پایان نامه درمورد مکانیابی، درون مایه، بیمارستان، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

میکروتئوریهای استخراج شده در طول مطالعه
طبقات اصلی
میکروتئوری
ماتریکسخود
• خود فردی، بین فردی و بیرونی بافت جسمی، ذهنی و اجتماعی افراد را شکل میدهد و بر دریافت، درک و شناخت افراد در فرایند بازگشت آنها به جامعه تاثیر گذار است.
• منابع انرژیدهنده و بازدارنده از عوامل مهم بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به شمار میروند.

ادامه جدول 3- الف: نمونههایی از میکروتئوریهای استخراج شده در طول مطالعه
طبقات اصلی
میکروتئوری
گسیختگیخود
• در مراحل اولیه سوختگی(حادثه و بستری) تمرکز فرد عموما بر دریافت های حسی و درد میباشد و لذا گسیختگی خود به صورت گسیختگی جسمی درک میشود.
• با نزدیک شدن به زمان ترخیص و ورود به منزل تمرکز فرد عموما بر ادراکات روحی -روانی میباشد و لذا گسیختگی خود به صورت گسیختگی ذهنی درک میشود.
• با ورود به دنیای اجتماعی تمرکز فرد عموما بر تعاملات میباشد و لذا گسیختگی خود به صورت گسیختگی اجتماعی درک میشود.
• با تداوم جریان زندگی تمرکز فرد عموما بر شناخت خود (آگاهی درونی) میباشد و لذا گسیختگی خود به صورت گسیختگی تعالی درک میشود
ماتریکسخود- مکانیابی

• بین اجزای «ماتریکسخود» و نوع استراتژیهای مورد استفاده برای محافظت از خود ارتباط وجود دارد.
• هدایتکنندهی بیماران مبتلا به سوختگی برای انتخاب استراتژیهای خودمحافظتی فرایندهای پیچیدهی ذهنی شامل خودوارسی، دگروارسی، موقعیت سنجی است.
ادامه جدول 3- الف: نمونههایی از میکروتئوریهای استخراج شده در طول مطالعه
طبقات اصلی
میکروتئوری
تعادل
• تعادل در بیمار مبتلا به سوختگی با ثبات جسمی آغاز میشود، با پیوستن به جریان زندگی تداوم مییابد و با بازگشت به خویشتن به اوج میرسد.
• ویژگیها و ابعاد عادی شدن و عادت کردن متفاوت است. عادی شدن مرحلهی بالاتری از عادت کردن است.
ماتریکسخود-گسیختگی-
مکانیابی- تعادل
• رنج شدید حاصل ازگسیختگیخود در زندگی پس از سوختگی میتواند در تعدادی از افراد زمینه ساز یک دگرگونی و تحول درونی برای تعالی یا همان بازگشت به خویشتن باشد.

صحت و استحکام مطالعه
پژوهشگران کیفی چهار معیار براي صحت اطلاعات کیفی به کار می رود، که عبارتند از: اعتبار 60، قابلیت اعتماد 61 ، تأیید پذیري62 و قابلیت انتقال 63میباشند(133).
اعتبار به اطمینان از صحت اطلاعات اشاره دارد که براي افزایش آن از مقبولیت پژوهشگر، درگیري طولانی مدت و مشاهده مداوم، استفاده از تلفیق و بازنگري ناظرین خارجی استفاده می شد(67).اعتبار مطابق با روایی داخلی است بدین معنی که یافته هاي حاصله بیانگر معنی و منظور شرکت کنندگان است(22). جهت افزایش اعتبار دادهها تدابیر زیر اتخاذ گردید:
1- مصاحبه و ملاقاتهاي طولانی مدت با مشارکت کنندگان
2- خواندن مکرر مصاحبهها و غرق شدن در دادهها
3- بهرهگیري از نظرات و پیشنهادهاي تکمیلی همکاران جهت تأیید و اصلاح صحت کدها و طبقات استخراج شده. بدین ترتیب که پس از کد گذاري و طبقه بندي دادهها توسط محقق اول، میزان اتفاق نظر میان محققین در مورد کدها و طبقات بررسی میشد و در صورتی که اختلاف نظری وجود داشت، روند تجزیه تحلیل تا حدي ادامه مییافت که محققین در مورد آنها اتفاق نظر کسب کنند.
قابلیت اعتماد که همان پایداري دادهها در طول زمان و شرایط مشابه است، از طریق تکرار گام به گام و حسابرسی دقیق که شامل بررسی دقیق دادهها و مدارك مربوطه توسط یک ناظر خارجی است، صورت میگیرد. حسابرسی باعث تأیید پذیري هم میشود(67). راه دیگر ارزیابی قابلیت اعتماد جستجو براي شواهد مغایر است(78). براي ارزیابی این معیار باید تحقیق به تفصیل شرح داده شود. تأیید پذیري یا عینیت نیز زمانی تحقق مییابد که سایر محققان بتوانند به روشنی مسیر تحقیق و اقدامات صورت گرفته توسط محقق را دنبال(22) و در مورد معنی دادهها توافق داشته باشند(19).
در این پژوهش سعی شد کلیۀ مراحل تحقیق از ابتدا تا انتها به طور مبسوط شرح داده شود تا ناظر خارجی بتواند طبق این اسناد حسابرسی را انجام دهد و عینیت پژوهش نیز تحقق یابد. قابلیت انتقال به جاي تعمیم پذیري استفاده شده(22) و نام دیگر آن تناسب 64 است (27). لازم به ذکر است که در مطالعات کیفی از جمله گرانددتئوري محققان در صدد بررسی معناي واقعیات بوده و چندان در پی تعمیم دادن نتایج خود به جامعه نیستند(24). قابلیت انتقال بیانگر این است، که یافتههاي حاصل از داده ها به مکانها یا گروههاي دیگر قابل انتقال باشد(19). منظور آن است که اگر افراد دیگري از همان گروه یا گروههایی مشابه با گروهی که شرکتکنندگان از آن انتخاب شدهاند و خود در تحقیق شرکت نداشتهاند، نتایج تحقیق را بخوانند، تشابه مناسبی میان نتایج تحقیق با تجارب خود بیابند(24).
براي این منظور نتایج تحقیق با افرادی که دارای تجربه سوختگی بوده ولی در مطالعه حاضر شرکت نداشتند در میان گذاشته شد و میزان مطابقت یافتههاي حاصل با تجارب آنان بررسی گردید. انجام نمونهگیري با حداکثر تنوع و مقایسه یافتههاي مطالعه حاضر با یافتههاي مطالعات دیگر در مناطق خارج از محیط پژوهش نیز راه دیگر دستیابی به این معیار بود.

محدوديتهاي پژوهش
احتمال خطر «خلق جبری65» مفاهيم و درونمايه ها و دخالت تورش وجود داشت كه با نظارت دقيق سوپروايزرين و وارسي مراحل كدگذاري توسط تعدادي ناظر خارجي سعي در كنترل آن شد.
اخلاق پژوهش حکم میکند که پژوهشگر خود را کاملاً به مشارکت کنندگان در پژوهش معرفی کند و هدف پژوهش را بازگو نماید. از این رو برخی از مشاکتکنندگان ممکن است ملاحظاتی را در زمینهی ارائهی اطلاعات و داشتههای ذهنی خود داشته باشند که این امر از کنترل پژوهشگر خارج بود.

ملاحظات اخلاقی
در این پژوهش پژوهشگر موارد زیر را رعایت نمود:
• کسب اجازه از مسئولین بیمارستان جهت استفاده از پروندهها.
• توضیح در مورد اهداف و روشهاي مورد مطالعه به صورت شفاهی و کتبی براي شرکت کنندگان جهت اطمینان از فهم دقیق.
• کسب رضایت نامه آگاهانه از افراد جهت شرکت در مطالعه که در آن ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه درج شده باشد.
• اطمینان دادن به افراد در مورد محرمانه ماندن کلیۀ مطالب مطرح شده از سوي آنان.
• توضیح در مورد هدف استفاده از ضبط و چگونگی استفاده از گفتگوهاي آنان.
• نگهداري کلیۀ اسناد مربوط به بیماران در یک فایل قفل شده.
• عدم درج نام مشارکت کنندگان در کلیۀ اسناد مربوط به پژوهش مصاحبه ها.
• یادآوري اختیاري بودن شرکت در مطالعه و اعلام انصراف از مطالعه در هر مرحله از پژوهش.
• در صورت تمایل در اختیار قرار دادن نتایج مطالعه به آنان.

فصل چهارم

این فصل به منظور ارائه یافتههای پژوهش تنظیم شده است. به این جهت در ابتدا تحلیل یافتهها برای مفاهیم، زمینه، فرآیند و پیامد نگارش شده است، سپس بر اساس یکپارچه سازی و ترکیب طبقات نظریه پژوهش ارائه شده است.

تحلیل دادهها برای مفاهیم
تحلیل دادهها برای مفاهیم در واقع همان کدگذاری باز است که مفاهیم اولیه و طبقات شکل میگیرند. هدف اصلی از این کد گذاری مفهوم سازی و طبقه بندی اولیه از دادههاست. بر اساس آنچه در فصل قبل شرح داده شد، در ابتدا 950 کد سطح اول از مصاحبهها و یادداشتهای در عرصه استخراج گردید. سپس کدهای مشابه دسته بندی شده و در گروهها یا طبقات موقت گنجانده شدند. در مرحله بعد طبقات مشابه بر اساس ویژگی و ابعادشان در هم ادغام شده و نامی که متناسب با آن طبقه بود، به آن اختصاص داده شد. لیست مفاهیم بدست آمده در کادر زیر نمایش داده شده است.

• خود شخصی
• خود بین فردی
• خود بیرونی
• آسیب سوختگی
• تهدید

• آشفتگی
• خودوارسی
• دگروارسی
• موقعیت سنجی
• بازگشت به خویشتن

• محافظت از خود
• یکپارچگی جسمی
• اتصال به جریان زندگی

طبقات/ مقولات
به باور کوربین و اشتراوس2008، کدگذاری باز و محوری به صورت همزمان صورت می گیرد، بر این اساس تحلیل دادهها برای مفاهیم منجر به استخراج طبقات و مقولاتی شد که فرآیند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه را نشان داد. مقولات اصلی استخراج شده عبارت بودند از «ماتریکسخود»، «گسیختگیخود»، «مکانیابی» و «تعادل». جهت نمایش چگونگی شکلگیری مقولات اصلی، هر مقوله در جدولی مجزا نمایش دادهشده است (جداول1-4 تا 5-4). دادهها حاکی از آن بود که «ماتریکسخود»، «گسیختگیخود»، «مکانیابی» و «تعادل» به ترتیب زمینه، دغدغهی اصلی، استراتژی و پیامد این گروه از افراد بودند.

جدول 1-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به «زمینه»
طیف
مفاهیم اولیه( ویژگیها)
زیر طبقات
طبقات
درون مایه/ مقوله
معنوی، مذهبی، فرهنگی
خیلی کم تا خیلی زیاد
منفی تا مثبت
خود، دیگران و جهان

نقش خدا در زندگی
نیروهای منجی یا ماورایی
قسمت و سرنوشت(قضا و قدر)
ارزش های شخصی
مصلحت های زندگی
اهمیت دادن به سلامتی
شیوه زندگی
بافت ذهنی: اعتقادات، باورها و نگرش
خود شخصی
ماتریکس خود

ادامه جدول 1-4 طیف، مفاهیم اولیه( ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به «زمینه»
طیف
مفاهیم اولیه( ویژگیها)
زیر طبقات
طبقات
درون مایه/ مقوله
مادی، غیر مادی
کم تا زیاد
فردی تا خانوادگی
فرصتهای تحصیلی
مالکیت
موفقیتها
استقلال مالی
زندگی مشترک
برنامههای زندگی
بافت عاطفی:آرزوها، تمایلات و احساسات و انگیزهها
خود شخصی
ماتریکس خود
مجرد، متاهل، مطلقه ،بیوه
بی سواد تا تحصیلات دانشگاهی
نوجوانی، تا سالمندی
ازمشاغل سخت و پر خطر، تا مشاغل راحت و کم خطر
کم درآمد تا خوب
عدم وجود بیماری، بیماری زمینهای
تاهل

تحصیلات

سن
شغل

طبقه اجتماعی-اقتصادی
بیماری زمینهای
ویژگیهای دموگرافیک

منفی تا مثبت
کم تا زیاد

از خود کم بینی تا خود ارزشی
فداکاری
ملاحظهکاری
برخورد منطقی
ارزشگذاری به خود
قناعت
مناعت طبع
مثبت اندیشی
صبوری و بردباری
انعطافپذیری
هدفمند بودن
مقاوم بودن
ویزگیهای شخصیتی

ادامه جدول 1-4 طیف، مفاهیم اولیه( ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به «زمینه»
طیف
مفاهیم اولیه( ویژگیها)
زیر طبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
منفی تا مثبت
تصور از مالکیت و دارای شخصی
تصور در مورد ظاهر و قیافه
تصور کلی

پنداشت از خود
خود شخصی
ماتریکس خود
منفی تا مثبت
تصور از مالکیت و دارای شخصی
تصور در مورد ظاهر و قیافه
تصور کلی

پنداشت از خود

از خانواده، دوستان، پرسنل درمانی تا افراد اجتماع
معمول، غیر معمول
دوستانه، غیر دوستانه
دوطرفه، یکطرفه

جذب کننده، دفع کننده
واکنشها

نگاه ورفتار
صحبت کردن
اشارات
ارتباط با جنس مخلاف
تعاملات
خود بین فردی

فردی تا اجتماعی
کم تا زیاد
محتوی: ایمنی، پیشگیری و سلامتی و حقوقی
بینایی، شنوایی، بویایی و لامسه
گفتگو با خود یا خدا
منطقی، غیر منطقی
خود و زندگی
گذشته و آینده
آگاهی

دریافت های حسی
تمرکز بردرون
خیالبافی و رویا
تفکر

هوشیاری

ادامه جدول 1-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به «زمینه»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیر طبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
خانوادگی،اجتماعی و سیاسی
از شرایط زندگی تابیمارستان، خدمات پزشکی و مراقبتی، امکانات درمان عمومی و تخصصی و شرکت های بیمه تا مدارس و دستگاه های قانونی و حقوقی
ماهیت: جسمی، عاطفی، معنوی و اقتصادی
از سوی: خانواده، دوستان، پرسنل درمانی و اجتماع
از فقدان تا دست یابی
اثر بخش تا غیر اثر بخش
عوامل فرهنگی
ساختارهای اجتماعی

حمایت کنندهها

عوامل موقعیتی
عوامل تأثیرگذار محیطی
خود بیرونی
ماتریکس خود

از لحظه حادثه تا آخر عمر
از صحنه حادثه، بیمارستان، منزل، اجتماع و جامعه
عوامل مرتبط با زمان
عوامل مرتبط با مکان

مراحل گذر

از لحظه حادثه تا آخر عمر
از صحنه حادثه، بیمارستان، منزل، اجتماع و جامعه
عوامل مرتبط با زمان
عوامل مرتبط با مکان

کم تا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بیماران مبتلا، کدگذاری باز، مکانیابی، بازگشت به خویش Next Entries پایان نامه درمورد مکانیابی، درون مایه، بیمارستان، توانایی ها