منبع تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

پدر، مادر، همسر مهربان و دختر عزيزم
كه سرشار از ايثار و فداكاري اند و همواره در طول حياتشان از حمايت هاي بي دريغ آن ها بهره مند بوده ام و تقديم به كساني كه در تمام مراحل زندگي مرا علم آموختند »

چكيده: 3
مقدمه: 3
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
2-1 تاریخچه مطالعاتی 3
3-1 – بیان مسئله تحقيق 3
4-1 – چهارچوب نظري تحقيق: 3
5-1- ضرورت تحقیق 3
6-1 فرضیه‌های تحقیق 3
7-1- اهميت تحقیق 3
8-1 اهداف تحقيق 3
9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 3
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 3
2-2 . سيستم چيست ؟ 3
1-2-2 سيستم اطلاعات حسابداري 3
2-2-2 هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3
3-2-2 فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت 3
1-3-2-2- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3
2-3-2-2 ارزش اطلاعات 3
3-3-2-2 تصميم گيري 3
4-3-2-2- تصميم گيري واطلاعات 3
5-3-2-2 – انواع تصميم گيري 3
3-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري 3
1-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات 3
1-1-3-2- ارزش پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي 3
2-1-3-2- انتخاب خاصه 3
3-1-3-2- قابل اتكا بودن 3
4-1-3-2- بيان صادقانه 3
5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل 3
6-1-3-2 بي طرفي 3
7-1-3-2- احتياط 3
8-1-3-2- كامل بودن 3
2-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط باارائه اطلاعات 3
1-2-3-2- قابل مقايسه بودن 3
2-2-3-2- ثبات رويه 3
3-2-3-2- قابل فهم بودن 3
4-2-3-2- ادغام و طبقه بندي اطلاعات 3
5-2-3-2- توان استفاده كنندگان 3
4-2- محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي 3
1-4-2- موازنه بين خصوصيات كيفي 3
2-4-2- به موقع بودن 3
3-4-2- منفعت و هزينه 3
5– 2 روشها و عناصر سيستم هاي اطلاعاتي 3
1-5-2 فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي 3
2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رويه ها 3
3-5-2 گردآوري داده هاي معامله در قالب مدرك مثبته 3
4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه 3
5-5-2 – انتقال رويدادها به دفاتر كل 3
6-5-2 – تهيه اطلاعات براي تصميم گيري 3
7-5-2 – صورتهاي مالي 3
8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات 3
6-2- مفاهيم فن آوري اطلاعات 3
1-6-2 – سخت افزار رايانه ها 3
2 -6 -2 – اندازه رايانه ها 3
3-6-2- واحد پردازش مركزي 3
4-6-2- دستگاههاي ورودي 3
5-6-2- دستگاههاي خروجي 3
6-6-2- نرم افزار رايانه 3
7-6-2 – نرم افزار سيستمي 3
8-6-2 – نرم افزارهاي كاربردي 3
7-2 سيستم هاي خبره ( هوشمند ) 3
1-7-2 بعضي از تعاريف سيستم هاي خبره 3
2-7-2. مزاياي سيستم هاي خبره 3
3-7-2 سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي 3
4-7-2 – نتيجه گيري و تحليل هاي كلي در مورد سيستم هاي خبره 3
8-2- بانكهاي اطلاعاتي 3
1-8-2 – گردش سيستمي و فيزيكي داده 3
3-8-2 – زبانهاي سيستم مديريت بانك اطلاعات 3
4-8-2- بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي 3
5-8-2- شرايط اساسي مدل داده رابطه اي 3
9-2 – تجارت الكترونيكي و انواع آن 3
1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی 3
2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی 3
3-9-2 – انواع شبکه 3
4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای 3
5-9-2 – نرم افزارهای ارتباطی 3
10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری 3
1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری 3
2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی 3
3-10-2 – کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی 3
4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری 3
1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان 3
2-4-10-2- مجاز بودن عملیات 3
3-4-10-2- ثبت فعالیت ها 3
4-4-10-2 – دسترسی به داراییها 3
5-10-2 – شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی 3
1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی 3
2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی 3
2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها 3
11-2- سيستم جامع حسابداري صنعتي 3
1-11-2- مقدمه و تاريخچه 3
2-11-2- مشخصات كلي سيستم حسابداري صنعتي 3
3-11-2-زيرسيستم‌ها 3
4-11-2- جداول و پارامترها 3
5-11-2- جدول محصولات و توليدات 3
6-11-2- تبديل شاخص اندازه‌گيري محصولات و توليدات 3
7-11-2- جدول مباني سرشكن‌سازي 3
8-11-2-ارتباطات بروني واحدها 3
9-11-2-ارتباطات دروني واحدها 3
10-11-2-گزارشهاي سيستم حسابداري صنعتي 3
12-2- سيستم حسابداري تداركات و امور كالا 3
1-12-2- مراحل اجرائي تأمين كالاي مورد نياز 3
1-1-12-2- تقاضاي خريد كالا 3
2 -1-12-2- سفارش خريد داخلي/ خارجي 3
3-1-12-2- رسيد كالا به انبار 3
4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا 3
2-12-2- تعيين قيمت كالا 3
3-12-2- تعديل موجودي كالا 3
13-2- سيستم يكنواخت محاسبات كاركنان 3
1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان 3
2-13-2- نمودار عملكرد سيستم حقوق 3
3-13-2- كسورات كارمندان 3
4-13-2- وام كاركنان 3
5-13-2- شرح گزارشات خروجي 3
14-2 سيستم جامع بودجه صنعت نفت 3
1-14-2 روش تنظيم بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي 3
2-14-2 منشاء هزينه 3
3-14-2 گزارشات هزينه‌هاي جاري 3
2- گزارشات خلاصه ريزهزينه‌ ماهيانه 3
4-14-2 گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري 3
5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر 3
15-2- پيشينه داخلي وخارجي تحقيق 3
1-15-2-پيشينه خارجي تحقيق 3
2-15-2-پيشينه داخلي تحقيق 3
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 3
2-3-روش تحقيق 3
3-3 مدل تحقيق 3
4-3- جامعه مطالعاتي 3
5-3- شيوه گرد آوري اطلاعات 3
6-3- معرفي روش نمونه گيري 3
7-3- برآورد حجم نمونه : 3
8-3- معرفي ابزار اندازه گيري 3
9-3- پايايي ابزار اندازه گيري 3
10-3- روايي ابزار سنجش : 3
11-3- روش تجزيه و تحليل آماري مشاهدات : 3
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 3
2-4 تجزيه و تحليل مشاهدات با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي 3
3-4 بررسي توصيفي متغير ” تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت ” بر” مربوط بودن اطلاعات حسابداري ” 3
4-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري ” 3
5-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر “قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري ” 3
6-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري ” 3
7-4- تجزيه و تحليل استنباطي : 3
8-4- فرضيه شماره يك : 3
9-4- فرضيه شماره دو : 3
10-4- فرضيه شماره سه : 3
11-4- فرضيه شماره چهار : 3
12-4- فرضيه اصلي : 3

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 3
2-5 – ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغير ها 3
1-2-5- نتايج فرضيه اصلي 3
2-2-5- نتايج فرضيه فرعي اول 3
3-2-5- نتايج فرضيه فرعي دوم 3
4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي سوم 3
4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي چهارم 3
3-5- نتيجه گيري كلي تحقيق 3
4-5- پيشنهادها 3
1-4-5- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 3
2-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي 3
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 3
منابع لاتین: 3
چکیده انگلیسی: 3

جدول 1-1 پيشينه تحقيقات داخلي وخارجي تحقيق 3
جدول 1-2 زير سيستم هاي حسابداري صنعتي 3
جدول 2-2 مباني سرشكن سازي محصولات 3
جدول 3-2 ارتباطات بروني واحد ها 3
جدول 4-2 فعاليت هاي دروني واحدها 3
جدول 5-2 گزارشهاي سيستم حابداري صنعتي 3
جدول 6-2 شرح كدها 3
جدول 1 -3 متغيرها و شماره گويه هاي پرسشنامه 3
جدول 2-3 آزمون آلفاي كرونباخ 3
جدول 3-3 بررسي پايايي پرسشنامه تحقيق به تفكيك متغيرها 3
جدول 4-3 نرمال بودن توزيع مشاهدات 3
جدول1-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي مربوط بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 2-4 : كمي نمودن طيف ليكرت 3
جدول 3-4 درصد فراواني طيف ليكرت 3
جدول 4-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل اتكا بودن بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 5-4 :كمي نمودن طيف ليكرت 3
جدول 6-4 درصد فراواني طيف ليكرت 3
جدول7-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل مقايسه بودن بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 8-4 كمي نمودن طيف ليكرت براي مولفه قابل مقايسه بودن 3
جدول 9-4 توزيع فراواني 3
جدول10-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 11-4 :كمي نمودن طيف ليكرت 3
جدول 12-4 توزيع فراواني 3
جدول 13-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 14-4 جدول آماره آزمون t تك نمونه اي متغير مربوط بودن 3
جدول 15-4 آماره هاي توصيفي متغير ” وجود تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل اتكا بودن اطلاعات 3
جدول 16-4 آماره آزمون t تك نمونه اي متغير قابل اتكا بودن 3
جدول 17-4 آماره توصيفي تاثير متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر “قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 18-4 آماره آزمون تك نمونه اي متغير قابل مقايسه بودن 3
جدول 19-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير بين سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 20-4 آماره آزمون t تك نمونه اي متغير قابل فهم بودن 3
جدول 21-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري 3
جدول 22-4 :آماره آزمون t تك نكونه اي متغير ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري 3
جدول 23-4 خلاصه تجزيه و تحليل داده ها 3

نمودار 1-2 سيستم اطلاعات حسابداري و زير سيستمهاي مربوط اصلاح شده بر اساس نظريات جديد . 3
نمودار 2-2 خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري 3
نمودار 3-2 حوزه هاي هوش مصنوعي 3
نمودار 1-2 (سيستم عملكرد حقوق) 3
نمودار 1-3 مدل تحقيق 3
نمودار1-4 توزيع فراواني متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري 3
نمودار 2-4 نمودار توزيع فراواني 3
نمودار 3-4 نمودار توزيع فراواني 3

چكيده:
سيستم اطلاعات حسابداري 1 به عنوان يكي از منابع تامين كننده اطلاعات جهت تصميم گيري مديران داراي اهميت ويژه اي است. در اين تحقيق به بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري2 پرداخته شده است.هدف اصلي در اين تحقيق بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پالايش نفت كشور است. در ادامه وضعيت موجود سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت ارزيابي مي شود تا ميزان تاثير آن بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري تعيين گردد. در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت به عنوان يك متغير مستقل و ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مربوط بودن، قابل اتكا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقايسه بودن) را به عنوان متغيرهاي وابسته اين تحقيق مد نظر بوده است. تحقيق حاضر تحقيقي كاربردي است.و بر اساس روش وماهيت در طبقه بندي تحقيقات توصيفي قرار مي گيرد. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع كتابخانه اي، سايت هاي اينترنتي و پرسشنامه استفاده شده است در اين تحقيق از روش نمونه گيري استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزيع و 64 عدد نيز دريافت گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گرديده است.
نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري تاثير مي گذارد. نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود سيستم نشان داده است كه اين سيستم توانايي لازم براي بالا بردن ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را داراست.

مقدمه:
سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط با هم كه در امر جمع آوري اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل و تجزيه و تحليل تصميم گيري نقش دارند. امروز اطلاعات مرتبط و قابل اتكا منبع ارزشمند براي اتخاذ تصميمات كوتاه مدت و تاكتيكي است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق و دستمزد، اشخاص ثالث Next Entries منبع تحقیق درمورد حسابداران، پردازش اطلاعات، حسابرسان مستقل