پایان نامه با کلید واژه های بیش فعالی، کمبود توجه، تنظیم شناختی هیجان

دانلود پایان نامه ارشد

– عوامل خطرساز از نظر روانپزشکی 43
– عوامل خطرساز از نظر رفتاري 43
– عوامل خطرساز جمعیت شناختی 43
– عوامل خطرساز اجتماعی 44
2-3- اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) 46
2-3-1 اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) و علایم تشخیصی 46
2-3-2 ویژگی های تشخیصی 50
2-3-3 سبب شناسي اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی 52
عوامل ژنتیک 52
عوامل مربوط به رشد 52
آسیب مغزی 52
عوامل روانی / اجتماعی 53
2- 3-4 همه گیر شناسی اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) 53
2-4- رابطه بین متغیر ها 55
2-4-1 استعداد به اعتیاد و اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی ( ADHD ) 55
2-4-2 تنظیم شناختی هیجان و استعداد به اعتیاد 55
2-4-3 راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی ( ADHD ) 56
2-5- مروري بر تحقيقات انجام شده 56

فصل سوم :روش تحقیق
3-1 – روش پژوهش 77
3-2- جامعه آماري و روش نمونه گيري 77
3-3- ابزار پژوهش 77
3-3-1 پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان کانرز (CAARS-S:S): 77
3-3-2 پایایی پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان کانرز 78
3-3-3 پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان (CERQ): 80
3-3-4 بررسی پایایی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 86
3-3-5 پرسشنامه پذیرش اعتیاد(AAS) و مقیاس استعدادالکل یا می بارگی مک اندرو MAC-R : 88
3-4- شیوه اجرا 92
3-5- تجزيه و تحليل آماري 92
3-6- ملاحظات اخلاقي 92
فصل چهارم: یافته ها
4-1- توصیف داده ها 94
4-1-1 نمودار ها جهت نشان دادن نمرات دو گروه 95
4-2- تحلیل داده ها 99
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-3- محدودیت های تحقیق 107
5-4- پیشنهادات 108
منابع و مآخذ 110
منابع فارسی 110
منابع غیر فارسی 112
چکیده انگلیسی 115
پیوست ها 116
پیوست «الف » 116
پیوست «ب » 118
پیوست «ج» 119

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 2-1 عوامل مخاطره آفرین در گرایش به سوء مصرف مواد 45
جدول 3-1 مقدار ضریب آلفای محاسبه شده 78
جدول 3-2 محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات 79
جدول 3-3 شاخص هاي معناداري داده ها در اجراي اول 83
جدول 3- 4 ماتريس چرخشي براي 4 عامل تنظيم هيجان 84
جدول 3- 5 ضريب اعتبار و سوال هاي هر خرده مقياس 85
جدول 3- 5 همبستگي خرده مؤلفه ها با نمره كل پرسشنامه 85
جدول 3-6 آزمون T براي مقايسه 4 مؤلفه و نمره كل تنظيم هيجان شناختي در دختران و پسران 86
جدول 3-7 مقدار ضریب آلفای محاسبه شده 86
جدول 3-8 محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات 87
جدول 3-9 نتايج آزمون تي (T) گروه هاي مستقل 90
جدول 3-10 نتايج آماره هاي توصيفي براي سه مقياس AAS ، APS ، MAC-R به تفكيك گروه 91
جدول 3-11 نتايج همساني دروني (آلفا) و همبستگي بين سه مقياس AAS، MAC-R، APS،221N- 92
جدول 4-1 آماره های توصیفی داده های گروه عادی 94
جدول 4-2 آماره های توصیفی داده های گروه مبتلایان به کمبود توجه/بیش فعالی 95
جدول 4-3 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر تنظیم شناختی هیجان 99
جدول 4-4 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر سرزنش خود و فاجعه سازی 99
جدول 4-5 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر کنارآمدن و پذیرش 100
جدول 4-6 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر مثبت اندیشی 100
جدول 4-7 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر سرزنش دیگران 101
جدول 4-8 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر گرایش به اعتیاد 101
جدول 4-9 بررسی رابطه مولفه های تنظیم شناختی هیجان و استعداد به اعتیاد در مبتلایان به بیش فعالی 102

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 الگوي کلی شروع مصرف 46
نمودار 4-1 مربوط به فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد در نمونه مورد مطالعه 96
نمودار 4-2 مربوط به فراوانی تنظیم هیجان شناختی در نمونه مورد مطالعه 96
نمودار 4-3 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه 97
نمودار 4-4 مربوط به فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه 97
نمودار 4-5 مربوط به فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه 98
نمودار 4-6 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه 98

چکیده
اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالان به عنوان یک اختلال مهم، روز به روز بیشتر شناخته می شود، با این حال بررسی و عوارض ناشی از این اختلال در دانشجویان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه علی – مقایسه ا ی ، مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های سطح شهر تهران می باشد که از این میان تعداد 5 دانشگاه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد از این دانشگاه ها نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. حجم نمونه 106 نفر بود که،21 نفر در گروه با نشانه های ADHD و 85 نفر در گروه بدون نشانه های ADHD قرار گرفتند. ابزار پژوهش در اين تحقيق شامل پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی /کم توجهی بزرگسالان کانرز( (CAARS-S:S، پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان (CERQ)، پرسشنامه پذیرش اعتیاد(AAS) و مقیاس استعداد الکل یا می بارگی مک اندرو MAC-R . از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون سئوال ها و جهت بررسی رابطه بین متغییر ها از ضریب همبستگی استفاده شد، و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد، میان دانشجویان با نشانه های ADHD و بدون این نشانه ها در نمره کلی تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود ندارد ( 05/0 P). در متغیر استعداد اعتیاد و راهبرد سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P). همچنین بین استعداد به اعتیاد و راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران رابطه معنادار وجود دارد .

كليد واژه ها: اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی، تنظیم شناختی هیجان، استعداد اعتیاد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
تنظیم هیجان فرایندي است که از طریق آن افراد، هیجانهاي خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل می کنند تا به طور مناسب به تقاضاهاي محیطی متنوع پاسخ دهند (تامپسون1،1994 ؛ بارلو2،2007 ؛ مارتین3 و دنیس4،2004؛گروس5، 1998). در زندگی روزمره، افراد همواره راهبردهاي منظمی را براي تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به کار می گیرند (دیاموند6 ،آسپینوال7، 2003؛گروس ،1998). تنظیم شناختی هیجان به شیوه شناختی مدیریت و دستکاري ورود اطلاعات فراخواننده هیجان اشاره دارد (اوکسنر8 ، گروس،2004 ) . به عبارت دیگر، راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا براي آنها اطلاق می شود (حسنی و همکاران ،1387). در سالهاي اخیر، گارنفسکی و همکاران (2002) ، نه راهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان را به صورت مفهومی شناسایی کرده اند.
مصرف مواد مخدر در كشور ما سابقه اي ديرينه دارد. از اولين احكام ممنوعيت مصرف ترياك كه به 400 سال پيش باز مي گردد، روشن مي شود كه عوارض آن صدها سال است كه توجه سياستمدارن را به خود جلب كرده است(رحیمی موقر ،1384). خوردن ترياك در ايران از دوره صفويه و كشيدن ترياك از زمان قاجاريه معمول گرديده است(تقوی،1363). مصرف هروئين نيز از زمان پهلوي آغاز شده است (همان منبع). وابستگي به ترياك در اواسط سده 19 ميلادي شيوع بيشتري داشته ، اما تا اواخر همان سده به عنوان يك مشكل عمده پزشكي مطرح نبوده است (سادوك و سادوك9، 2000 ). آمار مواد مخدر كشف شده درسالهاي اخير نشان دهنده روند رو به رشد آن است (احسان منش و همکاران ،1378) و همچنان مشکل اعتیاد در ایران ادامه دارد . از سوی ديگر ميزان مرگ و مير در ميان معتادان به مواد اوپيوئيدي 20 برابر بيشتر از افراد غير معتاد است. مرگ و مير معمولا به علت مسموميت، عفونت، ايدز، خودكشي و ديگركشي رخ مي دهد (تئودور10، استرن 11، 2000). چون پديده اعتياد، ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ،اعتقادات مذهبي، شرايط اقتصادي، اجتماعي و پيشينه تاريخي هر كشوري دارد، از اين رو تكيه به پژوهش هاي خارجي چندان مفيد نخواهد بود بلكه به بررسيهاي منطقه اي و كشوري نياز اساسي وجود دارد.
بر اساس چهارمین نسخه تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماري اختلالات روانی(DSM-IV-TR)، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) با علایمی مانند کمبود توجه و تمرکز، تکانشگري و بیش فعالی مشخص می شود . در این شرایط عملکرد روانی/اجتماعی فرد، یادگیري و شناخت نیز مختل می شود (بیدرمن12 ، فارائون13،2005). این اختلال شایعترین اختلال روانی در کودکان بوده و شیوع آن در جنس مذکر بیشتر از جنس مونث است. در بیشتر مواقع (ADHD) با سایر اختلالات همراه بوده و در 60 درصد موارد، علایم تا دوران بزرگسالی باقی می ماند(کید14،2000؛ فروئلیچ15 و همکاران 2007). اگرچه در سالهاي گذشته این باور غلط وجود داشت که این اختلال از سالهاي بعد از نوجوانی بهبود می یابد ولی امروز این واقعیت آشکار شده است که این اختلال در بیش از50 تا 75 درصد موارد تا دوران بزرگسالی ادامه خواهد یافت (والندر 16، هوبرت17،1985). تا کنون هیچ عاملی به تنهایی به عنوان علت اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی شناخته نشده است، تصور می شود که این اختلال در نتیجه تعاملات پیچیده بین ژنتیک، محیط و عوامل زیستی می باشد(کلینگ18 و همکاران ،2008).
گرچه در بسیاری از تحقیقات، به ارتباط ADHD و سوء مصرف مواد پرداخته شده و وجود آن نیز ثابت شده است ولی در هیچ پژوهشی به مقایسه گرایش به اعتیاد در افراد داری نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی و بدون نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی پرداخته نشده است. همچنین به نظر می رسد افراد مبتلا به نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز دچار مشکل باشند پس بر آن شدیم تا این به مقایسه بپردازیم.

1-2- موضوع پژوهش
مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی
Comparison of cognitive emotion regulation strategies and Addiction Prone in university student with and without Attention deficit – hyperactive disorder (ADHD) symptoms

1-3 – بيان مسئله
سا لها پژوهش به نقش مهم تنظيم هيجان در سازش با وقايع تنيدگي زاي زندگي وضوح بخشيده است(گرانفسکی19 ، کراییج20، 2006). تنظيم هيجان21 دلالت دارد بر به كار گماشتن افكار و رفتارهايي كه در هيجان هاي آدمي تأثير مي گذارند. هنگامي كه انسان ها تنظيم هيجان را به كار مي گيرند، چگونگي تجارب و تظاهر هيجان هاي خود را هم تحت اختيار مي گيرند. گمان مي شود توانايي تنظيم هيجان خصيصه اي از خصوصيات هوش هيجاني است22 (بارآن23 ، پارکر24، 2000). هيجان ها از ديدي كاركردي تلاش هايي همگرا توسط فرد محسوب مي شوند، به منظور ابقاء، تغيير و يا خاتمه دادن به روابط ميان فرد و محيط تأثيرگذار گروهي ادعا دارند تنظيم هيجان وابسته به دو سطح است: فرايند تنظيم هيجان و بازده آن .تنظيم هيجان اينگونه تعريف مي شود: تنظيم هيجان مبتني است بر فرايندهاي دروني و بيروني پاسخ دهي در برابر مهار و نظارت، ارزيابي و تعديل تعاملات هيجاني به خصوص خصايص زودگذر و تند آنها براي به تحقق رسيدن اهداف (تامپسون25، 1994). تنظيم هيجان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عزت نفس، همسانی درونی، استعداد اعتیاد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیش فعالی، کمبود توجه، تنظیم شناختی هیجان