پایان نامه رایگان درمورد نااطمینانی، سودآوری، نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل

دانلود پایان نامه ارشد

دفتری
-0.105140
0.004327
-24.29693
0.0000
اندازه شرکت
0.022961
0.015461
1.485034
0.1377
سودآوری
-0.044040
0.031962
-1.378014
0.1684
نسبت دارایی مشهود
0.157783
0.024457
6.451335
0.0000
نااطمینانی خاص شرکت
0.005085
0.001636
3.108136
0.0019
نااطمینانی اقتصاد کلان
0.000235
0.000419
0.560742
0.5751
سودآوری× نااطمینانی خاص شرکت
-0.000500
0.001704
-0.292930
0.7696
سودآوری× نااطمینانی اقتصاد کلان
0.000517
0.001887
0.274021
0.7841

R^2
0.705647
تعدیل‌شده R^2
0.6740
جدول 4-13 تخمین مدل دوم، اثر غیرمستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه حالت ایستا

اماره
درجه آزادی
احتمال
F لیمر
13.037677
)152,1494)
0.0000
کای دو
1396.96772
152
0.0000
جدول 4-14 آزمون معناداری مدل اول

ب- آزمون فرضیه ها (مدل پویا)
در مدل دوم ارائه شده در تحقیق در پی کشف رابطه‌ی نااطمینانی از کانال سودآوری بر نسبت اهرم شرکت هستیم با وجود اینکه متغیرهای نااطمینانی به صورت مستقیم در مدل آورده شده‌اند. این حالت اثر غیرمستقیم این متغیرها را مورد بررسی قرار می‌دهد با این عمل می‌توان به این نتیجه دست یافت که آیا اهرم شرکت بیشتر تحت تأثیر اثرات نااطمینانی از کانال سودآوری می‌باشد یا بیشتر تحت تأثیر اثرات نااطمینانی به صورت مستقیم می‌باشد.
با بررسی ضرایب موجود در تخمین متغیرهای ذکر شده می‌توان به‌شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته پی برد. متغیرهای اهرم با وقفه‌ی 2، نسبت دارایی مشهود، اندازه شرکت همانند مدل قبل دارای همان سطح معناداری و همان علامت در ضرایب می‌باشند. سودآوری، نااطمینانی اقتصاد کلان، نااطمینانی خاص شرکت و ارزش بازار به دفتری معنادار نمی‌باشند.
حال به بررسی فرضیه‌های مدل دوم می‌پردازیم:
فرضیه اول:
فرض H_0: نااطمینانی خاص شرکت از طریق کانال سودآوری بر نسبت اهرم شرکت اثرگذاری ندارد.
فرض H_1: نااطمینانی خاص شرکت از طریق کانال سودآوری بر نسبت اهرم شرکت اثرگذاری دارد.
متغیر نااطمینانی خاص شرکت از کانال سودآوری دارای معناداری در فاصله اطمینان 99% می‌باشد پس فرض H_0 رد می‌شود. ضریب این متغیر مثبت و نشان از اثر مستقیم بر متغیر وابسته دارد.
فرضیه دوم:
فرض H_0: نااطمینانی اقتصاد کلان از طریق کانال سودآوری بر نسبت اهرم شرکت اثرگذاری ندارد.
فرض H_1: نااطمینانی اقتصاد کلان از طریق کانال سودآوری بر نسبت اهرم شرکت اثرگذاری دارد.
متغیر نااطمینانی اقتصاد کلان از کانال سودآوری دارای سطح خطای 1 % می‌باشد پس این متغیر معنادار است. فرض H_0 رد می‌شود. این متغیر دارای ضریبی با علامت منفی و نشان از اثر معکوس بر متغیر وابسته که همان نسبت اهرم است، می‌باشد.

متغیرهای مدل
ضریب
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
اهرم(1-)
0.414865
0.092953
4.463169
0.0000
نسبت دارایی مشهود(1-)
0.566263
0.107396
5.272669
0.0000
اندازه شرکت(1-)
0.441730
0.111992
3.944316
0.0001
سودآوری(1-)
0.005538
0.031169
0.177676
0.8590
بازار به دفتری(1-)
0.018576
0.011681
1.590244
0.1120
نااطمینانی خاص شرکت(1-)
-0.007980
0.011989
-0.66587
0.5056
نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
0.001063
0.005758
0.184514
0.8536
سودآوری× نااطمینانی خاص شرکت(1- )
0.050020
0.016626
3.008544
0.0027
سودآوری× نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
-0.019870
0.007485
-2.65453
0.0080
جدول4-15 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت از کانال سودآوری بر نسبت اهرم به روش GMM

آزمون آرلانو و باند
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود برآوردگر AR(1) در سطح خطا 99% دارای معناداری می‌باشد در صورتی که برآوردگر AR(2) معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد که جملات اختلال از نوع AR(1) بوده اما از نوع AR(2) نمی‌باشند پس جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل هستند.

آماره m
rho
SE(rho)
احتمال
AR(1)
-4.4127
-5.957780
1.350144
0.0000
AR(2)
0.81065
0.710463
0.876412
0.4176
جدول4-16 آزمون آرلانو و باند

آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نيز برابر با 55.18854 باارزش احتمال 0.391926 بیش از سطح خطا 10% بوده كه نشان می‌دهد فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل رد نشده و لذا متغير ابزاري تعريف شده (مقدار وقفه دوم متغير نسبت اهرمی) متغير مناسبي براي برآورد مدل مي باشد. آزمون سارگان برای مدل دوم به قرار زیر می‌باشد:
آماره J
درجه آزادی
احتمال
53.84187
66
0.260737
جدول4-17 آزمون سارگان

4-4-3- آزمون مدل سوم
مقدمه
بیشتر محققان در تخمین‌های خود از روش OLS اثرات ثابت برای محاسبه‌ی سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت اهرم هدف استفاده کرده‌اند. اما در یک مدل پانل دیتا که برآوردگر با وقفه‌ی قرار دارد استفاده از اثرات ثابت مناسب نخواهد بود تورشهای حاصل از روش اثرات ثابت باعث شده است که سرعت محاسبه شده در تحقیقات با روش اثرات ثابت بیش از حد بزرگ به نظر برسد. به این ترتیب ما با استفاده از تفاضل مرتبه اول313 نشان داده‌ایم که همبستگی بین متغیر وابسته با وقفه و پسماندها نیاز به استفاده از تکنیک متغیرهای ابزاری دارد. روش ما شبیه مطالعات آنتونیو و دیگران (2008) لمون و دیگران (2008) از روش برآوردگر پانل پویا GMM (گشتاورهای تعمیم یافته) در مدل‌های ارائه شده در تحقیق استفاده کرده‌ایم. در این تحقیق از آماره‌ی J که توسط هانسن (1982) به وجود آمده است برای معناداری ابزارهای استفاده شده در مدل استفاده کرده‌ایم. برای آزمون همبستگی بین همبستگی سریالی مرتبه دوم از آزمون آرلانو و باند استفاده می‌کنیم. خروجی‌های تخمین زده‌شده314 در مدل اول را با عنوان اهرم هدف برای هر دوره در مدل‌های سوم و چهارم در نظر گرفته شده است.
در این بخش به گزارش اجمالی درباره‌ی اثرات نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان بر روی سرعت تعدیل انحراف اهرم واقعی به سوی اهرم هدف پرداخته می‌شود. برای این امر ابتدا روند تعدیل انحراف را در گزارشی بدون وجود متغیرهای نااطمینانی می‌آوریم و در این مرحله به دنبال کشف این موضوع هستیم که میزان روند تعدیل انحراف در دو سطح اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف و اهرم واقعی پایین‌تر از اهرم هدف را مشخص و سطح معناداری آن را بیان ‌کنیم. ضرایب هر قسمت نشان‌دهنده‌ی سرعت تعدیل این انحراف از اهرم هدف می‌باشد. در مرحله‌ی بعد اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت را در مدل وارد کرده و تخمین آن را در جدول 4-13 گزارش کرده‌ایم. یافته‌ها را در سطح معناداری ارائه کرده و اهمیت ضرایب و علامت و میزان آن‌ها را بیان می‌کنیم. در مرحله‌ی سوم نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت را در چهار سطح (بالا- متوسط- پایین- صفر) گزارش کرده تا میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطوح مختلف نااطمینانی و در شرایطی که اهرم واقعی بالاتر و پایین‌تر از اهرم واقعی قرار دارد رابط آن محاسبه و میزان آن در جداول انتهایی این بخش آورده شده است.

4-4-3-1- مرحله‌ی اول
وقفه‌ی متغیر وابسته که در سمت راست گزارش شده است در سطح اطمینان 99 % معنادار می‌باشد. در این تخمین که در جدول 4-13 گزارش شده است، متغیر اهرم بالاتر از هدف در سطح اطمینان 99 % معنادار می‌باشد. علامت این ضریب مثبت که نشان از سرعت مثبت تعدیل انحراف اهرم واقعی از اهرم هدف می‌باشد. میزان آن همان‌طور که در گزارش آمده است 68/33 % می‌باشد که این مقدار همان سرعت تعدیل انحراف در زمانی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف قرار دارد بدون وجود اثرات نااطمینانی را نشان می‌دهد.
متغیر اهرم پایین‌تر از هدف در سطح خطای 5% معنادار بوده و علامت مثبت ضریب نشان از سرعت تعدیل هم‌راستا با اهرم هدف و میزان این ضریب 17/30 % می‌باشد. یعنی سرعت تعدیل اهرم واقعی بالاتر از هدف به سمت اهرم هدف 17/30 است.
متغیرهای مدل
ضریب
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
اهرم واقعی (1-)
0.397106
0.128652
3.086665
0.0021
اهرم بالاتر از هدف
0.336881
0.111282
3.027258
0.0025
اهرم پایین‌تر از هدف
0.301733
0.129954
2.321839
0.0204
جدول 4-18 آزمون روند تعدیل اهرم واقعی(بالاتر، پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف به روش GMM

الف- آزمون آرلانو و باند
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود برآوردگر AR(1) در سطح خطا 99% دارای معناداری می‌باشد در صورتی که برآوردگر AR(2) معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد که جملات اختلال از نوع AR(1) بوده اما از نوع AR(2) نمی‌باشند پس جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل هستند.

آماره m
rho
SE(rho)
احتمال
AR(1)
-6.90963
-10.405
1.505864
0.0000
AR(2)
1.091826
0.979608
0.897220
0.2749
جدول4-19 آزمون آرلانو و باند

ب- آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نيز برابر با 41.1529 باارزش احتمال 0.155839 بیش از سطح خطا 10% بوده كه نشان می‌دهد فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل رد نشده و لذا متغير ابزاري تعريف شده (مقدار وقفه دوم متغير نسبت اهرمی) متغير مناسبي براي برآورد مدل می‌باشد.

آماره J
درجه آزادی
احتمال
41.1529
36
0.155839
جدول4-20 آزمون سارگان

4-4-3-2- مرحله‌ی دوم
در مرحله‌ی دوم متغیرهای اهرم واقعی با وقفه 2، اهرم بالاتر از هدف، اهرم پایین‌تر از هدف، همانند مرحله‌ی قبل در سطح اطمینان 99 % معنادار بوده و دارای علامت مثبت در ضرایب خود هستند. متغیرهای نااطمینانی را وارد مدل کرده‌ایم و نتایج آن در جدول 4-16 گزارش‌شده است. به طور خاص مشاهده می‌کنیم که اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که اهرم واقعی بالاتر از هدف قرار دارد، علامت ضریب این متغیر منفی و معنادار نمی‌باشد. اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که اهرم واقعی پایین‌تر از اهرم هدف شرکت باشد ضریب این متغیر منفی و در سطح اطمینان 99 % معنادار می‌باشد. متغیر نااطمینانی اقتصاد کلان در زمانی که اهرم واقعی بالاتر قرار گرفته باشد، اثر این متغیر مثبت و در سطح اطمینان 99 % معنادار می‌باشد و در انتها اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در زمانی که اهرم واقعی پایین‌تر قرار دارد، مثبت اما معنادار نمی‌باشد.
متغیرهای مدل
ضریب
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
اهرم واقعی (1-)
0.350419
0.043991
7.965715
0.0000
اهرم بالاتر از هدف
0.359213
0.053914
6.662642
0.0000
اهرم پایین‌تر از هدف
0.172119
0.039431
4.365105
0.0000
اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت(1-)
-0.00243
0.006128
-0.39569
0.6924
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت(1-
-0.00682
0.001435
-4.74993
0.0000
اهرم بالاتر از هدف×نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
0.01074
0.003011
3.566194
0.0004
اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
0.002362
0.002354
1.003246
0.3159
جدول 4-21 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیل اهرم واقعی(بالاتر، پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف به روش GMM

الف- آزمون آرلانو و باند
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود برآوردگر AR(1) در سطح خطا 99% دارای معناداری می‌باشد در صورتی که برآوردگر AR(2) معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد که جملات اختلال از نوع AR(1) بوده اما از نوع AR(2) نمی‌باشند پس جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل هستند.

آماره m
rho
SE(rho)
احتمال
AR(1)
-6.69628
-9.193520
1.372930
0.0000
AR(2)
0.492878
0.410624
0.833116
0.6221
جدول4-22 آزمون آرلانو و باند

ب- آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نيز برابر با 44.93759 با ارزش احتمال 0.121201 بیش از سطح خطا 10% بوده كه نشان می‌دهد فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل رد نشده و لذا متغير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد متغیرهای ابزاری، نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، انحراف معیار Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نااطمینانی، سرعت تعدیل، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه