دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رمان در داستان، انتخاب همسر

دانلود پایان نامه ارشد

………………………..23
2-2. كهن الگو ……………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1. مفاهيم مرتبط با كهنالگو ……………………………………………………………………………….32
2- 2- 1-1.كهنالگو و نماد………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-2. موتيف و كهنالگو…………………………………………………………………………………….34
2-2-1-3. پروتوتايپ و كهنالگو………………………………………………………………………………..35
2-2-3. تاريخچة كهنالگو…………………………………………………………………………………………36
2-2-4. نقد كهنالگويي و اسطورهشناختي……………………………………………………………………..38
2-2-5. انواع كهنالگوها…………………………………………………………………………………………….39
يادداشتهاي فصل دوم ……………………………………………………………………………………………..40

فصل سوم:كهنالگوها در دارابنامه…………………………………………..42
3-1.كهنالگوي آفرينش…………………………………………………………………………..43
3- 1-2. آفرينش جهان و انسان……………………………………………………………………………………44
3- 1- 3. بيمرگي…………………………………………………………………………………………………….47
3- 1- 3- 1. عمر طولاني…………………………………………………………………………………………..47
3- 1- 3- 2. آسيبناپذيري………………………………………………………………………………………..47
3- 1- 3- 3. جاودانگي……………………………………………………………………………………………..48
3- 1- 4. تقدّسنمايي………………………………………………………………………………………………..49
3- 1- 5. دوستي با حيوانات………………………………………………………………………………………..50
3- 1- 6. ساخت خانه………………………………………………………………………………………………..51
3- 1- 7. پرواز…………………………………………………………………………………………………………53
3-2. كهنالگوي باروري …………………………………………………………………………………………..56
3- 2- 1. رابطة كهنالگوي باروري و قدرت جادويي شاه………………………………………………..57
3-2-2. حرمت خون شاه……………………………………………………………………………………………60
3- 2- 3. حرمت ديدن شاه…………………………………………………………………………………………61
3- 2- 4- وظيفة باروري شاه و مرگ او………………………………………………………………………..62
3- 2- 5. رابطة باروري و رويينتني……………………………………………………………………………..64
3- 2- 6- برونهمسري………………………………………………………………………………………………64
3- 2- 7. مسابقه براي انتخاب همسر……………………………………………………………………………..66
3- 2- 8. قرباني………………………………………………………………………………………………………..67
3- 2- 9. اجراي مراسم باروري……………………………………………………………………………………69
3- 2- 10. پرستش نمادهاي باروري …………………………………………………………………………….70

3- 3. كهنالگوي قهرمان در داستان داراب……………………………………………………………………73
3- 3- 1. مادر مثالي………………………………………………………………………………………………….75
3- 3- 2. آنيما………………………………………………………………………………………………………….79
3- 3- 3. پير دانا……………………………………………………………………………………………………….83
3- 3- 4. سايه………………………………………………………………………………………………………….86
3- 3- 5. نقاب…………………………………………………………………………………………………………90
3- 3- 6. سفر قهرمان…………………………………………………………………………………………………91
3- 3- 6- 1. عزيمت…………………………………………………………………………………………………93
الف) دعوت به آغاز سفر …………………………………………………………………………………………..93
ب) ردّ دعوت………………………………………………………………………………………………………….93
ج) امداد غيبي………………………………………………………………………………………………………….94
د) عبور از نخستين آستان……………………………………………………………………………………………94
ه) شكم نهنگ………………………………………………………………………………………………………….94
3- 3- 6- 2. آيين تشرّف …………………………………………………………………………………………..95
الف) جادة آزمون…………………………………………………………………………………………………….95
ب) ملاقات با خدابانو………………………………………………………………………………………………..97
ج) زن در نقش وسوسهگر………………………………………………………………………………………….97
د) آشتي با پدر و خدايگان………………………………………………………………………………………….97
ه) بركت نهايي…………………………………………………………………………………………………………98

3- 3- 6- 3. بازگشت……………………………………………………………………………………………….98
الف) امتناع از بازگشت………………………………………………………………………………………………98
ب) عبور از آستان بازگشت………………………………………………………………………………………..99
ج) ارباب دو جهان و رها در زندگي…………………………………………………………………………..100
3- 4. كهنالگوي قهرمان در داستان اسكندر………………………………………………………………..102
3- 4- 1. مادر مثالي………………………………………………………………………………………………..104
3- 4- 2. آنيما………………………………………………………………………………………………………..107
3- 4- 3. پير خردمند……………………………………………………………………………………………….112
3- 4- 4. سايهها……………………………………………………………………………………………………..118
3- 4- 5. نقاب……………………………………………………………………………………………………….126
3- 4- 6. سفر قهرمان…………………………………………………………………………………………….126
3- 4- 6- 1. عزيمت………………………………………………………………………………………………127
الف) دعوت به آغاز سفر………………………………………………………………………………………….127
ب) ردّ دعوت………………………………………………………………………………………………………..128
ج) امداد غيبي………………………………………………………………………………………………………..128
د) عبور از نخستين آستان………………………………………………………………………………………….128
ه) شكم نهنگ………………………………………………………………………………………………………..128
3- 4- 6- 2- آيين تشرّف……………………………………………………………………………………….129
الف) جادة آزمون…………………………………………………………………………………………………..129

ب) ملاقات با خدابانو………………………………………………………………………………………………131
ج) زن در نقش وسوسهگر………………………………………………………………………………………..131
د) آشتي با پدر……………………………………………………………………………………………………….131
ه) خدايگان……………………………………………………………………………………………………………132
و) بركت نهايي……………………………………………………………………………………………………….132
3- 4- 6- 3. بازگشت……………………………………………………………………………………………..133
الف) امتناع از بازگشت…………………………………………………………………………………………….133
ب) فرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، قاعده لاضرر، حوزه قانون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قاعده لاضرر، جبران خسارت، امام صادق