منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، عوامل اقتصادی، شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش 4
1-5- سؤالات تحقيق 6
1-5-1- سؤال اصلی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-6- فرضيه های تحقيق 8
1-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- قلمرو تحقيق 9
1-8- تعريف عملياتی مفاهيم و واژه های کليدی تحقيق 9
1-9- ساختار تحقيق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق 11
2-1- مقدمه 12
بخش اول: مبانی نظری تحقيق 13
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری 14
2-2-1- عوامل بيرونی 14
2-2-1-1- عوامل اقتصادی 15
2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی 15
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری 15
2-2-2- عوامل درونی 16
2-2-2-1- مديريت 16
2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود 17
2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته 17
2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد 17
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت 18
2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه 18
2-2-2-7- افزايش سرمايه 18
2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت 19
2-2-2-9- طرح‌های توسعه 19
2-2-2-10- امتيازات ويژه 19
2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-2- نسبت های نقدينگی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي 22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی 23
2-5-1- تجزيه و تحليل مقايسه ای 23
2-5-2- تجزيه و تحليل سنواتی 23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد 24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات 24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار 24
2-5-6- قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي 25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی 25
2-6- تداوم فعاليت 26
2-6-1- قوانين و استانداردهای حاکم بر تداوم فعاليت 27
2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان 28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت 29
2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي 30
2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9- ماهيت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10- شناسايی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33
2-11- تکنيک‌های پيش بينی ورشکستگی 34
2-11-1- تکنيک‌های آماری 34
2-11-1-1- تحليل تشخيصی چندگانه 35
2-11-1-2- مدل‌های لاجيت و پروبيت (مدل‌های احتمال شرطی) 35
2-11-2- تکنيک‌های هوش مصنوعی 36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی 36
2-11-2-2- الگوريتم ژنتيک 37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جريان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم: پيشينه‌ تحقيق 38
2-13- تحقيقات خارجی 39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پيش بينی ورشکستگی 39
2-13-2- بيور 39
2-13-3- آلتمن 40
2-13-4- اسپرينگيت 42
2-13-5- لارگی و استيکنی 43
2-13-6- زاوگين 43
2-13-7- زميجوسکی 44
2-13-8- كيزي و بارتزاك 44
2-13-9- وارد 44
2-13-10- جانتادج 45
2-13-11- گيولی و همکاران 45
2-13-12- لی و چانگ 45
2-13-13- لين و همکاران 45
2-14- تحقيقات داخلی 46
2-14-1- رسول زاده 46
2-14-2- نظری 46
2-14-3- سليمانی اميری 46
2-14-4- شاکری 47
2-14-5- فلاح پور 47
2-14- 6- مهرانی و همکاران 47
2-14-7- بهرامفر و ساعی 48
2-14-8- نيكومرام و پورزماني 48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعيلی 48
2-14-10- پورزماني و همکاران 49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50
2-14-14- مرادزاده فرد و صيادی……………………………………………………………………………………………………………..50
2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسی تحقيق 55
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقيق 56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيری 57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقيق 60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات 60
3-6- فرضيه های تحقيق 61
3-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………61
3-7- متغيرهای تحقيق 62
3-7-1- متغيرهای مستقل 62
3-7-2- متغير وابسته 62
3-7-3- متغيرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63
3-8- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-9- تعريف عملياتی متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………… 65
3-10-1- مدل رگرسيونی لجستيک…………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسيون لجستيک………………………………………………………………………………………………66
3-10-3- انواع رگرسيون لجستيک……………………………………………………………………………………………………………67
3-10-3-1- رگرسيون لجستيک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67
3-10-3-2- رگرسيون لجستيک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 68
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصيفی 69
4-3- آزمون هم خطی 71
4-4- نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی 72
4-5- نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی 79
4-6- نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی 85
فصل پنجم : خلاصه، نتيجه گيری و پيشنهادهای تحقيق 95
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه موضوع تحقيق 96
5-3- خلاصه يافته های تحقيق و توصيف آن……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-3-1- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی 98
5-3-2- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی 99
5-3-3- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100
5-3-4- نتيجه کلی از آزمون فرضيه اصلی………………………………………………………………………………………………..100
5-4- محدوديت‌های تحقيق 101
5-5- پيشنهاد های تحقيق 101
5-5-1- پيشنهادهای مبتنی بر نتايج تحقيق 102
5-5-2- پيشنهادها برای تحقيقات آتی 103
منابع و مآخذ 104
منابع فارسی 105
منابع لاتين 108
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
(2-1) خلاصه تحقيقات محققان خارجی………………………………………………………………..51
(2-2) خلاصه تحقيقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3) تعريف عملياتی متغيرها………………………………………………………………………………63 (4-1) آمار توصيفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2) آمار توصيفی شرکت های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع غریب القرآن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی