پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

ی بهتر عملکرد شرکتها و تصمیم گیری بهتر مالی کمک میکند. به علاوه، این نتایج میتواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد، چون باعث افزایش شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی دراقلام تعهدی اختیاری میشود.
1-13- تعریف نظری متغیر های تحقیق
• کیفیت حسابرسی
واقعیت این است که تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی از کیفیت حسابرسی در گذشته انجام شده است اما هیچ کدام از آن ها به ارائه تعریفی که جهان شمول باشد ومورد قبول همگان قرار گیرد منجر نشده است. کیفیت حسابرسی اساسا یک مفهوم پیچیده وچند بعدی است. بجای تعریف کیفیت حسابرسی می توانیم ویژگی های رفتاری یا شاخص کیفیت حسابرسی را بر شماریم. یکی از تعریف هایی که بسیار به آن استناد می شود تعریف دی آنجلو25 (۱۹۸۱)است. وی کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف کرده است:« سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریف های با اهمیت و گزارشگری تحریفات کشف شده».
• اقلام تعهدی
به ارقامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها ویا هزینه ها می شوند. هم چنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی کرد. بدین معنی که پرداخت ها و دریافت های وجه نقد، بدرستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام، واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند (بهرامفر و عالم، ۱۳۸۳).
• بیش ارزش گذاری
شرکت هایی که نسبت P/E در آن ها بالا باشد یعنی سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بیش از میانه سرمایه گذاری صنعت باشد گفته می شود (ودیعی و عظیمی فر، 1391).
• نسبت قیمت به درآمد (E/P)
مبنایی ﺑﺮای ارزشﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺑﻮده و ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻬﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزاﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﺪاول و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش ﺳﻬﺎم و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (فخاری و همکاران، 1391).
• اهرم (leverage):
اهرم از تقسیم کل بدهیهای شرکت به مجموع دارایی های شرکت در پایان سال بدست می آید.
• جریان های نقد عملیاتی (OCF):
عموما به جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی که ناشی از اثرات نقدی مبادلات و رویداد های اقتصادی هستند و در تعیین سود عملیاتی لحاظ می شوند، جریان های نقد عملیاتی گفته می شود(نوروش و همکاران، 1387).
• نرخ بازده دارایی (ROA):
یکی از معیار هایی که برای سنجش توانایی مدیریت یک شرکت برای کسب بازده با توجه به منابع موجود به کار می رود، نرخ بازده دارایی هاست. از مدیریت انتظار می رود تا دارایی های در اختیار را چنان به کار گیرد که حداکثر بازده را به دست دهند.

1-14- خلاصه فصل
در اين فصل به ارايه كليات تحقيق پرداخته شد و طرح كلی تحقيق مشخص گرديد. موارد ذكر شده در اين فصل شامل مقدمه، بيان موضوع تحقيق، اهميت، ضرورت انجام تحقيق، اهداف اساسی تحقيق، فرضيههای تحقيق، متغیرهای تحقیق و روش انجام تحقيق بودند.

15-1. ساختار پایان نامه
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع تحقیق و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزۀ موضوع تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم، روش اجرای تحقیق تشریح شده است و جامعۀ آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری مورد استفاده بیان شده است و همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق بیان شده و متغیرهای تحقیق و شیوۀ محاسبۀ آن ها ارائه و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده تشریح گردیده است. در فصل چهارم، مدل های تحقیق، تجزیه و تحلیل و فرضیات تحقیق آزمون گردیده و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده بیان و پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی متذکر شده است.

2-1- مقدمه
با بررسی مبانی نظری و پيشينه تحقيق، میتوان از روشهای مورد استفاده در تحقيقات قبلی مانند ابزار اندازهگيری، روش نمونهگيری و موارد ديگری از اين دست آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آنها پی برد. بر اين اساس پژوهشگر می تواند طرح تحقيق مناسب را برای موضوع مورد نظر انتخاب كند و نارسايی های مشهود روش شناختی تحقيقات قبلی را در هنگام اجرای طرح پژوهشی خويش برطرف يا كنترل نمايد (حافظ نیا، 1381).
در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی اغلب از طریق میزان رعایت استانداردهای حسابرسی تعریف شده است. در مقابل پژوهش گران حسابداری و حسابرسی ابعاد چندگانه حسابرسی را مورد توجه قرار داده اند. ابعاد چندگانه حسابرسی باعث به وجود آمدن تعاریف مختلف برای حسابرسی شده است. ساختار های کیفیت حسابرسی از سازه های گوناگون کمی و کیفی از قبیل توانایی های حسابرس و اجرای حرفه ای تشکیل شده و به همین دلیل اندازه گیری آن دشوار است. از آن جایی که عوامل زیادی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارند، تعیین چارچوبی برای تبیین کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می شود.
بدیهی است که سرمایه گذاران همواره دورنمای وضعیت مالی و اقتصادی شرکتی که در آن سرمایه گذاری نموده یا قصد سرمایه گذاری درآن دارند، رامورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. ارزش بالای حقوق صاحبان سهام، انگیزه ای قوی برای مدیران ایجاد می کند که سودی را گزارش نمایند که بازار را رونق دهد. بعبارتی مدیریت سود فرآیندی است که از ارزش نهایی واحد اقتصادی حمایت می کند. یکی از روش های دستکاری سود، تغییر در اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است. اقلام تعهدی باعث ایحاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد می شود. در نتیجه، یکی از راه های دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی اختیاری است) هوداك، 2009).
از آن جا که کمیسیون اوراق بهادار وبورس آمریکا سال ۱۹۹۹ را سال حسابدار نامید، در این پانزده سال گذشته رقابت بین موسسات حسابرسی گسترش یافته و حرفه حسابرسی بر اثر شماری از رویدادها تاثیر پذیرفت ودرنتیجه پژوهش در زمینه کیفیت حسابرسی مورد توجه بسیار قرار گرفت. در میز گردی در ارتباط با اثربخشی حسابرسی در سال ۲۰۰۰ عنوان گردید که حرفه حسابرسی، با محیطی که به سرعت در حال تغییر است، همگام نمی باشد. این نگرانی ها بیانگر نیاز مستمر به انجام پژوهش هایی برای ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی است (احمد پور وهمکاران، ۱۳۹۱). واز طرفی با توجه به اینکه نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد ( استا و قیطاسی،۱۳۹۰). و نقش کنترلی واعتباردهی حسابرسان ووجود سطوح متفاوت کیفیت موسسات حسابرسی از یک سو و همچنین وجود انگیزه ها ومسائل مختلف در تهیه وارائه اطلاعات و گزارش های مالی به وسیله مدیریت از سویی دیگر، سوال اصلی پژوهش حاضرچنین مطرح می شود که چه تفاوتی بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های بیش ارزش گذاری شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتردرمقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر وجود دارد؟
با توجه به اصول تحقيق علمي، لازم است در اين فصل، مروري بر ادبيات تحقيق انجام پذيرد. در این فصل به بیان مبانی تئوریک و پژوهشی مربوط به موضوع و در ادامه، به بررسی مفاهیم و تعاریف عمده در ارتباط با موضوع تحقیق پرداخته شده است و در بخش مروری بر ادبیات تحقیق، به پژوهشهای پیشین صورت گرفته در این حوزه اشاره شده است.
این فصل در دو بخش ارائه می گردد. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته میشود. در بخش دوم نیز پیشینه تحقیق بیان میشود.
بخش اول- مبانی نظری تحقیق
2-2- مبانی و مفاهیم نظری درمورد کیفیت حسابرسی
دراین قسمت تعاریفی از کیفیت حسابرسی که متغیر وابسته است ارائه گردیده وسپس در مورد متغیر های مستقل اطلاعاتی ارائه گردیده است.
در سطح جامعه این تصور وجود دارد که تایید کیفیت حسابرسی توسط محیط اقتصادی، برای تداوم فعالیت بلند مدت موسسات حسابرسی بسیار حیاتی است وآینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه ای به کیفیت ستانده فرآیند حسابرسی بستگی دارد. همچنین، ادعا می شود که کیفیت، یک مولفه اساسی برای بازی رقابت بین موسسات حسابرسی است. تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی از کیفیت حسابرسی در گذشته انجام شده است، اما هیچ کدام از آن ها به ارائه تعریفی که جهان شمول باشد و مورد قبول همگان قرار گیرد، منجر نشده است. کیفیت حسابرسی اساسا یک مفوم پیچیده و چند بعدی است ( هیئت استاندارد های حسابرسی و اطمینان بخشی بین المللی_IAASB، ۲۰۱۱)26. عوامل مستقیم و غیر مستقم متعددی بر کیفیت حسابرسی اثر می گذارند. برخی ها بیشتر بر عوامل مستقیم تاکید می کنند، درحالی که توجه به این عوامل به تنهایی کافی نیست. نکته مهم دیگر این است که برای تعریف کیفیت حسابرسی باید به ذینفعان هم توجه داشته باشیم. تنوع دیدگاه ذینفعان در خصوص کیفیت حسابرسی بیانگر این است که نباید یک مولفه خاص را عامل اثر گذار اصلی بر کیفیت حسابرسی معرفی کنیم .
عمومی ترین تعريف ها از كيفيت حسابرسی عناصر زير را دربر می گيرد:
احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت های مالی، که حسابرس بتواند آن ها را كشف و گزارش نمايد.
احتمال اينكه حسابرس برای صورت های مالی حاوی اشتباهات با اهميت گزارش مشروط صادر نكند.
دقت اطلاعاتی كه حسابرس درباره آن گزارش صادر كرده است.
سنجه ای برای توان حسابرسی در كاهش اشتباهات و تحريفات جانبدارانه و بهبودكيفيت داده های حسابداری.
در تعریفی، کیفیت حسابرسی تحت عنوان ارزیابی بازار ارائه شده است. ارزیابی بازار در واقع عبارت است از احتمال این که حسابرس هم تحریفات با اهمیت در صورت های و یا سیستم صاحبکار را کشف کند و هم تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند، به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس ارتباط پیدا می کند. موسسه های بزرگ شرکت های بیشتری را حسابرسی می کنند و کل حق الزحمه آن ها بین شرکت های صاحبکار تفکیک می شود و به صاحبکاران وابستگی ندارند. موسسه های حسابرسی بزرگ استقلال بیشتری دارند، بنابراین با کیفیت بیشتری به حسابرسی می پردازند (دی آنجلو، 1981).
تیتمن و ترومن27 (۱۹۸۶) کیفیت حسابرسی را به عنوان صحت اطلاعاتی که حسابرس به سرمایه گذاران ارائه می دهد، تعریف کردند. دیوید سان و نئو28(۱۹۹۳) تعریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه کردند: کیفیت حسابرسی به توانایی حسابرسی در کشف و رفع تحریف های با اهمیت و دستکاری در سود ناخالص گزارش شده مربوط می شود ( حساس یگانه و غلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
تحقيقات نشان داده است كه ساختار مؤسسه حسابرسی نيز برکیفیت حسابرسی اثردارد .بر اساس اين تحقيقات، كيفيت حسابرسی در مؤسسه هایی كه ساختار قوی تری دراستفاده از روش های حسابرسی دارند، با ساير مؤسسه ها تفاوت دارد. ادغام مؤسسه های حسابرسی و يكسان شدن روش های مورد استفاده در مؤسسه های مختلف، اين فرض را كم اهميت ساخته است. محققان ديگری نيز اين نظريه را مطرح كرده اند كه مؤسسه های بزرگتر به دليل تجربه بيشتر و ساختار مناسب ترمی توانند بخشی از صرفه اقتصادی خود را به مشتری منتقل كنند و حق الزحمه كمتری ازصاحبكار دريافت نمايند (مير و ریکرز، 2007).
دی آنجلو کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد. اول این که حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم این که آن نقص را گزارش کند. کشف نقص کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیری می کند. در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. با وجود اینکه تعریف دی آنجلو برای حسابرسی صورت های مالی مناسب است، اما می تواند سایر انواع حسابرسی ها را نیز در برگیرد.
تحقیقات پیرامون کیفیت حسابرسی در جهان بر دو محور متمرکز بوده است: انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا و انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا.
انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا
عوامل موثربر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، بطور کلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی ویا انگیزه اقتصادی از گزارش تحریفات با اهمیت کشف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، صورت های مالی