پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

2-19 بهره وری و کیفیت زندگی کاری 46
2-20- بهسازی کیفیت زندگی کاری 47
2-21 برنامه های کیفیت زندگی کاری 48
2-21-1-موانع برنامه های کیفیت زندگی کاری 48
2-22 ابعاد کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون 49
2-23 مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری 52
2-23-1-سیستم های فنی-اجتماعی 52
2-23-2-برخی از اصول ویژه برگرفته از سیستم های فنی- اجتماعی 52
2-23-3- گروه های کاری خودگردان 53
2-23-4-مشخصات گروه های کاری خود گردان 53
2-23-5-فرایند به کار گیری گروه های کاری خود گردان 54
2-24 طراحی مناسب مشاغل بهبود کیفیت زندگی کاری 55
2-24-1-نگرش سیستمی به طراحی شغل 56
2-24-2- دیدگاه کلی از طراحی شغل 56
2-25- تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری 57
2-26 رابطه زمان بندی کار با کیفیت زندگی کاری 58
2-27 ارتباط بین نظام مشارکت و بهبود کیفیت زندگی کاری 59
2-28 نقش فرهنگ در بهبود کیفیت زندگی کاری 59
2-29 روش نوین در ارزیابی کیفیت زندگی کاری 60
2-30 روابط بین نیروی کار و کیفیت زندگی کاری 60
2-31 اهداف کیفیت زندگی کاری 61
2-32 ابعاد کیفیت زندگی کاری 61
2-33 اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری 62
2-34 موانع برنامه های کیفیت زندگی کاری 63
2-35 استراتژی ها و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 63
2-36 پیشینه تحقیق 65
فصل سوم : روش انجام تحقیق
مقدمه 74
3-1 روش تحقیق 75
3-2 جامعه آماری 75
3-3 نمونه گیری 75
3-4 حجم نمونه 76
3-5 روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق 76
3-6 روش سنجش روایی 76
3-7 روش سنجش پایایی 77
3-8 روش تحلیل داده ها 77
3-8-1- روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 77
3-8-2- روش اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 78
3-9 محدویت های تحقیق 78
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 80
4-1 توصیف متغیرهای تحقیق 80
4-1-1- مشخصات فردي پاسخگويان 80
2-4 آزمون فرضیات 124
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه 134
5-1 نتایج آمار توصیفی .134
5-2 نتایج آمار استنباطی 137
5-3 پیشنهاد بر اساس آزمون فرضیات 139
5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 141
منابع و مراجع 142
ضمیمه-پرسشنامه 146

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1-اعداد مربوط به آلفای کرونباخ 77
جدول4-1)فراواني شاخص هاي توصيفي كليه متغيرهاي مستقل پرسشنامه 80
جدول4-2)فراواني جنسيت پاسخگویان مورد مطالعه 81
جدول4-3)فراواني میزان تحصیلات پاسخگویان مورد مطالعه 82
جدول4-4)فراواني سن پاسخگویان مورد مطالعه 83
جدول4-5)فراواني سابقه کار پاسخگویان مورد مطالعه 84
جدول4-6)فراواني سوال اول 85
جدول4-7)فراواني سوال دوم 86
جدول4-8)فراواني سوال سوم 87
جدول4-9)فراواني سوال چهارم 88
جدول4-10)فراواني سوال پنجم 89
جدول4-11)فراواني سوال ششم 90
جدول4-12)فراواني سوال هفتم 91
جدول4-13)فراواني سوال هشتم 92
جدول4-14)فراواني سوال نهم 93
جدول4-15)فراواني سوال دهم 94
جدول4-16)فراواني سوال یازدهم 95
جدول4-17)فراواني سوال دوازدهم 96
جدول4-18)فراواني سوال سیزدهم 97
جدول4-19)فراواني سوال چهاردهم 98
جدول4-20)فراواني سوال پانزدهم 99
جدول4-21)فراواني سوال شانزدهم 100
جدول4-22)فراواني سوال هفدهم 101
جدول4-23)فراواني سوال هیجدهم 102
جدول4-24)فراواني سوال نوزدهم 103
جدول4-25)فراواني سوال بیستم 104
جدول4-26)فراواني سوال بیست و یکم 105
جدول4-27)فراواني سوال بیست و دوم 106
جدول4-28)فراواني سوال بیست و سوم 107
جدول4-29)فراواني سوال بیست و چهارم 108
جدول4-30)فراواني سوال بیست و پنجم 109
جدول4-31)فراواني سوال بیست و ششم 110
جدول4-32)فراواني سوال بیست و هفتم 111
جدول4-33)فراواني سوال بیست و هشتم 112
جدول4-34)فراواني سوال بیست و نهم 113
جدول4-35)فراواني سوال سی ام 114
جدول4-36)فراواني سوال سی و یکم 115
جدول4-37)فراواني سوال سی و دوم 116
جدول4-38)فراواني سوال سی و سوم 117
جدول4-39)فراواني سوال سی و چهارم 118
جدول4-40)فراواني سوال سی و پنجم 119
جدول4-41)فراواني سوال سی و پنجم 120
جدول4-42)فراواني سوال سی و ششم 121
جدول4-43)فراواني سوال سی و هفتم 122
جدول4-44)فراواني سوال سی و هشتم 123
جدول 4-45)جدول تحليل رگرسيون فرضیه1 124
جدول 4-46) جدول تحليل رگرسيون فرضیه2 125
جدول 4-47)جدول تحليل رگرسيون فرضیه3 126
جدول 4-48)جدول تحليل رگرسيون فرضیه4 127
جدول 4-49)جدول تحليل رگرسيون فرضیه5 128
جدول 4-50)جدول تحليل رگرسيون فرضیه6 129
جدول 4-51)جدول تحليل رگرسيون فرضیه7 130
جدول 4-52)جدول تحليل رگرسيون فرضیه8 131
جدول 4-53) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 132
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1- جنسيت پاسخگویان مورد مطالعه 81
نمودار4-2-میزان تحصیلات پاسخگویان مورد مطالعه 82
نمودار4-3-سن پاسخگویان مورد مطالعه 83
نمودار4-4-سابقه پاسخگویان مورد مطالعه 84
نمودار4-5-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال اول 85
نمودار4-6- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دوم 86
نمودار4-7-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سوم 87
نمودار4-8-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال چهارم 88
نمودار4-9- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال پنجم 89
نمودار4-10- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال ششم 90
نمودار4-11- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هفتم 91
نمودار4-12 فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هشتم 92
نمودار4-13- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال نهم 93
نمودار4-14- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دهم 94
نمودار4-15-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال یازدهم 95
نمودار4-16- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دوازدهم 96
نمودار4-17- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سیزدهم 97
نمودار4-18- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال چهاردهم 98
نمودار4-19- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال پانزدهم 99
نمودار4-20-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال شانزدهم 100
نمودار4-21- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هفددهم 101
نمودار4-22- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هیجدهم 102
نمودار4-23- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال نوزدهم 103
نمودار4-24-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیستم 104
نمودا4-25- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و یکم 105
نمودار4-26- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و دوم 106
نمودار4-27 فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و سوم 107
نمودار4-28- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و چهارم 108
نمودار4-29- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و پنجم 109
نمودار4-30-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و ششم 110
نمودار4-31- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و هفتم 111
نمودار4-32- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و هشتم 112
نمودار4-33- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال بیست و نهم 113
نمودار4-34- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی ام 114
نمودار4-35- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و یکم 115
نمودار4-36- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و دوم 116
نمودار4-37- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و سوم 117
نمودار4-38-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و چهارم 118
نمودار4-39- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و چهارم 119
نمودار4-40- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و پنجم 120
نمودار4-41- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و ششم 121
نمودار4-42-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و هفتم 122
نمودار4-43- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سی و هشتم 123

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1- ماتریس سودآوری 30
شکل 2-2 نمونه‏اي از جريان اطلاعات را در يک سيستم CRM 38

چکیده
با توجه به توسعه فضاي رقابتي ميان چالش جلب رضايت مشتري و ايجاد وفاداري بيشتر، تداعي مي‌كند شركت ها و سازمان ها با توسل به استراتژي هاي جديد بازاريابي در جهت جلب هر چه بيشتر رضايت مشتريان شان باشند. يكي از راهبردهاي نيل به اين هدف، راهبرد بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط با مشتري است. موضوع کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری در این تحقیق مورد بررسی است. با توجه به این نکته که نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان متغیرهایی مهم در مطالعه مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهند، سوال اصلی تحقیق این است که کیفیت زندگی کاری چه رابطه ای با مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان دارد؟ فرضیات تحقیق عبارتند از: 1: بین مدیریت ارتباط با مشتری و پرداخت کافی و مناسب در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.2: بین مدیریت ارتباط با مشتری و شرایط کاری امن در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.3: بین مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد فرصت برای رشد در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.4: بین مدیریت ارتباط با مشتری و امکان توسعه قابلیت های فردی برای کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.5: بین مدیریت ارتباط با مشتری و قانون گرایی در سازمان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.6: بین مدیریت ارتباط با مشتری و انسجام اجتماعی سازمان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.7: بین مدیریت ارتباط با مشتری و حقوق فردی در سازمان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.8: بین مدیریت ارتباط با مشتری و فضای کلی زندگی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد. جامعه آماري تحقيق حاضر کارکنان شعبات مختلف سازمان تامین اجتماعی استان گیلان می‌باشد.با توجّه به محدود و مشخص بودن تعداد افراد جامعه، حجم نمونه که در این تحقیق بکار رفته است به کمک جدول مورگان برآورد شده است که مقدار آن با توجه به شعبات سازمان تامین اجتماعی استان گیلان برابر با 254 می باشد.نتایج آمار استنباطی نشان داد تمامی متغیرهای مستقل با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبت دارند.
واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت زندگی کاری، سازمان تامین اجتماعی، انسجام اجتماعی در سازمان

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
شركت ها و موسسات دريافته اند كه نگهداري مشتريان موجود بسيار سودآورتر از جذب مشتريان جديد است. نگه داشتن مشتريان قديم 4 تا 6 برابر كم هزينه تر از ايجاد مشتريان جديد است. مشتريان وفادار فقط روي قيمت حساسيت ندارند بلكه به عنوان حامي و طرفدار سازمان عمل كرده و در نتيجه به جذب مشتريان جديد در سازمان نيز كمك مي كنند. بر خلاف گذشته بسياري از شركت ها علاوه بر توجه و بهبود روابط با عرضه كنندگان و شركاي واقع در زنجيره عرضه، مشتاقانه علاقه مند به ايجاد پيوند و وفاداري عميق با مشتريان نهايي خود مي باشند. اينكه در گذشته شركت ها اهميت چنداني براي مشتريان قائل نبودند مي تواند دلايل متفاوتي داشته باشد كه بعضي از آنها به قرار زيرند : احتمالاً‌، مشتريان با فروشندگان محدودي روبرو بودند يا آنكه تمام آن فروشندگان از نظر ارائه خدمات، در وضعيت چندان خوبي قرار نداشتند، يا رشد و توسعه بازار آن قدر سريع بود كه شرکت درباره تامين رضايت مشتريان نگراني چنداني به خود راه نمي داد. واضح است هم اكنون وضع كاملاً‌ دگرگون شده است. (كاتلر، 1384، ص 84)
با توجه به توسعه فضاي رقابتي ميان، چالش جلب رضايت مشتري و ايجاد وفاداري بيشتر تداعي مي كند (هنرپرور و شريعت پناهي، 1385، ص 4) شركت ها و سازمان ها بايد با توسل به استراتژي هاي جديد بازاريابي در جهت جلب هر چه بيشتر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله ادراک حسی، وجود خداوند، صفات خداوند Next Entries پایان نامه با کلید واژگان زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری