منابع پایان نامه ارشد درمورد زئوليت، اسيد، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

جام امور پايان نامه ياري فرمودند، سپاسگذاري نمايم.
از استاد محترم مشاور دكتر مسعود گماريان به دليل رهنمودها و حمايت و پشتيباني در امور مختلف انجام اين پايان نامه داشتند تشكر و قدر داني مي نمايم.
از ديگر اساتيد بزرگوار همچون دكتر مهدي چنگيزي مدير محترم گروه كارشناسي ارشد زراعت، دكتر حميد مدني، دكتر نورعلي ساجدي، دكتر داود حبيبي، دكتر محمدرضا اردكاني، دكتر اميرحسين شيراني راد و تمامي اساتيدي كه در طول مراحل تحصيل و همچنين در پيشبرد مطلوب تر اين پايان نامه مرا ياري نمودند تشكر و قدرداني به عمل مي آيد.

به رسم ادب براي
تمامي همکلاسي هاي دوست داشتني ام و تمامي دوستان خوبم در دوران تحصيل از صميم قلب آرزوي موفقيت و سربلندي را دارم.
محمد سيبي
تابستان 1390

چکيده
به منظور بررسي اثر تنش آبي، مصرف زئوليت و ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره، آزمايشي در سال 1389 به صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح پايه ي بلوك ‌هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. در اين آزمايش تنش آبي به عنوان عامل اصلي در سه سطح I0= آبياري بر اساس نياز آبي گياه (شاهد)، I1= آبياري به ميزان 85 درصد نياز آبي گياه، I2= آبياري به ميزان 70 درصد نياز آبي گياه در کرت هاي اصلي و مصرف مقادير مختلف زئوليت در سه سطح Z0= عدم مصرف زئوليت (شاهد)، Z1= مصرف زئوليت به مقدار چهار تن در هکتار، Z2= مصرف زئوليت به مقدار هشت تن در هکتار و مصرف ساليسيليک اسيد در دو سطح SA0= عدم مصرف ساليسيليک اسيد و SA1= مصرف ساليسيليک اسيد ( محلول پاشي) به عنوان عوامل فرعي به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي قرار داده شد. نتايج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبي بر صفاتي مانند ارتفاع گياه، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک غوزه هاي فرعي در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. همچنين سطوح مختلف مصرف زئوليت نيز بر صفاتي چون، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک غوزه هاي فرعي در سطح آماري يک درصد و صفت ارتفاع بوته در سطح پنج درصد معني دار شد. مصرف ساليسيليک اسيد نيز بر صفاتي همچون تعداد دانه در غوزه و عملکرد دانه در سطح آماري يک درصد معني دار بود. در بين سطوح مختلف تنش آبي، بيشترين و کمترين عملکرد دانه با ميانگين 75/954 و 29/455 کيلوگرم در هکتار به ترتيب مربوط به تيمار آبياري بر اساس 100 و 70 درصد نياز آبي گياه بود. همچنين در بين سطوح مختلف مصرف زئوليت بيشترين و کمترين عملکرد دانه با ميانگين 58/823 و 33/589 کيلوگرم در هکتار به ترتيب مربوط به تيمار مصرف 8 تن زئوليت و تيمار عدم مصرف زئوليت بود.

كلمات كليدي: تنش آبي، زئوليت، ساليسيليک اسيد، عملكرد دانه، گلرنگ.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1: كليات 2
1-1: مقدمه 2
1-2: تاريخچه 3
1-3: مشخصات گياه شناسي 11
1-4: مراحل نمو گلرنگ 18
1-5: زئوليت 21
1-5-1: كاربرد زئوليت در كشاورزي 23
1-5-2: فوايد مصرف زئوليت 24
1-5-3: زئوليت (كود هوشمند) 24
1-5-4: مزاياي استفاده در آبياري 26
1-5-5: مزاياي استفاده در خاك 26
1-5-6: مزاياي استفاده كودي 27
1-5-7: تأثير در محصولات كشاورزي 27
1-5-8: تأثير در گياه 28
1-5-9: اثرات اكولو‍ژيكي 28
1-5-10: مصارف بهداشتي و زيست محيطي زئوليت 28
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-5-11: كلينوپتيلوليت 29
1-5-12: توليد زئوليت در جهان 30
1-6: ساليسيليك اسيد (يك شبه هورمون گياهي) 32
1-6-1: تاريخچهي شناخت ساليسيليك اسيد (SA) 32
1-6-2: ساليسيليك اسيد و نقش آن در گياهان 33
1-6-3: نقش ساليسيليك اسيد در پيري برگ ها 34
1-6-4: ساليسيليك اسيد و تنظيم كنندگي رشد در شرايط تنش 35
فصل دوم (بررسي منابع) 37
2: بررسي منابع 38
2-1: تنش 38
2-1-1: انواع تنش هاي محيطي 41
2-1-2: تنش خشكي (كمبود آب) 42
2-1-3: اثرات تنش آب بر ساختمان گياه 42
2-1-4: اثرات تنش آب بر رشد گياه 43
2-1-5: پايداري غشاء و تنش 44
2-1-6: تنش و متابوليسم كربن 45
2-1-7: مكانيسم هاي مقاومت به خشكي 47
2-1-8: اثرات تنش آب بر محتواي آب نسبي 48
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-9: اثر تنش كمبود آب بر محتواي آب اوليه 49
2-1-10: اثر تنش كمبود آب بر كمبود آب اشباع 49
2-1-11: اثر تنش كمبود آب بر مقدار آب برگ 50
2-1-12: اثر تنش كمبود آب بر صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد 51
2-1-13: اثر تنش كمبود آب بر ارتفاع بوته 52
2-1-14: اثر تنش كمبود آب بر ارتفاع شاخه دهي از سطح زمين 53
2-1-15: اثر تنش كمبود آب بر تعداد شاخهي فرعي در بوته 54
2-1-16: اثر تنش كمبود آب بر قطر ساقه 55
2-1-17: اثر تنش كمبود آب بر عملكرد دانه 55
2-1-18: اثر تنش كمبود آب بر وزن هزار دانه 58
2-1-19: اثر تنش كمبود آب بر عملكرد بيولوژيك 60
2-1-20: اثر تنش كمبود آب بر قطر غوزه 61
2-1-21: اثر تنش كمبود آب بر شاخص برداشت 61
2-1-22: اثر تنش كمبود آب بر تعداد غوزه در بوته 63
2-1-23: اثر تنش كمبود آب بر تعداد دانه در غوزه 64
2-1-24: اثر تنش كمبود آب بر تعداد غوزهي نابارور 66
2-1-25: اثر تنش كمبود آب بر شاخص سطح برگ 66
2-1-26: اثر تنش خشكي بر عملكرد روغن 66
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-27: اثر تنش خشكي بر درصد روغن 68
2-1-28: اثر تنش خشكي بر پروتئين ها 69
2-1-29: اثر تنش خشكي بر چربي ها 69
2-1-30: اثر تنش خشكي بر اولئيك اسيد 70
2-1-31: اثر تنش خشكي بر لينولئيك اسيد 70
فصل سوم (مواد و روش ها) 72
3: مواد و روش ها 73
3-1: خصوصيات جغرافيايي و اقليمي محل آزمايش 73
3-2: انتخاب طرح آزمايشي 75
3-3: خصوصيات رقم مورد استفاده 75
3-4: آماده سازي زمين و عمليات زراعي 77
3-5: اندازه گيري صفات 78
3-5-1: عملكرد و اجزاي عملكرد 78
3-5-1-1: ارتفاع گياه 78
3-5-1-2: ارتفاع اولين شاخهي فرعي گياه از سطح خاك 78
3-5-1-3: قطر ساقه در قسمت تحتاني آن 78
3-5-1-4: تعداد شاخهي فرعي 78
3-5-1-5: تعداد غوزهي نابارور در هر بوته 78
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5-1-6: قطر غوزه 79
3-5-1-7: تعداد غوزه در بوته و تعداد دانه در غوزه 79
3-5-1-8: عملكرد دانه 79
3-5-1-9: وزن هزار دانه 79
3-5-1-10: وزن هزار دانهي غوزه هاي اصلي و فرعي 80
3-5-1-11: عملكرد بيولوژيك 80
3-5-1-12: عملكرد بيولوژيك غوزه هاي اصلي و فرعي 80
3-5-1-13: شاخص برداشت بوته 80
3-5-1-14: شاخص برداشت غوزه هاي اصلي و فرعي 81
3-5-2: شاخص هاي رشد 81
3-5-2-1: شاخص سطح برگ (LAI) 81
3-5-2-2: سرعت رشد محصول (CGR) 81
3-5-2-3: سرعت رشد نسبي (RGR) 81
3-5-2-4: سرعت جذب خالص (NAR) 82
3-5-2-5: نسبت سطح برگ LAR) 82
3-5-2-5-6: وزن خشك كل گياه (TDW) 83
3-5-3: درصد روغن 83
3-5-4: عملكرد روغن 83
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5-5: سنجش اسيد هاي چرب 83
3-5-6: صفات فيزيولوژيك 84
3-5-6-1: ناپايداري غشاء سيتوپلاسمي 84
3-5-6-2: اندازه گيري محتواي رطوبت نسبي 84
3-5-6-3: درصد آب برگ 85
3-5-6-4: آب نهايي برگ 85
3-5-6-5: محتواي آب اوليه 86
3-5-6-6: كمبود آب اشباع 86
3-5-6-7: سرعت از دست دادن آب 86
3-6: تجزيه و تحليل داده ها 87
فصل چهارم (نتايج و بحث) 88
4-1: ارتفاع گياه 89
4-2: ارتفاع اولين شاخه از سطح خاك 90
4-3: قطر ساقه 92
4-4: تعداد شاخهي فرعي 93
4-5: تعداد غوزه در بوته 100
4-6: تعداد غوزهي نابارور 101
4-7: قطر غوزهي اصلي 103
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-8: تعداد دانه در غوزه 104
4-9: عملكرد دانه 111
4-10: عملكرد دانهي غوزهي اصلي 112
4-11: عملكرد دانهي غوزه هاي فرعي 114
4-12: وزن هزار دانه 116
4-13: وزن هزار دانهي غوزهي اصلي 123
4-14: وزن هزار دانهي غوزهي فرعي 124
4-15: عملكرد بيولوژيك 126
4-16: عملكرد بيولوژيك غوزهي اصلي 128
4-17: عملكرد بيولوژيك غوزه هاي فرعي 134
4-18: شاخص برداشت بوته 136
4-19: شاخص برداشت غوزه هاي اصلي 137
4-20: شاخص برداشت غوزه هاي فرعي 138
4-21: روز تا رسيدگي 145
4-22: درصد روغن 146
4-23: عملكرد روغن 148
4-24: اولئيك اسيد 150
4-25: لينولئيك اسيد 156
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-26: ناپايداري غشاء سلولي 158
4-27: درصد آب برگ 160
4-28: محتواي آب اوليه 161
4-29: آب نهايي برگ 167
4-30: ميزان آب نسبي 168
4-31: كمبود آب اشباع 169
4-32: سرعت از دست دادن آب 171
4-33: تجمع مادهي خشك (TDW) 178
4-34: شاخص سطح برگ (LAI) 180
4-35: سرعت رشد محصول (CGR) 182
4-36: سرعت رشد نسبي (RGR) 185
4-37: سرعت جذب خالص (NAR) 187
4-38: نسبت سطح برگ (LAR) 189
فصل پنجم (نتيجه گيري) 194
5-1 نتيجه گيري 195
5-2: پيشنهادات 197
منابع: 198
Abstract: 213
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل (1-1): مهمترين كشورهاي توليد كنندهي گلرنگ 5
شكل (3-1): نقشهي كشت 76

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): وزن خشك كل گياه تحت تأثير تنش خشكي 178
نمودار (4-2): وزن خشك كل گياه تحت تأثير مصرف زئوليت 179
نمودار (4-3): وزن خشك كل گياه تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 179
نمودار (4-4): شاخص سطح برگ تحت تأثير تنش خشكي 180
نمودار (4-5): شاخص سطح برگ تحت تأثير مصرف زئوليت 181
نمودار (4-6): شاخص سطح برگ تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 181
نمودار (4-7): سرعت رشد محصول تحت تأثير تنش خشكي 182
نمودار (4-8): سرعت رشد محصول تحت تأثير مصرف زئوليت 183
نمودار (4-9): سرعت رشد محصول تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 184
نمودار (4-10): سرعت رشد نسبي تحت تأثير تنش خشكي 185
نمودار (4-11): سرعت رشد نسبي تحت تأثير مصرف زئوليت 186
نمودار (4-12): سرعت رشد نسبي تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 186
نمودار (4-13): سرعت جذب خالص تحت تأثير تنش خشكي 188
نمودار (4-14): سرعت جذب خالص تحت تأثير مصرف زئوليت 188
نمودار (4-15): سرعت جذب خالص تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 189
نمودار (4-16): نسبت سطح برگ تحت تأثير تنش خشكي 190
نمودار (4-17): نسبت سطح برگ تحت تأثير مصرف زئوليت 190
نمودار (4-18): نسبت سطح برگ تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 191
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1: توليد جهاني گلرنگ 6
جدول1-2: سطح زير كشت و عملكرد گلرنگ در آسيا و جهان 21
جدول3-1: آمار هواشناسي ايستگاه هواشناسي اراك در سال1390 73
جدول3-2: خصوصيات خاك مزرعهي مورد آزمايش 74
جدول4-1: نتايج تجزيه واريانس صفات 96
جدول4-2: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي صفات 97
جدول4-3: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 98
جدول4-4: مقايسه ميانگين هاي اثرات سه گانه 99
جدول4-5: نتايج تجزيه واريانس صفات 107
جدول4-6: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 108
جدول4-7: مقايسه ميانگين اثرات متقابل دوگانه 109
جدول4-8: مقايسه ميانگين هاي اثرات سه گانه 110
جدول4-9: نتايج تجزيه واريانس صفات 119
جدول4-10: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 120
جدول4-11: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 121
جدول4-12: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 122
جدول4-13: نتايج تجزيه واريانس صفات 130
جدول4-14: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 131
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-15: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 132
جدول4-16: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 133
جدول4-17: نتايج تجزيه واريانس صفات 141
جدول4-18: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 142
جدول4-19: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 143
جدول4-20: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 144
جدول4-21: نتايج تجزيه واريانس صفات 152
جدول4-22: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 153
جدول4-23: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 154
جدول4-24: مقايسه ميانگين هاي اثرات

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم تمرکز Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت