مقاله درمورد دانلود توزیع فراوانی، پردازش اطلاعات، مهارت های حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………..
36
2-9 حیطه روانی حرکتی ………………………………………………………………………………………..
37
2-10 حافظه ……………………………………………………………………………………………………………
37
2-11 هوش …………………………………………………………………………………………………………….
40
2-12 نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ ………………………………………………………………
41
2-13 نظریه هوش گاردنر………………………………………………………………………………………..
42
2-14 هوش از نظر پیاژه ……………………………………………………………………………………….
44
2-15 فراشناخت …………………………………………………………………………………………………….
46
2-16 حیطه عواطف و نگرش ها …………………………………………………………………………….
47
2-17 علایق دانش آموزان ………………………………………………………………………………………
48
2-18 انگیزش …………………………………………………………………………………………………………
49
2-19 خود پنداره ……………………………………………………………………………………………………
50
2-20 مهارت های حرکتی ……………………………………………………………………………………..
51
2-20-1 ویژگی های مهارتهای حرکتی ………………………………………………………………..
52
2-21یادگیری فعال …………………………………………………………………………………………..
53
2-22 کارکرد مغز……………………………………………………………………………………………………
55
2-22-1 یادگیری و پردازش اطلاعات نیمکره چپ و راست مغز……………………………
57
2-23 موسیقی چیست؟ …………………………………………………………………………………………
60
2-23-1 نظریه های مربوط به موسیقی………………………………………………………………….
63
2-23-2 تاریخ موسیقی در ایران …………………………………………………………………………..
64
2-23-3 متقدمان موسیقی در ایران ………………………………………………………………………
66
2-23-4 وضعیت کنونی آموزش موسیقی در ایران ……………………………………………….
68
2-23-5 آموزش موسیقی در دانمارک …………………………………………………………………..
69
2-23-6 آموزش موسیقی در ژاپن ………………………………………………………………………….
70
2-23-7 معرفی روش آموزش سوزوکی …………………………………………………………………
72
2-23-8 مبانی اساسی موسیقی …………………………………………………………………………….
73
2-23-9 نقش آموزش موسیقی ……………………………………………………………………………..
76
2-23-10 اثر آموزش موسیقی بر رشد شناختی ……………………………………………………
77
2-23-11 موسیقی و مغز انسان …………………………………………………………………………….
79
2-24 حس آمیزی ………………………………………………………………………………………………….
82
2-25 کودک و درک مفاهیم موسیقی …………………………………………………………………
84
2-26 آموزش موسیقی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلي……………………………………….
85
2-27 موسیقی،مهارت خواندن و رشد زبان ………………………………………………………….
88
2-28 آموزش موسیقی و استدلال فضایی ……………………………………………………………..
89
2-29 نظام های نمادی و موسیقی ………………………………………………………………………..
91
2-30 گرایش ذاتی انسان به موسیقی ……………………………………………………………………
93
2-31 نقش موسیقی از نظر پرورش ……………………………………………………………………….
94
2-32 موسیقی و حرکات بدن ………………………………………………………………………………..
97
2-33 سیستم آموزش بدنی ……………………………………………………………………………………
98
2-34 اصول اجرای موسیقی …………………………………………………………………………………..
99
2-35 مراحل پنجگانه دایره اجرا ……………………………………………………………………………
100
2-36 مروری بر پژوهش های انجام شده درباره اثرات موسیقی …………………………..
101
2-36-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران……………………………………………….
101
2-36-2 پژوهش های انجام شده در داخل ایران……………………………………………………
103
2-37 خلاصه دانش موجود …………………………………………………………………………………….
106

فصل سوم – روش پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
3-1 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..
110
110
3-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..
110
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………….
111
3-4 روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………
111
3-5 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………..
111
3-6 روش گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………..
118
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………….
120

فصل چهارم – يافته هاي پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
4-1 يافته هاي توصيفي …………………………………………………………………………………………
122
122
4-2 يافته هاي استنباطي ……………………………………………………………………………………….
131
4-3 فرضيه يکم ………………………………………………………………………………………………………
131

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………
135
5-1 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………….
135
5-2بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..
5-3 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………..
136
141
5-4 پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..
142
5-5 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………….
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….
143
144
فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………..
150
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………..
152

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 4-1 توزيع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت………………………………………………………………..
122
جدول 4-2 توزيع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن……………………………………………………………………….
123
جدول4-3 میانگین وانحراف استاندارد مدت آموزش موسیقی ……………………………………………………….
123
جدول 4-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات پدر………………………………………………………
124
جدول4-5 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات مادر………………………………………………………
124
جدول4-6 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل پدر………………………………………………………………..
125
جدول4-7 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل مادر……………………………………………………………….
126
جدول4-8 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک درآمد خانواده…………………………………………………………
126
جدول4-9 توصیف بهره هوشی آزمودنی ها……………………………………………………………………………………….
127
جدول4-10 میانگین وانحراف استاندارد کودکان درخرده مقیاس های وکسلر………………………………….
128
جدول4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….
129
جدول4-12 محاسبات آزمون مجذور کای به تفکیک جنس،سن و…دردانش آموزان ………………………
130
جدول4-13 خلاصه آزمون t جهت مقایسه هوش بهر دانش آموزان ………………………………………………….
جدول4-14 خلاصه آزمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، فرهنگ کار، مکان کنترل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات