پایان نامه ارشد رایگان درباره موسسات آموزش عالی، قصد استفاده، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:

واحد تویسرکان
باسمه تعالی

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب زهرا قيامي دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي که در تاریخ …………………… از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي”
با کسب نمره …………….. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه
داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگی: زهرا قيامي
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 2
کلیات تحقیق 4
شرح و بیان مسئله 5
تاریخچه تحقیق 5
پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
روش کار و روش تحقیق 7
وا‍‍‍‍ژگان كليدي 10
فصل اول: بررسي مفهوم شناسي سِحر و ديدگاههاي مختلف در مورد آن
بخش اول: معنا شناسي سِحر از نظر لغوي و اصطلاحي
1-1- معناي لغوي و اصطلاحي سِحر 12
1-1-1- معناي لغوي سحر 12
1-1-2- معناي اصطلاحي سحر 13
1-1-2-1- معناي اصطلاحي سحر از ديدگاه فقهاي شيعه 13
1-1-2-2- چشم زخم 14
1-2- آيا چشم زخم واقعيت دارد؟ 14
1-2-1- پيشينه ي سحر 15
1-2-1-1- تاريخچه جادوگري در ملل مختلف 15
1-2-1-2- سحر در عصر حاضر 16
1-1-1-1- سحر از ديدگاه فقها و علماي دين 19
بخش دوم: ماهيّت سِحر و جادو و تاريخچه آن
1-2-2- مفهوم سحر 25
1-2-2-1- تاريخچه سحر 25
1-2-2-2- چگونگي تأثير سحر 27
1-2-3- استفاده از سحر براي مبارزه با قرآن و پيامبر 28
1-2-3-1- جادوگري از نظر تورات 28
1-2-3-2- تأثير تكويني سحر به اذن خدا 29
1-2-4- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد 30
بخش سوم: تمايز بين معجزه ، كرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟
1-2-4-1- مفهوم معجزه 33
1-2-4-2- تمايز بين معجزه و سحر از ديدگاه قرآن كريم 34
1-2-5- تعاريفي ديگر از تفاوت سحر با معجزه 36
1-2-5-1- فرق معجزه و شعبده 37
1-2-5-2- تمايز كرامت و سحر از نظر فقهي 38
1-2-6- تعريف طلسم 40
فصل دوم: سِحر و جادو در قرآن و روايات
بخش اول: جايگاه سحر از ديدگاه قرآن كريم
1-2-6-1- سحر از ديدگاه قرآن كريم 45
1-2-6-2- منشاء كفر ساحران از ديدگاه قرآن كريم 46
1-2-7- يِأجوج و مِأجوج 47
1-1-7-1- قرآن و عهد عتيق 47
1-2-7-1- انواع معني سحر در قرآن كريم 51
1-2-7-2- ساحري كردن از نظر قرآن كريم 52
1-2-8- سحر و پيامبران در قرآن 53
بخش دوم: سحر و جادو در روايات و كلمات فقها
1-2-8-1- سحر از ديدگاه روايات 57
1-2-8-2-اسلام و علوم غريبه 59
1-2-9-حكم تعليم سحر 60
1-2-9-1- سحر از منظر فقه و حديث 61
1-2-9-2- حكم فقهي سحر 62
1-2-9-3- آيا جادوگري در اديان ديگر هم مردود شناخته شده است يا اين كه فقط در دين اسلام اين طور است؟ 63
بخش سوم: مقايسه ديدگاههاي روايات و جامعه شناسان در مورد سحر
1-2-9-5- معناي جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علماي ديني و متون دینی ما يكي نيست ، هر چند بسيار به هم نزديك است 68
1-2-9-6- بطلان و بي ثمري سحر 73
1-2-9-7- آيا مي شود به ساحران مراجعه نمود؟ 74
1-2-10- علائم دعا نويسان شرعی 74
1-2-10-1- خصوصيات جادوگران حيله گر 74
فصل سوم: بررسي انواع مصاديق سحر و جادو و تشريح اعمال مرتاضان و دراويش
بخش اول: تردستي (شعبده يا چشم بندي) ، پيش گويي و جن گيري
1-2-10-2- تردستي 78
2-1- تردستي از نظر فقهي 78
2-1-1- انواع تردستي و تاريخچه ي آن 79
2-1-2- پيش گويي 80
2-1-2-1- پيش گويي از نظر فقهي 81
2-1-2-2- رواياتي درباره ي پيش گويي 81
2-2- آيات قرآن در مورد پيشگويي 83
2-2-1- اشاره به حركت زمين 83
2-2-2- پايه و اساس علم و نجوم 86
2-3- ماده اوليه جن چيست؟ 87
2-3-1- جن گيري 88
2-4-1- جن گيران چطور افرادي هستند؟ 88
2-3-2- تسخير جن از نظر فقهي 89
2-4- همه چيز درباره ي جن از ديدگاه قرآن 90
2-4-1- آيا از جن بايد ترسيد؟ 93
بخش دوم: كهانت
2-4-1-1- كهانت 95
2-4-1-2- خبر دادن از آينده به كمك شياطين نوعي شرك است 96
2-4-2-كهانت از نظر قرآن كريم 96
2-4-2-1- انواع كهانت 97
2-4-2-2- حكم كهانت از نظر فقهي 102
2-5- كاهنان و خبر بعثت پيامبر 103
2-5-1- مرتاضان و دراويش كه هستند؟ 103
2-5-1-1- سحر با كمك اجنه و با تسخير جن 105
2-5-1-2- تأثير اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراويش 106
2-5-2- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراويش 107
2-5-2-1- وجود افعال خارق العاده اي كه مستند به اسباب طبيعي و عادي نيستند 108
2-5-2-2- تأثير اراده در افراد خارق العاده 109
بخش سوم: چشم زخم ، علم هيپنو تيزم و تب احضار ارواح در مرتاضان و دراويش
2-5-3- چشم زخم 111
2-4-2-5- اعتقاد مردم به چشم زخم 111
2-5-3-1- چشم زخم و واقعيت آن از نظر روايات 112
2-5-3-2- آيا چشم زخم حقيقت دارد؟ 113
2-5-4- يك داستان باورنكردني براي باور كردن 113
2-5-4-1- چشم زخم از نظر اسلام 114
2-5-4-2- اهميت مجزا كردن خرافات از چشم زخم با ذكر مثال 115
3-1- تعويذات جهت دفع سِحر و جادو و چشم زخم 116
3-1-1- هیپنوتیزم 120
3-1-1-2- تاريخچه هيپنوتيزم 120
3-1-2- روش هاي هيپنوتيزم 121
3-1-2-1- روش كياسون 123
3-1-2-2- در روان درماني 124
3-2- توصيفي ديگر از هيپنوتيزم و اينكه هيپنوتيزم از نظر فقهي چه حكمي دارد؟ 124
3-2-1- تعريف هيپنوتيزم از ديدگاه نظريه پردازان 125
3-2-1-1- چگونگي صحت ارتباط با ارواح و احضار آنان 128
3-2-1-2- احضار ارواح از نظر علمي و فلسفي 129
3-2-2- شبهاتي در مورد مسئله احضار ارواح 129
3-2-2-1- احضار ارواح از ديدگاه فقهي 133
3-2-2-2- تشريح ابعاد احضار روح 136
3-3- كلي گويي و احضار ارواح 137
3-3-1- جلسه ي ارتباط با ارواح 138
نتيجه گيري 143
پيشنهادها 149
فهرست منابع و مآخذ 150
چكيده لاتين 156

مقدمه
همان‌گونه كه در قرآن مجيد آمده است،‌دين در نزد خداوند، اسلام است و خداوند اين دين را به عنوان دين جاويدان براي انسان پسنديده است و هدف آن را رساندن انسان به سعادت دنيا و آخرت مي‌داند كه براي رسيدن به اين هدف برنا‌مه‌هايي را براي تمام شئونات زندگي فردي، اجتماعي،‌سياسي، عبادي، دنيوي، اخروي و …انسان در نظر گرفته است و آن چه را كه لازمه پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته،‌ واجب و انسان را ملزم به انجام آنها نموده است و آن چه را كه مانع پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته، حرام كرده و انسان را از انجام آن نهي نموده است.
يكي از چيزهايي كه مانع رسيدن انسان به سعادت است و خداوند از آن نهي فرموده، مساله سِحر و ساحري مي‌باشد كه فرمان داده است چنان چه كسي مرتكب اين عمل شود، بايد مجازات شود؛‌اسلام دين كاملي است كه هيچ گونه عيب و نقصي در آن راه ندارد؛ بنابراين بي جهت و بدون اتمام حجت كسي را مجازات نمي‌كند. در مورد مساله سِحر نيز برنامه اسلام اين است كه بدون دليل و حجت ساحر را مجازات نمي‌كند. بنابراين براي پيشگيري از وقوع سِحر، برنامه‌هايي را تدارك ديده تا كسي مرتكب اين عمل نشود و چنان‌چه كسي به اين برنامه‌ها توجه نكند و عمل سِحر از او سر بزند او را مجازات مي‌كند. بعضي از اين برنامه‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:
1- اسلام انسان‌ها را تشويق به دين‌داري و واقعيت‌پذيري مي‌نمايد و اين كه نهي مي‌كند برخي انسان‌ها را به ساحري روي آوردن زيرا آنها هرگز روي رستگاري را نمي‌بينند. اسلام انسان‌ها را از خرافه‌پرستي نهي مي‌كند و افراد مي‌توانند براي گره‌گشايي مشكلات خود همواره از خدا كمك بخواهند چرا كه ياد خدا آرام‌بخش دل‌هاست.
2- انسان‌ها مي‌توانند به جاي روي‌آوردن به ساحري يا قبول سِحر دست دعا و تضرع به درگاه خداوند بردارند و همواره از آيات الهي ياري بخواهند كه اثرات مثبت و ساحري اثرات منفي دارد، از ياد خداوند غافل نشوند و به قضا و قدر الهي اعتقاد داشته باشند زيرا اين طور فردي، همواره از زندگي راضي و خرسند است و اندوه مشكلات را نمي‌خورد.
3- خداي تعالي در قرآن سوره انعام آيه 97 مي‌فرمايد:
«اوست خدايي كه ستاره ها را براي شما قرار داد تا در تاريكي‌هاي بيابان و دريا به آنها راه بيابيد، و ما براي مردم دانا نشانه‌هاي قدرت خود را بيان كرديم.

بيان مسئله
با توجه به اين كه موضوع اين تحقيق، بررسي حكم فقهي سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامي است، هدف نگارنده اين است كه با مراجعه به قرآن كريم به عنوان اولين و مهم‌ترين منبع احكام، احاديث معصومين – عليهم السلام – كتب تفسيري مفسرين شيعه و اهل سنت و كتب فقهي فقهاي مذاهب اسلامي حكم تكليفي سِحر را بيان نمايد كه شارع مقدس از بين احكام پنج‌گانه‌ي تكليفي(واجب، حرام، مستحب،‌مكروه و مباح) كدام حكم را براي سِحر در نظر گرفته است و چنان چه ثابت شود شارع مقدس حكم تكليفي حرمت را براي سِحر در نظر گرفته است، احكام وضعي ناشي از آن، ‌چه هستند؟ و آيا اين احكام تكليفي سِحر كه حرمت است به صورت مطلق يا نسبي؟ يعني آيا سِحر براي تمام افراد انسان‌ها و تمام شرايط حرام است يا نه بعضي از افراد استثناء شده‌اند و در بعضي شرايط حرمت تبديل به حليت مي‌شود؟‌و اگر حكم تكليفي حرمت تبديل به حليت شد حكم وضعي آن نيز برداشته مي شود يا به قوت خود باقي است؟
تاريخچه‌تحقيق
در اين‌كه سِحر از چه زماني در ميان بشر پديدار شد و چه كسي آن را در ميان ديگران انتقال داد، نظرات فراواني داده شده كه هيچ كدام قانع كننده نيست اما آن نظري كه بيشتر با ظاهر آيات قرآني سازگار است اين است كه آغاز پيدايش سِحر به صورت علمي منسجم و دانشي كه از استاد به شاگرد انتقال پيدا مي‌كرد به زمان حضرت سليمان(ع) برمي‌گردد و خاستگاه آن، قوم يهود مي‌باشد گرچه قبل از حضرت سليمان (ع) نيز سِحر و جادو ميان يهوديان رواج داشته است؛‌ مثل ساحران فرعون در زمان حضرت موسي(ع).
دانشمندان و فقيهان مسلمان مسئله سِحر را در ضمن كتاب متاجر بيان و حكم آن را بيان نموده‌اند. امام خميني(ره)در كتاب تحرير الوسيله به بيان احكام آن پرداخته و شيخ انصاري (ره) در كتاب مكاسب در ضمن مكاسب محرمه احكام آن را بيان نموده است و مفسراني نيز در ضمن آيات قرآن از آن بحث نموده‌اند، مانند:علامه طباطبائي (ره)در الميزان و علامه مجلسي (ره) نيز در كتاب بحارالانوار در مناسبت‌هايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مواد مخدر، مصرف مواد، اختلال شخصیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آداب و رسوم، اهورامزدا