7- روایت اسحاق بن عمار 49
4-1-8- روایت جابر 49
4-1-9- صحیفه ظریف 50
4-1-10- روایت أنس بن محمد 50
4-2- بررسی روایات 50
4-2-1- دسته بندی روایات 51
4-2-2-بررسی الفاظ قاعده 51
4-2-3- مجازات تعزیر در قتل فرزند 51
4-2-4- مواردی که والد در صورت قتل فرزندش کشته می شود. 51
4-2-4-1-در صورتی که والد، معتاد به قتل فرزندش باشد 51
4-2-4-2-در صورتی که والد، محارب بوده ودر حین محاربه فرزندش را بکشد 52
4-2-4-3-در صورتی که والد با فرزندش زنا کند 52
4-2-4-4-در صورتی که والد فرزند رضاعی خود را به قتل رساند. 52
4-2-5- استدلال اماميه برعدم قتل پدر به دليل كشتن فرزند 53
4-2-5 -1-روايات و نصوص 53
4-2- 5-2-اجماع 53
4-2-5-3- شهرت 53
فصل پنجم –نقدی بر معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند 56
5-1-موافقین معافیت پدراز قصاص در قتل فرزند 56
5-1-1-دیدگاه موافقین شرط ابوت در عدم قصاص پدر 56
5-1-1-1- المقنع في الفقه 58
5-1-1-2- المقنعه في الاصول و الفروع 58
5-1-1-3- الكافي في الفقه 59
5-1-1-4- النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي 59
5-1-1-5- فقه القرآن 59
5-1-1-6- اللمعه الدمشقيه 59
5-1-1- 7-الخلاف والمبسوط 59
5-1-1-8- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام 60
5-1-1- 9-جامع المدارك في شرح المختصر النافع 60
5-1-1- 10-تحرير الوسيله 60
5-1-1-11- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی 61
5-1-2- توجیه وضع قا نون معا فیت پدراز قصاص 62
5-1-3- نقد استدلالات موافقین شرط انتفای ابوت 63
5-1-4- شروط لازم برای قصاص قاتل 64
5-1-4-1- شروط ثبوت قصاص 64
5-1-4-2- شروط اجرای قصاص 65
5-1-4-3- مفهوم شرط معافیت پدر از قصاص وتاثیر آن درحقوق ایران 66
5-1-4-4- نظریه ای جدا از روایات ونقدی بر ماده 220 قانون مجازات اسلامی 68
5-2- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند 70
5-2-1- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه ) 70
5-2-2-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر 70
5-2-3- بررسی فلسفه معافیت قصاص پدر از قتل فرزند در فقه امامیه وعامه وکاربرد آن درحقوق ایران 72
5-2- 4-بررسی ارتكاب فرزند كشي با فعل غير مادي در فقه اماميه با فقه عامه 74
5-2-5- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص باتوجه به قانون انتفاء ابوت 75
5-2-6-پیشنهاد اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی 76
نتیجه گیری 78
منابع 81
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده
پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران میپردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص نمیشوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحهای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید میکند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده 220 به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادرنمیشودكه محل اشکال و اختلاف است وهمچنين اينكه معافيت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وي بر فرزند است نه ولايت ايشان .
رهبر حكومت اسلامي ميتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانين ثانويه حبس ابد براي قاتل در خواست نمايد ولي حكم قصاص نميتواند بدهد كه اين نيز باتوجه به حقوق بشر امروزي جاي سوال دارد. فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفتهاند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص میشود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمیشود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب میشود.
واژگان کلیدی: مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.

مقدمه
هر جرمي به تناسب خود داراي مجازاتي است مجازات قتل همواره به عنوان يك عامل تسلي دهنده بازماندگان مقتول مدنظربوده است.
مجازات قتل، قصاص ودرمرحله خفيفتر آن، تبديل قصاص به ديه ميباشد كه اولياءدم اجراي آن را نسبت به قاتل خواستار ميباشند.
در بحت قصاص نفس اولياء دم معمولا نقش تعيين كننده اي در مورد مجازات قاتل دارند وباعفو ولي دم، قاتل زندگي خويش را ادامه داده وباعدم بخشش او زندگيش خاتمه پيدا ميكند.
معمولا علقه و رابطهاي كه ميان پدر ومادر وفرزندان وجود دارد مانع هتك حريم جاني فرزندان از جانب والدين ايشان ميشود لكن مواردي است كه به ندرت اتفاق ميافتد كه مرتكب قتل، از اولياءدم (پدرومادر) است، يعني حيات فرزند را كساني از او سلب ميكنند كه خود عامل بوجود آوردن آن بوده اند وبه عنوان سرپرست وولي قانوني او محسوب ميشوند بنابراين بر طبق فقه اماميه وفقه عامه ونيز حقوق ايران كه برگرفته از فقه اماميه ميباشد حكم قصاص در مورد ايشان مانند سايرين نبوده ومورد دقت ومداقه است.
قانون مجازات اسلامي در ماده 220 مقرر ميدارد: «پدر يا جد پدري كه فرزند خودرا بكشد قصاص
نميشود وبه پرداخت ديه به ورثه مقتول وتعزير محكوم خواهد شد »
طبق اين قانون پدر از حكم قصاص نفص مبرا شده وبه پرداخت ديه وتعزير محكوم ميشود كه مجازات تعزير از 3 تا 10سال حبس ميباشد.
– بيان مساله
با توجه به اینکه جرم فرزند کشی از دیدگاه اسلام به شدت نکوهش شده و خداوند متعال مردم را از کشتن فرزندان خویش منع کرده است حال چه به واسطه فقر وتنگدستی و یا عوامل دیگر ولی این مسئله با توجه به عدم قصاص برای پدر و جد پدری مقتول مغایرت دارد بطوری که گاهی اوقات سرزنش افکار عمومی از عدم مجازات پدر و جد پدری درصورت قتل فرزند خویش باعث میشود انسان به فکر فرو رود که آیا این فرمان عدم مجازات پدر و جد پدری مقتول درقرآن آمده است یا خیر و همچنین اینکه آیا اهل سنت نیز به این دستور قرآن عمل می کنند یا خیر؟
– اهميت وضرورت انجام تحقيق
اهمیت و ضرورت این مسئله زمانی روشن می شود که درحال حاضر با توجه به فشارهای سازمانهای
بین المللی درخصوص دفاع از حقوق بشر وافکار عمومی آیا براستی عدم مجازات یک قاتل به صرف اینکه پدریا جدپدری مقتول است از لحاظ شرعی و عرفی و وجدانی صحیح است و اگر صحیح میباشد چرا مادر طفل در صورت قتل فرزند خویش باید قصاص گردد.
– مرور ادبيات وسوابق تحقيق
درخصوص جرم فرزند کشی درحقوق ایران بطور پراکنده مقالههائی از طرف بعضی اساتید دانشگاه و وکلای محترم انتشار یافته ولی درخصوص بررسی تطبیق این جرم با توجه به فقه امامیه و اهل سنت هنوز مطلبی که به تفصیل بیان شده باشد پیدا نشده است و تحقیق مفصلی در این مورد انجام نشده است.
– جنبه جديد ونوآوري تحقيق
در فقه امامیه مجازات خاص این جرم بیان شده است ولی این مطالب که آیا این مجازات مورد قبول فقه اهل سنت نیز می باشد یا خیر؟ و نیز اینکه آیا ایشان با توجه به دستور قرآن مبنی برعدم مجازات پدر و جد پدری مقتول وی را از مجازات معاف می کنند یا خیر؟
_ اهداف تحقيق
1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.
2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.
3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت
4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.
– سوالات تحقيق
1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟
2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟
3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟
4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟
– فرضيه هاي تحقيق
1-منظور از والد در فقه امامیه واهل سنت شامل مادر نمي شود.
2- حکم عدم قصاص شامل پدر طبیعی و غیر شرعی هم میشود زیرا این فرزند از پدر غیر شرعی خویش ارث میبرد پس پدر ازحق عدم قصاص هم برخوردار است.
3- عدم قصاص ناشی از رابطه ابوت آنها بر فرزندان میباشند.
4- مراجع تقلید نمیتوانند اجرای قصاص پدر و جدپدری درخصوص قتل فرزند را منطبق با شرع اعلام کنند.
-روش تحقيق
تجزيه و تحليل مبتني بر روش كتابخانه اي و فيش برداري است.

فصل اول – کلیات

1-1- تعريف واژه ها
1-1-1-مجازات
مجازات در لغت «پاداش نیکی یا بدی را دادن، سزای بدی را دادن»  و نیز به معنی «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»  آمده است.
در اصطلاح نیز تعاریف گوناگون از مجازات به عمل آمده است:
مجازات عبارت از نوعی عکس العمل و ضمانت اجرای هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون جزا پیش‌بینی شده و انواع آن مشخص می‌گردد.
و در جای دیگر آمده است:
مجازات عبارت از آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانة نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخص که مقصّر است، بر طبق قانون تعیین می‌کند.
مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار اعمال می‌شود.
و مجازات مشقتی است که قانون بر متخلفان در امور کیفری تحمیل می‌کند، مانند: حبس و اعدام و جزای نقدی.
از مجموع آنچه در تعریف «مجازات» آمده است این‌طور برداشت می‌شود که مجازات، عبارت است از عکس العمل اجتماعی مبتنی بر قانون ‌در برابر اعمال ارتکابی بزهکار. در حقیقت همة حقوقدانان بر قانونی بودن مجازات و تعیین نوع و میزان آن اجماع دارند. آنچه در مورد مجازات حائز اهمیت است میزان جریحه‌دار کردن احساس اجتماعی است که مطابق آن باید عکس العمل قانونی صورت بگیرد و نباید حقوق مجرم در اثر عکس العمل اجتماعی پایمال گردد. از طرفی هم نباید در برخی موارد مخدوش شدن احساس جمعی نادیده انگاشته شود مانند: جرایم قتل، ‌افساد در زمین و مانند آن.
1-1-2-فرزند
منظور از فرزند در اين بحث فرزندِ صلبی است و روابط پدر فرزندی ناشی از قرابت رضايی و يا پدر خواندگی را شامل نمیشود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فرزند پروری، فرزندپروری، محدودیت ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت زندگی، رضایتمندی، عینی و ذهنی