مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، نقض حقوق، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بند دوم: سنت معصومين 37
بند سوم: اجماع (فتاوي فقها) 39
گفتار دوم: مباني حقوقي 39
بند اول: قانون اساسي 39
الف) قانون اساسي مشروطيت 39
ب) قانون اساسي 1358 41
ج) مقايسه قانون اساسي جديد با قانون اساسي مشروطيت 41
بند دوم: قوانين عادي 42
الف) قانون مدني 42
ب) قوانين دادرسي 44
1- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 44
2- قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 45
ج) قوانين خاص 45
1- قانون‌احترام به‌آزادي‌هاي‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندي‌ مصوب 1383 45
2- قانون تشکيل شرکت پست 45
3- قانون جرائم رايانه اي مصوب 1383 46
4- قانون تجارت الکترونيکي 47
5- لايحه حريم خصوصي 48
بخش دوم: حقوق و آزادي هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در اماکن خصوصي 50
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي 51
مبحث نخست: حق حريم اماکن خصوصي 51
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصي 51
بند اول: مفهوم مکان خصوصي 51
الف) مفهوم مسکن 51
ب) مفهوم مکان خصوصي 52
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصي 54
الف) قلمرو مکان خصوصي از حيث فضاي مجازي 54
ب) مکان خصوصي بودن وسايل نقليه و اشياء متعلق به افراد 55
1- نظريه مکان خصوصي بودن وسايل نقليه 55
2- ديدگاه مکان خصوصي نبودن وسايل نقليه 56
گفتار دوم: اصل مصونيت مکان خصوصي 57
بند اول: اصل مصونيت در اسناد بين المللي 58
بند دوم: در نظام حقوق کيفري ايران 59
مبحث دوم: ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي 60
گفتار اول: ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي 62
بند اول: صدور مجوز قضايي 62
بند دوم: ضرورت بازرسي 65
بند سوم‌: تعيين زمان و مکان بازرسي 66
گفتار دوم: تشريفات قانوني بازرسي از اماکن خصوصي 67
بند اول: حضور مالک يا متصرف در محل بازرسي 67
بند دوم‌: شرايط شکلي مجوز بازرسي 68
بند سوم‌: تنظيم و امضاء صورت مجلس بازرسي 69
بند چهارم: استفاده از شيوه هاي متعارف در بازرسي 69
فصل دوم: ضمانت اجرايي نقض حريم اماکن خصوصي 71
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم اماکن خصوصي متهم 71
گفتار اول: اعتبار دلايل تحصيلي 72
بند اول: نظريه عدم اعتبار 72
بند دوم: نظريه تفصيلي 74
بند سوم: نظريه اعتبار کامل دلايل 74
گفتار دوم: اعتبار قرار نهايي دادسرا 74
بند اول: اعتبار قرار موقوفي و منع تعقيب 75
بند دوم: قرار مجرميت 75
گفتار سوم: اعتبار حکم محکوميت 76
مبحث دوم: جرم انگاري نقض حريم اماکن خصوصي 77
گفتار اول: جرم ورود غير مجاز به منزل متهم 80
گفتار دوم: جرم بازرسي غير قانوني اماکن خصوصي 85
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسي منزل) 86
بند دوم: ماده 16 قانون آيين دادرس کيفري 88
بند سوم: لايحه حريم خصوصي 89
بخش سوم: حقوق‌و آزادي‌هاي‌فردي‌ناظر‌به تحقيقات‌مقدماتي‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصي 90
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي 91
مبحث اول: حق حريم ارتباطات خصوصي 91
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصي 91
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصي 91
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصي 92
گفتار دوم: اصل مصونيت ارتباطات خصوصي 95
بند اول: در اسناد بين المللي 95
الف) اسناد جهاني حقوق بشر 95
ب) کنوانسيون هاي بين المللي 96
ج) اسناد منطقه اي 97
1- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 97
2-کنوانسيون اروپايي و آمريکايي حقوق بشر 97
بند دوم: حقوق ايران 99
الف) در فضاي واقعي 99
ب) در فضاي سايبري 101
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصي 105
بند اول: باز کردن و تفتيش مرسولات پستي 105
بند دوم: رهگيري تلفن ها و سيگنال هاي راديويي 107
بند سوم: رهگيري داده هاي رايانه هاي و ارتباطات اينترنتي 109
مبحث دوم: ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي 112
گفتار اول: صدور مجوز قانوني 112
گفتار دوم: ضرورت بازرسي 113
گفتار سوم: تعيين نحوه کنترل و رهگيري 115
گفتار چهارم: تعيين موضوع کنترل و رهگيري 116
گفتار پنجم: تعيين محدوده زماني بازرسي و رهگيري 117
گفتار ششم: تعيين اختيارات و اقدامات مامور کنترل و رهگيري 118
فصل دوم: ضمانت اجراي نقض حريم ارتباطات خصوصي 119
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضايي ناشي از حريم ارتباطات خصوصي 119
گفتار اول: اعتبار دلايل تحصيلي 120
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهايي دادسرا 127
بند اول: نظريه اعتبار قرار 128
بند دوم: نظريه بطلان قرار 129
گفتار سوم: اعتبار حکم محکوميت 129
مبحث دوم: جرم انگاري نقض حريم خصوصي ارتباطات 130
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات 131
بند اول: عناصر تشکيل دهنده جرم 131
بند دوم: مجازات جرم 133
گفتار دوم: افشاي اسرار و اطلاعات خصوص متهم 134
بند اول: فضاي واقعي 134
بند دوم‌: افشاي اسرار و اطلاعات خصوصي متهم در فضاي مجازي 135
الف) افشاي اسرار تجاري مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونيک) 137
ب) قانون جرايم رايانه‌اي 137
گفتار سوم: دسترسي غيرمجاز به مراسلات و مخابرات 137
گفتار چهارم: تحصيل غير مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاري 138
گفتار پنجم: شنود غير مجاز مخابرات 139
گفتار ششم: انتقال محتواي مراسلات و مخابرات و مکالمات 140
نتيجه گيري 142
فهرست منابع 149
چکيده انگليسي 155

چکيده:
حقوق وآزاديهاي فردي (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصي) درتحقيقات مقدماتي امروزه جزء قواعد آمره بينالمللي استکه اسناد بينالمللي متعدد و قانون اساسي و قوانين عادي داخلي بر رعايت آن در تحقيقات مقدماتي تاکيد دارد.با اين وجود ازيک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصي متهم وقلمرو آنها وگستره مصونيت اين حقوق در نظام کيفري به روشني تبيين نشده است و از ديگرسو اصل مصونيت يک اصل مطلقي نيست بلکه مصالحاجتماعي بازرسي منازل و ارتباطات خصوصي متهم را با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني ايجاب مي‌نمايد که بايستي اين موازين مورد مداقه قرارگيرد.
مساله اساسي ديگر ضمانت اجراي نقض حقوق ياد شده است، ضمانت اجراي نخست، اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض اين حقوق اعم از ادله تحصيلي‌، قرار مجرميت و حکم محکويت است که برخي حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره اي ديگر به اعتبارکامل دلايل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرميت و محکوميت نيز همين احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجراي نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصي جرمانگاري آن در فضاي واقعي و مجازي است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامي و قوانين خاص ديگر نظير جرايم رايانه اي، تجارت الکتروني وغيره برخي از مصاديق نقض را جرم انگاشته و با کيفر حبس يا جزاي نقدي پاسخ داده است. اما برخي از مصاديق مهم من جمله دسترسي غير مجاز به ارتباطات، انتقال غير مجاز، بازرسي غير قانوني منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانوني مواجه است. از اينرو اين پاياننامه با عنوان “حقوق و آزادي فردي (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقيقات مقدماتي” به بررسي اين مسائل مي پردازد.

کليد واژگان: حقوق وآزادي هاي فردي، مصونيت مسکن، ارتباطات خصوصي، تحقيقات مقدماتي،متهم

مقدمه
الف) بيان موضوع
رعايت حقوق و آزادي هاي فردي در تمام حوزه هاي اجتماعي و سياسي‌، اقتصادي و فرهنگي يکي از بنيادي ترين مسئله حقوق بشري است. در اين ميان پايبندي به رعايت حقوق و آزادي هاي افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي از اهميت دو چنداني برخوردار است. در نظام کيفري ايران عليرغم به رسميت شناخته شدن پايبندي به حق رعايت حريم اماکن و ارتباصات خصوصي متهم در قانون اساسي و قوانين عادي کيفري، ابعاد و مفهوم حق حريم اماکن و ارتباطات خصوصي متهم و مصونيت آن در اسناد بين الملل و حقوق داخلي روشن نيست. ضمانت اجراي عدم رعايت حقوق مزبور نيز داراي ابهام اساسي است. لذا اين پايان نامه به بررسي حقوق و آزاديهاي افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصي) در تحقيقات مقدماتي اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسي ذيل است.
ب) سوالات
1-حق متهم به رعايت حريم اماکن و ارتباطات خصوصي وي در تحقيقات مقدماتي بر چه پايه اي استوار است؟
2- نظام کيفري ايران نسبت به رعايت و قلمرو حقوق مذکور چه رويکردي دارد؟
3- نقض حقوق و آزاديهاي فردي ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي چه ضمانت اجرايي دارد؟
4- ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي حريم امکان و ارتباطات خصوصي متهم کدامند؟
ج) فرضيات
در پاسخ به سوالات فوق فرضيه هاي به شرح ذيل قابل طرح است:
1- مباني نظري حق حريم اماکن و ارتباطات خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي، تضمين دادرسي عادلانه و مصلحت جامعه و مبناي فقهي آن مضمون آيات و روايت مبني برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبناي حقوقي آن حکم قانوني است.
2- حقوق و آزادي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصي‌، به طور نسبي در نظام کيفري ايران مورد حمايت واقع شده و در فضاي مجازي خلا قانوني اساسي وجود دارد.
3- نقض حريم اماکن و ارتباطات خصوصي در مواردي که اقدامات قضايي مستند به دلايل تحصيلي ناشي از آن باشد. موجب بياعتباري دلايل تحصيلي، قرار مجرميت و حکم محکوميت مي شود و که در برخي موارد مسوليت کيفري نيز به همراه دارد.
4- اصل مصونيت اماکن و ارتباطات خصوصي متهم مطلق نيست و در موارداستثنائي در صورت ضرورت بازرسي جهت کشف جرم،دستگيري متهم و آلات و دلايل جرم با صدور مجوز قضاي و تعين زمان و مکان بازرسي و با رعايت تشريفاتي قانوني نظير حضور متصرفين و غيره مي توان حريم مزبور را مورد تفتيش و بازرسي قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترين اهداف پايان نامه کاربردي بودن آن در تمامي پروند هاي کيفري و حقوقي است و از ديگر اهداف آن مي توان به موارد ذيل اشاره کرد.
1- تبيين و تحليل مباني حقوق و آزادي فردي ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصي در تحقيقات مقدماتي
2- بررسي قلمرو و ابعاد حق حريم امکان خصوصي و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اينترنتي و تحليل رويکرد نظام بين المللي به اصل مصونيت حريم مزبور و جايگاه آن در نظام کيفري ايران
3- بيان معايب و محاسن قوانين نظام کيفري ايران در خصوص حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي و ارائه راهکارهاي حقوقي جهت رفع آن
4- تبيين و تحليل ضمانت اجراي حقوق و آزادي هاي فردي در تحقيقات مقدماتي در نظام کيفري ايران به ويژه اعتبار دلايل تحصيلي و محکوميت ها.
5- تبيين جرم انگاري نقض حقوق مزبور و شناسايي خلا هاي قانوني جرم انگاري در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصي و چگونگي رفع آنها بر اساس قوانين موجود
6- بررسي آثارغير کيفري نقض حقوق و آزادي فردي متهم
برآمد اين تحقيق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ويژه ضابطان قضايي و مقامات قضايي دادسرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد بلکه ‌مي‌تواند سازمان هاي دولتي درگير در تحقيقات مقدماتي وآنهايي که حسب وظايف قانوني با حريم خصوصي افراد ارتباط دارند، در انجام وظايف خود ياري دهد.
ه) روش تحقيق
مطالب موردنياز از طريق مراجعه به کتابخانه‌ها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رسول اکرم (ص)، کرامت نفس Next Entries مقاله رایگان درمورد قواعد حقوقى، ارتکاب جرم، ارباب رجوع