پایان نامه با واژه های کلیدی قتل عمد، امنیت اجتماعی، نظم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………….
51
بنددوم: ديدگاه اماميه…………………………………………………………………………………………..
52
بند سوم:ديدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………
54
بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ايران…………………………………………..
55
گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم………………………………………………………………………..
56
بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………
58
بند دوم:قتل درفراش……………………………………………………………………………………………
59
بند سوم:قتل مرتد……………………………………………………………………………………………….
59
الف) حربی……………………………………………………………………………………………………….
59
ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه………………………………………………………………………….
61
ج) حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت………………………………………………………………………
61
بند چهارم:قتل ساب النبی……………………………………………………………………………………..
62
الف) جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت……………………………………………………
64
گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان…………………………………………………………………..
66
بند اول:فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..
66
بند دوم:اهل سنت……………………………………………………………………………………………….
67
مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی…………………………………………….
70
گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)……………………………………………………………….
70
گفتار دوم:جنون………………………………………………………………………………………………..
75
بند اول:نحوه احرازجنون………………………………………………………………………………………
76
بند دوم: آثارجنون……………………………………………………………………………………………….
76
گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………..
77
گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………..
78
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی …………………………………………………
80
الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………..
80
ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………..
81
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست………………………………………………………………..
82
د) مستی ارادی……………………………………………………………………………………………….
82
ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………….
85
فصل.سوم: احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل…………………………………………………
89
مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر …………………………………………………………….
90
گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ايران…………………………………………………………
93
مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم…………………………………………………………..
94
گفتار اول:احکام قتل درفراش………………………………………………………………………………
96
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان………………………………………………….
105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم……………………………………………….
105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ………………………………………………
106
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط …………………………………………………………………….
107
مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل …………………………………………………………….
109
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر ………………………………………………………………
109
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنيّت اجتماعى ………………………………………………….
110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی ………………………………………………….
110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص ………………………………………………………………..
118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص ………………………………………………………………..
119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) ……………
123
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..
128
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………
131
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….
133
چکیده انگلیسی

مقدمه
در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند .
در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .
لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .

الف : بیان مسئله
تشريع مجازات قصاص يك گام بسيار مهم در ايجاد يك نظام كيفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفريط است .
از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترين هدفى كه براى اعمال مجازات بيان شده ، بازداشتن و جلوگيرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى كه اتفاق افتاده و عملى كه مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بين برد ، در حالى كه از جرايم بعدى مى‏توان جلوگيرى كرد و به همين دليل پيشگيرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجيه عمده آن به حساب مى‏آيد .
مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .
اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .
ب : پرسش های تحقیق
در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص ، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از :
1 ) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟
2 ) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 ) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر ، قاتل دیوانه و نابالغ ، مقتول دیوانه ، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و … می باشد .
2 ) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست .

د : اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان خواهد شد و گاهی انسانها برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند و برعکس ، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است .

ه : روش تحقیق
شیوه ای که در تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت ، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران پیرامون موانع قصاص تطبیق داده شده است .

ز : سابقه تحقیق
در خصوص قتل عمد غیر قصاص تاکنون تحقیقات جامع و مانعی صورت نگرفته است و به صورت پراکنده و جسته و گریخته مطالبی به رشته تحریر درآمده است . در یک تقسیم بندی کلی می توان تحقیقات مذبور را به سه دسته کتب ، مقاله و پایان نامه ها طبقه بندی کرد .
الف ) کتب
مهمترین کتاب هایی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است عبارتند از :
• ترمینولوژی حقوق تالیف آقای محمد جعفر جعفری لنگرودی که در سال 1388 تجدید چاپ شده است و اصطلاحات حقوقی و معانی از آن استخراج گردیده است و بهره کافی از آن در این تحقیق برده شده است .
• قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی تالیف آقای عباس زراعت در سال 1384 تجدید چاپ گردیده است و در استفاده از ماده های قانونی از آن بهره برداری شده است .
• آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نشر قضا 1384 ، که به شبهات ایجاد شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ارزش دفتری، تسهیلات مالی، سهامداران نهادی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قتل عمد، ترک فعل، عنصر مادی