پایان نامه درمورد مقتضای عقد، ضمن عقد، شرط نتیجه

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………54
3-5-3-1-1-1 آثاربطلان شرط ……………………………………………………………………..54
الف) در صورت غیر مقدور بودن ……………………………………………………………………55
ب) در صورت بی فایده بودن …………………………………………………………………………56
ج) در صورت نامشروع بودن ………………………………………………………………………….56
3-5-3-1-2شروط باطلي كه موجب بطلان عقد ميشود…………………………………….55
الف) شرط خلاف مقتضاي عقد. ……………………………………………………………………..55
ب)شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود ………………………..55
3-5-3-2شروط صحیح …………………………………………………………………………..57
الف) شرط صفت …………………………………………………………………………………………58
ب) شرط فعل ……………………………………………………………………………………………58
ج) شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………58
3-5-3 -3- تخلف ازشرط واثرآن درروابط طرفين …………………………………………..59
الف) تخلف ازشرط صفت …………………………………………………………………………….60
ب) تخلف ازشرط فعل ………………………………………………………………………………….61
ج)تخلف از شرط نتيجه …………………………………………………………………………………61
3-5-3-4 مبنا اعتبار شرط ضمن عقد ……………………………………………………………..62
الف) عمومات صحت معاملات ………………………………………………………………………62
ب) دلیل وفای شرط ……………………………………………………………………………………..63
3-5-3 -5- شروط ضمن عقد جایز ……………………………………………………………….63
فصل چهارم؛ قاعده المؤمنون عندشروطهم(ماهیت و اعتبار سنجی)…………………65
4-1 تحلیل قاعده شروط ………………………………………………………………….66
الف)المؤمنون (المسلمون) ………………………………………………………………..66
ب)عند …………………………………………………………………………………………………….67
ج) شروط ……………………………………………………………………………………..67
4-2- منظور از شرط در قاعده «المؤمنون عند شروطهم»………………………….68
4-3- اخباری یا انشایی بودن جمله«المؤمنون عند شروطهم ……………………………….68
4-3-1- دلیل بر انشایی بودن قول پیامبر(ص) در قاعده …………………………………….69
4-4- تعریف مشروطٌ له و مشروطٌ علیه ………………………………………………71
4-5- مفهوم قاعده شروط …………………………………………………………………………….72
4-6 وجوب وفای به شرط به عنوان تکلیف شرعی ……………………………………….73
فصل پنجم؛ شرایط صحت شروط ضمن عقد ………………………………………………….84
5-1-شرط قدرت …………………………………………………………………………………….85
الف) شرط قدرت در شرط فعل …………………………………………………………………86
ب) شرط قدرت در شرط نتیجه ………………………………………………………………….87
ج) شرط قدرت در شرط صفت ………………………………………………………………….87
5-1- 2 شرط نتیجه …………………………………………………………………………………88
5-1-3- علل بطلان شرط غیر مقدور ………………………………………………………….89
الف) اجماع ……………………………………………………………………………………………..89
ب) غرر ………………………………………………………………………………………………….90
ج) عدم تسلیم ……………………………………………………………………………………………90
5-2- جایزبودن شرط ………………………………………………………………………………..91
5-2-1 شرط بر دو نوع اطلاق میشود ………………………………………………………….92
الف) شرط به طور مطلق و منظور آن نفس التزام در ضمن عقد………………………….92
ب) شرط بطور مطلق و منظور آن متعلق شرط یا بیان ملتزمٌ به …………………………..92
5-2-2 معنای جواز شرط ……………………………………………………………………………93
5-3 غرض عقلایی ……………………………………………………………………………………..95
5-3-1- ایراد بر غرض عقلایی …………………………………………………………………….96
5-4- مؤافقت با کتاب و سنت ……………………………………………………………………..97
5-4-1- دلیل بطلان شروط مخالف کتاب و سنت ………………………………………..99
الف) روایت ……………………………………………………………………………………………100
ب) اجماع ……………………………………………………………………………………………..100
5-4-2- منظور از کتاب در شرط مخالف کتاب و سنت ……………………………….101
5-4-3- مشکل اساسی در شرط مخالف با کتاب و سنت ……………………………..102
5-4-3- قاعده و اصل در موارد مشکوک ……………………………………………………104
5-4-4- مرجع تشخیص مخالفت کتاب و سنت …………………………………………..105
5-5- عدم مخالفت با مقتضای عقد …………………………………………………………….105
5-5-1- انواع مقتضی ………………………………………………………………………………..108
الف) مقتضای ذات عقد ……………………………………………………………………………..108
ب) مقتضای اطلاق عقد …………………………………………………………………………….109
5-5-2-نمونه هایی از شروط منافی مقتضای عقد …………………………………………110
5-5-2-علت بطلان شروط منافی مقتضای عقد …………………………………………….110
5-5-2-1-اشکال بربطلان شرط مخالف مقتضای عقد ……………………………………110
5-5-2-2-جواب اشکال …………………………………………………………………………….111
5-5- 3- ضابطه شناخت شروط منافی مقتضای عقد ………………………………………112
الف) گاه منشئات عقد را عاقد ایجاد میکند ………………………………………………….112
ب) ) گاه منشئات درضمن عقد ایجاد میشود …………………………………………………………..112
5-5-4-حکم شرط منافی با مقتضای عقد از نظربطلان و عدم بطلان عقد و شرط ………..114
5-5-6-دلیل بطلان عقد در شرط منافی با مقتضای عقد …………………………………………….114
5-6- مجهول نبودن مورد معامله …………………………………………………………………………….115
5-6-1- دلایل بطلان شرط مجهول ………………………………………………………………………..117
الف) روایات ………………………………………………………………………………………………………..117
ب) اجماع ……………………………………………………………………………………………………………118
5-6-2- یک پرسش ……………………………………………………………………………………………..119
5-6-3- معاملاتی که جهل و غرر ضرری به صحت آن نمیرساند ……………………………..119
5-7-شرط، مستلزم امر محال نباشد ………………………………………………………………………..120
5-8- شرط درمتن عقد بیان شده باشد ……………………………………………………………………122
5-9- شرط، منجّز باشد ………………………………………………………………………………………..122
فصل ششم؛ مدارک قاعده ……………………………………………………………………………………125
6-1 آیات ……………………………………………………………………………………………………………126
6-2 روایات………………………………………………………………………………………………………….127
6-2-1 نوع اول روایت…………………………………………………………………………………………..127
6-2-2نوع دوم روایت …………………………………………………………………………………………131
6-2-3 دلالت روایات ………………………………………………………………………………………135 6-3 بنا عقلاء ………………………………………………………………………………………………..
6-4 اجماع …………………………………………………………………………………………………..
6-5 تابعیت شرط از عقد ………………………………………………………………………………137
فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………….138
منابع ………………………………………………………………………………………………………………143

فصل اول؛
« کلیات طرح»

مقدمه
از آنجا كه شرط1، جزئي از قرارداد است لزوم وفاي به كلّ عقد، شامل آن نيز مي شود. از اين رو مهم است كه ضمانت اجراي لازم و كارساز و مشخص براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود داشته باشد و قانون گذار بايد احكام ثابت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قاعده فقهی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، تعاملات روزمره