منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، آنومی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-1-5- توماس جانوسكي 31
2-5- جمع بندي مفهوم شهروندي 34
2-6- رويكردهاي نظري مربوط به جرائم شهري 35
2-6-1- نظريات كنترل اجتماعي 36
2-6-2- نظريه كنترل اجتماعي هيرشي 37
2-6-3- نظريه ارتباطات نسبي ساترلند به عنوان عامل كجرفتاري 38
2-6-4- نظريه مرتون در مورد كجرفتاري 39
2-7- برخي عوامل محيطي موثر بر جرائم شهري 40
2-8- جمع بندي رويكردهاي نظري مربوط به جرايم شهري 41
2-9- رويكرد نظري مفهوم ترافيك 43
2-9-1- تعريف ترافيك 44
2-9-2- تاريخچه ترافيك در ايران 45
2-10- چهارچوب نظري 49
2-11- فرضيات تحقيق 53
2-11-1- فرضيه اصلي 53
2-11-2- فرضيات فرعي 53
2-11-2-1- بعد اجتماعي 53
2-11-2-2- بعد فرهنگي 53
2-11-2-3- عوامل زمينه اي 53

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 55
3-2- روش تحقيق 55
3-3- روش گردآوري اطلاعات 56
3-4- روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات 56
3-5- جامعه آماري 57
3-6- نمونه آماري 58
3-7- حجم نمونه 58
3-8- واحد تحليل 59
3-9- روش نمونه گيري 59
3-10- فرضيات تحقيق 59
3-10-1- فرضيه اصلي 59
3-10-2- فرضيات فرعي 59
3-10-2-1- بعد اجتماعي 59
3-10-2-2- بعد فرهنگي 60
3-11- تعاريف نظري مفاهيم 60
3-11-1- تخلفات رانندگي 60
3-11-2- اخلاق ترافيك شهروندان 60
3-11-3- بعد اجتماعي اخلاق 60
3-11-4-آنومي اجتماعي 61
3-11-4-1- احساس امنيت اجتماعي 61
3-11-4-2- ناكارآمدي قوانين 63
3-11-4-3- عدالت اجتماعي 64
3-11-5- سرمايه اجتماعي 64
3-11-5-1- آگاهي 64
3-11-5-2- اعتماد 65
3-11-5-3- مشاركت 65
3-11-6-1- بعد فرهنگي 67
3-11-6-2- الگوپذيري 67
3-11-6-3- تاثير رسانه هاي جمعي 68
3-11-6-4- دانش عمومي 68
3-12- شاخص هاي متغيرهاي مستقل 68
3-12-1- شاخص هاي متغير وابسته 69
3-12-2- میزان تخلفات رانندگي 70
3-13- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 70

فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 73
4-2- آمار توصيفي 74
4-2-1- توصيف سيماي جامعه مورد مطالعه بر مبناي متغيرهاي زمينه اي 74
4-2-2-1- جنس 74
4-2-2-2- سن 75
4-2-2-3- وضعیت تاهل 76
4-2-2-4- سطح تحصیلات 77
4-2-2-5- وضعیت اشتغال 79
4-2-2-6- تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده 80
4-2-2-7- وضعیت مسکن 81
4-2-2- توصيف سيماي جامعه مورد مطالعه بر مبناي مولفه هاي اخلاق ترافيك شهروندي 82
4-2-2-1- شاخص هاي بعد اجتماعي اخلاق ترافيك شهروندي در جامعه مورد مطالعه 82
4-2-2-2- سرمايه اجتماعي 85
4-2-2-3-آنومی اجتماعی 91
4-2-3- متغیرهای بعد فرهنگی اخلاق ترافیک شهروندی در جامعه مورد مطالعه 95
4-2-3-1- دانش عمومی 95
4-2-3-2- الگوپذیری افراد 97
4-2-3-3- اخلاق ترافیک شهروندی 99
4-2-3-4- توصیف سیمای جامعه مورد مطالعه بر مبنای میزان تخلفات رانندگی 100
4-3- آمار استنباطی 101
4-3-1- آزمون فرضیات 101
4-3-2- تحلیل رگرسیون 104

فصل پنجم
تحلیل یافته ها و نتایج تحقیق
5-1- مقدمه 109
5-2- تحلیل فرضیات بر اساس ضرایب همبستگی دوگانه (اسپیرمن) 109
5-3- نتایج به دست آمده براساس آزمون همبستگی چندگانه (تحلیل رگرسیون) 112
5-3-1- جنس 113
5-3-2- تحصیلات 113
5-3-3- ناکارآمدی قوانین 113
5-3-4- عدم احساس عدالت اجتماعی 114
5-3-6- آنومی اجتماعی 114
5-3-7- دانش عمومی 114
5-3-8- الگوپذیری 115
5-4- نتایج و پیشنهادات 115

منابع 119
پیوست ها 125

فهرست جداول
جدول 3-1: میزان تخلفات عمده رانندگی از سال 1388 تا 1392 در اصفهان 83
جدول 4-1: توزیع فراوانی جنس پاسخگویان 88
جدول 4-2: توزیع فراونی سن پاسخگویان 89
جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان 90
جدول 4-4: سطح تحصیلات پاسخگویان 91
جدول 4-5: وضعیت اشتغال پاسخگویان 92
جدول 4-6: تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده 93
جدول 4-7: وضعیت مسکن پاسخگویان 94
جدول4-8: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 96
جدول4-10: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 96
جدول 4-11: توزيع فراواني متغير تعهدات انضمامي (فردی) 97
جدول 4-12: توزيع فراواني متغير تعهدات اجتماعي افراد 97
جدول 4-13: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 99
جدول 4-14: توزيع فراواني متغير آگاهي افراد نمونه مورد مطالعه 99
جدول 4-15: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 100
جدول 4-16: توزيع فراواني متغير اعتماد فردي افراد نمونه مورد مطالعه 101
جدول 4-17: توزيع فراواني متغير عدم اعتماد عمومي افراد در نمونه مورد مطالعه 101
جدول 4-18: توزيع فراواني متغير عدم اعتماد اجتماعی افراد در نمونه مورد مطالعه 101
جدول 4-19: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 102
جدول 4-20: توزيع فراواني متغير مشاركت اجتماعي افراد در نمونه مورد مطالعه 103
جدول 4-21: توزيع فراواني متغير سرمايه اجتماعي افراد در نمونه مورد مطالعه 103
جدول 4-22: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 104
جدول 4-23: توزيع فراواني متغير عدم عدالت اجتماعي در نمونه مورد مطالعه 105
جدول 4-24: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 105
جدول 4-25: توزيع فراواني متغير عدم امنيت اجتماعي در نمونه مورد مطالعه 106
جدول 4-26: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 106
جدول 4-27: توزيع فراواني متغير ناكارآمدي قوانين در نمونه مورد مطالعه 107
جدول 4-28: توزيع فراواني شاخص آنومي اجتماعي در نمونه مورد مطالعه 108
جدول 4-29: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 109
جدول 4-30: توزيع فراواني شاخص نقش سواد در نمونه مورد مطالعه 109
جدول 4-31: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها 110
جدول 4-32: توزيع فراواني شاخص الگوپذيري گروه هاي اوليه در نمونه مورد مطالعه 111
جدول 4-33: توزيع فراواني شاخص الگوپذيري گروه هاي ثانويه در نمونه مورد مطالعه 111
جدول 4-34: توزيع فراواني شاخص الگوپذيري در نمونه مورد مطالعه 112
جدول 4-35: توزيع فراواني متغير اخلاق ترافيكي در نمونه مورد مطالعه 112
جدول 4-36: توزيع فراواني ميزان تخلفات رانندگي افراد 113

فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توزیع فراوانی جنس پاسخگویان 88
نمودار 4-2: توزیع فراونی سن پاسخگویان 89
نمودار4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان 90
نمودار 4-4: سطح تحصیلات پاسخگویان 91
نمودار 4-5: وضعیت اشتغال پاسخگویان 92
نمودار 4-6: تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده 94
نمودار 4-7: وضعیت مسکن پاسخگویان 95

فصل اوّل
کلّیات تحقیق

1-1- مقدمه
همگام با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شاهد افزایش تولید وسایل حمل و نقل و استفاده گسترده از آنها به ویژه در شهرهای بزرگ می باشیم. با این حال صنعت حمل و نقل همچون سایر دستاوردهای بشری، علی رغم فراهم نمودن تسهیلات و آسایش های فراوان برای زندگی راحت انسان، عوارض و مشکلات بسیاری مانند تصادفات، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و راه بندان های طولانی به همراه داشته است. در نگاه کلی بهره برداری و بهره وری مناسب و مطلوب از کلیه تسهیلات نوین، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی متناسب با امکانات و شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماعی دارد.
بي توجهي به مقررات راهنمايي و رانندگي و قانون گريزي، همواره يكي از علل بروز مشكلات، معضلات و حوادث ترافيكي در بسياري از جوامع مي باشد كه بنا بر بافت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي جوامع ميزان آن متفاوت است. آمار حوادث ترافيكي در ايران مويد ميزان بالا و غيرمتعارف تخلفات رانندگي در ايران است كه هر ساله زيان هاي جبران ناپذير اقتصادي و آسيب هاي اجتماعي را باعث مي گردد. اگر چه در بروز تخلفات رانندگي عوامل مختلفي دخيل هستند اما طبق بررسی ها عامل انساني، به عنوان اصلي ترين علت حوادث ترافيكي در ايران، گزارش شده است. عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي ريشه درفرآیند اجتماعي شدن شهروندان و عدم نهادينه شدن قوانين اجتماعي در جامعه ی شهری دارد. بنابراين ريشه يابي علل تخلفات رانندگي در شهری چون اصفهان كه حجم زيادي از وسايل نقليه در معابر آن جريان دارد، مي تواند گامي در جهت كاهش مشكلات سيستم حمل و نقل درون شهري کشور باشد.
1-2- بیان مساله
رشد شهرنشيني در جهان و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش است. اين امر نياز به استفاده از وسايل حمل و نقل را بيشتر مي نمايد. وسايل حمل و نقل موتوري با ويژگي ها و پتانسيل هاي خود دسترسي سريع و راحت به فواصل دور و نزديك را ممكن نموده اند. اما عوارض و مشكلاتي مانند تصادفات، آلودگي هوا، سروصدا و راه بندان هاي طولاني مدت را به همراه داشته است.
يكي از مشكلات اساسي كه در اصفهان مشاهده مي شود و روزانه هزاران نفر را در خود گرفتار مي كند، مشكل “تراكم ترافيك شهري” مي باشد. تراكم ترافيك به عنوان يك مشكل مشترك در شهرهای بزرگ جهان شناخته شده است و كارشناسان حمل و نقل و ترافيك، انسان، وسايل نقليه و شبكه معابر را از عوامل موثر در عرصه ترافيك شهري مي دانند و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از طرف انسان (به عنوان عامل فعال و با شعور اين سيستم) از علل انساني اساسي اين پديده شهري بيان گرديده است.
مطالعات انجام شده در خصوص زمينه ها و عوامل بروز تخلفات ترافيكي در كشورهاي مختلف، نشان مي دهد كه در همه كشورها خصوصاً در كشورهاي توسعه يافته، عوامل بروز تخلفات بيشتر به ويژگي هاي شخصيتي رانندگان و هنجارهاي غالب اجتماع برمی گردد. از ساير عوامل موثر بر بروز تخلفات و رفتارهاي پرخطر در اين كشورها می توان به عواملی همچون: عدم آگاهي از عواقب تخلف، ريسك پذيري، قدرت نمايي، ميل به قانون شكني، بي اعتمادي به قانون، عادات نادرست فرهنگي، خشم و عصبانيت، نادرست بودن طرح هندسي مسير، نقص قوانين، عدم اجراي قوانين، برخورد نامناسب با متخلفان، نظارت نامناسب و احتمال پايين شناسايي تخلفات، وجود زمينه هاي چانه زني با پليس و عدم قطعيت مجازات ها اشاره نمود.
عامل انساني از ديدگاه علوم مختلفي چون روانشناسي، جامعه شناسي، علوم تربيتي و بهداشت قابل بررسي است. در اين مطالعه از ديدگاه جامعه شناسانه به آن نگريسته مي شود. يكي از مباحث مهم در جامعه شناسي معاصر، بحث شهروندي و به دنبال آن اخلاق شهروندي مي باشد. اخلاق شهروندي محصول زندگي شهري است. به طور خلاصه شهروند، فردی است كه در شهر زندگي مي كند، از امكانات شهر بهره مي برد و در مقابل شهر و ديگر شهروندان داراي مسئوليت مي باشد. اخلاق شهروندي عبارت است از وظايف و تعهداتي كه هر شهروند در قالب رفتارهاي اجتماعي نسبت به نهادهاي اجتماعي و ساير شهروندان دارد.
از ديدگاه جامعه شناسي، يك جنبه از علل انساني تخلفات رانندگي، ريشه در اخلاق ترافيك شهروندان دارد. منظور از اخلاق ترافيك شهروندان ميزان تعهد و پايبندي افراد به قوانين و مصوبات وضع شده از جانب متوليان حمل و نقل و ترافيك و مسئولين راهنمايي و رانندگي مي باشد.
ذكر اين نكته نيز حائز اهميت مي باشد كه ارتكاب تخلف از جانب رانندگان می تواند دو دليل عمده داشته باشد. گاه رانندگان به دليل فراموش كردن برخي قوانين، عدم آشنايي با محيط و يا خطاي ديد و نديدن علائم رانندگی و همچنين به دليل عدم آگاهي از قوانين جديد مرتكب تخلف مي شوند که به عنوان تخلفات سهوي معرفي شناخته می شوند. اما در برخي موارد شهروندان نسبت به اين قوانين آگاهي دارند ولي به دلايلي نسبت به آنها بي تفاوت مي باشند. اين امر ناشي از ضعف اخلاق ترافيك شهروندي در بين رانندگان شهري است. ضعف و يا فقدان اخلاق ترافيك شهروندي مي تواند نقش تعيين كننده اي در بروز كجرفتاري هاي اجتماعي از جمله تخلفات رانندگي داشته باشد. بنابراين در اين تحقیق تلاش مي شود تا با شناسايي و سنجش عوامل موثر بر اخلاق ترافيك شهروندي، علل تخلفات رانندگي را ريشه يابي نموده و به دنبال آن گامي جهت ارتقاء اخلاق ترافيك شهروندي به منظور برقراري نظم شهري برداشته شود.

1-3- اهداف

1-3-1- هدف اصلی
• سنجش رابطه بین اخلاق ترافيك شهروندي و ميزان تخلفات رانندگی درشهر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بسيار، مرتاضان، دراويش Next Entries منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، راهنمایی و رانندگی، تحلیل اطلاعات