پایان نامه درمورد ریسک بازار، ریسک عملیاتی، سرمایه درگردش، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

مستندات مهمترين و معتبرترين مراجع در اين مقاله محسوب ميشوند(شربت اوغلی و عرفانیان 1384).
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوریهای مدیریت مالی و مطالعات کتابخانهای تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. و شواهد لازم را جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه نماید.

1-2- بیان مسئله:
يكي از ضروريترين عوامل براي ادامه فعاليتهاي جاري هر شركت، ميزان نقدينگي آن است. بانكها و ساير اعتباردهندگان نيز براي اعطاي تسهيلات به شركتها، نسبتهاي نقدينگي آنها و توان بازپرداخت بدهيهاي جاري را مدنظر قرار ميدهند. بنابراين وجود يك مديريت قوي در زمينه سرمايه درگردش و كنترل ميزان نقدينگي شركت بسيار ضروري به نظر ميرسد (نیکومرام و همکاران 1385، 12).
زماني كه مديران يك شركت يك سياست جسورانه را در مورد سرمايه درگردش بر ميگزيند، اين سياست باعث ميشود، شركت سطح پاييني از داراييهاي با نقدينگي بالا را در اختيار داشته باشد، در نتيجه احتمال عدم پرداخت تعهدات جاري افزايش يافته و به تبع آن سطح ريسك افزايش مييابد (هورن4 1969، 89-71). از سوی دیگر نبايد از اين مساله غفلت نمود كه نگهداري سطح بالاي سرمايه درگردش، ميتواند در طول يك دوره كوتاه مدت، امكان استفاده از فرصتهاي سودآور را براي مديران شركت فراهم آورد(لونوكس5 2004، 24-20).
دليل عدم موفقيت بخش عمدهاي از شركتهاي ورشكسته، وضعيت نامطلوب و مديريت نامناسب سرمايه درگردش است، حال آنكه اين شركتها در بلندمدت وضعيت مالي خوبي دارند، اما به دليل عدم كفايت سرمايه درگردش، توانايي رقابت خود را از دست داده و از دور خارج ميگردند(بسلي و ديگران6 1987).
اهميت روزافزون سرمايه درگردش در تداوم فعاليت واحدهاي انتقاعي موجب گرديد، راهبردهاي مختلفي براي مديريت سرمايه در گردش مدنظر قرار گيرد. واحدهاي انتقاعي با بكارگيري راهبردهاي گوناگون در ارتباط با مديريت سرمايه درگردش ميتوانند ميزان نقدينگي شركت را تحت تاثير قرار دهند. اين راهبردها ميتواند بر ميزان خطر و بازده آنها اثر گذار باشد. تحقيق حاضر به دنبال بررسي تاثير ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمايه درگردش شرکتها ميباشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
موضوع مديريت سرمايه درگردش طي سالهاي ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ درساير كشورها مورد مطالعه فراوان قرار گرفته از جمله تحقيقات صورت گرفته ميتوان به تحقيقات، (فيلبك و كروگر ۲۰۰۵)7، (قوش و ماجي ۲۰۰۳)8، (رحمان و نصر ۲۰۰۷)9، (لمبرسون ۱۹۹۵)10، (نذير و افزا ۲۰۰۷)11 اشاره نمود.
با توجه به اهميت موضوع تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمايه درگردش و اينكه به اين موضوع در كشور ما كمتر پرداخته شده است لذا بر پايه تحقيقات صورت گرفته در ساير كشورها و با استفاده ازمدلها و متغيرهاي استفاده شده در آن تحقيقات موضوع در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مديريت سرمايه درگردش يكي از بخشهاي است كه در ساختار مديريتي يك سازمان نقش حياتي ايفا ميكند به طوري كه در برخي موارد بحث سرمايه درگردش و نقدينگي بسان خوني تشبيه كردهاند كه در رگهاي يك واحد تجاري در جريان است تا واحد تجاري بتواند به حيات خود ادامه دهد و از مديريت اين بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاري ياد شده است كه وظيفه پمپاژ خون به رگهاي سازمان را به عهده دارد.
ضرورت دارد با انجام تحقيق حاضر شواهدي بدست آيد تا مسائل فراروي مديران مورد بررسي قرار گيرد همچنين تعمق در مورد نكات زیر اهميت موضوع را برجسته ميكند.
۱- در حال حاضر وضعيت نقدينگي شركتها در شرايط نامناسبي قرار داد و اكثر شركتها به علت موقعيت تورمي كه در كشور حاكم است ترجيح ميدهند تا وجه نقد را به دارائيهاي ديگر تبديل كنند و اين موضوع باعث ميشود كه شركتها ايراني در سررسيد بدهيها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
۲- تجزبه نشان داده است كه اغلب شركتهايي كه با پريشاني مالي مواجه شده و نهايتاً سرنوشت برخي از آنان به ورشكستگي كشيده ميشود، يكي از دلايل عمده آن مديريت سرمايه درگردش ميباشد(رهنماي رودپشتي و كيائي ۱۳۸7).

1-4- اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
هدف از انجام این پژوهش شناخت تاثیر ريسك عملياتي و ريسك بازار بر سرمايه درگردش میباشد.
1-4-2 اهداف ویژه
1. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر سرمايه درگردش بکار گرفته شده
2. شناخت تاثیر ریسک بازار بر سرمايه درگردش بکار گرفته شده.
3. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر چرخه نقدینگی.
4. شناخت تاثیر ریسک بازار بر چرخه نقدینگی.

1-4-3- اهدف کاربردی
ارائه پیشنهادهای علمی به نهادها و سازمانهای ناظر بر بازار از جمله سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
ارائه راهکارهای علمی به تحلیلگران بازار و سازمانهایی که کار آنها مطالعات اقتصادی است.
ارائه راه کارهای علمی به مدیران مالی جهت مدیریت مطلوب سرمایه درگردش.
کمک به محققان و دانشجویانی که قصد انجام پژوهشات علمی در این حوزه دارند.

1-5- فرضیههای پژوهش:
ریسک عملیاتی بر سرمایه درگردش تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ریسک بازار بر سرمایه درگردش تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ریسک عملیاتی بر چرخه نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ریسک بازار بر چرخه نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-6-1- ريسك عملياتي
ریسک عملیاتی در اصطلاح به معنی خطر خسارت ناشی از یک شکست عملیاتی است. ریسک عملیاتی بر همه جوانب ریسک جامعه دلالت دارد؛ این ریسک با سایر انواع خطرها؛ تطابق دارد. مانند بازار، بازار پول، خطر نقدینگی و صدور. در واقع بدون شکست عملیاتی، سایر ریسک ها اهمیت کمتری دارند(تقیلو 1388).

1-6-2- ریسک بازار
در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورتهای مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر داراییهای با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می‌باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی‌ها ایفا می‌کنند. بحران‌های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده‌اند، لزوم مدیریت یک‌پارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته‌اند(رسولی‌زاده‌ئی 1384).

1-6-3- مديريت سرمايه درگردش
امور مالي شركت ميتواند به سه بخش اصلي بودجهبندي سرمايه، ساختار سرمايه و مديريت سرمايه درگردش طبقه بندي شود. مديريت سرمايههاي بلند مدت به بودجهبندي سرمايه و ساختار سرمايه مربوط ميشود در حالي كه مديريت داراييها و بدهيهاي جاري در حوزة مديريت سرمايه درگردش ميباشد(چیو 2006)12.
قبلا اشاره شد كه سرمايه درگردش يك شركت مجموعة مبالغي است كه در داراييهاي جاري سرمايه گذاري ميشود. طبق نظر اسكيلينگ13 نيز عموماً واژة سرمايه درگردش به سرمايهگذاري سازمان در داراييهاي جاري، بدهيهاي جاري، وجوه نقد، اوراق بهادار كوتاه مدت، حسابهاي دريافتني و موجودي كالا مربوط ميشود و مديريت سرمايه درگردش نيز عبارت است از تعيين حجم و تركيب منابع و مصارف سرمايه درگردش به نحوي كه ثروت سهامداران افزايش يابد(اسکلینگ 1996).

1-6-4- سياستهاي سرمايه درگردش
سياستهاي سرمايه درگردش شامل برخي اصول و برنامههايي است كه شامل اقداماتي در خصوص داراييها و بدهيهاي جاري ميشود. بسياري از نويسندگان و محققين به سه نوع سياست سرمايه درگردش اشاره كردهاند: جسورانه( تهاجمي)، متعادل و محافظه كارانه. تفاوت اساسي اين سياستها در ميزان سرمايه درگردش خالص است كه برابر با تفاضل داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري است(بلت 1997)14.
استراتژي محافظه كارانه در مديريت سرمايه درگردش باعث خواهد شد كه قدرت نقدينگي بيش از حد بالا رود. در اجراي اين سياست سعي ميشود ريسك ناشي از ناتواني بازپرداخت بدهيهاي سر رسيد شده به پايينترين حد خود برسد. مدير در اين نوع راهبرد ميكوشد تا مقدار داراييهاي جاري را در سطح بالايي نگه دارد. در مقابل مدير سرمايه درگردش با راهبرد جسورانه ميكوشد با داشتن كمترين ميزان دارايي جاري از بدهيهاي جاري بيشترين استفاده را ببرد. در اجراي اين راهبرد ريسك نقدينگي بسيار بالا خواهد بود. از سوي ديگر چون حجم داراييهاي جاري به پايين ترين حد خود ميرسد، نرخ بازده سرمايه گذاري بسيار بالا خواهد بود(پينوو 1386)15.
با اين اوصاف سياست متعادل نيز در بين سياست جسورانه و محافظه كارانه قرار ميگيرد و مدير سرمايه درگردش ميكوشد كه در ساختار سرمايه درگردش خود به صورت متعادل از داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري استفاده نمايد، لذا اين سياست داراي ريسك و بازده متوسط ميباشد.

1-6-5- چرخه نقدینگی
چرخه نقدينگي16 (CCC)مؤلفه اصلي مديريت سرمايه درگردش به حساب ميآيد كه در بر گيرندة مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداري موجودي كالا و مدت زمان پرداخت حسابهاي پرداختني ميباشد كه به صورت مختصر توضيح داده ميشوند.
مدت زمان وصول مطالبات كه از طريق رابطه (۱) محاسبه ميشود برابر ميانگين تعداد روزهايي است كه شركت مطالبات خود را از مشتريانش جمع آوري ميكند.
طبق نظر لانگ و همكاران17 معاملات اعتباري و فروشهاي نسيه، وسيلهاي براي جذب مشتريان جديد است و بسياري از شركتها در تلاش هستند تا استانداردهاي اعتباري خود را در جهت جذب مشتريان جديد تغيير دهند. به علاوه اعطاي امتيازات به مشتريان باعث تحريك فروش ميگردد چرا كه به مشتريان اين اجازه را ميدهد، كيفيت محصول را قبل از پرداخت ارزيابي نمايند. در نتيجه با توجه به سرمايه گذاريهاي مهم در حسابهاي دريافتني به وسيله بسياري از شركتهاي بزرگ، مديريت اعتبارات ميتواند تاثير مهمي بر روي سودآوري شركت و در نتيجه ارزش آن داشته باشد(لانگ و همکاران 1993).
((حسابهای دریافتنی)/فروش)^ * 365 = مدت زمان وصول مطالبات :رابطه (1)
مدت زمان نگهداري موجودي كالا كه از طريق رابطة(۲) محاسبه ميشود نشان دهندة ميانگين تعداد روزهايي است كه موجودي كالا به وسيله شركت نگهداري ميشود. سطح بهينهاي از موجودي كالا تاثيرمستقيمي بر روي سودآوري خواهد گذاشت چرا كه منابع سرمايه درگردش را براي سرمايهگذاري در چرخة كسب و كار تجاري آزاد خواهد كرد18 و هدف آن كاهش هزينهها و افزايش سود ميباشد در حالي كه نيازهاي مشتريان به بهترين نحو پاسخ داده ميشود(کوماناکاس 2008)19.
(( کالا موجودی)/خریدها)^ * 365 = مدت زمان نگهداری موجودی کالا :رابطه (2)
مدت زمان پرداخت حسابهاي پرداختني نيز نشان دهنده ميانگين زماني كه سازمان بدهيهايش را با عرضه كنندگان خود تصفيه ميكند، ميباشد واز طريق رابطة (۳) محاسبه ميگردد. سياستهاي اتخاذ شده در قبال عرضه كنندگان نيز بر روي سودآوري سازمان تاثير خواهد گذاشت(لازاریدیس 2008).20
((پرداختنی حسابهای)/خریدها)^ * 365 = مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی :رابطه (3)
چرخة نقدينگي نيز فاصلة زماني وجوه نقد براي خريد موجودي براي استفاده در فرآيند توليد و زماني كه وجوه نقد از طريق فروش محصول نهايي به شركت باز ميگردد را شامل ميشود. اين شاخص از طريق رابطة ( ۴) محاسبه ميگردد .لازم به ذكر است كه شاخص چرخة نقدينگي اگر چه در اين پژوهش به عنوان شاخص مديريت سرمايه درگردش در نظر گرفته شده است ولي ميتواند به عنوان يك شاخص عملكرد نيز در نظر گرفته شود. جانسون و سوئنن(2003)21 نيز در بررسي شاخصهاي شركتهاي موفق، چرخة نقدينگي را به عنوان يك معيار عملكرد در نظر گرفتهاند.
مدت زمان پرداخت حسابهاي پرداختني – تعداد روزهاي نگهداري موجودي +مدت زمان وصول مطالبات = چرخة نقدينگي : رابطة ( ۴)

1-7- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه درمورد ریسک عملیاتی، سرمایه درگردش، ریسک بازار، مدیریت سرمایه