پایان نامه با موضوع قانون مجازات، حقوق جزا، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

تهي دستي ما را به ديده کرم بنگريد که آنچه آوردهايم نه درخور شماست بلکه به ميزان بضاعت علم خودمان است. اين مجموعه برگ سبزي است و تحفهايست ناقابل تقديم به بهترين خوبان عالم، آنان که سبزي زندگي و محبتشان به وصف درنيايد و از تفسير فداکاري و عشقشان زبان قاصر است.

حاصل رنج اين تحقيق را که گوشهاي از تلاش من است، به برترينهاي زندگيم تقديم
ميکنم. به آنها که جرعه جرعه هستيم، قطره قطره حيات آنهاست.

تقديم به محضر موعود منتظر
مهدي (عج)

تقديم به مظهر مردانگي و غيرت
پدر
تقديم به درياي ايثار و محبت
مادر
و
تقديم به

شهيدان راه آزادي

سپاسگزاري

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
بعد از تــو روا باشــد نقض همه پيمانها
گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد
چون عشق حرم باشد سهل است بيابانها

سر بر آستان جلال پروردگار بي‌همتا مي‌سايم که دگر بار توفيق اندوختن دانشي هر چند اندک را روزيم فرمود. اينک که در پرتو لطف بيکرانش، در پايان راه اين پايان‌نامه و ابتداي مسير دانش‌اندوزي قرار گرفته‌ام، بر خود لازم مي‌دانم از تمام عزيزاني که بنده‌ی حقير را ياري نموده‌اند تشکر و قدرداني نمايم.
تقدير و تشکر از پدر و مادر مهربانم و برادربلند همتم که جرعه‌جرعه هستيم، قطره‌قطره‌ي حيات آنهاست. سلامتي و توفيق خدمت ايشان را از خداوند متعال خواستارم.
مراتب قدرداني و سپاس خود را خدمت استاد عزيز و ارجمندم، جناب آقاي دکتر محمدهادي صادقي تقديم مي‌نمايم که قبول زحمات فراوان، درياي علم و تجربه‌ی خويش را در اختيار من قرار دادند، کمال سپاسگزاري را دارم.
همچنين از اساتيد بزرگوار جناب آقايان دکتر فضل الله فروغي و دكتر شهرام ابراهيمي به عنوان اساتيد مشاور که راهنمايي‌هاي ارزنده شان در طي کليه مراحل تحقيق و تدوين اين پايان‌نامه بسيار الهام‌بخش و راهگشا بوده است.

چكيده

بهائیت در قانون مجازات اسلامی

به کوشش
ایوب نوروزی

همواره فرق انحرافي با حمایت کشورهای استعماری با تاثير بر روي باورها و اعتقادات مردم و ايجاد شبهه در اين باورها باعث از بين بردن وحدت ملي و بي اعتماد كردن آنها نسبت به حكومت شده است،يكي از اين جريان هاي انحرافي بهائيت است كه به اسم دین با تشكيلات و تبليغات گسترده تهديدي نرم براي امنيت جامعه اسلامي به شمار مي آيد.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علي رغم نظرات پراكنده ،در قوانين مصوب صريحاً مشخص نشده است ،ليكن با مراجعه به منابع و فتاواي معتبر فقهي جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غير قابل خدشه است ،لذا بررسي مباني جرم انگاري آن و همچنين ارتباط رفتارهاي مجرمانه اعضاي اين فرقه با ساير جرائم عليه دين و امنيت مي تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتكبين ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

كليدوا‍‍ژه ها: بابيت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنيت نرم،جرم عليه دين.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
الف: طرح موضوع 2
ب: بیان مساله 2
ج:اهمیت و ضرورت پژوهش 3
د: سوال پژوهش 3
ز: سابقه علمي 3
و:هدف پژوهش 4
ه:روش پژوهش 4
و: پلان کار 4
مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت 5
گفتار اول: پیشینه بهائیت 5
بند اول: شیخیه 5
بند دوم: بابیت 7
بند سوم: بهائیت 10
بند چهارم:رهبران بهایی 11
گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت 13
بند اول: بهائیت و فراماسونری 14
بند دوم: بهائیت و صهیونیسم 16
بند سوم: بهائیت و دول متخاصم 19
مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان 23
گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء 23
گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید 25
گفتار سوم:انکار قیامت 26
عنوان صفحه

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت 28
گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ 28
گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت 30

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت
مبحث اول: مبانی جرم انگاری 32
گفتار اول: مبانی شرعی 33
بند اول: آیات قرآن کریم 36
بند دوم: احادیث و روایات 39
گفتار دوم: مبانی عرفی 40
بند اول: امنیت و نظم عمومی 40
بند دوم: نیرنگ 44
بند سوم : خشونت 45
مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت 46
گفتاراول: مفهوم فرقه 46
بند اول: مفهوم لغوی 46
بند دوم: مفهوم اصطلاحی 47
بند سوم:ویژگیهای فرقه 48
بند چهارم:تفاوت فرقه و دین 50
گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت 53
بند اول: بیت العدل 53
بند دوم:واحدهای تبلیغاتی 54
بند سوم:محافل ملی و محلی 55
گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی 55

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت
مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین 61
گفتار اول: بهائیت و ارتداد 63
گفتار دوم:بهائیت و بدعت 66
مبحث دوم:جرائم علیه امنیت 68
عنوان صفحه

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت 72
گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام 74

نتيجه‌گيري و پیشنهادات 81

فهرست منابع 84

فصل اول

مقدمه

الف)طرح موضوع
در طول تاريخ همواره برخي از افراد بيماردل و جاهل و هواپرست از آموزه هاي اصيل اسلامي سوءاستفاده كردند و به ادعاي واهي مي پرداختند و به تشكيل گروه و فرقه هاي منحرف با هدف مخالفت با اسلام اقدام مي كردند ،يكي از اين فرقه هاي انحرافي بهائيت است
بهاييان با تفكرات غاليانه و مغاير با تمام اديان الهي ديني بشرساز ارائه كرده اند به عنوان مثال باب و بها خود را بالاتر از تمام انبياء الهي دانسته و در جاي جاي آثار شان خود را داراي مقام ربوبيت و الوهيت قلمداد كرده اند دين اسلام را نسخ شده پنداشته و دوران آن را خاتمه يافته معرفي كرده اند ،اين فرقه ها همواره در ستيز با اسلام و تشيع قرار دارند اين نظم و مقابله با اسلام بوده اند بر اساس اصل بيست قانون اساسي “داشتن يك عقيده و مرام آزاد است ولي اعلان و ابراز آن به منظور تحريك ديگران ،جريان سازي و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود”.
ولي اعضاي اين فرقه از اين اصل تخطي كرده و به تبليغ اين فرقه در سطح بين المللي و داخلي و جذب نيرو و سازماندهي يك جبهه مخالف عليه جمهوري اسلامي پرداخته اند ولي در قانون مجازات ما كه ضامن اجراي اصول ق.ا است،جایگاه اين فرقه به طور مشخص جرم انگاري نشده است و شيوه برخورد با فعاليت هاي اين فرقه با ابهام جدي روبرو است.

ب)بيان مساله
اين پژوهش كه فرقه بهائيت از ديدگاه حقوق كيفري ارائه مي‌گردد تلاشي است در جهت تحقيق و شناسايي يكي از فرقه‌هاي انحرافي كه در حقوق جزا مورد توجه نگرفته است. در اين نوشتار سعي گرديده است، ضمن مراجعه به منابع مختلف، فقهي و حقوقي تعريفي از تشكيلات و عضويت واداره و هدف اين فرقه مجرمانه ارائه گردد و مبانی آن تحليل و ارتباط آن با ساير جرائم عليه امنيت و عليه دين بررسي شود و در پايان اين تحقيق واكنش هايي كه براي مقابله با اين پديده انحرافي قابل اعمال است بررسي شود و تا حدي از ابهامات و سردرگمي هاي دستگاه قضايي در اين مورد انحرافي بكاهد.

ج)اهميت و ضرورت پژوهش
گسترش و فعاليت هاي فرقه هاي انحرافي مثل بهائيت در جامعه ايراني و ابهام و عدم صراحت در قوانين موضوعه جهت برخورد با تشكيلات گسترده بهائيت و شيوه برخورد و مقابله با اين فرقه هاي انحرافي دچار مشكل جدي ساخته است

د)سوال پژوهش
1-آيا با توجه به قانون مجازات اسلامي ما تشكيل فرقه بهائيت جرم است؟
2-آيا برخي رفتارهاي فرقه مذكور مي تواند مصداق جرائم عليه امنيت و عليه دين قلمداد گردد؟

ز)سابقه علمي
از لحاظ سابقه تاريخي هيچ پايان‌نامه‌ايي و يا نوشته‌ي ديگري به تحليل حقوقي بهائيت نپرداخته است، البته كتابها و مقالات متعددي در زمينه بهائيت وجود دارد كه اكثراً به تحليل جامعه‌شناختي و سياسي بهائيت پرداخته اند. از جمله اين كتب، بهائيت در ايران نوشته دكتر سعيد زاهداني با همكاري محمدعلي‌ اسلامي چاپ سوم 1384 نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي است كه اين كتاب به بررسي چند و چون بهائيت به عنوان یک جنبش مذهبي پرداخته است و
به اين مقوله مي‌پردازد كه فرقه‌هاي شيخيه و بابيه كي و چرا و چگونه به وجود آمده‌اند، ديدگاه و اعتقاداتشان چيست، اين تحقيق به بهائيت از زاويه جامعه‌شناختي و سياسي مي‌نگرد و نحوه تعامل آن را با اقتدار ملي مورد توجه قرار مي‌دهد، كه اين كتاب سه بهره، هفت فصل و يك نتيجه‌گيري دارد.
بابيگري و بهاييگري نوشته محمد مهدي اشتهاردي ناشر آن كتاب آشنا، چاپ اول، بهار 1379، اين كتاب در رابطه با امام زمان نوشته شده است و از اين نظركه از آغاز غيبت آن حضرت تاكنون به طور مكرر افراد گمراه ادعاي مهدويت و بابيت كرده اند و بازيچه استعمار شده‌اند تا بلكه بتوانند از اين راه در ميان شيعيان تفرقه و پراكندگي ايجاد كنند. اين كتاب در حقيقت به آگاهي بخشي پرداخته تا موجب بيداري اقشار جامعه شود. و در پنج فصل ارائه شده است.
كتاب نيمه پنهان يا سايه شوم؛ نوشته مهناز رئوفي، انتشارات كيهان. چاپ اول 1385 اين كتاب خاطره يك زن بهايي بازگشته به اسلام است، نويسنده در اين كتاب علت مسلمان شدن خود را به وضوح شرح مي‌دهد با قلمي روان و روشن از ماجراهاي همزيستي با بهائيان مي‌گويد.
كتابي تحت عنوان الفرقه الهامشيه في الاسلام؛ اثر بن عبدالجليل در سال 2005 ميلادي توسط دارالمدار اسلامي روانه بازار تحقيقات مربوط به اديان و فرقه‌ها شده است. اين كتاب يكي از جديدترين آثاري است كه درباره فرقه‌هاي افراطي در شيعه نوشته است. در اين كتاب در فصل اول از بهائيت بحث شده است. در واقع نويسنده در صدد بيان اين نكته است كه فرقه‌هاي انحرافي اسلام چگونه شكل گرفته‌اند نظريه مولف اين است كه فرقه‌گرايي در جهان اسلام چه تأثيري داشته است.
و به ترتيب كتاب‌هاي ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، خاطرات حسين فردوست، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، سال 1370، بهائيت از ادعا تا واقعيت، نوشته مهدي كريمي سلسله مباحث بهايي شناسي، انتشارات رادنگار، محاكمه باب و بها، انتشارات برهان، دكتر همت، چاپ سوم تهران 1344. خداي عصر ارتباط، نوشته محمدرضا حسيني، تهران 1388 فتنه باب، جلد دوم تأليف اعتماد السلطنه به قلم عبدالحسين نوايي، چاپ ،1377 انتشارات تهران، بهائيت دين نيست، ابوتراب همت، چاپ دوم، چاپ نيكتو تهران 1325 جستاري از تاريخ بهايي‌گري در ايران دكتر شهبازي، موعود، شهريور 1387، شماره 91.
اين كتب و نوشته‌ها همانطور كه در ابتدا گفته شد نيز به تحليل جامعه‌شناسي و سياسي و چگونگي شكل‌گيري اين فرق پرداخته است و هيچ كدام به تحليل حقوقي نپرداخته است.

و)هدف پژوهش
هدف از اين پژوهش رفع ابهام نسبت به رفتارهای مجرمانهی بهاییت، عملكرد تشكيلاتي و فردي اعضاء آن در ارتباط با حقوق جزاست.

ه)روش پژوهش
روش به كار گرفته شده در اين پژوهش روش توصيفي – تحليلي است. و اطلاعات گردآوري شده از طريق منابع كتابخانه و اينترنت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

ی)پلان کار
فصل اول :ديرينه و كليات ،در ابتداي اين فصل به نحوه شكل گيري و ورود اين فرقه مجرمانه در جامعه اسلامي ايران اشاره مي گردد و در ادامه وضعیت کنونی این فرقه در جامعه ايران مورد بررسي قرار مي گيرد .
فصل دوم:فرقه مجرمانه بهاییت :در اين فصل با توجه به نقش و هدفي كه اين فرقه از تشكيل چنين گروهي دنبال و در راستاي آن فعاليت هاي خود را شكل مي دهد ابتدا مباني جرمانگاري رفتارهای اين

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد غریب القرآن Next Entries پایان نامه با موضوع امام زمان، امام زمان (عج)، شیخ احمد احسایی