پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، نگارگری ایران، نگارگری ایرانی

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریا صنایع دستی در کتاب هنر پایه دوّم راهنمایی
به تفکیک رشته صنایع دستی ………………………………………………………………………………………..123
36. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در کتاب هنر دوّم راهنمایی بخش
طراحی و نقاشی ………………………………………………………………………………………………………………124
37. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در درس اوّل کتاب هنر سوّم راهنمایی ……..134
38. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در درس دوّم کتاب هنر سوّم راهنمایی …….138
39. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در درس سوّم کتاب هنر سوّم راهنمایی…….140
40. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در درس چهارم کتاب هنر سوّم راهنمایی ..142
41. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در درس پنجم کتاب هنر سوّم راهنمایی ….144
42. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در درس دهم ……………………………………………..147
43. کلی مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در کتاب هنر پایه سوّم راهنمایی ……….147
44. نام و درصد استفاده از رشتههای صنایع دستی در کتاب هنر پایه سوّم راهنمایی ……..149
45. تعداد تصاویر مرتبط با صنایع دستی در کتاب هنر پایه سوّم ………………………………………149
46. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در بخش بهداشت کتاب حرفه و فن
پایه سوّم ………………………………………………………………………………………………………………………….154
47. مشخّصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در بخش پوشاک …………………………………………157
48. مشخّصات کلّی آموزههای صنایع دستی در کتاب حرفه و فن سوّم راهنمایی …………….157
49. تعداد و رشتهی آموزهی صنایع دستی در کتاب حرفه و فن پایه سوم ……………………… 158

فهرست شکلها شماره صفحه
شکل 1، نمودار اهداف در صنایع دستی(تسلیمی و دیگران،1385 :4) ………………………………………….. 22
شکل 2، نمودار زیرمجموعه ی شکل ظاهری در صنایع دستی(همان:5) …………………………………………..23
شکل 3، نمودار زیرمجموعهی فناوری در صنایع دستی(همان:6) ………………………………………………………24
شکل 4، تصویر جلد کتاب از چرم سوخته (کتاب هنر سال اوّل،1390: 9) ……………………………………….37
شکل 5، تصویر ظرف سفالی در کتاب روش تدریس هنر(هراتی و حاجی آقاجانی،1368 :15) ………..38
شکل 6، ظرف سفالی در کتاب هنر عیلام ( آمیه،1384: 84) …………………………………………………………..39
شکل 7، دیگ فلزی همراه با خطوط ثلث (کتاب هنر سال اول،1390: 11) …………………………………….40
شکل 8، تصویر ظروف سفالی (همان: 16) ………………………………………………………………………………………….43
شکل 9، خمسه نظامی: لیلی و مجنون در مکتب. اثر بهزاد، هرات، 1494م
موزه بریتانیا (گری،1385: 210) …………………………………………………………………………………………………………44
شکل 10، نقوش سنتی (کتاب هنر سال اول، 1390: 22) …………………………………………………………………45
شکل 11، قالی ایرانی با نقش باغی (همان :23) …………………………………………………………………………………46
شکل 12، جشن سده، سلطان محمد، قرن10ه.ق، موزه متروپولیتن (http://www.metmuseum.org) …………………………………………………………………………………………48
شکل 13، کاربرد برگها در نقوش سنتی (کتاب هنر سال اوّل،1390 : 36) ……………………………………50
شکل 14، تصویر قالی خودرنگ(همان :37) ……………………………………………………………………………………….51
شکل 15، نمونه کار چاپ دستی(همان: 42) ……………………………………………………………………………………..53
شکل 16، نمونه تصویر افشانگری(همان: 44) ……………………………………………………………………………………..55
شکل 17، تصویر یک نمونه چاپ با استفاده از افشانگری(همان: 45) ………………………………………………..56
شکل 18، بخشی از یک نگارگری ایرانی(همان: 48) ………………………………………………………………………….57
شکل 19، نمونه ابرو باد(همان: 53) ……………………………………………………………………………………………….59
شکل 20، نمونهی یک کاغذ رنگ آمیزی شده با ابر وباد ………………………………………………………………59
شکل 21، تصویر گٌل با استفاده از شیوهی قطّاعی(همان:54) ………………………………………………………..59
شکل 22، تصویر یک جلد روغنی(همان: 57) …………………………………………………………………………………61
شکل 23، استفاده از گٌلها در حاشیه(همان: 58) ………………………………………………………………………….62
شکل 24، آینه منبّت کاری شده (همان: 59) …………………………………………………………………………………63
شکل 25، تصویر بشقاب سنگی(همان: 60) …………………………………………………………………………………….65
شکل 26، کوشک کریم خان زند در شیراز (ورجاوند،1357: 7) …………………………………………………….66
شکل 27، نمونه کاشی معرّق با نقوش قرینه (ماهرالنقش،1381 :51) …………………………………………..67
شکل 28، آموزش قرینه سازی در کتاب هنر (کتاب هنر اوّل،1390: 63) …………………………………….67
شکل 29، خوابیدن رستم و جنگیدن رخش با شیر(بخشی از نقاشی) (همان: 68) ………………………69
شکل 30، خوابيدن رستم و جنگيدن رخش با شير(بلوم ام بلدي ، 1385: 192) ………………………..70
شکل 31، تصویری از کتاب سیرالنبی(کتاب هنر اول،1390: 69) …………………………………………………71
شکل 32، نقوش الهام گرفته شده از میوهها (همان: 75) ……………………………………………………………….73
شکل 33، شکل سازی با نقطه (همان: 90) …………………………………………………………………………………….82
شکل 34، شیوهی آموزش نوشتن حرف ن (رشوند،1380: 28) …………………………………………………….84
شکل 35، شیوهی آموزش نوشتن حرف و (اثباتی،1372: 16) ………………………………………………………86
شکل 36، شیوهی آموزش حرف ی در کتاب هنر (کتاب هنر اوّل،1390: 109) …………………………..88
شکل 37، شیوهی دیگر برای آموزش نوشتن حرف ی (رشوند، 1380: 35) …………………………………88
شکل 38، مراحل نوشتن اتصال میر(کتاب هنر اول،1390: 110) …………………………………………………89
شکل 39، سرویس مبل منبّت کاری، معاصر(کتاب حرفه وفن اوّل،1390 :43) ……………………………94
شکل 40، در چوبی خانهای در یزد و کاربرد چوب در مبلمان منزل(همان :44) …………………………96
شکل 41، ریتون طلا، هخامنشی، موزه متروپولیتن (همان :44) ………………………………………………….97
شکل 42، گردنبند طلا (همان :44) …………………………………………………………………………………………….98
شکل 43، نمای ورودی کتابخانه ملی کرمان (همان:80) ………………………………………………………….100
شکل 44، مقبره ملا محسن فیض در کاشان و یک بنای جدید و
پل خواجو در اصفهان (همان :81) ……………………………………………………………………………………………..101
شکل 45، سبد میوه، عباس کاتوزیان (کتاب هنر دوم، 1390: 9) ……………………………………………107
شکل 46، سبد میوه، اثر استاد علی محمد حیدریان (همان: 14) …………………………………………….108
شکل 47، نقاشی از روستای ماسوله، مهدی علی زاده، معاصر (همان: 30) ……………………………..110
شکل 48، نقاشی آبرنگ، مسجد امام اصفهان (همان :36) ………………………………………………………..112
شکل 49، کاشیکاری اطراف در ورودی مسجد جامع اصفهان (همان :38) ………………………………113
شکل 50، کاربرد هنرمندانه گٌلها و حجمهای آجری سردر باغ ملی نیشابور، کار
استاد محمد قاسم اخویان(همان: 39) ………………………………………………………………………………………114
شکل 51، تصویر استاد محمود فرشچیان(همان: 40) ……………………………………………………………….115
شکل 52، کاربرد نقش حیوانات در قالی ایرانی(همان: 47) ………………………………………………………117
شکل 53، تصویر قالی (همان: 49) …………………………………………………………………………………………….118
شکل 54، ،نقش حیوانات بر روی گلیم (همان: 49) ………………………………………………………………….119
شکل 55، جوان خروس در بغل، اثر معین مصور، اصفهان، 1073 ه ق
(پاکباز،1385: 125) …………………………………………………………………………………………………………………..121
شکل 56، طراحی اثر رضا عباسی (کتاب هنر دوّم، 1390 :62) ……………………………………………….121
شکل 57، ظرف های سنگی آهکی، تپه حصار دامغان، حدود 1500 تا 2000 ق. م
موزه دانشگاه پنسیلوانیا (گلاک،1356: 13) ……………………………………………………………………………..133
شکل 58، اشیاء سفالی (کتاب هنر سوّم،1390 :16) …………………………………………………………………135
شکل 59، اشیاء شیشه ای (همان: 16) ………………………………………………………………………………………135
شکل 60، ظرف سفالی برای نمایش سایه روشن(همان: 17) ……………………………………………………136
شکل 61، تصویر سوزن دوزی (همان: 18) ……………………………………………………………………………137
شکل 62، نقوش کاشی (همان: 29) ……………………………………………………………………………………….141
شکل 63، کاربرد رنگها در هنرهای سنتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اثرات ثابت، مدل رگرسیون، سطح معنی داری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، آموزش هنر، کتابهای درسی