منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، عوامل اقتصادی، شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

1-5-1- سؤال اصلی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-6- فرضيه های تحقيق 8
1-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- قلمرو تحقيق 9
1-8- تعريف عملياتی مفاهيم و واژه های کليدی تحقيق 9
1-9- ساختار تحقيق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق 11
2-1- مقدمه 12
بخش اول: مبانی نظری تحقيق 13
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری 14
2-2-1- عوامل بيرونی 14
2-2-1-1- عوامل اقتصادی 15
2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی 15
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری 15
2-2-2- عوامل درونی 16
2-2-2-1- مديريت 16
2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود 17
2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته 17
2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد 17
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت 18
2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه 18
2-2-2-7- افزايش سرمايه 18
2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت 19
2-2-2-9- طرح‌های توسعه 19
2-2-2-10- امتيازات ويژه 19
2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-2- نسبت های نقدينگی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي 22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی 23
2-5-1- تجزيه و تحليل مقايسه ای 23
2-5-2- تجزيه و تحليل سنواتی 23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد 24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات 24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار 24
2-5-6- قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي 25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی 25
2-6- تداوم فعاليت 26
2-6-1- قوانين و استانداردهای حاکم بر تداوم فعاليت 27
2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان 28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت 29
2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي 30
2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9- ماهيت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10- شناسايی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33
2-11- تکنيک‌های پيش بينی ورشکستگی 34
2-11-1- تکنيک‌های آماری 34
2-11-1-1- تحليل تشخيصی چندگانه 35
2-11-1-2- مدل‌های لاجيت و پروبيت (مدل‌های احتمال شرطی) 35
2-11-2- تکنيک‌های هوش مصنوعی 36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی 36
2-11-2-2- الگوريتم ژنتيک 37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جريان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم: پيشينه‌ تحقيق 38
2-13- تحقيقات خارجی 39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پيش بينی ورشکستگی 39
2-13-2- بيور 39
2-13-3- آلتمن 40
2-13-4- اسپرينگيت 42
2-13-5- لارگی و استيکنی 43
2-13-6- زاوگين 43
2-13-7- زميجوسکی 44
2-13-8- كيزي و بارتزاك 44
2-13-9- وارد 44
2-13-10- جانتادج 45
2-13-11- گيولی و همکاران 45
2-13-12- لی و چانگ 45
2-13-13- لين و همکاران 45
2-14- تحقيقات داخلی 46
2-14-1- رسول زاده 46
2-14-2- نظری 46
2-14-3- سليمانی اميری 46
2-14-4- شاکری 47
2-14-5- فلاح پور 47
2-14- 6- مهرانی و همکاران 47
2-14-7- بهرامفر و ساعی 48
2-14-8- نيكومرام و پورزماني 48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعيلی 48
2-14-10- پورزماني و همکاران 49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50
2-14-14- مرادزاده فرد و صيادی……………………………………………………………………………………………………………..50
2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسی تحقيق 55
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقيق 56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيری 57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقيق 60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات 60
3-6- فرضيه های تحقيق 61
3-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………61
3-7- متغيرهای تحقيق 62
3-7-1- متغيرهای مستقل 62
3-7-2- متغير وابسته 62
3-7-3- متغيرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63
3-8- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-9- تعريف عملياتی متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………… 65
3-10-1- مدل رگرسيونی لجستيک…………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسيون لجستيک………………………………………………………………………………………………66
3-10-3- انواع رگرسيون لجستيک……………………………………………………………………………………………………………67
3-10-3-1- رگرسيون لجستيک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67
3-10-3-2- رگرسيون لجستيک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 68
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصيفی 69
4-3- آزمون هم خطی 71
4-4- نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی 72
4-5- نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی 79
4-6- نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی 85
فصل پنجم : خلاصه، نتيجه گيری و پيشنهادهای تحقيق 95
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه موضوع تحقيق 96
5-3- خلاصه يافته های تحقيق و توصيف آن……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-3-1- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی 98
5-3-2- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی 99
5-3-3- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100
5-3-4- نتيجه کلی از آزمون فرضيه اصلی………………………………………………………………………………………………..100
5-4- محدوديت‌های تحقيق 101
5-5- پيشنهاد های تحقيق 101
5-5-1- پيشنهادهای مبتنی بر نتايج تحقيق 102
5-5-2- پيشنهادها برای تحقيقات آتی 103
منابع و مآخذ 104
منابع فارسی 105
منابع لاتين 108
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
(2-1) خلاصه تحقيقات محققان خارجی………………………………………………………………..51
(2-2) خلاصه تحقيقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3) تعريف عملياتی متغيرها………………………………………………………………………………63 (4-1) آمار توصيفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2) آمار توصيفی شرکت های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره دارایی ها، سود سهام، سود سهام پرداختی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی