دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تجزيه، رازيانه، آناتومي

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………….هشت
فصل اول: مقدمه و بررسي منابع 2
1-1 کليات 2
1-2 مقدمه 3
1-3 انتشار جغرافيايي و اهميت اقتصادي رازيانه 4
1-4 گياه‌شناسي رازيانه 5
1-4-1 معرفي تيره چتريان 5
1-4-2 معرفي جنس رازيانه 5
1-4-3 معرفي گونههاي رازيانه 5
1-5 ريخت شناسي (مورفولوژي) 6
1-6 فنولوژي 6
1-7 مصارف دارويي 7
1-8 نيازهاي اکولوژيکي گياه رازيانه 8
1-9 نيازهاي زراعي 8
1-10 مواد و عناصر غذايي مورد نياز 9
1-11 ترکيبات شيميايي 9
1-11-1 اسانسها 9
1-12 ترکيبات فنوليک……….. 10
1-13 استخراج ترکيبات فنوليک 11
1-13-1 استخراج با حلال 11
1-13-2 استخراج توسط امواج اولتراسونيک……………. 11
1-13-3 استخراج با کلونجر 12
1-14 آنتياکسيدانها و اهميت آنها 12
1-15 طبقه بندي آنتي اکسيدان ها 13
1-16 خودناسازگاري 13
1-17 خويشآميزي 14
1-18 اهداف خويشآميزي 14
1-19 ژنتيک پسروي خويشآميزي 14
1-20 تنوع ژنتيکي 14
1-21 اهميت بررسي تنوع ژنتيكي 15
1-22 روش‌هاي بررسي تنوع ژنتيکي 15
1-22-1 نشانگر ژنتيکي 15
1-22-2 نشانگرهاي مورفولوژيک 16
1-22-3 نشانگرهاي آناتوميک 16
1-22-4 نشانگرهاي بيوشيميايي 16
1-22-5 نشانگرهاي مولکولي 17
1-23 تقسيمبندي نشانگرهاي مولکولي 17
1-23-1 نشانگرهاي اختصاصي 17
1-23-2 نشانگرهاي تصادفي 17
1-24 نشانگر ISSR 17
1-25 كاربردهاي نشانگر ISSR 18
1-25-1 مطالعات تنوع ژنتيكي 18
1-25-2 نقشهيابي ژنتيكي 18
1-25-3 نشانمند كردن ژن و انتخاب به كمك نشانگر 18
1-25-4 مشخص ساختن فراواني توالي‌هاي ريزماهواره 18
1-25-5 مطالعات جمعيت‌هاي طبيعي و تمايز گونه‌ها 18
1-26 روش هاي تجزيه و تحليل 18
1-26-1 تجزيه خوشهاي 19
1-26-2 تجزية به مؤلفه‌هاي متعادل 19
1-27 مطالعات ژنتيک جمعيت 19
1-28 مطالعات انجام شده در زمينه خويشآميزي 19
1-29 مطالعات انجام شده روي رازيانه 20
1-30 اهداف اين پژوهش 21
1-31 جنبههاي جديد بودن طرح 21
فصل دوم: مواد و روشها…… 22
2-1 شماي کلي پژوهش 22
2-2 موقعيت و ويژگيهاي مکان آزمايش 22
2-3 مواد گياهي 22
2-4 نحوه اجراي اين پژوهش 25
2-5 بررسي تأثير خويشآميزي بر روي صفات 25
2-6 صفات آناتومي مورد بررسي و نحوه اندازهگيري آنها 25
2-7 صفات مورفولوژي مورد بررسي و نحوه اندازهگيري آنها 28
2-8 اندازهگيري درصد اسانس و اجزاي آن 30
2-8-1 محاسبه درصد اسانس 30
2-8-2 تجزيه مواد مؤثره اسانس (اجزاي اسانس) 30
2-9 اندازهگيري فعاليت آنتياکسيداني 31
2-9-1 تهيه و عصارهگيري گياه 31
2-9-2 تعيين ترکيبات فنولي 31
2-9-3 بررسي خاصيت آنتيراديکالي به روش DPPH 31
2-9-4 ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني به روش بيرنگ شدن بتاکاروتن 32
2-9-5 بررسي قدرت احياءکنندگي آهن 32
2-9-6 اندازهگيري محتوي تام فلاونوئيد عصاره‌ها 32
2-10 بررسي تنوع ژنتيکي بين لاينهاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان گياه رازيانه………………….. 32
2-10-1 استخراج DNA ژنومي از نمونه‌هاي گياهي 32
2-11 اندازه‌گيري كيفيت و کميت DNA 33
2-12 اندازه‌گيري غلظت DNA توسط اسپكتروفتومتري 33
2-13 اندازه‌گيري غلظت DNA توسط ژل آگارز 34
2-14 تکنيک ISSR 35
2-15 تجزيه و تحليل‌هاي آماري 37
2-16 تجزيه و تحليل دادههاي آناتوميک، مورفولوژيک و فيتوشيميايي………… 37
فصل سوم: نتايج و بحث………. 40
3-1 مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه در بخش آناتوميک ساقه 41
3-2 تشريح ساقه در تودههاي آزاد گرده افشان 41
3-3 تشريح ساقه در تودههاي خودگرده افشان 42
3-4 تجزيه واريانس آناتوميک دمبرگ 51
3-5 مقايسه ميانگين صفات آناتوميک دمبرگ 51
3-6 تشريح دمبرگ در تودههاي آزاد گرده افشان 51
3-7 تشريح دمبرگ در تودههاي خودگرده افشان.. 52
3-8 تجزيه واريانس آناتوميک بذر 61
3-9 مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه در بخش آناتوميک بذر 61
3-9-1 طول بذر 61
3-9-2 عرض بذر 61
3-9-3 نسبت طول به عرض بذر 61
3-9-4 ضخامت اپيکارپ 61
3-9-5 تعداد لايه اپيکارپ 62
3-9-6 حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال 62
3-9-7 تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال 62
3-9-8 ضخامت کوتيکول 62
3-9-9 تعداد لايه کوتيکول 63
3-9-10 ضخامت پارانشيم مزوکارپ 63
3-9-11 تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ 63
3-9-12 تعداد دستجات آوندي مزوکارپ 63
3-9-13 اندازه دستجات آوندي مزوکارپ 63
3-9-14 تعداد کانال ترشحي 64
3-9-15 تعداد لايه پوشش بذر 64
3-9-16 تعداد لايه اندوکارپ 64
3-9-17 تعداد لايه آندوسپرم 64
3-10 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات آناتومي ساقه 70
3-11 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات آناتومي دمبرگ 74
3-12 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات آناتومي بذر 78
3-13 تجزيه خوشهاي 81
3-14 تجزيه به عاملها 84
3-14-1 تجزيه به عاملهاي صفات آناتومي مرتبط با ساقه 84
3-14-2 تجزيه به عاملهاي صفات آناتومي مرتبط با دمبرگ 88
3-14-3 تجزيه به عاملهاي صفات آناتومي مرتبط با بذر 93
3-15 ارزيابي صفات مورفولوژي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان 104
3-16 آمارههاي توصيفي، برآورد ضرايب تغييرات فنوتيپي، ژنوتيپي و وراثت پذيري عمومي 104
3-17 تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک 107
3-17-1 درصد سبز شدن 107
3-17-2 ارتفاع 107
3-17-3 تعداد انشعاب فرعي 107
3-17-4 قطر گلآذين 108
3-17-5 قطر تاجپوش 108
3-17-6 وزن تر بوته 108
3-17-7 وزن خشک بوته 108
3-17-8 نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع 109
3-17-9 نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي 109
3-17-10 تعداد روز تا 50 درصد سبز شدن 109
3-17-11 تعداد روز تا 50 درصد گل‌دهي 110
3-17-12 وزن هزار دانه 110
3-17-13 تعداد بذر در چتر 110
3-17-14 عملکرد دانه در بوته 110
3-17-15 شاخص خودسازگاري 111
3-18 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات مورفولوژي 116
3-19 گروهبندي (تجزيه خوشهاي) 120
3-20 تجزيه واريانس صفات فيتوشيميايي 126
3-20-1 درصد اسانس 126
3-20-2 عملکرد عصاره 126
3-20-3 فنول تام 127
3-20-4 فلاونوئيد تام 127
3-20-5 آنتياکسيدان (IC50) 127
3-21 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات فيتوشيميايي 130
3-22 ترکيبات اصلي اسانس 132
3-23 همبستگي بين ترکيبات و عملکرد اسانس در رازيانه 136
3-24 تيپهاي شيميايي تودههاي رازيانه بر اساس ترکيبات اصلي اسانس 138
3-25 تجزيه عاملهاي ترکيبات اصلي اسانس بذر 139
3-26 همبستگي صفات آناتوميک، مورفولوژيک و فيتوشيميايي……………………………………………………………. 140
3-27 ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني تودهها 143
3-28 روش به داماندازي راديکال 1و1- ديفنيل-2-پيکريلهيدرازيل 143
3-29 آزمون قدرت احياکنندگي 143
3-30 روش بيرنگ شدن بتاکاروتن 144
3-31 همبستگي بين ترکيبات فنوليک و سه مدل سيستم سنجش ظرفيت آنتياکسيداني 148
3-32 مطالعات فنولوژي 149
3-33 بررسي همبستگي بين پارامترهاي اندازهگيري شده در مراحل مختلف نمونهبرداري گياه 152
3-34 بررسي تنوع بين تودههاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان رازيانه با استفاده از نشانگرISSR 156
3-34-1 استخراج DNA ژنومي 156
3-35 الگوي نواري آغازگرها در تودههاي خودگرده افشان 158
3-36 تجزيه خوشهاي……. 163
3-37 ضريب همبستگي کوفنتيک 163
3-38 ترسيم نمودارخوشهاي 163
3-39 تجزيه به مؤلفههاي اصلي تعديل شده (PCOA) 167
3-40 ساختار ژنتيکي 169
3-41 مقايسه نمودار خوشهاي تودهها بر اساس دادههاي حاصل از نشانگر ISSR، صفات مورفولوژيک و آناتومي 171
فصل چهارم: نتيجهگيري و پيشنهادها 174
4-1 نتيجهگيري کلي 174
4-2 مطالعات آناتوميک 175
4-3 مطالعات مورفولوژيک 176
4-4 مطالعات فيتوشيميايي(اسانس) 177
4-5 بررسي ترکيبات فنوليک، فلاونوئيد و فعاليت آنتياکسيداني 178
4-6 مطالعات فنولوژي 179
4-7 نتايج مقايسهاي 179
4-8 مطالعه مولکولي 180
4-9 پيشنهادها 181

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: معرفي خصوصيات زمين مورد کشت 22
جدول 2-2: مشخصات 23 توده رازيانه…………………………………………………………………………………………………………………..26
جدول 2-3: صفات آناتومي مرتبط با ساقه و دمبرگ مورد بررسي……………………………………………………………………………….28
جدول 2-4: صفات آناتومي مرتبط با بذر مورد بررسي 27
جدول2-5: توالي آغازگرهاي ISSR مورد استفاده در بررسي تنوع ژنتيکي توده هاي رازيانه 35
جدول 2-6 : اجزاء واکنش PCR و مقدار هر يك از آنها براي تهيه محلول پايه 36
جدول 2-7: برنامه PCR براي تکثير DNA ژنومي با نشانگر ISSR 36
جدول 2-8: اميد رياضي مربوط به منابع تغييرات طرح آزمايشي انجام شده در اين مطالعه 37
جدول3- 1: تجزيه واريانس صفات آناتوميک ساقه براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 70
جدول3- 2: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک ساقه براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 71
جدول3- 3: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک ساقه براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 72
جدول3- 4: مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه 73
جدول3- 5: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه 74
جدول3- 6: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه 75
ادامه جدول3-7: مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه 76
جدول3-8: تجزيه واريانس صفات آناتوميک دمبرگ براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 54
جدول3-9: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک دمبرگ براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 55
جدول3-10: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک دمبرگ براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 56
جدول3-11: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه 57
جدول3-12: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه 58
جدول3-13: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه 59
جدول3-14: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه 60
جدول3-15: تجزيه واريانس صفات آناتوميک بذر براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 65
جدول3-16: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک بذر براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني 66
جدول3-17: مقايسه ميانگين صفات آناتومي بذر تودههاي مورد مطالعه رازيانه 67
جدول3-18: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي بذر تودههاي مورد مطالعه رازيانه 69
جدول3-19: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي بذر تودههاي مورد مطالعه رازيانه 70
جدول 3-20: نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فناوری نانو، صنعت و دانشگاه، توزیع فراوانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رازيانه، تودههاي، تجزيه