دانلود پایان نامه با موضوع مدل مفهومی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

39
2-1-2-10رویکرد مربوط به معنویت در کار 40
2-1-2-11سطوح معنویت در سازمان 43
2-1-2-12مدلهای معنویت در سازمان 44
1-3–12 استراتژی نگهداشت منابع انسانی 49
2-1-3-2حفظ و نگهداشت منابع انسانى 50
2-1-3-3-1تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 51
2-1-3-3-2مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني 52
2-1-3-3-3اهداف مديريت استراتژيك منابع انساني 52
2-1-3-3-4مديريت استراتژيك منابع انساني و استراتژيهاي منابع انساني 52
2-1-3-4استراتژی حفظ و نگهداشت 53
2-1-3-5-1جبران خدمات 54
2-1-3-5-2اهداف نظام جبران خدمات 54
2-1-3-6انواع جبران خدمات و پاداش 55
2-1-3-7عوامل موثر بر جبران خدمات 56
82-1-3-رویههای جبران خدمات 59
2-2بخش دوم پیشینه تحقیق 60
2-2-1تحقیقات داخل کشور 60
2-2-2تحقیقات خارجی 63
2-3بخش سوم مدل مفهومی تحقیق 64
فصل سوم روش شناسي تحقيق 68
1 – 3 مقدمه 69
2 – 3 روش تحقيق 69
3 -3 جامعه آماري 70
4 – 3 روشهاي گردآوري اطلاعات 71
5 – 3 ابزار گردآوري اطلاعات 71
1 – 5 – 3 پرسشنامه: 71
1 – 1 – 5 – 3 اجزاي پرسشنامه 72
2 – 5 – 3 روايي: 72
6 – 3 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها 74
1 – 6 – 3 آزمون کولموگوروف – اسميرنوف (KS) 74
2- 6 -3 معادلات ساختاری با PLS 74
3 – 6 – 3 آزمون فريدمن 75
4 – 6 – 3 آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه 75
5 – 6 – 3 رگرسیون چندگانه 76
6 – 6 – 3 تحلیل عاملی تاییدی 76
خلاصه: 77
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 78
1-4 مقدمه 79
2-4 آمار توصیفی 80
3– 4 بررسی فرض نرمال بودن جامعه 84
4-4معادلات ساختاری 85
4-2-4 برازش مدل مفهومی: 85
2-1-4-4برازش مدل‌های اندازه‌گیری: 85
2-2-4-4برازش مدل‌ ساختاری: 88
2-3-4-4برازش مدل‌ کلی: 91
3-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری 91
4-4-4برازش مدل‌ ساختاری(فرضیات فرعی): 93
2-4-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری 96
5-4یافته های جانبی 100
4-5-1آزمون رگرسیون چندگانه 100
3-5-4 رتبه‌بندي ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(ازمون فریدمن) 101
4-5-4 آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه 102
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 107
1-5 مقدمه 108
2-5نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 108
2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فریدمن 111
3-3-5 نتایج حاصل از تحلیل واریانس (ANOVA) 111
4-5 پیشنهادات 112
5-5 موانع و محدودیت های تحقیق 114
خلاصه فصل 114
منابع: 115
پیوست ها I
فهرست جداول
جدول 2-1 گرايش و علاقه مندي روز افزون پژوهشهاي معنويت در سازمان 29
جدول 2-2 ابعاد معنویت 43
جدول 3-2 مدل تحلیلی تحقیق 65
جدول 1-3: طيف ليکرت 72
جدول2-3 : سؤالات پشتيباني کننده هريک از متغيرها 72
جدول1- 4: توزيع فراواني جنسيت پاسخگويان 80
جدول 2- 4 : توزيع فراواني ردهي سني پاسخگويان 81
جدول 3- 4: توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان 82
جدول 4-4: توزيع فراواني سابقه کارپاسخگويان 83
جدول5 – 4:توزیع داده‌های هریک از متغیرها 84
جدول 6- 4 نتایج پایایی، روایی همگرا ابزار سنجش 87
جدول 7- 4 نتایج روایی واگرا ابزار سنجش 88
جدول 8-4 شاخصهای نیکویی برازش برای مدل نهایی 90
جدول 9- 4نتیجه مربوط به بررسی فرضیه‎های تحقیق 91
جدول 10- 4 شاخصهای نیکویی برازش برای مدل فرضیات فرعی 94
جدول 11- 4نتیجه مربوط به بررسی فرضیه‎های تحقیق 95
جدول 12- 4: نتايج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه برای فرضیه سوم 100
جدول 13-4 : نتايج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه برای فرضیه سوم 101
جدول14-4 : نتايج حاصل از آزمون فريدمن براي رتبه‌بندي متغيرهاي فرضيات 102
جدول 15- 4: نتايج حاصل از آزمون مقايسه میانگین دو جامعه براي مقايسه کارمندان در رابطه با استراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکيک جنسیت 103
جدول 16- 4: نتايج حاصل از آزمون ANOVA براي مقايسه نظرات کارمندان در رابطه بااستراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکيک رده‌ی سنی 103
جدول 17- 4: نتايج حاصل از آزمون ANOVA براي مقايسه نظرات کارمندان در رابطه بااستراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکيک سابقه کار 104
جدول 18- 4: نتايج حاصل از آزمون ANOVA براي مقايسه نظرات کارمندان در رابطه بااستراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکيک تحصیلات 105
فهرست اشکال
عنوان شماره
شکل1-2 سطوح معنویت در سازمان(میلیمن و دیگران، 2003:428) 44
شکل2- 2 مدل دوچان و پلومن،2000 47
شکل 3-2 انواع جبران خدمات) قلی پور،:2761392 ( 55
شکل4-2 مدل مفهومی تحقیق 66
شکل 1- 4: نمودارتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 80
شکل2- 4: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ردهي سني 81
شکل 3- 4: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 82
شکل 4-4: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه کار 83
شکل 5- 4 مدل‌های اندازه‌گیری مدل مفهومی 86
شکل6-4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری 89
شکل7-4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت بارهای عاملی 90
شکل8- 4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری 93
شکل9- 4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت بارهای عاملی 94

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
بیشک دنیاي کنونی، دنیاي سازمانها است و متولیان این سازمانها، انسانها هستند. انسانهایی که در کالبد سازمان روح میدمند، آن را به حرکت در میآورند و اداره میکنند. سازمانها بدون وجود نیروي انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فنآور شدن سازمانها و تبدیل آنها به تودهاي از سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردي در بقاي سازمان، کاملاً مشهود است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. همچنین سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل ، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند(صنوبری،1387). عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاشهای کارکنان معمولی حاصل نمیشود. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ میشود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش مینمایند رفتار شهروندي سازماني رفتار فرانقشي است كه كاركنان در سازمان ها علاوه بر وظايف اصلي خود به انجام آن مبادرت مي ورزند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقا و موفقیتشان مسئول باشند (صنوبری ، 1387). متغیر دیگر این تحقیق معنویت میباشد. گي بنز1(2000) در زمينه معنويت چنين بيان ميكند : هرچند معنويت در كار، مفهومي فلسفي و فردي عميقي را در خود دارد، با وجود اين، تقريباً” تمام تعاريف علمي در اين زمينه اذعان دارند كه معنويت در كار برگيرنده و مفهومي از احساس تماميت و به هم پيوستگي در كار و درك ارزشهاي عميق در كار است. محققان معتقدند كه تشويق معنويت در محل كار مزايايي فرواني دارد. مزايايي كه سازمان با بهرهگيري از آنها به بهبود بهرهوري و افزايش عملكرد و بهبود شاخصهاي مالي خود ميپردازد(تمینی و کوهی ،1390).
در این فصل ابتدا به توضیح بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع را پرداخته و سپس فرضیه های تحقیق ، اهداف تحقیق ، قلمرو مکانی ،زمانی و موضوعی تحقیق و در نهایت به بیان شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .
2-1 بیان مسئله:
دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی ، متولی آن محسوب می شود. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه تحقق اهداف سازمان را فراهم می کند. از سوی دیگر همواره باید به خاطرداشت که نیروی انسانی به همان اندازه که عامل تعیین کننده در حفظ موجودیت و موفقیت سازمان محسوب می شود به همان اندازه می تواند مشکل ساز باشد و مدیریت را در دستیابی به اهداف سازمانی مستاصل سازد بنابراین شناخت نیروی کیفی و مناسب برای تحقق اهداف سازمانی و بازشناسایی آنها از نیروهایی که به هر عنوان برای سازمان مناسب تلقی نمیشوند، از اهمیت زیادی برخوردار است،زیرا بدین وسیله می توان برای حفظ گروه اول کارکنان و رهایی سازمان از گروه دوم دست به اقدامات لازم زد(ملکی،1385).
در دنیاي کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوي انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست(طبرسا ،رامین مهر ، 1389).
برپایه نظریههای سازمانی مسلما رفتارشهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می کند، به علاوه رغبت و تمایل به رفتارشهروندی به علت رقابتهای روزافزون جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به اینکه افزایش اثربخشی و به تبع آن برتری در میان رقبا همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام مؤثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید. (رودساز، رضایی منش، توکلی، 1391 ). از طرفی در مورد معنویت، افرادي که زندگي معنوي را تجربه مي کنند ، مي توانند با روش هاي سازگار با اهداف سازماني موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. همچنين محققان بيان مي کنند که تشويق معنويت در محيط کار مي تواند منجر به مزايا و منافعي از قبيل افزايش خلاقيت ، افزايش صداقت و اعتماد ، افزايش تعهد سازماني ، افزايش حس تکامل شخصي ، بهبود نگرش هاي شغلي کارکنان ، همچون افزايش رضايت شغلي، مشارکت شغلي، و نيز کاهش نيات ترک محيط کار ، افزايش اخلاق و وجدان کاري، انگيزش بيشتر شود و همه اينها به صورت مستقيم و غيرمستقيم سبب بهبود عملکرد،سودآوري و اثربخشي سازماني مي گردند(نیک پور، حسین نژاد، 1391).
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سازمانی میباشد که نیروی انسانی مهمترین سرمایه آن محسوب میگردد. در نتیجه حفظ و نگهداشت این نیروها از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از مشکلات سازمان وجود محیط کاری خسته کننده و فقدان انسجام گروهی میباشد. بالابودن سطح رفتارهای شهروندی در یک سازمان باعث میشود تا سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل شود و از این رو سازمانهایی که سطح رفتارهای شهروندی درآنها بالاست، با جذب و حفظ نیروهای کارآمدتر، عملکرد بهتری خواهند داشت و از جمله پیامدهای معنویت کاهش نیات ترک خدمت میباشد. پادساکوف یکی از پیامدهای مهم رفتار شهروندی سازمانی را افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد بیان می کند(پادساکوف2000:351) در نتیجه ، در این تحقیق سعی می شود تاثیر دو متغیر معنویت و رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی واینکه معنویت و رفتار شهروندی سازمانی می توانند باعث اصلاح و بهبود استراتژی نگهداشت منابع انسانی گردد، مورد بررسی قرار بگیرد.
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع:
يكي از رسالت هاي اساسي مديريت منابع انساني سازمان ها، نگه داري كاركنان توانمند مي باشد.نگهداشت منابع انسانی عبارت است از ايجاد شرايط مطلوب اشتغال براي كاركنان تا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دوران مدرن، فرهنگ و تمدن، دوران باستان