دانلود پایان نامه با موضوع هويت، طراحي، معماري

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده…………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………2
فصل اول:کليات تحقيق
1-1- تعريف مساله…………………………………………………………………………………….4
1-2- فرضيات………………………………………………………………………………………….4
1-3- ضرورت انجام موضوع…………………………………………………………………………4
1-4- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………..5
1-5-روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………5
1-5-1- نوع روش تحقيق……………………………………………………………………….5
1-5-2-روش گردآوري اطلاعات………………………………………………………………5
1-5-3-ابزار گردآوري اطلاعات……………………………………………………………… 6
1-5-4-روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………6
1-6- سوابق انجام موضوع…………………………………………………………………………….6
1-6-1-سوابق نظري…………………………………………………………………………….6
1-6-2-سوابق عملکردي…………………………………………………………………………7
1-7- نتيجه گيري………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم : مروري بر سابقه موضوع
2-1- بخش اول: مباني طراحي موزه
2-1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………..9
2-1-2-تعريف …………………………………………………………………………………………10
2-1-2-1-تعريف لغوي موزه……………………………………………………………………10
2-1-2-2-تعريف موزه از فرهنگ لغت عميد………………………………………………….10
2-1-2-3-تعريف اصطلاحي موزه……………………………………………………………..11
2-1-2-4-تعريف آيکوم از موزه………………………………………………………………..11
2-1-3-معرفي آيکوم……………………………………………………………………………………12
2-1-4-تاريخچه موزه…………………………………………………………………………………..12
2-1-4-1-تاريخچه موزه در جهان………………………………………………………………12
2-1-4-2-تاريخچه موزه در ايران………………………………………………………………14
2-1-4-3-موزه در بينش اسلامي ……………………………………………………………….16
2-1-5-نقش موزه ها…………………………………………………………………………………….17
2-1-5-1-نقش اجتماعي و فرهنگي موزه ها……………………………………………………17
2-1-5-2-گردآوري آثار و مجموعه ها………………………………………………………….17
2-1-5-3-تعيين هويت،ثبت و مستندسازي………………………………………………………17
2-1-5-4-حفاظت و نگهداري آثار و مجموعه ها………………………………………………18
2-1-5-5-نمايش و ارائه آثار…………………………………………………………………….18
2-1-5-6-آموزش و پژوهش…………………………………………………………………….20
2-1-6-وظايف موزه ها…………………………………………………………………………………20
2-1-7-انواع موزه ها…………………………………………………………………………………..21
2-1-7-1-موزه هاي تاريخي…………………………………………………………………….21
2-1-7-2-موزه هاي هنري………………………………………………………………………21
2-1-7-3-موزه هاي علمي………………………………………………………………………22
2-1-7-4-موزه هاي اختصاصي………………………………………………………………..22
2-1-8-مکانيابي موزه ها……………………………………………………………………………….24
2-1-8-1-مقياس عملکردي موزه ها…………………………………………………………….25
2-1-8-2-مکانيابي موزه ها در داخل شهرها…………………………………………………..25
2-1-8-3-مکانيابي موزه ها در خارج شهرها………………………………………………….26
2-1-9-طراحي موزه……………………………………………………………………………………28
2-1-9-1-نکات حائز اهميت در طراحي موزه از نگاه ناظر دروني…………………………28
2-1-9-2-نکات حائز اهميت در طراحي موزه از نگاه ناظر بيروني………………………..29
2-1-10-نتيجه گيري……………………………………………………………………………………29
2-2- بخش دوم : باستان شناسي
2-2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………30
2-2-2-باستان شناسي و تاريخچه آن………………………………………………………………….30
2-2-3-باستان شناسي و مصاديق قصص کتب آسماني………………………………………………31
2-2-4-باستان شناسي در جهان اسلام…………………………………………………………………32
2-2-5-باستان شناسي ايران……………………………………………………………………………33
2-2-5-1-شکل گيري باستان شناسي در ايران…………………………………………………34
2-2-5-2-گسترش فعاليت هاي باستان شناسي در ايران……………………………………….34
2-2-5-3-شروع فعاليت گسترده باستان شناسان ايراني……………………………………….35
2-2-5-4-باستان شناسي ايران پس از انقلاب………………………………………………….36
2-2-5- 5-يک استان و1500 تپه باستاني…………………………………………………….36
2-2-6- نتيجه گيري …………………………………………………………………………………..38
2-3- بخش سوم : بررسي نمونه ها
2-3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………39
2-3-2-نمونه هاي خارجي…………………………………………………………………………….40
2-3-2-1-موزه گوگنهايم-ابوظبي………………………………………………………………40
2-3-2-2-موزه باستان شناسي پاتراس-يونان………………………………………………….42
2-3-2-3-موزه باستان شناسي ملي آتن-يونان…………………………………………………43
2-3-2-4-موزه و پارک باستان شناسي آلسيا-فرانسه………………………………………….44
2-3-3-نمونه هاي داخلي……………………………………………………………………………….46
2-3-3-1-موزه ملي ايران باستان-تهران……………………………………………………….45
2-3-3-2-موزه خطايي(باستان شناسي اردبيل)-اردبيل………………………………………..49
2-3-4-نتيجه گيري………………………………………………………………………………51

فصل سوم: مباني نظري طراحي
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………..54
3-2- واژه شناسي و مفاهيم واژه هويت………………………………………………………………55
3-2-1- هويت از منظر انديشمندان……………………………………………………………………56
3-2-2- هويت در روزگار پيش از مدرن…………………………………………………………….56
3-2-3-هويت در روزگار مدرن………………………………………………………………………57
3-2-4-هويت در روزگار فرامدرن…………………………………………………………………..58
3-2-5-هويت ملي………………………………………………………………………………………58
3-2-6-هويت ايراني……………………………………………………………………………………59
3-2-6-1-مولفه هاي هويت ملي ايرانيان……………………………………………………….59
3-2-6-2- هويت ملي ايرانيان در دوران معاصر……………………………………………..60
3-3- تعريف سنت………………………………………………………………………………………62
3-4-رابطه سنت و هويت………………………………………………………………………………63
3-5-معماري سنتي……………………………………………………………………………………..64
3-5-1- اصطلاحات مترادف معماري سنتي………………………………………………………….64
3-5-2- ويژگي هاي معماري سنتي بر مبناي تعريف سنت و هويت………………………………..66
3-5-3- ويژگي معنايي معماري سنتي………………………………………………………………..67
3-6-هويت ملي ايراني-اسلامي و نمود آن در معماري سنتي……………………………………….68
3-6-1- مولفه هاي موثر در هويت و سنت معماري…………………………………………………69
3-6-1-1- هويت،انسان و باورهايش………………………………………………………………….70
3-6-1-2- هويت و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد كروموزوم، تقسيم، میکنیم. Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع استان گلستان