دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طبیعت گرایی، تصاویر خیالی، انفعالات نفس

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………. ….. 21
3 – 1 – زندگی و آثار شاعر ………………………………………………………………………………………………………………………. 22
3 – 2 – اندیشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
3- 3 – قیصر و سبک رمانتیک …………………………………………………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم:
4 – طبیعت در شعر قیصر امینپور ………………………………………………………………………………………………………………… 32
4- 1 – طبیعتگرایی توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 32
4 – 1 – 1- توصیف گزارش گونه و روایی ……………………………………………………………………………………………………. 32
4 – 1 – 2 – توصیفات ساده نمادین ………………………………………………………………………………………………………………..35
4 – 1 – 3 – توصیف براساس شخصیتبخشی به عناصر طبیعت (تشخیص) …………………………………………………………… 37
4– 2 – طبیعت گرایی با کارکرد عناصر حماسی …………………………………………………………………………………………….. 38
4- 2 – 1 – پیوند حماسه و تغزل …………………………………………………………………………………………………………………… 39
4- 2- 2 – بازتاب روح حماسی در عناصر زبانی و بلاغی …………………………………………………………………………………. 39
4-2 – 2- 1 – واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
4- 2 – 2- 2 – ایماژها و تصاویر حسّی …………………………………………………………………………………………………………… 42
4 – 2 –3 – لحن و آهنگ حماسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 55
4 – 2 – 3 – 1 – لحن غمگینانه و سوگوارانه …………………………………………………………………………………………………..55
4 – 2 – 3 – 2 – گله و شکایت …………………………………………………………………………………………………………………… 56
4 – 2 – 3 – 3 – صفا و صمیمیت ………………………………………………………………………………………………………………… 56
4 – 2 – 4 – تلفیق حماسه و عرفان ………………………………………………………………………………………………………………… 57
4 – 3 – طبیعت گرایی تألیفی وتأویلی ……………………………………………………………………………………………………………. 61
4 – 3 – 1 – تصویر رمانتیک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 63
4 – 3 – 2 – فردیّت در تصویر و کارکرد ایماژها و تصاویر ……………………………………………………………………………… 69
4 – 3 – 3 – تنوّع ایماژها و تصاویر خیالی در طبیعتگرایی تألیفی و تأویلی …………………………………………………………. 73
4 – 3 – 4 – بیان دردهای نگفتنی از راه تأویل نمادین عناصر طبیعی ……………………………………………………………………..78
4 – 4 – طبیعتگرایی شهودی …………………………………………………………………………………………………………………….. 82
4 – 4 – 1 – تقابل عقل وعشق …………………………………………………………………………………………………………………….. 83
4 – 4 – 2 – وحدت عارفانه با هستی ……………………………………………………………………………………………………………. 85
4 – 4 – 3 – تلفیق نگاه شهودی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 89
4 – 4 – 4 – تمایزهای زبانی و بلاغی در دورهی شهودی ………………………………………………………………………………….. 91
4 – 4 – 4 – 1 – تمایز زبانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92
4 – 4 – 4 – 2 – ایماژها و صناعات بلاغی ……………………………………………………………………………………………………. 96
4 – 5 – طبیعت و جنبههای سمبلیک آن ………………………………………………………………………………………………………. 102
4 – 6 – عینیّت و ذهنیّت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
4 – 7 – رابطهی عشق، انسان و طبیعت …………………………………………………………………………………………………………… 107
فصل پنجم
5 – نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
5 -1 – نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
5 – 2 – تحلیل نموداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127
5 – 3 – منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

فصل اول
مقدمه

مقدّمه
1-1- بیان مسأله
«چهارعنصر: خاک، آب، باد، آتش، در اصطلاح فلاسفه قوّهی مدبّرهی همهی چیزهاست ودرعالم که عبارت است از: زیرفلک قمر تا مرکز زمین و ما آنچه راعینیّت داشته باشد و در خارج از ذهن آدمی محقق گردد، را طبیعت می نامیم.» (دهخدا،1335 )
طبیعت، قسمتی از هستی است و وابسته به لحظات تفکّرانسان وجدایی ازطبیعت، یعنی جدایی از هستی، واژهیطبیعت درحرکت وجودی انسان ، مثل یک جویبار روان وزلال است و مظاهر و تجلیّاتآن هم تداعیکننده ی یک هستی پاک و بیآلایش. بنابراین شاعربا اندیشیدن درباره ی طبیعت وزیستن باآن درواقع به خود می اندیشد و درخود زیست می کند و تلاش میکند تا با هستی رابطهای عاطفی برقرارکند وروحش را به بیکرانگی وگستردگی طبیعت وعشق ، متصل کند. درمشاهدهی مناظرطبیعی نخست ذهن شاعرازجمال وزیبایی های طبیعت متاثرمیشود، نیروی تخیّل وتداعیمعانی و اندیشههای مختلف، او را به عالمی دیگرمیبرد وشاعردرصدد برمیآید تا آن حالت نفسانی را به دیگران القا کند وآنچه را دیده به زبان شعر، وصف کند و پیش چشم ما مجسّم نماید. بنابراین دوعامل بسیارمهم است . یکی احوال وشخصیت گوینده ودیگرطبیعت. بادرنظرگرفتن نکات فوق که بیانگرتاثیراحساسات، اندیشه ها وتخیّلات شاعر و توجّه به مناظرطبیعت و وصف آن هاست این نکته مفهوم میشود که، وصف طبیعت می تواند در ردیف موضوعات شعری قرارگیرد. تجسّم مناظرطبیعت به گونهایکه شاعرآنها را می بیند، نمودار آن است که انفعالات نفسانی آدمی پس ازدیدن مناظرطبیعت به لباسکلمات درمیآید وباتوجه به نوع نگرش شاعر، جلوه ها وکاربردها آن در شعر نمایان می شود. به هرحال طبیعت، صحنه ی زندگی وکارگاه سرگذشت واندیشهی همهی انسان هاست. ازحماسه وجنگ، تنهایی وخاموشی، خستگی و فراق، عشق وعرفان و احساس وزیبایی« طبیعت بدون آدمی، افسرده ، بی ثمر و بیروح است هیچ قوّت و اقتداری درطبیعت وجودندارد ، مگر اینکه بواسطهی سرعتخیال ووسعت نظرتوجودپیداکند.(نیما،220:1375) در این دریافت همهچیز ازطبیعت زندهاست وطبیعت ازبرکت وجودانسان، «خیالتیز و دورپرواز شاعر، زیبایی شگفت پنهان دراعماق طبیعت را کشف میکند و درآیینهی نهان بین خود باز می سازد. انسان و طبیعت چون روح در یکدیگر حلول می کنند.» (مسکوب،51:1373) نقش تمثیلی ونمادین طبیعت،درنگاه شاعران گذشته و امروز متفاوت است«درشعررسمی وکلاسیک، طبیعت حقیقتی برون ذهنی و عینی و خارجی است. زیبایی این طبیعت نیز حسی و عاطفگی است نه اندیشگی، طبیعت بستر و گذرگاه حیات است نه سرچشمه و خاستگاه اندیشه» (همان:64) دراین نوع توصیف، طبیعت خود، بیان زیبایی است که احساسآن درحد چشم سرمیماندوجان اندیشیده را دگرگون نمیکند.» (همان:62) امّا در شعر امروزی، دریافت شاعر از شعر، اینگونه نیست بلکه حسی، عاطفی، اندیشیده، پیچیده وچند رویه است« نوع حضور طبیعت را در شعر، فقط شعرتعیین میکند.شعریکه ازهستیشناسیو نوع نگاه هنرمند مایه میگیرد درعبارتی این شعر است که عناصرمتشکلهیخود،چه طبیعی و چه مصنوعی را انتخاب نموده ودر جایخودمینشاند(شاهحسینی،1380:245)
قیصرامینپور یکی ازبزرگترین شاعران دو، سه دههی اخیر است که در زندگی هنری و بلکه اجتماعی، درگیر واقعیت بوده است. او از لحاظ بیان حساسیتهایش در مواجهه با جهان و جامعه، شاعری صادق است و روح زمان به روشنی در شعرش بازتاب یافته است. شعر اوگزارش راستین مناسبات شاعر با هستی، جامعه و طبیعت است(فتوحی،1387: 9) و طبیعت به عنوان شاخصترین عنصر در فضای شعری او حضور دارد وکمتر شعری را از او می توان یافت که درآن عناصرطبیعت به کار نرفته باشد به طوری که تصاویر شعری او غالبا با عناصرطبیعی شکل گرفتهاند. در این پژوهش دلایل رویکرد شاعر به طبیعت و چگونگی استفاده از عناصر زنده و پویای آن مورد بررسی قرار میگیرد تا بتوان به شناخت ذهن و اندیشهی شاعر و فضایی که در شعر ایجاد کرده است، دست یافت. شاعر با بهرهگیری از عناصر طبیعی، در پی ترسیم این فضا است به طوری که این فضا در اندیشهی شاعر، ازپیدایی تا کمال، نمود پیدا میکند وموجب می شود،تا صدای ایدئولوژیک وتحولّات اجتماعی از عمق اشعارش احساس شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش و تاثیرعناصر طبیعی در این

پایان نامه
Previous Entries قانون کار، حل اختلاف، تأمین اجتماعی Next Entries قانون کار، حل اختلاف، قانون مدنی