پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، سابقه خدمت، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

-2- نوع و روش تحقيق
131
3-3- جامعة آماري پژوهش
132
3-4- روش نمونه گيري
132
3-5- روش جمع آوري اطلاعات
132
3-6- ابزار اندازه گيري اطلاعات
133
3-7- متغيرهاي تحقيق
134
3-7-1- متغير مستقل
134
3-7-2- متغير وابسته
134
3-8- روش هاي سنجش روايي و پايايي
135
3-8-1- روايي
135
3-8-2- پايايي
135
3-9- بُعد زماني تحقيق
136
3-10- خُبرگان تحقيق
137
3-11- روشهاي آمار و تجزيه وتحليل داده ها
137
3-12- خلاصه فصل
138

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه
140
4-2- يافته هاي توصيفي تحقيق
141

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

4-2-1- درجه پاسخ آزمودنيها
141
4-2-2- تحصيلات پاسخ دهندگان
142
4-2-3- سنوات خدمتي پاسخ دهندگان
143
4-2-4- جدول و نمودار مربوط به قوانين و مقررات موجود با قاچاق
144
4-2-5- جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
145
4-2-6- جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگي و نارسايي قوانين قاچاق
146
4-2-7- جدول و نمودار مربوط به نواقص و ايرادات مربوط به قوانين قاچاق
147
4-2-8- جدول و نمودار مربوط به ايجاد شعبات ويژه قضايي جهت رسيدگي به جرم قاچاق
148
4-2-9- جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسيدگي کننده به جرم قاچاق
149
4-2-10- جدول و نمودار مربوط به وحدت رويه قضايي درپرونده هاي قاچاق
150
4-2-11- جدول و نمودارمربوط به استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسيدگي به جرايم قاچاق

151
4-2-12- جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضايي پرونده هاي قاچاق
152
4-2-13- جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک هاي اطلاعاتي
153
4-2-14- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سيستم جي پي اس
154
4-2-15- جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ايکس ري
155
4-2-16- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
156
4-2-17- جدول و نمودار مربوط به بکارگيري اطلاعات منابع و مخبرين
157
4-2-18- جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهيزات خودرويي مدرن وجديد
158
4-2-19- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ايست و بازرسي ثابت(دائمي)
159
4-2-20- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ايست و بازرسي موقت
160
4-2-21- جدول و نمودار مربوط به تدوين برنامه ريزي ساليانه
161
4-2-22- جدول و نمودار مربوط به هدايت ستادي کارکنان در پرونده هاي قاچاق
162
4-2-23- جدول و نمودار مربوط به تدوين شيوه نامه شگردهاي قاچاقچيان
163
4-2-24- جدول و نمودار مربوط به تهيه دستورالعمل هاي مقابله با قاچاق
164
4-2-25- جدول و نمودار مربوط به اجراي طرح هاي عملياتي عليه سازمان قاچاق
165
4-2-26- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سيستم اتوماسيون اداري براي تسريع در ابلاغ
طرحها، دستورالعمل ها و…

166
4-2-27- جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرايي
167
فهرست مطالب

عنوان
صفحه

4-2-28- جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقاي توان بر اساس کشفيات
168
4-2-29- جدول و نمودار مربوط به مديريت مشارکتي کارکنان در شناسايي و کشف، دستگيري قاچاقچيان و رسيدگي به پرونده هاي قاچاق

169
4-2-30- جدول و نمودار مربوط به ميزان تحصيلات کارکنان
170
4-2-31- جدول و نمودار مربوط به ميزان خوشنودي شغلي کارکنان
171
4-2-32- جدول و نمودار مربوط به ارتقاي شغلي (شايسته سالاري)کارکنان
172
4-2-33- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به کاشفين به ميزان 20%
173
4-2-34- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل انتظامي و بازجو به ميزان7%
174
4-2-35- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل ستادي به ميزان 3%
175
4-3- يافته هاي استنباطي
176
4-3-1- فرضيه فرعي اول
176
4-3-2-فرضيه فرعي دوم
177
4-3-3- فرضيه فرعي سوم
178
4-3-4- فرضيه اصلي
179
4-4- خلاصه
180

فصل پنجم :نتيجه گيري وپيشنهادها

5-1- مقدمه
182
5-2- مروري بر چارچوب کلي تحقيق
182
5-3- يافته هاي پژوهش
183
5-3-1 – يافته هاي توصيفي فردي پاسخ دهندگان
183
5-3-2- يافته هاي استنباطي فرضيه هاي تحقيق
183
5-4- فرضيه هاي پژوهش
184
5-4-1- بين قوانين و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
184
5-4-2- بين تجهيزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
185
5-4-3- بين منابع انساني و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
186
5-5- بحث و نتيجه گيري
188
5-6- پيشنهادها
190

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

5-6-1- پيشنهادهاي برگرفته از يافته هاي تحقيق

190
5-6-2- پيشنهادهاي تجربي محقق
191
5-6-3- پيشنهادها براي محققين آينده
193
5-7- محدوديت هاي تحقيق
194

فهرست منابع و مأخذ

196
منابع فارسي
196
منابع خارجي
202

ضمائم

پرسشنامه

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
2-1: طول مرزهاي آبي و خاکي کشور با کشورهاي همسايه
40
2-6 : مدل‌هاي اثربخشي سازماني
110
2-8 : وظايف سازماني پليس
120
2-10: مدل تحليلي مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا
127
3- 2: نتايج حاصل از برآورد پايايي پرسشنامه
136
4-1: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک درجات نظامي
141
4-2 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک مقطع تحصيلي
142
4-3 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک سابقه خدمتي
143
4-4 :توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ قوانين و مقررات موجود با قاچاق
144
4-5 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
145
4-6 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ناهماهنگي ونارسايي قوانين قاچاق
146
4-7 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ نواقص وايرادات مربوط به قوانين قاچاق
147
4-8 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ايجاد شعبات ويژه قضايي
148
4-9:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛تنوع مراجع رسيدگي کننده به جرم قاچاق
149
4-10: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ وحدت رويه قضايي در پرونده هاي قاچاق
150
4-11: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص
151
4-12: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضايي پرونده هاي قاچاق
152
4-13:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از بانک هاي اطلاعاتي
153
4-14: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم جي پي اس
154
4-15: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ايکس ري
155
4-16: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
156
4-17:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ بکارگيري اطلاعات منابع و مخبرين
157
4-18: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از تجهيزات خودرويي مدرن
158
4-19 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از ايست و بازرسي ثابت
159
4-20 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از ايست و بازرسي موقت
160
4-21 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تدوين برنامه ريزي ساليانه
161
4-22: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ هدايت ستادي کارکنان
162
4-23: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تدوين شيوه نامه شگردهاي قاچاقچيان
163

فهرست جداول
عنوان نمودار صفحه

4-24:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تهيه دستورالعمل هاي مقابله با قاچاق

164
4-25: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ اجراي طرح هاي عملياتي
165
4-26: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم اتوماسيون اداري
166
4-27: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرايي
167
4-28: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقاي توان
168
4-29: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ مديريت مشارکتي کارکنان
169
4-30: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان تحصيلات کارکنان
170
4-31: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ميزان خوشنودي شغلي کارکنان
171
4-32: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ارتقاي شغلي(شايسته سالاري)کارکنان
172
4-33: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفين به ميزان 20%

173
4-34: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامي به ميزان7%

174
4-35: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل ستادي به ميزان3%

175
4- 36 : ضريب همبستگي رابطه بين قوانين و مقابله با قاچاق کالا
176
4- 37 : ضريب همبستگي رابطه بين تجهيزات و مقابله با قاچاق کالا
177
4- 38 : ضريب همبستگي رابطه بين منابع انساني و مقابله با قاچاق کالا
178
4-39 : آزمون يک طرفه مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا
179

فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه

2-2 : آثار و نتايج اقتصادي قاچاق کالا

61
2-3 : آثار اجتماعي فرهنگي قاچاق کالا
64
2-4 : آثار و نتايج سياسي قاچاق کالا
65
2-5 : نمودار علت و معلولي- معروف به نمودار استخوان ماهي (ايشيکاوا)
68
4-1: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به درجات نظامي
141
4-2 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک مقطع تحصيلي
142
4-3 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها به تفکيک سابقه خدمتي
143
4-4 :توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ قوانين و مقررات موجود با قاچاق
144
4-5 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
145
4-6 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ناهماهنگي ونارسايي قوانين قاچاق
146
4-7 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ نواقص وايرادات مربوط به قوانين قاچاق
147
4-8 : توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ايجاد شعبات ويژه قضايي
148
4-9: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ تنوع مراجع رسيدگي کننده به جرم قاچاق
149
4-10: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ وحدت رويه قضايي در پرونده هاي قاچاق
150
4-11: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص
151
4-12: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضايي پرونده هاي قاچاق
152
4-13:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از بانک هاي اطلاعاتي
153
4-14: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از سيستم جي پي اس
154
4-15: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ايکس ري
155
4-16: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
156
4-17:توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛ بکارگيري اطلاعات منابع و مخبرين
157
4-18: توزيع فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها مربوط به؛استفاده از تجهيزات خودرويي
158
4-19 : توزيع فراواني ودرصد فراواني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل بیرونی، تصویر سازی، شعر معاصر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، اقتصاد کشور، مبارزه با مواد مخدر