منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

تشكرو قدرداني
حمدوسپاس خداي را که توفيق کسب دانش ومعرفت را به ما عطا فرمود. دراينجا برخود لازم مي بينيم که از زحمّات اساتيد ومعلّمين بزرگوارم تقدير وتشکّر کنم. از جناب آقاي دکتر ساريخاني که راهنمايي اينجانب را درانجام تحقيق ونگارش پايان نامه تقبّل داشتند ودانش خودرا بي دريغ نثار کردند وحضور پربرکت وعلم ايشان راهنماي مسير بود وبدون راهنمايي هاي ايشان تهيّه اين پايان نامه بسيار دشوار بود، تشکّروقدرداني مي کنم .

چکيده
تصويب قوانين و مقررّات جزايي در جامعه ،وسيله اي براي حفاظت از حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي است . عدالت کيفري ايجاب مي کند جامعه واکنش مناسبي در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصويب قوانين جزايي محدود به مجازات ها نمي شود وتوجّه به اقدامات تأميني وتربيتي درکنار آنها الزامي است. اين اقدامات، تدابيرپيشگيرانه اي هستند که براي اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگيري از ارتکاب جرم در آينده وبازسازگاري اجتماعي مجرم وضع مي شوند. البتّه اين اقدامات در مورد اشياء خطرناک نيز قابليّت اجرا دارند وبه طورکلّي هدف تأمين امنيّت جامعه را دنبال مي کنند. اقدامات تأميني و تربيتي با راه هاي اصلاحي،درماني وتربيتي بدنبال کاهش ميزان جرايم و اصلاح مجرمين هستند. امروزه با گسترش جرايم وايجاد جرايم نوين توجّه به انواع اين اقدامات وگسترش حوزه آن ها مي توان کمک شاياني به دستگاه قضايي نمايد. هدف از اجراي اين پايان نامه بررسي اقدامات تأميني وتربيتي به عنوان وسيله اي براي تأمين امنّيت و دفاع اجتماعي واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامي1370 و توسعه وپيشرفت ونوآوري هاي قانون مجازات اسلامي 1392، در اين زمينه با نگاهي مقايسه اي است .همچنين بررسي تأسيس هاي نويني که ماهيتاً جنبه اقدامات تأميني و تربيتي دارند و در قانون مجازات جديد به آنها براي اوّلين بار توجّه شده است.از مصاديق اين اقدامات در قانون مجازات اسلامي 1392 مي توان به اقدامات تأميني و تربيتي اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسيار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زيادي خلأ هاي قانون قبلي را ازبين برده است .مواردي مانند تعيين اين اقدامات براي همه ي جرايم نابالغين، درنظرگرفتن معيار سن ّ شمسي درجرايم تعزيري ،تخفيف و تبديل اقدامات تأميني و تربيتي و..همچنين تأسيس هاي نويني مانند مجازات هاي جايگزين حبس ، خدمات عمومي رايگان ،نظام نيمه آزادي ،تعويق مراقبتي در قانون جديد مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقيق در اين پايان نامه به شيوه توصيفي است . اقدامات تأميني وتربيتي در قانون جديد بسيار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوي که بسياري از انواع اين اقدامات در قانون مجازات اسلامي وجود نداشت . وجود موّادقانوني فراواني از اين قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال اين تدابير ومقوله اصلاح وبازسازگاري مجرمان است .
واژگان کليدي: اقدامات تأميني، قانون ،اقدامات تربيتي، مجازات اسلامي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه———————————————————1
بيان مسئله —————————————————–1
سوالهاي تحقيق————————————————–1
فرضيه——————————————————–1
پيشين——————————————————–2
اهداف تحقيق ————————————————–2
ضرورت تحقيق ————————————————-3
سامانه تحقيق —————————————————3
فصل اول مفاهيم اصطلاحي و لغوي وپيشينه ——————————4
مبحث اول مفاهيم ————————————————4
گفتار اول مفاهيم لغوي———————————————4
الف. تأمين—————————————————–4
ب.تربيت——————————————————5
گفتار دوم مفاهيم اصطلاحي—————————————–7
الف.مفهوم اصطلاحي تربيت—————————————–7
ب.بررسي تعاريف اقدامات تأميني و تربيتي ——————————-10
ج.اهداف اقدامات تأميني و تربيتي ————————————-13
1-پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم ————————————13
2-جانشين کردن مجازات با اقدامات تأميني و تربيتي ————————-13
د.ويژگي ها وخصايص اقدامات تأميني و تربيتي —————————-14
اول .نداشتن رنگ اخلاقي——————————————-14
دوم.نامعيّن بودن مدت———————————————-14
سوم.قابليت تجديدنظر دائمي—————————————–15
پنجم .تحقير آميز نبودن ——————————————–16
ششم .رنج آور نبودن ———————————————-16
هفتم .جبران ضرروزيان ناشي از جرم———————————–17
ر.اقسام اقدامات تأميني و تربيتي ————————————–17
مبحث دوم پيشينه اقدامات تأميني و تربيتي ——————————-18
گفتار اوّل بررسي اقدامات تأميني و تربيتي
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي —————————————18
گفتار دوّم اقدامات تأميني و تربيتي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي—————————————22
گفتار سوّم پيشينه اقدامات تأميني و تربيتي
از ديدگاه اسلام– ————————————————-26
فصل دوم ارکان و شرايط اقدامات تأميني و تربيتي —————————29
مبحث اول ارکان اقدامات تأميني و تربيتي ———————————29
گفتار اول ارکان عام حقوقي اقدامات تأميني و تربيتي
در قانون مجازات اسلامي 1392وقانون مجازات اسلامي1370——————–29
الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————-29
ب.لزوم مسئوليت کيفري———————————————34
1.صغار و مجانين ————————————————-35
1-1. صغار——————————————————35
2-1. مجانين —————————————————-41
1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامي ———————————41
2-2-1.جنون ومسئوليت کيفري درقانون
مجازات اسلامي 1392———————————————43
2.اشخاص حقوقي————————————————46
1-2. نظرات مختلف در مورد
مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي————————————-46
2-2.رويکرد قانون مجازات اسلامي 1370
در قبال مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي——————————–47
3-2.پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
درقانون مجازات اسلامي 1392—————————————-49
گفتار دوم ارکان خاص و قانوني اقدامات تأميني و تربيتي ———————-51
الف.قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي ———————————51
1.اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي
در قانون مجازات اسلامي1370 و قانون مجازات اسلامي 1390——————52
ب. رکن مادّي اقدامات تأميني و تربيتي ———————————-55
1.جرايمي که در آنها مي توان از ابتدا
اقدامات تأميني و تربيتي مورد استفاده قرار گيرد —————————-55
2.جرايمي که با شرايط ويژه مشمول
اقدامات تأميني و تربيتي مي شوند————————————–60
3.جرايمي که امکان اجراي اقدامات تأميني
درباره آنها وجود ندارد———————————————-63
مبحث دوم شرايط اعطاي اقدامات تأميني وتربيتي—————————-65
گفتار اول شرايط ماهوي اعطاي اقدامات تأميني و تربيتي———————–65
الف.شرط وجود حالت خطرناک—————————————65
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آينده ———————-67
ج.بررسي جرايمي که در مورد آنها اقدامات تأميني و تربيتي
اعمال مي شود وشرايط اجراي اقدامات تأميني و تربيتي ————————68
د.تناسب ميان جرم و اقدامات تأميني و تربيتي ——————————73
گفتاردوم شرايط قضايي اعطاي اقدامات تأميني و تربيتي ———————–75
الف.اختياري يااجباري بودن اقدامات تأميني و تربيتي در
قانون مجازات اسلامي1370 و قانون مجازات اسلامي 1392———————76
1.اختياري بودن اقدامات تأميني و تربيتي———————————-76
2.اجباري بودن اقدامات تأميني و تربيتي ———————————-78
ب.دادگاه صالح به اعطاي اقدامات تأميني و تربيتي
در قانون مجازات اسلامي1370 و قانون مجازات اسلامي 1392—————–81
ج.وجود مراکز مخصوص براي اجراي اقدامات تأميني و تربيتي——————86
فصل سوم آثار کيفري ،مدني،فرهنگي واجتماعي اقدامات
تأميني وتربيتي در قانون مجازات اسلامي1370 و قانون مجازات اسلامي 1392
————————————————————89
مبحث اول آثار کيفري اقدامات تأميني و تربيتي—————————-89
گفتار اول اقدامات تأميني و تربيتي مربوط به مکان ————————-89
الف.اقدامات تأميني و تربيتي مکاني در قانون مجازات
اسلامي1370 و قانون مجازات اسلامي 1392—————————-89
1.تبعيد ،ممنوعيت از اقامت يا اجبار به اقامت—————————-90
2.اقدامات تأميني مکاني مربوط به اطفال بزهکار در
قانون مجازات اسلامي 1392—————————————95
3.منع خروج اتباع ايران واخراج بيگانگان ——————————95
گفتاردوم آثار کيفري اقدامات تأميني و تربيتي (محروم کننده )
محروميت از حقوق اجتماعي وممنوعيت شغلي————————–97
1.محروميت از حقوق اجتماعي————————————-97
الف.محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان مجازات اصلي در
قانون مجازات اسلامي 1370 و قانون مجازات اسلامي 1390—————-98
ب.محروميت ار حقوق اجتماعي بعنوان مجازات تکميلي
وتبعي در قانون مجازات اسلامي 1370 وقانون مجازات اسلامي 1392———–98
ج.محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان مجازات تبعي
در قانون مجازات اسلامي 1370 و قانون مجازات اسلامي 1392 ————–99
2.ممنوعيت ومحروميت شغلي————————————-103
الف.ممنوعيت شغلي عام در قانون مجازات اسلامي 1370و قانون مجازات
اسلامي 1392———————————————–104
ب.ممنوعيت شغلي خاص در قانون مجازات اسلامي 1370 و قانون
مجازات اسلامي 1392 —————————————-106

گفتارچهارم “آثارکيفري اقدامات تأميني نگهداري
اشياء و بستن موسسات —————————————–109
الف.ضبط اشيا خطرناک —————————————–109
ب.بستن موسسات جرم زا —————————————114
گفتار پنجم آثار کيفري اقدامات تأميني و تربيتي
مربوط به بازپروري (تربيتي و درماني)——————————-115
الف.اقدامات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، پرسش نامه، توزیع فراوانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم