دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، ابعاد شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

67
3-5-3 پرسشنامه ویژگی های شخصیت NEO- FFI 68
3-6 روند اجرای پژوهش 69
3-7 شيوه تجزيه و تحليل 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-2 بخش اول: آمارههاي توصيفي 71
4-3 بخش دوم: بخش آمارهای استنباطی 73

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث در چارچوب فرضیه ها: 80
5-2- محدودیت‌ها 86
5-3- پیشنهادات 86
منابع فارسی 87
پیوست‌ها 106
پیوست الف)پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ 106
پیوست ب) پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (The Aggression Questionnaire- AQ) 109
پیوست ج) پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو (NEO – FFI ) 112

فهرست جداول

جدول2-1: پنج عامل نیرومند شخصیت مک کری و کوستا………………………………………………………………………32
جدول2-2: طرح کلي سيستم هاي شخصيت (ماير، سالووي،کاروسو2000) 477
جدول 3-1: مشخصات گروه نمونه به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………65
جدول4-1: جنسیت شرکت کنندگان 71
جدول 4-2: مشخصات دانش آموزان در متغیر شخصیت و خرده مقیاس های آن به تفکیک جنسیت 72
جدول 4-3: مشخصات هوش هیجانی دانش آموزان به تفکیک جنسیت 73
جدول 4-4: مشخصات پرخاشگری دانش آموزان به تفکیک جنسیت 73
جدول 4-5: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پرخاشگری بر ابعاد هوش هیجانی 74
جدول 4-6 ضرایب معادله پیش‌بینی پرخاشگری با استفاده از ابعاد هوش هیجانی 75
جدول 4-7: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پرخاشگری بر ابعاد شخصیت 76
جدول 4-8: ضرایب معادله پیش‌بینی پرخاشگری با استفاده از ابعاد شخصیت 77
جدول 4-9: نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه ابعاد پرخاشگری در بین دو جنس 78
جدول 4-10: نتايج مقایسه دانش آموزان دختر و پسر از نظر پرخاشگری 78
جدول 4-11: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پرخاشگری بر ابعاد شخصیت، هوش هیجانی و جنس 79
جدول 4-12 ضرایب معادله پیش‌بینی پرخاشگری با استفاده از ابعاد شخصیت، هوش هیجانی و جنس 79
جدول 4-13 نتايج مقایسه دانش آموزان دختر و پسر از نظر هوش هیجانی 81

فصل اول

مقدمـه و بیان مسـاله

این فصل با مقدمه آغاز مي شود. سپس بیان مسئله و ضروت انجام پژوهش مورد بررسی قرار مي گيرد. در ادامه فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش تشریح مي شوند و در پایان، تعریف مفهومی و عملیاتی هوش هیجانی، شخصیت و پرخاشگری ارائه مي گردد.

1-1مقدمه
خشم و پرخاشگری هیجانهای جهانشمولی هستند که در همه فرهنگ ها دیده می شوند و یکی از شایع ترین مشکلات رفتاری هستند که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران شده و بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازند (نصری، 1385). تغييرات شناختي دوره نوجواني با تغييرات شخصيتي نظير بي نظير بودن و احساس آسيب ناپذيري همراه است (سلیتر، 2003). گذار از یک دوره به دوره دیگر معمولا با تنیدگی همراه است و نوجوان در حال گذر از کودکی به بزرگسالی است. اگر این تنیدگی ها با ویژگیهای شخصیتی از قبیل روانرنجوری همراه شود می تواند زمینه ساز رفتار پرخاشگرانه شود (اللهیاری ، 1376).
بی تردید رفتار پرخاشگرانه، هیجان و شناخت عناصری در هم تنیده هستند. هیجان نیروی قدرتمندی است که عامل برانگیختگی انسان و رفتارهای پرخاشگرانه را تحت تاثیر قرار می دهد. که همواره پاسخ ها و رفتارهای انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا توانایی تشخیص و ابراز صحیح هیجانها (هوش هیجانی) می تواند به سازگاری بیشتر افراد کمک کند (گرین وود، 2001). نیز پرخاشگري نیز یکی از هیجان هاي منفی مشکل ساز در مدارس محسوب می شود (کیاروچی و فورگاس، 2001) و با توجه به اینکه رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان با رفتارهای ضد اجتماعی در دوره بزرگسالی رابطه نزدیک دارد(هینونن و رایکونن،2005) و پرخاشگری درگیری های خشونت آمیز بین افراد را موجب میشود که ناراحتی خود و دیگران را در پی دارد، لذا مطالعه پرخاشگری و عوامل و مولفه های پیش بینی کننده آن، و لحاظ نمودن این فاکتورها در طراحی برنامه های مداخله ای در این زمینه، بسیار حائز اهمیت است.

1-2 بیان مسأله
پرخاشگری1 یکی از مهمترین مشکلات نوجوانان است که به عنوان آمادگی برای ابراز خشم در نظر گرفته شده است (رابرتون2، دافون3 و باک4، 2012). پرخاشگری به شیوههای مختلف ابراز میگردد گاهی به صورت خشم5 فرو خورده می شود و گاهی به افراد و اشیاء بیرونی معطوف میگردد (وبستر6، 2006). پرخاشگري انسانی شامل هرگونه رفتاري است که مستقیماً به قصد آسیب رساندن به فرد دیگري از یک فرد صادر می شود (رابرتون و دیگران،2012؛ اندرسون7 و بشمن8، 2002) پرخاشگري ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند. شکل پرخاشگری کلامی و جسمانی آن معرف مؤلفه هاي ابزاري یا رفتاري، خشم معرف جنبه هیجانی و خصومت معرف جنبه شناختی پرخاشگري است (رابرتون و دیگران،2012) پرخاشگري آشکار و حالتهاي انفعالی آن با ویژگیهاي خاص خود، موضوع هیجان را تشکیل می دهند(کیاروچی9 و فورگاس10، 2001). در هر صورت پرخاشگری میتواند مشکلاتی را برای نوجوانان، خانواده آنها و دیگران ایجاد کند.
در مورد عوامل تاثیر گذار بر پرخاشگری دبو11 و کلو12 (2007) معتقدند رفتارهاي پرخاشگرانه كودكان و نوجوانان اغلب دو خاستگاه دارد: يكي مزاج كودك و ديگري موقعيت خانواده. اما در یک تقسیم بندی کلی میتوان عوامل زیر را بر شمرد: عوامل زیست شناختی: از عوامل زیست شناختی موثر بر پرخاشگری میتوان به نقش هورمونها، مزاج (خلق و خو) (دبو و کلو، 2007) و نقص در کارکرد برنامه ریزی لوب پیشانی (مهری نژاد، شریفی و فرج زاده، 1390) اشاره کرد. عوامل خانوادگی: مانند روابط خانوادگی (وستا، 2000) و شیوه فرزند پروری والدین، به نحوی که سبک فرزندپروری دموکراتیک با پرخاشگری رابطه معکوس، سبک استبدادی با پرخاشگری رابطه مثبت داشته و بین سبک فرزند پرورس سهل گیرانه و پرخاشگری رابطه ای مشاهده نشده است (انزابی، شریفی و فرج زاده، 1390). مشکلات اجتماعی: از قبیل مشاهده خشونت در رسانهها (وستا، 2000)، طلاق و جدایی والدین (یعقوبی، سهرابی و مفیدی، 1390). عوامل فردی: مانند شناختها و باورهای فرد (وستا، 2000) خودکارامدی (سیارپور و دیگران، 1390).
عوامل و متغیرهای فردی مختلفی از جمله عزت نفس پایین (شفیعی و صفاری نیا،1390)، مشکلات میان فردی، احساس بهرهکشی، تکانشی بودن، نقص در مدیریت عواطف و آگاهی هیجانی (رابرتون، دافون و باک، 2012) هوش هیجانی (همان منبع) و خودشیفتگی13 (وبستر،2006) به نحوی با پرخاشگری مرتبط هستند.
ماير و همكاران (2002) هوش هيجاني14 را به عنوان مجموعهاي از تواناييها در نظر گرفته اند كه ادراك، بيان، جذب، فهم و تنظيم هيجان را میسر می سازد. به علاوه رشد فكري و عاطفي را بر ميانگيزد (ماير15 و سالووي16 ، 1997؛ ماير و همكاران، 2000). کافتسيوس17، (2004) دریافتند که هوش هيجاني شامل چهار توانايي است: 1- توانايي ادراك هيجان. 2- ادراك هيجان به منظور استفاده در ديگر فرايندهاي ذهني 3- فهم هيجان. 4- توانايي مديريت هيجان. با توجه به این که پرخاشگري نوعی هیجان محسوب می شود (گلمن، 1995) و یکی از مؤلفه هاي هوش هیجانی مدیریت هیجانات است (کیاروچی و فورگاس، 2001)، به نظر می رسد بتوان با آموزش هوش هیجانی به افراد، پرخاشگري را در آنها کنترل نمود. هوش هیجانی با سازگاري اجتماعی18(چان19، 2005؛ سوبرگ20، 2008) و مهارت هاي اجتماعی و ارتباطی (گوری21، 2001) رابطه مثبت و با رفتارهاي ناسازگارانه22 مردان، رابطه منفی دارد (بریکت23، مایر24 و وارنر25، 2004). هوش هیجانی همچنین با شناسایی محتواي هیجانها و توان همدلی با دیگران (مایر و سالووی، 1997) ، سازش اجتماعی و هیجانی و رضایت از زندگی، رابطه مثبت دارد (بشارت و دیگران، 2002) برخی پژوهش ها نشان دادهاند که آموزش هوش هیجانی باعث رشد معنادار رابطه سازگاري و مدیریت تعارض می شود (سالا26، 2004). تفاوت هاي جنسيتي در هوش هيجاني، توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده است . يافته ها نشان دهندة بالاتر بودن سطح هوش هيجاني در دختران نسب به پسران است (سياروچي27، چان28 و كاپوتي29، 2000؛ پتریدزو فورنهام، 2003؛ وان روی30 و همکاران، 2005). در متون مشهور بیشتر به وجود تفاوت جنسیتی از نظر هوش هیجانی اشاره می شود و غالباً زنان و دختران را داراي هوش هیجانی بالاتر میدانند(ملایی، آسایش، تقوی کیش و قربانی، 1390). هوش هیجانی میتواند بر کیفیت رابطه با دیگران هم موثر باشد (خدابخش و بشارت، 2011) این تواناییها (درک، فهم و مدیریت هیجانها) میتواند بر روابط با دیگران نقش تسهیل کننده ایفا کند (اوستین31 ،فارلی32 ، بلاک33 و مور34 ، 2007؛ بارلو35 و کالتر36 و استلیانو37 ، 2010؛ زیندر38 و الینک شیمش39، 2010).
پژوهشهای اخیر نشان داده است که تنظیم هیجانها در سلامت روانی نقش مهمی دارد و نقص در تنظیم هیجانها با دامنه وسیعی از اختلالات روانی و رفتارهای مشکلزا از قبیل مصرف مواد (کان و دمترویچ، 2010)، خود زنی عمدی (باخولت40 و دیگران، 2009؛ میکولیزاک41، پتریدز42 و هاری43، 2009)، افسردگی (گروس44 و جان45،2003) و اضطراب (سیزلر46 و دیگران، 2010) دارای رابطه است. همچنین شواهدی وجود دارد که نقص در تنظیم هیجانها (که به هوش هیجانی بر میگردد) با رفتارهای پرخاشگرانه مرتبط است (رابرتون و دیگران، 2012). این شواهد از مطالعاتی ناشی می شود که رابطه بین جنبه های مختلف کنترل و تنظیم خشم و پرخاشگری را نشان میدهد (نورسترون47 و پپه48، 2010). پژوهشها علاوه بر تنظیم ناسازگارانه هیجان ها مشکلات در کنترل خشم را نیز در رفتارهای پرخاشگرانه دخیل دانستهاند (کان 49و دیگران،2010؛ ایزارد50 و دیگران، 2008؛).
ارنت (1994) معنقد است که نوجوانان نسبت به بزرگسالان از هیجان خواهی بالاتری برخوردارند. یافته های او بیانگر آن است که هیجان خواهی و برونگرای با پرخاشگری دارای رابطه است (ابوالقاسمی،1378). اللهیاری (1377) رابطه مولفه های شخصیت با پرخاشگری را نشان داده است. یافته های وی نشان دهنده رابطه مثبت بین ناپایداری هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان است. همچنین پژوهش کاروسو، بارکرف ترمبلی و ویتارو (2006) نشان دهنده رابطه ویژگی های سایکوتیک، تکانشگری، برونگرایی و ریسک پذیری با رفتارهای پرخاشگرانه است. آنها معتقدند این ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده رفتارهای پرخاشگرانه، ضد اجتماعی و تخریبی در افراد می باشد.
متغیر های متعددی با پرخاشگری مرتبط هستند اما با در نظر گرفتن مبانی نظری فوق، پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی و و ویژگی های شخصیتی با پرخاشگری می پردازد..
1-3 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
از شایعترین مشکلات در بین دانش آموزان نوجوان پرخاشگری است. و به عنوان یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی مورد توجه است (برینکا، شیووا، ارنولد، فیشر و زلجو، 2003). این در حالی است که پرخاشگری می تواند پیامدهای منفی زیادی برای آنان داشته باشد(روس بی، فورستر، بیگلان و متزلر، 2005). پرخاشگری رفتاری را شامل میشود که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری باشد (کریمی،1381) پرخاشگری در انسان زمانی رخ می دهد که تعادل بین تکانه و کنترل درونی به هم بخورد (سادوک و سادوک، 2003). سیارپور و همکاران (1390) شیوع پرخاشگری را در بین دانش آموزان متوسطه شهر همدان 48/0 گزارش داده اند که میزان بالایی است. پژوهشها نیز نشان دادهاند که پسران نمره بالاتري در سه عامل پرخاشگري، خشم و بدگماني نسبت به دختران دارند (سامانی، 2008). وینتر وود، هاریست، توماسون، وورث، و کارلوزی (2005) نشان دادند که خشونت و پرخاشگری در بین جوانان امریکایی در حال افزایش است. یافتهها درخصوص دانش آموزان پرخاشگر نشان میدهد که این افراد در ویژگی هوش هیجانی عملکرد ناکارآمدي دارند و بیانگر توانایی پائین آنها در مقابله با استرس ها و سازگاري در روابط بین فردي و درون فردي که از، مؤلفههاي هوش هیجانی است، می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مواد مخدر، استفاده از سند مجعول Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، نوجوانان بزهکار، تکرار جرم