دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

شيراز

جمهوري اسلامي ايران

ارزيابي شده توسط کميته پايان نامه با درجه: عالی
دکتر شکرالله خواجوي، دانشيار بخش حسابداري (رئيس کميته)……………………………….
دکتر امین ناظمی، استاديار بخش حسابداري (مشاور)…………………………………………………
دکتر جواد مرادی ، استاديار بخش حسابداري (داور داخلی)………………………………………

شهریور 1392

تقديم به
پدر صبور و
مادر مهربانم
دو ستاره‌اي که
در قلب مشتاقم هرگز غروب نخواهند کرد
آنان که به معصومیت باران هستند

سپاسگزاري
از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد
سپاس فراوان خدايي را که به ما فکرت آموخت و لذت آموزش و يادگيري را هديه کرد. و همواره داناياني را راهنماي انسان ها قرار داد. اينک که در سايهسار رحمت ايزد يکتا، عنايات حضرت ولي عصر و هدايت اساتيد بزرگوار کار تکميل اين پروژه به پايان رسيده است، از زحمات استاد محترم راهنما، جناب آقاي دکتر خواجوی، که با صبر و حوصله وصف ناپذير و درايت و دقت ستودني‌اش از نخستين قدمهاي اين پژوهش تا نقطه فرجام آن، راهنمايي کار را بر عهده داشتند، تشکر به عمل مي‌آورم. و همچنین، از استاد محترم مشاور، جناب آقاي دکتر ناظمی که با نظرات، نکتهسنجيها، راهنماييها و پيشنهادهاي سازندهي خود راه را بر من هموار ساختهاند، كمال تشكر و امتنان را دارم. مراتب سپاس و قدرداني را از ديگر اساتيد محترم بخش حسابداري به خاطر سالها شاگردي در محضر اين انديشمندان عرصه علم و پژوهش، ابراز ميدارم. در پايان از کليه کارکنان محترم بخش حسابداري و دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي به خصوص سرکار خانم ابراهيمي، مسؤل دفتر بخش حسابداري، که در اين مدت مرا ياري نمودهاند؛ و تمام عزيزاني که به نحوي در مراحل اين پژوهش مشمول لطف و عنايت آنان گرديدم، کمال تشکر و قدرداني را به عمل میآورم.

چکيده

بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی

به وسيلهي:
حسن فتاحی نافچی

در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکتها امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با استفاده از روشی نوین است. از فازی AHP برای وزندهی به شاخصهای ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبهبندی شرکتهای مورد مطالعه استفاده میشود. در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبهبندی شرکتهای دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ استفاده میشود. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رویکرد فازی در رتبهبندی شرکتهای بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزارهای رتبهبندی را به شکل محسوسی بالا میبرد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل نوین و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها منتج شد، میتواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایهگذار، سازمان بورس و دیگر استفاده کنندهگان، مفید واقع میشود.

کليد واژهها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.

فهرست مطالب

عنوان …………….. صفحه
فصل اول: کليات پژوهش 8-1
1-1- مقدمه 2
1-2- مسأله پژوهش 3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-5- سؤال‌هاي پژوهش 5
1-6- فرضيه‌هاي پژوهش 6
1-7- روش انجام پژوهش 6
1-7-1- نوع روش پژوهش 6
1-7-2- روش گردآوري اطلاعات 6
1-7-3- جامعه آماري 6
1-7-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………. 7
1-9- استفادهکنندگان از نتايج پژوهش 7
1-10- ساختار پژوهش 8
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش 39-9
2-1- مقدمه 10
2-2- مباني نظري 12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد 12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد 14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع 15
2-2-4- محدودیتهای اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی 15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش 17
2-2-7- تصمیمگیری چند شاخصه (MADM) 18
2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد 19
عنوان صفحه
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری 19
2-2-8-1-1 بازده داراییها…… 19
2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام 20
2-2-8-1-3- نسبت P/E 20
2-2-8-1-4- سود هر سهم 21
الف) نقاط قوت سود حسابداری 22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری 22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش 22
2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 23
انتقادات وارد بر EVA 24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف) 24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا) 25
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA) 26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA) 27
2-2-9- منطق فازی 31
2-3- پیشینه پژوهش 34
2-3-1- پژوهشهای خارجی 35
2-3-2 پژوهشهای داخلی 37
2-4- خلاصه فصل 39
فصل سوم: روششناسي پژوهش 62-41
3-1- مقدمه 42
3-2- فرضيه‌هاي پژوهش 43
3-3- متغيرهاي پژوهش 44
3-3-1- معیارهای مالی سنتی حسابداری 44
3-3-2- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش 44
3-4- روش گردآوری اطلاعات 45
3-4-1- جامعه آماری 46
3-4-2- پرسشنامه وزندهی به معیارهای ارزیابی عملکرد 46
3-4-3- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‏ها 48
3-4- 3-1 تصمیمگیری چند شاخصه (MADM) 48
3-5- تاپسیس 49
عنوان …………….. صفحه
3-6- روش ویکور 50
3-7- تکنیک فازی 56
3-8- روش آنالیز توسعه CHANG 58
3-9- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG 60
3-10- خلاصه فصل 62
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش 95-63
4-1- مقدمه 64
4-2- معیارهای مالی پژوهش 64
4-3- جامعه آماری 64
4-4- فرضیههای پژوهش 65
4-5- طرح کلی مدل پژوهش 66
4-5-1- مشخص کردن وزن معیارها با استفاده از FAHP 67
4-5-1- 1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 67
4-5-1- 2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی 67
4-5-1- 3- FAHP 68
4-5-2- روش آنالیز توسعه CHANG 68
4-5-3- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG 70
4-5-4- تاپسیس 71
4-6- روش ویکور 72
4-7- یافتههای پژوهش 73
4-8- ماتریس مقایسات زوجی 74
4-9- نتایج رتبهبندی با استفاده از تاپسیس 89
4-9-1- صنعت دارويي 89
4-9-2- صنعت فلزات اساسی 89
4-9-3- صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات 89
4-10- نتایج رتبهبندی با استفاده از ویکور 89
4-10-1- صنعت دارويي 89
4-10-2- صنعت فلزات اساسی 90
4-10-3- صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات 90
4-11- بررسی فرضیه دوم 90
4-12- آزمون دو جملهای 91
عنوان صفحه
4-12-1- آزمون آماری در سطح 5 91
4-12-2- آزمون آماری در سطح 10 92
4-13 رتبهبندی نهایی 93
4-14- خلاصه فصل 94
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادهات پژوهش 108-96
5-1- مقدمه 97
5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش 98
5-2-1- نرخ ناسازگاری پرسشنامهها 99
5-2-2- بحث و نتيجهگيري حاصل از فرضیه اول 99
5-2-3- بحث و نتيجهگيري حاصل از فرضیه دوم 100
5-3- مدل FAHP- تاپسیس 102
5-4- مدل FAHP- ویکور 102
5-5- تحلیل نتایج آزمون دوجملهای 103
5-6- پیشنهادهای پژوهش 104
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از یافتههای پژوهش 104
5-6-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 106
5-7- محدوديت‌هاي پژوهش 106
5-8- خلاصه فصل 108
منابع و مآخذ …116-109
الف- منابع فارسي 109
ب- منابع انگليسي 112

فهرست جدولها

عنوان صفحه
جدول 3-1 جدول ماتریس تصمیم 52
جدول 3-2.جدول نرمال شده ماتریس تصمیم 53
جدول 3-3. جدول نهایی نرمال شده ماتریس تصمیم 53
جدول 3-4. وزندار کردن ماتریس نرمال 54
جدول 3-5. محاسبه بالاترین و پایینترین ارزش نرمال ماتریس تصمیم 55
جدول 3-6 تعیین شاخص مطلوبیت (S) و شاخص نارضایتی (R) 55
جدول 3-7 محاسبه مقدار Q و رتبهبندی نهایی 56
جدول 3-8. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط 61
جدول 4-1. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط 73
جدول 4-2. ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای سنتی 75
جدول 4-3. ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای مبتنی بر ارزش 75
جدول 4-4. ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای سنتی و مبتنی بر ارزش 75
جدول 4-5. ارزش کل AFP برای شرکتهای دارویی 77
جدول 4-6. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکتهای دارویی 78
جدول 4-7. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکتهای گروه فلزات اساسی 79
جدول 4-8. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکتهای گروه فلزات اساسی 80
جدول 4-9. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکتهای گروه خودرو و قطعات خودرو 81
جدول 4-10. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکتهای گروه خودرو و قطعات خودرو 82
جدول 4-11. رتبهبندی شرکتهای گروه دارویی با استفاده از تاپسیس 83
جدول 4-12. رتبهبندی شرکتهای گروه فلزات اساسی با استفاده از تاپسیس 84
جدول 4-13. رتبهبندی شرکتهای خودرو و قطعات خودرو با استفاده از تاپسیس 85
جدول 4-14. رتبهبندی شرکتهای گروه دارویی با استفاده از ویکور 86
جدول 4-15. رتبهبندی شرکتهای گروه فلزات اساسی با استفاده از ویکور 87
جدول 4-16. رتبهبندی شرکتهای خودرو و قطعات خودرو با استفاده از ویکور 88
جدول 4-17. نتایج آزمون دو جملهای در سطح اختلاف رتبهای 5 92
جدول 4-18. نتایج آزمون دو جملهای در سطح اختلاف رتبهای 10 93
عنوان صفحه
جدول 4-19. رتبهبندی نهایی 94

فصل اول

کليات پژوهش

1-1- مقدمه

پيدايش انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکلگيري كارخانه‌هاي بزرگ و انجام طرح‌هاي عظيمي چون احداث شبكه‌هاي سراسري راه‌آهن، اين حقيقت را فاش ساخت كه به سرمايه‌هاي مالي كلاني نياز است. فراهم نمودن چنين سرمايه‌هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه‌گذار و حتي دولت‌هاي آن زمان فراتر بود. از سوي ديگر، يك يا چند سرمايه‌گذار نيز آمادگي پذيرش خطر تجاري چنين فعاليت‌هاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي- يعني سازماندهي و همكاري، اولين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها بود. اين ساختار نوين (شركت‌هاي سهامي) راه حل مناسبي براي تامين سرمايه‌هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود.
رشد و توسعه شركت‌هاي سهامي با گذشت زمان به پديدار شدن و افزايش قشري از صاحبان سرمايه انجاميد كه در ادارة شركت‌ها مشاركت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيات مديره، امور شركت را هدايت و بر آن نظارت مي‌كنند.
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي‌كردند كه تمامي گروه‌هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي‌كنند. اما در 30 سال گذشته موارد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی، عملکرد شرکت