دانلود پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

ئ
عنوان شماره صفحه
موضوع:”بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردي: مديريت شعب بانک ملت استان سمنان)”…………………………………………………………………………………………………………………………………1
چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
كلمات كليدي: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………10
1-4-اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………….. ……………………………..11
1-4-1- هدف اصلي تحقيق………………………………………………………. …………………………………………………………..11
1-4-2- اهدف فرعي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-سوالات و فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1-سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1- 1-سوال اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………. …………..11
1-5-1- 2-سوال فرعي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-2- فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-2-1-فرضيات اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………12
1-5-2-2-فرضيات فرعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………12
1-6-قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………. ………………………………………………..13
1-6-1-قلمرو مکاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-6-2-قلمرو زماني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..13
1-6-3-قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7-تعريف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2- ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1- ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1-1- بانک و بانکداري ………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-1-2- ضرورت بانکداري ………………………………………………………………………………………………………………..20
2-2-1-3- جايگاه ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2-1-4- تاريخچه و جايگاه ريسک ………………………………………………………………………………………………………23
2-2-1-5- نظريه ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1-6- اهميت ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-1-7- روشهاي محاسباتي ريسک ……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-8- مديريت ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………28
2-2-1-9- اصول و مقررات کميته بال در خصوص مديريت ريسک ………………………………………………………………29
2-2-1-10- تعريف ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-11- طبقه بندي ريسک ها ……………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-12- مفهوم ريسک تسهيلات ………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-13- مهمترين ريسک هاي بانکي …………………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-14- تاثير ريسک اعتباري بر بانک يا موسسه مالي …………………………………………………………………………….36
2-2-1-15- مدلهاي محاسبه ريسک اعتباري و تحليل مدل CR …………………………………………………………………….36
2-2-1-16- معيارها و مدل هاي مورد استفاده براي رتبه بندي مشتريان ……………………………………………………………39
2-2-1-17- رويکرد فعلي در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهيلات اعطايي …………………………………….41
2-2-1-18- تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالهاي نه چندان دور ……………………………………………………..44
2-2-1-19- بررسي عقود مبادله اي و مشارکتي در بسته هاي سياستي و نظارتي بانک مرکزي …………………………….48
2-2-1-20- بانک ها براساس بخش هاي مختلف درخصوص عقود مشارکتي …………………………………………………50
2-2-1-21- رويکرد ساير کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………………………………………………….50
2-2-1-22- مروري بر عملکرد شرکتهاي بيمه با هدف پوشش ريسک …………………………………………………………..51
2-2-1-23- چگونگي تعيين نرخ بهره در وامهاي رهني ………………………………………………………………………………53
2-2-1-24- تعريف ريسک عملياتي ……………………………………………………………………………………………………….55
2-2-1-25- اهميت ريسک هاي عملياتي ………………………………………………………………………………………………..56
2-2-1-26- ويژگي هاي تعريف ريسک عملياتي از ديدگاه کميته بال ……………………………………………………………56
2-2-1-27- روشهاي اندازه گيري ريسک عملياتي …………………………………………………………………………………….57
2-2-1-28- استقرار ساختاري براي مديريت نقدينگي …………………………………………………………………………………60
2-2-1-29- نظارت و اندازه گيري خالص وجوه مورد نياز …………………………………………………………………………..60
2-2-1-30- کنترل هاي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگي ……………………………………………………………………61
2-2-1-31- ويژگي هاي دارايي هاي نقد شونده در بانکها …………………………………………………………………………62
2-2-1-32- ويژگي هاي بدهي ها در بانک ها ………………………………………………………………………………………….63
2-2-1-33- مدلهاي مديريت نقدينگي …………………………………………………………………………………………………….69
2-2-1-34- استراتژي هاي مديريت ريسک اعتبار مالي ……………………………………………………………………………….72
2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مديريت شعب بانک ملت در استان سمنان……………………………………………………..73
1-تاريخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………………………………..75
2-شبکه بين المللي بانک…………………………………………………………………………………………………………………………76
3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها…………………………………………………………………………………………………………….76
4-معرفي مديريت شعب بانک ملت استان سمنان………………………………………………………………………………………….79

2-2-2- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..80
2-2-2-1-پيشينه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، دوچرخه سواری، پرسش نامه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فرضيه، اصلي، آماري