منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

36
2-۳-1-4. انتخاب زيرمجموعه‌اي از مجموعه داده اصلي 36
2-۳-2. تركيب نتايج با تابع توافقي 37
2-۳-2-1. روش مبتني بر مدل مخلوط 37
2-۳-2-2. روش مبتني بر ابر گراف 44
2-۳-2-2-1. روش CSPA 46
2-۳-2-2-2. روش HGPA 47
2-۳-2-2-3. روش MCLA 48
2-۳-2-3. روش‌هاي مبتني بر ماتريس همبستگي 50
2-۳-2-3-1. الگوريتم‌هاي سلسله مراتبي تراكمي 51
2-۳-2-3-2. الگوريتم افرازبندي گراف با تکرار 52
2-3-3. الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي تركيبي كامل 56
2-4. خوشه‌بندي تركيبي مبتني بر انتخاب 56
2-4-1. خوشه‌بندي تركيبي مبتني بر انتخاب فرن و لين 57
2-4-1-1. تعريف معيار کيفيت در روش فرن و لين 57
2-۴-۱-2. تعريف معيار پراکندگي در روش فرن و لين 58
2-۴-۱-3. راهکار انتخاب خوشه‌ براي تشکيل نتيجه نهايي در روش فرن و لين 58
2-4-2. الگوريتم هوشمند طبقه‌بندي مجموعه داده‌ها 60
2-4-3. خوشه‌بندي ترکيبي طيفي مبتني بر انتخاب بر اساس شباهت 61
2-4-3-1. معيار ارزيابي در روش پيشنهادي ژيا 61
2-4-3-2. انتخاب خوشه‌بندي بر اساس قانون نزديک‌ترين همسايه در روش ژيا 62
2-4-4. خوشه‌بندي ترکيبي انتخابي لي‌مين 64
2-4-4-1. انتخاب افراز مرجع در روش لي‌مين 64
2-4-4-2. راهکار انتخاب خوشه در روش‌ لي‌مين 66
2-4-4-3. چهارچوب الگوريتم خوشه‌بندي انتخابي لي‌مين 68
2-4-5. خوشه‌بندي بر اساس معيار MAX با استفاده از مجموعه‌اي از خوشه‌هاي يک افراز 69
2-4-5-1. راهكار ارزيابي خوشهي MAX 69
2-4-5-2. روش انباشت مدارك توسعهيافته 70
2-4-6. خوشه‌بندي بر اساس معيار APMM با استفاده از مجموعه‌اي از خوشه‌هاي يک افراز 70
2-5. روش بهترين افراز توافقي اعتبارسنجي شده 72
2-6. استفاده از نظريه خرد جمعي در علوم رايانه 73

فصل سوم
3. روش تحقيق 76
3-1. مقدمه 76
3-2. نظريه خرد جمعي 77
3-2-1. شرايط جامعه خردمند 78
3-2-1-1. تعريف معيار پراكندگي 78
3-2-1-2. تعريف معيار استقلال 79
3-2-1-3. تعريف معيار عدم تمركز 79
3-2-1-4. روش تركيب مناسب 80
3-2-2. اهميت و رابطه استقلال و پراكندگي در خرد جمعي 80
3-2-3. استثناءها در خرد جمعي 82
3-3. خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري 82
3-3-1. روش ارزيابي پراکندگي نتايج 84
3-3-2. روش ارزيابي استقلال الگوريتم‌ها 85
3-3-3. عدم تمرکز در بخش‌هاي سازنده خوشه‌بندي ترکيبي 88
3-3-4. مکانيزم ترکيب مناسب 90
3-3-5. بررسي تأثير مکانيزم بازخورد در کيفيت نتيجه نهايي 90
3-3-6. شبه کد خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري 91
3-4. خوشه‌بندي خردمند مبتني بر گراف استقلال الگوريتم 93
3-4-1. بررسي مکانيزم حل مسائل توسط الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي 93
3-4-2. مدل‌سازي گراف استقلال الگوريتم 95
3-4-2-1. زبان استقلال الگوريتم‌ خوشه‌بندي 96
3-4-2-2. تبديل کد به گراف استقلال الگوريتم 99
3-4-۲-۳. ارزيابي گراف استقلال الگوريتم 107
3-4-3. چهارچوب خوشه‌بندي خردمند مبتني بر گراف استقلال الگوريتم 110
3-4-3-1. ارزيابي استقلال الگوريتم 110
3-4-3-2. روش انباشت مدارک وزن‌دار 112
3-4-3-3. شبه کد خوشه‌بندي خردمند مبتني بر گراف استقلال الگوريتم 113
فصل چهارم
4. پياده‌سازي و تحليل نتايج 116
4-1. مقدمه 116
4-2. مجموعه داده‌ 116
4-3. مدل‌سازي الگوريتم‌ها به زبان استقلال الگوريتم‌ 118
4-4. ابزار تحليلگر کد استقلال الگوريتم 128
4-5. نتايج آزمايش‌ها 130
فصل پنجم
5. جمع‌بندي و کار‌هاي آينده 140
5-1. جمع‌بندي 140
5-2. کار‌هاي آينده 141
منابع و مآخذ 142

فهرست جداول
فصل سوم
جدول3-1. نگاشت لغات لاتين در خوشه‌بندي ترکيبي به نظريه خرد جمعي …………………………………………………. 93
جدول3-2. يک نمونه از جدول نگاشت استاندارد کد …………………………………………………………………………………. 98
فصل چهارم
جدول4-1. مجموعه داده ………………………………………………………………………………………………………………………. 117
جدول4-2. ليست مجموعه الگوريتم‌هاي پايه ………………………………………………………………………………………….. 119
جدول4-3. جدول نگاشت استاندارد کد …………………………………………………………………………………………………. 120
جدول4-4. دقت نتايج اين الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي را نسبت به کلاس‌هاي واقعي داده ……………………………….. 130
جدول4-5. جدول مقايسه معيار اطلاعات متقابل نرمال‌ شده (NMI) نتايج آزمايش ………………………………………. 132

فهرست تصاوير و نمودار
فصل دوم
شكل 2-1. يك خوشه‌بندي سلسله مراتبي و درخت متناظر …………………………………………………………………………. 10
شكل 2-2. ماتريس مجاورت …………………………………………………………………………………………………………………… 11
شكل 2-3. رابطه دودويي و گراف آستانه ………………………………………………………………………………………………….. 12
شكل 2-4. گراف‌هاي آستانه براي ماتريس ………………………………………………………………………………………….. 12
شكل 2-5. الگوريتم خوشه‌بندي سلسله مراتبي تراكمي پيوندي منفرد …………………………………………………………… 13
شكل 2-6. دندوگرام پيوندي منفرد براي ماتريس………………………………………………………………………………….. 13
شكل 2-7. الگوريتم خوشه‌بندي سلسله مراتبي تراكمي پيوندي كامل ……………………………………………………………. 14
شكل 2-8. دندوگرام پيوندي كامل براي ماتريس ………………………………………………………………………………….. 14
شكل 2-9. الگوريتم خوشه‌بندي افرازبندي………………………………………………………………………….. 16
شكل 2-10. الگوريتم فازي خوشه‌بندي ………………………………………………………………………………………… 18
شکل 2-11. خوشه‌بندي کاهشي ……………………………………………………………………………………………………………… 23
شکل 2-12. شبه‌کد الگوريتم MKF ………………………………………………………………………………………………………… 26
شکل2-13. (الف) مجموعه داده با تعداد 10 خوشه واقعي. (ب) منحني ……………………………………………….. 29
شکل2-1۴. (الف) مجموعه داده (ب) منحني مربوطه …………………………………………………………………………. 29
شکل2-15. دو افراز اوليه با تعداد سه خوشه …………………………………………………………………………………………….. 31
شکل2-16. نمونه‌هاي اوليه در نتايج الگوريتم …………………………………………………………………….. 36
شكل 2-17. زير شبه کد الگوريتم خوشه‌بندي ترکيبي توسط مدل مخلوط …………………………………………………….. 43
شكل 2-18. خوشه‌بندي ترکيبي ………………………………………………………………………………………………………………. 44
شكل 2-19. نمونه ماتريس، جهت تبديل خوشه‌بندي به ابر گراف ……………………………………………………….. 45
شكل 2-20. ماتريس شباهت بر اساس خوشه براي مثال شکل (3-5) ………………………………………………………….. 46
شكل 2-21. الگوريتم افرازبندي ابر گراف ………………………………………………………………………………………………… 47
شكل 2-22. الگوريتم فرا خوشه‌بندي ……………………………………………………………………………………………………… 49
شکل2-23. الگوريتم خوشه‌بندي تركيبي مبتني بر ماتريس همبستگي ……………………………………………………………. 50
شکل2-24. الگوريتم افرازبندي با تکرار ……………………………………………………………………………………………………. 53
شکل2-25. نمايش گراف مجاورت در مراحل کاهش درجه ماتريس و شمارش آن ………………………………………… 54
شکل2-26. مثال روند تغيير توزيع تعداد خوشه …………………………………………………………………………………………. 55
شکل2-27. جريان کار عمومي براي پياده‌سازي الگوريتم افرازبندي گراف …………………………………………………….. 55
شکل 2-28. گراف تابع در بازه بين صفر و يک ………………………………………………………………………………… 62
شکل 2-29. الگوريتم خوشه‌بندي ترکيبي طيفي مبتني بر انتخاب بر اساس شباهت ………………………………………… 63
شکل 2-30. مثالي از ماتريس اتصال ………………………………………………………………………………………………………… 66
شکل 2-31. شبه کد خوشه‌بندي ترکيبي انتخابي لي‌مين ……………………………………………………………………………… 68
شكل 2-32. روش ارزيابي خوشهي يك افراز در روش MAX ……………………………………………………………………. 69
شكل 2-33. چهارچوب خوشهبندي تركيبي مبتني بر انتخاب با استفاده از مجموعه‌اي از خوشه‌هاي يک افراز …… 71
شکل 2-34. چهارچوب روش بهترين افراز توافقي اعتبارسنجي شده ……………………………………………………………. 72
فصل سوم
شکل3-1. چهارچوب الگوريتم خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري ………………………………………………… 82
شکل3-۲. محاسبه درجه استقلال دو خوشه‌بندي ……………………………………………………………………………………….. 86
شکل3-3. تأثير عدم تمرکز بر روي پيچيدگي داده ……………………………………………………………………………………… 89
شکل3-3. تأثير انتخاب افرازها در خوشه‌بندي ترکيبي مبتني بر انتخاب بر مقدار NMI ارزيابي‌شده …………………… 91
شکل3-4. شبه کد خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري …………………………………………………………………… 92
شکل3-5. دسته‌بندي الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي ………………………………………………………………………………………….. 94
شکل3-6. کد الگوريتم K-means به زبان استقلال الگوريتم‌ خوشه‌بندي ……………………………………………………….. 98
شکل3-7. تبديل کد‌هاي شروع و پايان به گراف ………………………………………………………………………………………. 100
شکل3-8. تبديل عملگر شرط ساده به گراف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، دانش آموزان دختر