پایان نامه رایگان با موضوع خاوران نامه، طرح پژوهش، رسول اکرم (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

تاريخ صدر اسلام نيز ذکر شود و حوادثي که به صورت مستقيم يا غير مستقيم به زندگاني حضرت علي (ع) پيوند مي يابد، بازگو شود. نويسنده مطالبي کوتاه در اين مورد را نيز بيان داشته است. در ضمن تصويرهايي که اين دو شاعر بزرگ از سيماي مبارک حضرت اميرالمؤمنين (ع) به دست داده اند به صورت تطبيقي،بحث شده است. و در پايان نيز به بررسي تطبيقي فنون فصاحت و بلاغت اين دو منظومه پرداخته ايم.
واژههاي کليدي: واژگان کليدي: حضرت علي (ع)، علي نامه، خاوران نامه،حلم،شجاعت، جوانمردي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهشي
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله و ضرورت انجام پژوهش 8
1-3- سابق? انجام پژوهش 8
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- فرضيه هاي پژوهش 9
1-6-روش تحقيق 9

فصل دوم:کليات پژوهش
2-1- جريان خلافت بعد از نبي اکرم (ص) 13
2-1-1- رحلت رسول اکرم، جريان سقيفه و موضع امام علي 13
2-1-2- علل سکوت امام در برابر حکومت خلفا 16
2-2- ولايت در اسلام 17
2-2-1-ولايت تشريعي 19
2-3-خلافت علي (ع) 20
2-3-1-فعاليت هاي امام در دوران خلافت 21
2-4- بهانه هاي مخالفان براي رويارويي با امام 23
2-5-شيو?امام علي (ع)در ابراز مخالفت 30
2-6- شيو? امام علي (ع)در مواجهه با مخالفان 36
2-7-جايگاه امام در حکومت خلفا 39
2-8-مخالفان سياسي در دوران حکومت 44
2-9-علل مخالفت با حکومت امام علي (ع) 47
2-10-آداب اخلاقي در نبرد مخالفان 49
2-11-شهادت حضرت علي (ع) 56

فصل سوم:تبين پژوهش
3-1-روش تحقيق 63
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم: فضايل حضرت علي (ع)در دو منظوم? علي نامه و خاوران نامه
4-1-عشق به حضرت علي (ع)و مدح آن حضرت 69
4-1-1-عشق به حضرت علي (ع)و مدح آن حضرت در منظوم? علي نامه 69
4-1-2-عشق به حضرت علي (ع)و مدح آن حضرت در منظوم? خاوران نامه 70
4-2-حقانيت امام و فرزندانش براي حکومت پس از پيامبر 72
4-2-1-روايت هايي در باب ارتباط امام علي (ع)با رسول اکرم (ص) 74
4-2-1-1-رابط? پيامبر و امير المؤمنين در منظوم? علي نامه 75
4-2-1-2-رابط? پيامبر و اميرالمؤمنين در منظوم? خاوران نامه 76
4-2-3- ولي و وصي بودن پيامبر 82
4-2-4-توصيه هاي پيامبر (ص) براي امير المؤمنين 85
4-2-5-افضليّت امير المؤمنين (ع) 87
4-2-5-2- علي در قرآن 88
4-3-شرف و بزرگي امام علي (ع) 92
4-3-1- حضرت علي (ع)در نهج البلاغه 93
4-4- شجاعت و ايثار گري 97
4-4-1-شجاعت و چالاکي در گهواره 97
4-4-2-شجاعت و چالاکي در کودکي 98
4-4-3-شجاعت علي (ع)در نو جواني 99
4-4-4- شجاعت هاي بي همانند علي (ع)در بزرگ سالي 99
4-4-5- نمونه هايي از شجاعت هاي بي نظير علي (ع) در منظوم? علي نامه 100
4-4-6-نمونه هايي از شجاعت هاي بي نظير علي (ع)در منظوم? خاوران نامه 104
4-5- زهد و عبادات حضرت علي (ع) 108
4-6-کرامات و معجزات امير المؤمنين علي (ع) 112
4-6-1- کرامات و معجزات امير المؤمنين علي (ع)در منظوم? علي نامه 113
4-6-2-کرامات و معجزات اميرالمؤمنين علي (ع)در منظوم? خاوران نامه 117
4-7-علم وآگاهي علي (ع) 120
4-7-1-علم و آگاهي علي (ع)در منظوم? علي نامه 121
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-8-صبر وحلم علي (ع) 125
4-9-کرامت نفس و جوانمردي علي (ع) 131
4-10-عدالت حضرت علي (ع) 136
4-11- ثقه به نفس حضرت علي (ع) 142
4-12- وجوه فصاحت و بلاغت در دو منظوم? علي نامه و خاوران نامه 146
4-12-1- عناصر موسيقايي 146
4-12-1-1-وزن 146
4-12-1-2-رديف 147
4-12-1-3-قافيه 148
4-12-1-4- عروض 149
4-12-2- فصاحت 150
4-12-3- بلاغت 152
4-12-3-1- معاني 153
4-12-3-1-1-انشاء 153
4-12-3-1-2-امر 153
4-12-3-1-3- حذف مسنداليه 156
4-12-3-2- بيان 158
4-12-3-2-1-جايگاه تشبيه در علي نامه و خاوران نامه 159
4-12-3-2-2- افراد و ترکيب در تشبيهات 161
4-12-3-2-3- جايگاه استعاره در حماسه 162
4-12-3-2-4-جايگاه استعاره در علي نامه و خاوران نامه 162
4-12-3-2-5-جايگاه کنايه در علي نامه و خاوران نامه 163
4-12-3-2-6- مجاز مرسل 164
4-12-3-2-7-جايگاه اغراق در حماسه 165
4-12-3-2-8- جايگاه اغراق در منظوم? علي نامه و خاوران نامه 165
4-12-3-3-بديع 165
4-12-3-3-1-اقسام جناس و تبلور آن در منظوم? علي نامه و خاوران نامه 166
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-12-3-3-2-تلميح 169
4-13-وجوه مطابقت با اسناد تاريخي 171
4-13-1- شخصيّت هاي تاريخي موجود در منظوم? خاوران نامه 172
4-13-2- شخصيّت هاي تاريخي موجود در منظوم? علي نامه 174

فصل پنجم: استنباط و نتيجهگيري
5-1- استنباط و نتيجه گيري 179
منابع و مآخذ 185

فصل اول
طرح پژوهشي

1 – 1- مقدمه
شعر را از نظر تقسيم بندي و به اصطلاح انواع ادبي؛ به گونه هاي متفاوتي تقسيم کرده اند، که شعر حماسي يکي از انواع آن به حساب آمده است.”حماسه ومنظومه هاي حماسي از ديدگاه صاحب نظران هميشه مطمح نظر بوده است و از آن تعابير متنوعي شده است که به اجمال به برخي از آنها اشاره مي شود: حماسه در لغت عرب به معني شدَت در کار است و از اين ريشه صفات أحمَس، جمع احامس، يعني جاي سخت و درشت و مرد درشت در دين و دلير در حرب؛ حَمَس به همين معني پديدآمده است.” (صفا،1387:ج1،6) منظومه هاي حماسي از ديدگاه صاحب نظران به انواع مختلفي از جمله:
“1) منظومه هاي حماسي اساطيري و پهلواني 2) منظومه هاي حماسي تاريخي 3) منظومه هاي حماسي ديني 4) منظومه هاي حماسي مصنوع تقسيم شده است.” ( همان: 5 ) “حماسه تقريباً در هم? جوامع وجود دارد، امّا در ادبيات عرب، علي رغم اين که کلم? حماسه عربي است؛ با تمام گستردگي اش از حماسه به معني واقعي آن خبري نداريم؛ زيرا جامع? قبيله اي عرب،قابليت پيدايش حماسه را نداشته و در گيريها بيشتر قبيله اي و داخلي بوده است.در عرب، حماسه به همين حرکت هاي جزئي وخروش ها وجدال ها و ياد مفاخرات شخصي و قبيله اي گفته مي شود.اشعار حماسي، (اشعار پهلواني) در ادبيات عرب برقطعات و قضايايي اطلاق مي شود که بيشتر مبتني بربيان مفاخر قبيله و فرد و ذکر شاعر از پهلوانيهاي خود در ميدان جنگ و فرار از مضايق و درافتادن در مهالک و چيره دستي در انتقام يا غارت و نهب است و راويان عرب درذکر تاريخ قبايل ازاين اشعار و رجزهايي که پهلوانان و جنگ جويان مي گفتند بسيار ياد کرده اند.” ( همان:16)
“در تاريخ شعر فارسي اشعار ديني از شاعراني مانند کسايي و نا صر خسرو و ربيع آغاز شد و بعداً به وسيل? شاعران شيعي مذهبي از قبيل قوامي رازي شاعر قرن ششم و ابن حسام خوسفي شاعر قرن نهم و محتشم کاشاني شاعر قرن دهم تکميل شد و بعد از آن در تمام دور? صفويه و قاجاريه ادامه يافت.اين اشعار که حماسه هاي ديني را هم بايد در شمار آنها دانست، معمولاً در ذکر مناقب يا مصائب اولياي دين و پيشروان تشيع سروده شده است و رواج اين نوع شعر در دور? صفويه که عهد تقويت مذهب تشيع و رسمي شدن آن در ايران است، از هر دور? ديگر بيشتر و در دور? قاجاري نيز از رواج نيفتاد.” ( صفا، 1387: ج 1،89 )

1-1-1- علي نامه
“علي نامه” نخستين تجرب? شعر حماسي شيعه اثني اشعري است، که هم از نظر قدمت تاريخي حماسه‌هاي شيعي و هم از نظر در برداشتن نوادر لغات و ترکيبات فارسي کهن، در کمال اهميّت است.امّا اين اثر ارزشمند، تاکنون گمنام مانده و در کتب تاريخ ادبيات فارسي به آن اشاره اي نشده است. اين کتاب حماسي، منظومه اي است بازمانده از قرن پنجم که تنها 60 سال بعد از خلق شاهنامه به مقابله با آن برخاسته، و يا به تعبير بهتر به استقبال شاهنامه رفته است. شاعر اين منظومه که ربيع نام دارد، ضمن احترام به فردوسي و اثر هنري اش، شاهنامه را غير واقعي مي داند و در مقابل آن “حماسه اي راستين” را ارائه مي کند؛ آن هم در قالب جنگ هاي امام علي بن ابي طالب (ع). مأخذ تاريخي ربيع،روايات “ابو المخنف لوط بن يحيي” است که دو کتاب در باره جنگ هاي (جمل ) و (صفين ) داشته است. با اين که کتاب ها به ما نرسيده است، از ديگر روايات و قرا ئن مختلف مي توان دانست که شاعر علي نامه تا حدودي به متن تاريخ وفادار بوده است و به اين لحاظ شعر او در باب تاريخ جمل و صفين کتابي ارزشمند به حساب مي آيد.به اعتقاد کارشناسان، زبان شعر در اين منظومه نيز بسيار کهن است و گنجينه اي است از واژگاني که امروز مهجور و فراموش شده اند و حتي در کتب همان عصر هم به سختي مي توان مشابهتي براي آنها يافت.اين کتاب به لحاظ دستوري و شيوه هاي بياني نيز نکاتي در خور توجه در خود دارد. ربيع اين منظومه را در بحر متقارب يعني همان وزن حما سي زبان فارسي سروده است؛ لذا وزن منظومه علي نامه دقيقاً همان وزن شاهنامه يعني( فعولن، فعولن، فعولن، فعول ) است. شاعر عروض را در حد عصر خود مي شناسد و به آن پايبند است؛ امَا برخي ويژگي هاي سبکي از يک سو و اشتباهات کاتب ( نسخه نويس ) از سويي ديگر سبب شده تا در برخي صفحات منظومه خطاي فاحش عروضي ديده شود و برخي ابيات نيز کاملاً موزون نباشد.
خود شاعر مي گويد:علي نامه را به تقليد و در جواب شاهنامه سروده است و با توجه به فاصله زماني اندکش با فردوسي و اين که اولين کسي است که شاهنامه را استقبال کرده و جواب داده، در اوج اهميّت است.
فردوسي در سال 420 رحلت کرده است و علي نامه در سال 482 سروده شده است.
دوچهارصد بود و هشتاد سال
( ديوان، 1388:299پ )
چو آمد به سر نظم اين سعد فال

و در آغاز مجلس هشتم از حرب صفين تحميديّه اي دارد که شبيه بعضي کار هاي فردوسي است، مانند اين ابيات:
نگارند? هر سپيد و سياه
به نام خداوند خورشيد و ماه
خداوند کون و مکان و مکين
برآرند? آسمان و زمين
( ديوان، 1388: 207 ر )

گويند? اين منظومه، با اين که به توصيف ميدان هاي نبرد دلاوران عربي پرداخته به علّت توجهي که به شاهنامه داشته و تعلق خاطري که به طور طبيعي به زمينه هاي اساطيري شاهنامه دارد، غالباً از وصف‌هاي شاهنامه بهر? بسيار مي برد و در سراسر کتاب تعبيراتي که نشان دهند? اشاره به ايران باستان و زمين? فرهنگي شاهنامه است، فراوان مي توان ديد:
همي جست چون برق و مي زد درخش
به مردي فزون تر ز اسفنديار
(ديوان، 1388:112ر )
فرس زير رانش به مانند رخش
شجاع دلاور بُد ونامدار

نکت? جالب توجه اين است که جنب? اساطيري و نمونه و ار اين قهرمانان ملّي را همچنان محفوظ نگه مي دارد و در قياس قهرمانان ديني خويش، قهرمانان اساطيري را تحقير نمي کند. رستم براي او همچنان رمز توانايي و دليري است.

1-1-2- خاوران نامه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره غریب القرآن، خلفای راشدین، ظاهر و باطن Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع خاوران نامه، ناصر خسرو، رسول اکرم (ص)