پایان نامه با واژگان کلیدی فضای مجازی، توسعه فناوری، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………. 33
2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك ……………………………………………………………………………………….. 34
2-5: امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-5-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن …………………………………………………………………………………………….. 37
2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن ………………………………………………………………………………………………….. 40
2-6-1: تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-6-2: انواع پول ……………………………………………………………………………………………………………………. 41
2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 42
2-7 شرایط اساسی صحت معاملات ……………………………………………………………………………………………………. 44
2-7-1در بیع الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی ……………………………………………………………………………………. 46
2-8: اعتبار داده پيام‌ها در ايجاد ماهيت حقوقي …………………………………………………………………………………. 49
2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ……………………………………………………………….. 52
2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله ……………………………………………………………………………… 54
2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها ………………………………………………………………………. 55
2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ………………………………………………………………………. 60
2-8-5: عقود رضایی ………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-8-6: عقود تشریفاتی ……………………………………………………………………………………………………………… 61
2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ……………………………………………………………………… 63
2-8-8: فقدان قصد و رضا ………………………………………………………………………………………………………. 63
2-8-9: اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-9: موضوع معین مورد معامله ………………………………………………………………………………………………………… 65
2-10: مشروعیت جهت معامله …………………………………………………………………………………………………………… 71
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………….. 72
2-11-1: زمان بیع الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………….. 74
2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها ……………………………………………………………………………………… 74
2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها …………………………………………………………………………………. 74
2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ………………………………………….. 75
2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ……………………………………. 75
2-11-2: مکان بیع الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………. 77
2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها ……………………………………………………………………… 77
2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها 78
2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها …………………………………………………………………………………. 78
2-12: نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد ………………………………………………………………………………… 79
2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد ………………………………………………………………………………….. 79
2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد ……………………………………………………………………………….. 80
2-13: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين ………………………………………………………………………………….. 80
2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………………. 82
2-14-1: خیار مجلس …………………………………………………………………………………………………………… 83
2-14-2: خیار حیوان ………………………………………………………………………………………………………………… 84
2-14-3: خیار شرط ……………………………………………………………………………………………………………….. 84
2-14-4: خیار تأخیر ثمن ………………………………………………………………………………………………………. 86
2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف …………………………………………………………………………………….. 86
2-14-6: خیار غبن ………………………………………………………………………………………………………………… 88
2-14-7: خیار عیب ……………………………………………………………………………………………………………… 89
2-14-8: خیار تدلیس ……………………………………………………………………………………………………………… 89
2-14-9: خیار تبعض صفقه ……………………………………………………………………………………………………. 91
2-14-10: خیارتخلف شرط …………………………………………………………………………………………………… 91
2-15: سوابق و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 93
فصل سوم: فصل سوم
3-1 روش‌شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-1-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 97
3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی ……………………………………………………………………………………………. 98
3-1-3 تحقیق کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 99
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………… 99
3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 100
3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری …………………………………………………………………………………….. 100
3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی ………………………………………………………………………………………………….. 100
3-5 ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1 استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… 107
5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………….. 107
5-1-2: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 108
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد بازرسي، ق.آ.د.ک)، قضايي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قواعد عمومی