منبع پایان نامه درباره توزیع فراوانی، روش شناسی، صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
فصل 2: مبانی ومباحث نظری وداده های اولیه پژوهش
تاریخچه الیاف: 16
1 هنرالياف درايران 16
2-1 پیش ازاسلام (ازابتداتادوره ساسانی): 16
2-2 دوره اسلامی: 25
2-2-1 اول هجری تا دوره سلجوقی: 25
2-2-2 دوره تیموریان : 33
2-2-3 دوره صفویه : 34
2-2-4 دوره افشاریه: 41
2-2-5 دوره قاجاریه: 42
2-2-6 نساجی دردوره پهلوی: 47
2-2-6-1پهلوی اول: 47
2-2-6-2 پهلوی دوم: 49
2-2-7 انقلاب اسلامی: 62
2 هنرالیاف در اروپا: 64
1-2 تاپیستری: 64
3 الیاف: 74
2-3 هنرالیاف((Fiber art: 75
2-3-1 هنرکاربردی:(applied art) 75
2-3-1-1 هنرکاربردی دستی: 75
1 – مد(Fashion) 88
1-1 مفهوم شناسي مد: 88
2-1 تعريف مد 89
2 طراحان ایران: 89
2-3-1-2 هنرکاربردی صنعتی: 91
2-3-2 هنرتجسمی(Plastic art): 92
2-3-2-1 هنرتجسمی دستی: 92
2-3-2 هنرتجسمی صنعتی: 106
فصل 3: روش شناسی
3-1آمار و جایگاه آن در پژوهش: 113
3-2 روش شناسی پژوهش 113
3-3 متغیر پژوهش 113
3-4 روش های جمع آوری داده ها 113
3-5 نحوه طراحی پرسشنامه 114
3-6 روایی(اعتبار) پرسشنامه 114
3-7 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه 114
3-8 منطق انتخاب نمونه های آماری دراین پژوهش 115
3-9 حجم نمونه و روش نمونه گیری 116
3-10 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 116
فصل 4 117
بررسی فرضیه، نموداروT تک گروهی و فرضیات 117
•بررسی آماری فرضیه با نمودارTتک گروهی 118
4-1 مؤلفه 1- جایگاه هنر الیاف در ایران 118
4-2 مؤلفه2- هنر، تکنیک و صنعت 120
4-3 مؤلفه3- نهاد هنری 122
4-2- آمارتوصیفی و فراوانی سؤالات پرسشنامه 124
فصل 5 139
بررسی یافته های آزمون 139
5-1 بررسی یافته های آزمون 140
5-2 نتیجه گیری: 155

فهرست جداول و نمودار
1-1 شکل کلی و امتیاز دهی پرسش نامه 114
4-1-1 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظر سنجی در مورد فرضیه 4 118
4-1-2 آمار توصیفی مربوط به آزمون Tمتغیر فرضیه 4 119
4-1-3 نتایج آزمونTتک گروهی متغیر فرضیه 4 119
4-1-4 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظر سنجی در مورد فرضیه3 120
4-1-5 آمار توصیفی مربوط به آزمون Tمتغیر فرضیه3 121
4-1-6 نتایج آزمونTتک گروهی متغیر فرضیه3 121
4-1-7 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظر سنجی در مورد فرضیه9 122
4-1-8 آمار توصیفی مربوط به آزمون Tمتغیر فرضیه9 123
4-1-9 نتایج آزمونTتک گروهی متغیر فرضیه9 124
4-2-10آمار توصیفی نتایج حاصل در نظر سنجی در مورد فرضیه1 124
4-2-11 آمار توصیفی مربوط به آزمون Tمتغیر فرضیه2 125
4-2-12 نتایج آزمونTتک گروهی متغیر فرضیه3 126
4-2-13آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه 4 127
4ـ2ـ14 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه 6 128
4-2-15 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه 8 129
4-2-16 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه9 130
4-2-17 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه10 132
4-2-18 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه11 133
4-2-19 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه12 134
4-2-20 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه13 135
4-2-21 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه14 136
4-2-22 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه15 137
5-1 آمار توصیف فراوانی متغیر (هنر الیاف در ایران آمیخته با تکنیک است) 140
5-2 آمار توصیف فراوانی متغیر (در ایران هنر الیاف آمیخته با صنعت است) 141
5-3 آمار توصیف فراوانی متغیر (با توجه به قابلیت های این هنر در ایران ترکیبی از تکنیک و صنعت است) 141
5-4 آمار توصیف فراوانی متغیر (با توجه به ویژگی های ساختاری، طرح و نقش موجود در هنر الیاف هنرهای سنتی زیر مجموعه ی هنر الیاف است) 143
5-5 آمار توصیف فراوانی متغیر (با توجه به قابلیت های هنر الیاف صنایع دستی ایران زیر مجموعه هنر الیاف است) 144
5-6 آمار توصیف فراوانی متغیر (با توجه به ظرفیت های این هنر جایگاه آن در جامعه شناخته شده است) 144
5-7 آمار توصیف فراوانی متغیر (جامعه هنری ایران، هنر الیاف را می شناسد) 146
5-8 آمار توصیف فراوانی متغیر (مخاطبین هنر الیاف منتقدین هنری هستند) 148
5-9 آمار توصیف فراوانی متغیر (خبرنگاران هنری مخاطبین هنر الیاف در ایران هستند) 149
5-10 آمار توصیف فراوانی متغیر(مخاطب این هنر در ایران،مجموعه داران هنری هستند) 150
5-11 آمار توصیف فراوانی متغیر (در ایران مخاطب این آثار موزه داران هستند) 152
5-12 آمار توصیف فراوانی متغیر (مخاطبین این هنر در ایران اساتید هنری هستند) 153
5-13 آمار توصیف فراوانی متغیر (مخاطب ایرانی چنین آثاری گالری دارها هستند) 153
جدول ارزیابی فرضیات 154
1. نمودار 4-1-1 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 4…………………..118
2. نمودار 4-2-1 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 3…………………..121
3. نمودار 4-3-1 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 9…………………..123
4. نمودار 4-2-4 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 1…………………..125
5. نمودار 4-2-5 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 2…………………..126
6. نمودار 4-2-6 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 3…………………..127
7. نمودار 4-2-7 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 4…………………..128
8. نمودار 4-2-8 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 6…………………..129
9. نمودار 4-2-9 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 8…………………..130
10. نمودار 4-2-10 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 9…………………131
11. نمودار 4-2-11 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 10………………133
12. نمودار 4-2-12 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 11………………134
13. نمودار 4-2-13 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه 12………………135
14. نمودار 4-2-14 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه13……………….136
15. نمودار 4-2-15 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه14………………137
16. نمودار 4-2-16 نمودار میله ای حاصل در نظر سنجی در خصوص فرضیه15……………….138
17. نمودار5-1توزیع فراوانی متغیر فرضیه 1…………………………………………………………………………140
18. نمودار5-2 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 2……………………………………………………………………….141
19. نمودار5-3 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 3……………………………………………………………………….142
20. نمودار5-4 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 4……………………………………………………………………….143
21. نمودار5-5 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 6……………………………………………………………………….144
22. نمودار5-6 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 8……………………………………………………………………….145
23. نمودار5-7 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 9……………………………………………………………………….147
24. نمودار5-8 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 10…………………………………………………………………….149
25. نمودار5-9 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 11…………………………………………………………………….150
26. نمودار5-10 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 12………………………………………………………………….151
27. نمودار5-11 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 13………………………………………………………………….152
28. نمودار5-12 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 14………………………………………………………………….153
29. نمودار5-13 توزیع فراوانی متغیر فرضیه 15………………………………………………………………….154

فصل 1

کلیات پژوهش

کلیات تحقیق:
1ـ1 بیان مسئله،ضرورت واهمیت انتخاب موضوع:
در طول تاریخ پارچه‌ها و الیاف ابزار غنی برای آراستن زندگی و حتی وسایل پس از مرگ مانند کفن‌ها،روانداز تابوت هاو… بوده است،الیاف را می توان ازنخستین ابزارهایی دانست که بشر شیوه ی کارکردن با آن را به واسطه محافظت از خویش در برابر بلایای طبیعی آموخت، بدین منظورشروع به بریدن، دوختن و بافتن لباس چه به صورت الیاف گیاهی و چه به صورت جانوری نموده است که تا به امروز ادامه دارد. در پایان قرن 19 میلادی با پیشرفت وگسترش دامنه ی علوم در حوزه هنر، صنعت و تکنیک بر علیه تفکر تولید انبوه وبه دنبال آن کشف توانایی های بالقوه هنر ماشینی نحوه نگرش به معماری–صنایع دستی و هنرهای دیگر را تغییر داد و باتوسعه‌ی‌ آن در بخش صنعت منجر به تولد nanotechnoloigy شد که الیاف و نساجی را تحت تأثیر خویش قرار داد. الیاف به جمع کلمه لیف یا رشته می گویند که مجموعه‌ای از ملکول های زنجیره ای خطی و طویل است که به دو صورت طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شود.
از آنجایی که کلیه الیاف به صورت پارچه از گذشته باقی مانده است و با توجه به تاریخچه‌ی کهن هنر منسوجات، تغییرات وسیعی که در بافت این شاخه درچند قرن گذشته و به خصوص اواسط قرن بیستم تاکنون اتفاق افتاده است این هنر را به گروه بزرگتر و وسیعتری به نام هنر الیاف بسط داده است و در تعریف کلی، هنر الیاف به کلیه ی آثاری که با انواع روش‌ها و تکنیک های مختلف(تک عنصری، چندعنصری) با رویکردهای متفاوت و دیدگاه های جدید توسط انسان به وسیله ی الیاف(طبیعی، مصنوعی) تولید می شود و می توان برمبنای ابزارهای بیان هنری، یا بیان تکنیکی و یا بیان مفاهیم آن را تعریف و تقسیم بندی نمود. این آثار می توانند با روش سنتی تولید و یا مرزها را بشکند و در مقابل هرگونه نظم و قانون قراردادی بایستد و در واقع با توجه به هدفی که هنرمند از ارائه آن اثر دارد می تواند از حالت تزیینی و کاربردی خارج و معنای تجسمی به خود بگیرد وچون در بعضی موارد به طور کامل با دست و یا به طور کاملاً ماشینی تولید می شوند لذا شامل دو قسمت است: الف – کاربردی (دستی، تجسمی) و ب – صنعتی(دستی، تجسمی)1 که شامل قالی که مهمترین آن در ایران است (به دلیل وسعت دامنه فوق در بخش قالی و پژوهش های زیادی که در این زمینه صورت گرفته است به موضوع آن به صورت بسیار اجمالی می پردازیم)- پوشاک(وسایل ورزشی، …)- پارچه های مبلمان- تریکو بافی- سوزن دوزی- تاپیستری و چیدمان … است و در بخش صنعتی شامل نانو تکنولوژی و چیدمان است.
هنر الیاف در ابتدا به عنوان تاپیستری مطرح بود، اصطلاح تاپیستری به دیوار آویزهای پارچه ای و گلدوزی شده ای اطلاق می شد که از قرن 18 م تا اواسط قرن 19 م در دنیا به دلیل جنگ های داخلی و انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی و اختراع دستگاه مکانیکی ژاکارد جهت بافتِ هر گونه پارچه ی نقش و نگاردار مثل پرده و مبلمان و انبوه سازی صنایع تولید شده و … دچار رکود گردید ولی زمانی که بافت تاپیستری با هنر مدرن در هم آمیخته شد تعریف جدیدی از آن به خود گرفت،در واقع هنر الیاف صورت تکامل یافته ی جنبش تاپیستری مدرن در دنیاست، ساختار هنری آن توسط طراح خلق وهنرمند با استفاده ی ماهرانه از تکنیک ها،مواد و مصالح انتخابی وذهن خلاق خویش آن ها را درهم می آمیزد و با توجه به مفهومی که به دنبال آن است به خلق اثر می پردازد.
هنر منسوجات همزما ن با اروپا، در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مصرف مواد، مواد مخدر، بیش فعالی Next Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، انقلاب مشروطیت، طرح و نقش