منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، نقض حقوق، ثبت اختراعات

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………..40
2-1-1 . نظريه هاي توجيه کننده عدم ضرورت حمايت از مالکيت فکري ………………………………………….40
2-1-1-1:ناسازگاري مالکيت فکري با قاعده تسليط………………………………………………………………………40
2-1-1-2:ناسازگاري مالکيت فکري با رسالت و قداست علم…………………………………………………………..42
2-1-1-3: تلقي اموال فکري به عنوان سرمايه حکومت اسلامي ………………………………………………………..42
2-1-2 . نظريه هاي ضرورت حمايت از مالکيت فکري…………………………………………………………………..42
2-1-2-1: قاعده حفظ نظام و دليل عقل مستقل………………………………………………………………………………43
2-1-2-2 :گسترش و توسعه در مفهوم ملکيت ……………………………………………………………………………..43
2-2 . مباني حمايت کيفري از مالکيت فکري ……………………………………………………………………………… 44
3. پيشينه تاريخي پيدايش و حمايت از حقوق مالکيت فکري ………………………………………………………….47
3-1 :پيشينه تاريخي پيدايش مالکيت فکري …………………………………………………………………………………48
3-1-1. پيدايش و توسعه مالکيت ادبي و هنري ……………………………………………………………………………49
3-1-1-1 . مالکيت ادبي و هنري در جوامع بدوي ……………………………………………………………………….49
3-1-1-2. مالکيت ادبي و هنري در دوران باستان ……………………………………………………………………….50
3-1-1-3. مالکيت ادبي و هنري از قرون وسطي تا عصر جديد ……………………………………………………….51
3-1-2. پيدايش و توسعه ماليکت صنعتي …………………………………………………………………………………52
3-2. پيشينه مالکيت فکري در جوامع اسلامي ……………………………………………………………………………55
3-3 : تاريخچه ضمانت اجراهاي کيفري نقض حقوق مالکيت فکري درايران ………………………………………62
3-3-1. مالکيت ادبي و هنري …….. …………………………………………………………………………………………62
3-3-2. مالکيت صنعتي ………………………………………………………………………………………………………….65
3-4. پيشينه ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت فکري در کشورهاي اروپايي و آمريکا…………………………….66
3-4-1. آلمان ………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-4-2 :ايتاليا ………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-4-3 : انگلستان ……………………………………………………………………………………………………………………69
3-4-4 :ايالات متحده آمريکا ……………………………………………………………………………………………………73
3-5 : تاريخچه ظهور کنوانسيون هاي بين المللي حمايت از مالکيت فکري …………………………………………76
فصل دوم : جرائم ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري ……………………………………………..82
1. جرائم عليه مالکيت ادبي و هنري…………………………………………………………………………………………….84
1-1. نشر يا پخش يا عرضه اثر ديگري …………………………………………………………………………………………85
1-1-1.ارکان تشکيل دهنده جرم ………………………………………………………………………………………………..85
1-1-2. عناوين خاص مجرمانه در ساير قوانين ……………………………………………….. …………………………….91
1-1-2-1. نشر يا پخش يا عرضه کتب و نشريات و آثار صوتي ………………………………………………………..91
1-1-2-2. چاپ ، پخش و نشر ترجمه ديگري ……………………………………………………………………………..93
1-1-2-3. نشر يا پخش يا عرضه آثار سمعي و بصري ……………………………………………………………………95
1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ويژه معرف اثر ………………………………………………………………………. 97
1-2-1. ارکان تشکيل دهنده جرم……………………………………………………………………………………………… 97
1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات ………………………………………………………………………… 99
1-3. اقتباس غيرقانوني……………………………………………………………………………………………………………..100
1-3-1. تعريف و شرايط اقتباس………………………………………………………………………………………………..100
1-3-2. ارکان تشکيل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………….103
1-4. تغيير يا تحريف آثار ادبي و هنري ………………………………………………………………………………………104
1-5. سرقت آثار ادبي و هنري ………………………………………………………………………………………………….110
1-6 ساير جرائم …………………………………………………………………………………………………………………….112
1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پديدآورندگان نرم افزارها …………………………………………………………….112
1-6-2. جرائم ارتکابي توسط مؤسسات چاپ و نشر …………………………………………………………………….114
2. جرائم عليه مالکيت صنعتي …………………………………………………………………………………………………..115
2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومي……………………………………………….116
2-2. از قانون تعزيرات 1362 تا قانون مجازات اسلامي 1375…………………………………………………………..117
2-3. جرائم عليه نشانه هاي جغرافيايي…………………………………………………………………………………………120
2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي1383 ………………………………………………120
2-3-2. حمايت کيفري از نشانه هاي جغرافيايي از منظر قوانين ديگر ……………………………………………… 124
2-4. حمايت کيفري از مالکيت صنعتي در قانون تجارت الکترونيکي1382 ……………………………………… 126
2-5. جرائم عليه حقوق مالکيت صنعتي درقانون ثبت اختراعات،طرحهاي صنعتي وعلائم تجاري ………….128
2-5-1. حمايت کيفري از حق اختراع ………………………………………………………………………………………..129
2-5-2 حمايت کيفري از علائم تجاري………………………………………………………………………………………136
2-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات …………………………………………………………….136
2-5-2-2.اعمال مجرمانه پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي …………………………………………………137
2-5-3. حمايت کيفري از اسرار تجاري………………………………………………………………………………………140
2-5-3-1 . اسرار تجاري در فضاي واقعي……………………………………………………………………………………142
2-5-3-2. اسرار تجاري در فضاي مجازي…………………………………………………………………………………..146
فصل سوم : بررسي ضمانت اجراهاي کيفري حقوق مالکيت فکري……………………………150
1. بررسي ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت فکري در ايران…………………………………………………………….151
1-1. ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت ادبي و هنري……………………………………………………………………..151
1-2. ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت صنعتي……………………………………………………………………………..154
2. بررسي ضمانت اجراهاي کيفري مالکيت فکري در قلمرو بين المللي……………………………………………..159
2-1. ضمانت اجراهاي مالکيت ادبي و هنري ………………………………………………………………………………159
2-2. ضمانت اجراهاي مالکيت صنعتي ………………………………………………………………………………………164
3. ارزيابي ضرورت توسل به ضمانت اجراهاي کيفري …………………………………………………………………..168
نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………………………….174
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………179
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………186

مقدمه
بشر در طول تاريخ توانسته است با قدرت و توان فکري خود روز به روز پرده از طبيعت نامکشوف بردارد،با تفکر و تخيل پا از امور حسي فراتر نهاده، با هنر و ذوق فراوان،زيبايي را در آثار خارجي مجسم کند و در معرض انظار ديگران گذارد.بشر با خلاقيت و ابداع،ابزار سلطه هر چه بيشتر بر طبيعت را فراهم آورد.به طوري که کوچکترين تا بزرگترين موجودات را در حوزه دانش خود قرار داده است.اين پيشرفت و توسعه هرچند بسيار کند آغاز شد،اما طي قرون اخير و با وقوع انقلاب صنعتي سير صعودي به خود گرفت و امروزه لحظه به لحظه به اطلاعات حوزه دانش و فنون بشر افزوده مي شود.اين پيشرفت و دانش مرهون زحمات بسياري است که با سرمايه گذاري مادي و فکري فراوان زمينه ساز چنين تحول عظيمي شده است.اما نکته حائز اهميت اين است که دستاورد فکري با اينکه به سختي به دست مي آيد،اما به مدد فناوري

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده، منابع سازمان، انتقال دانش