تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

بسم الله الرحمن الرحيم
2-6-4-2) مديريت فرهنگ (براي تغيير) 35
7-4-2) ارتباطات برون سازماني و درون سازماني 37
8-4-2) زيرساختارهاي سازماني و مديريت آن 38
1-8-4-2) سيستم هاي قديمي موجود 38
2-8-4-2) مديريت کيفيت اطلاعات 39
9-4-2) مشخصات سازماني 39
10-4-2) آموزش و کارآموزي 41
11-4-2) نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد 42
12-4-2) توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار 43
13-4-2) انتخاب عرضه کننده مناسب ERP 44
14-4-2) انتخاب مشاورين مناسب 45
15-4-2) مديريت زنجيره تامين 45
5-2) مدل هاي طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت: 51
6-2) ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده سازي ERP 65
7-2) سازمان هاي خدماتي دولتي و مشخصات آن: 72
8-2) مدل مفهومي تحقيق: 78
فصل سوم: روش تحقيق 82
1-3) مقدمه 83
2-3) طرح تحقيق 83
1-2-3) پارادايم تحقيق 83
2-2-3) جهت گيري تحقيق 84
3-2-3) رويکرد تحقيق 85
4-2-3) صبغه تحقيق 85
5-2-3) نوع تحقيق 86
6-2-3) استراتژي هاي تحقيق 87
7-2-3) اهداف اصلي تحقيق 88
8-2-3) روش جمع آوري اطلاعات 90
9-2-3) ابزار جمع آوري اطلاعات 90
10-2-3) تعريف و تبيين متغيرهاي تحقيق 92
1-10-2-3) تعريف مفهومي متغيرهاي تحقيق 92
2-10-2-3) تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 92
11-2-3)روايي و پايايي 93
1-11-2-3) روايي 93
1-1-11-2-3) روايي مبتني بر کيفيت نمونه گيري 94
2-1-11-2-3) روايي مبتني بر ابزار( سنجه) 94
2-11-2-3) پايايي 96
12-2-3) جمعيت آماري 100
13-2-3) نمونه گيري تحقيق 101
1-13-2-3) روش نمونه گيري 101
2-13-2-3) واحد نمونه و حجم نمونه 101
3-13-2-3 ) نحوه اندازه گيري متغيرها (مقياس متغيرها) 102
3-3) مطالعه موردي 102
4-3) روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 106
1-4-3) رياضيات مجموعه هاي فازي 106
2-4-3) آزمون همبستگي ها 117
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 119
1-4) مقدمه 120
2-4)تعيين عوامل حياتي موثر بر پياده سازي ERP: 120
3-4) احتساب ميزان تعلق هر يک از عوامل به اجزاء مدل طبقه بندي 126
4-4) تعيين وضعيت موجود و نواحي شکاف 139
5-4) تشخيص سبد راهبردهاي اولويت دار سازمان 149
فصل پنجم: تحليل يافته ها و نتيجه گيري 159
1-5) مقدمه 160
2-5)نتايج حاصل از تحقيق 160
3-5)محدوديت هاي تحقيق 166
4-5) پيشنهادات براي تحقيقات آتي 167
منابع فارسي: 169
منابع لاتين: 170
ضمائم و پيوست ها 187
پرسشنامه شماره1: ارزيابي روايي مدل طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP در سازمان 188
پرسشنامه شماره2: تعيين وضعيت عوامل حياتي موفقيت براي پياده سازي موفق يک سيستم ERP 191
پرسشنامه شماره 3: ارزيابي درجه تعلق (اهميت ناحيه اي) هر يک از عوامل حياتي موفقيت ERP 193
پرسشنامه شماره4 : ارزيابي وضعيت عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP (وضعيت موجود) 196
پرسشنامه شماره 5: ارزيابي شدت توزيع شکاف موجود هر عامل در نواحي ششگانه مدل ارزيابي آمادگي 198
پيوست 6: انواع روايي مبتني بر نمونه (ويژه پژوهش هاي تجربي) 212
نمايه ها: 214

فهرست جداول:

جدول 1-2) تاثير شاخص آمادگي فناوري بر مدل پذيرش فناوري (پاراسورامن و کالبي، 2001) …………………………………34
جدول 2-2) وضعيت پوشش عوامل مختلف حياتي موفقيت در مطالعات پيشين ……………………………………………………………47
جدول 3-2) چارچوب پياده سازي عوامل حياتي موفقيت (کنشو، 1999) ……………………………………………………………………..51
جدول 4-2) چارچوب طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP(المشعري و همکاران، 2003)…………………58
جدول 5-2) طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت مطابق با مراحل اصلي پياده سازي (ژنگ و همکاران، 2005) …………..60
جدول 6-2) چارچوب طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت مبتني بر تئوري مديريت سنتي (بردلي، 2008) ………………..63
جدول 7-2 ) طبقه بندي فرآيند خدمات (سيلوسترو و همکاران، 1992) ……………………………………………………………………..74
جدول 1-3) مقايسه انواع استراتژي هاي تحقيق و فرم سوالات مرتبط با آن ها در يک تحقيق (يين، 2003)………………88
جدول 2-3 ) کاربرد انواع مصاحبه ها در يک تحقيق با توجه به هدف تحقيق (دانايي و همکاران، 1387) …………………..91
جدول 3-3 ) تعريف عملياتي (مدل عملياتي) متغيرهاي تحقيق (عوامل حياتي موفقيت) ……………………………………………..93
جدول 4-3) ارزيابي وضعيت انواع روايي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….95
جدول 5-3) مقايسه وضعيت ارزيابي روايي مدل تحقيق به تفکيک هر بعد …………………………………………………………………….96
جدول 6-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 2 ( وضعيت مطلوب عوامل حياتي موفقيت) ……………………………….98
جدول 7-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد راهبردي) ………………………………………………………………………..98
جدول 8-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد تاکتيکال) ………………………………………………………………………99
جدول 9-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد فني) ………………………………………………………………………………..99
جدول 10-3)مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد سازماني) ………………………………………………………………………..99
جدول 11-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد کسب و کار) …………………………………………………………………99
جدول12-3)مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 4 (وضعيت موجود عوامل حياتي موفقيت در سازمان) ……………………100
جدول 13-3) وضعيت سيستم هاي اطلاعاتي موجود سازمان………………………………………………………………………………………..104
جدول 1-4 ) ليست عوامل حياتي موفقيت شناسايي شده …………………………………………………………………………………………..120
جدول 2-4 ) متغيرهاي زباني و معادل فازي آن ها …………………………………………………………………………………………………….121
جدول 3-4 ) مقايسه همبستگي پيرسون نظرات افراد خبره سازمان و صنعت ERP ………………………………………………..121
جدول 4-4 ) تعيين وضعيت مطلوب عوامل حياتي موفقيت براي پياده سازي ERPدر سازمان هاي
خدماتيِ دولتي- مقادير vIi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..122
جدول 5-4 ) تعيين ضريب اهميت کلي هر يک از عوامل حياتي موفقيت (wfi)………………………………………………………..125

جدول 6-4 ) نقطه نظرات خبرگان در خصوص وضعيت تعلق هر يک از عوامل حياتي موفقيت به اجزاء بعد اول
مدل طبقه بندي پيشنهادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….127
جدول 7-4 ) نقطه نظرات خبرگان در خصوص وضعيت تعلق هر يک از عوامل حياتي موفقيت به اجزاء بعد دوم
مدل طبقه بندي پيشنهادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
جدول 8-4 ) تعيين ميزان تعلق ناحيه اي هر يک از عوامل حياتي موفقيت………………………………………………………………..132
جدول 9-4 ) ميزان تعلق تجميع شده عوامل مختلف در نواحي ششگانه مدل ارزيابي………………………………………………..134
جدول 10-4) قطعي سازي مقادير تعلق تجميعي نواحي مختلف مدل(در قالب دو روش COA
و (ROM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
جدول 11- 4 ) اهميت ناحيه اي هر يک از عوامل حياتي موفقيت ……………………………………………………………………………..136
جدول 12-4) ضريب اهميت ناحيه اي هر يک از عوامل حياتي موفقيت به تفکيک هر ناحيه(waijk) ………………………138
جدول 13-4 ) تعيين وضعيت موجود هر يک از عوامل حياتي موفقيت- مقادير VR i …………………………………………………….141
جدول 14-4 ) وضعيت مطلوب و موجود هر يک از CSF ها (مقادير فازي) و محاسبه شکاف بهنجار موجود
(شکاف غير وزني Gapi)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142
جدول 15- 4 ) نظرات افراد خبره در زمينه شدت شکاف موجود در نواحي ششگانه مدل ………………………………………..143
جدول 16- 4)وضعيت شکاف ناحيه اي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP – مقادير dvijk……………………………145
جدول 17-4 ) شکاف کل موجود به تفکيک نواحي ششگانه مدل…………………………………………………………………………………147
جدول 18-4 ) قطعي سازي (ديفازيفاي کردن) مقادير شکاف کل موجود…………………………………………………………………….147
جدول 19-4 ) شکاف نسبي نواحي ششگانه ارزيابي……………………………………………………………………………………………………….147
جدول 20-4 ) اولويت بندي نواحي شکاف (رتبه بندي بحران موجود در نواحي ارزيابي شده) …………………………………..147
جدول 21-4 ) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز اول (تاکتيکال-سازماني) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي……..150
جدول 22-4 ) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز دوم (راهبردي-سازماني) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي…………151
جدول 23-4 ) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز سوم (تاکتيکال-فني) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي…………….152
جدول 24-4) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز چهارم (تاکتيکال-کسب و کار) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي..153

فهرست اشکال و نمودارها :

شکل 1-2) چرخه حيات سيستم هاي ERP (استوس و پاستور، 1999)……………………………………………………………………………..15
شکل 2-2) تاثير شاخص آمادگي فناوري بر تمايل به کاربرد فناوري (لاي و همکاران ،2004)………………………………………..30
شکل الف-3-2) تاثير شاخص آمادگي فناوري بر مدل پذيرش فناوري (والزچ و همکاران ،2007؛
لين و همکاران، 2005) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
شکل ب-3-2) تاثير مدل پذيرش فناوري بر پذيرش و کاربرد يک فناوري جديد (ماتيسون و همکاران، 2001؛
اموآکو-جايامپه، 2007؛ کواک و لي، 2008؛

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دارایی ها، سود سهام، سود سهام پرداختی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع سازمان، چشم انداز سازمان