پایان نامه با کلید واژگان and، of، al، the

دانلود پایان نامه ارشد

Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

navigation
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
15.9764

Std. Deviation
4.54617
Most Extreme Differences
Absolute
.116

Positive
.116

Negative
-.109
Kolmogorov-Smirnov Z
1.694
Asymp. Sig. (2-tailed)
.006
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

impulsivebuy
N
212
Normal Parametersa,b
Mean
12.1274

Std. Deviation
4.46554
Most Extreme Differences
Absolute
.153

Positive
.153

Negative
-.076
Kolmogorov-Smirnov Z
2.226
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

پیوست 3) خروجی نرم افزار PLS: مدل اولیه پژوهش در حالت ضرایب استاندارد

پیوست 4) خروجی نرم افزار PLS: مدل اولیهی پژوهش در حالت آماره های t هر مسیر

پیوست 5) خروجی نرم افزار PLS: قابلیت پیشبینی کنندگی مدل اولیه

پیوست 6) خروجی نرم افزار PLS: مدل اصلاح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد

پیوست 7) خروجی نرم افزار PLS: مدل اصلاح شده پژوهش در حالت آمارههای t هر مسیر

Abstract
Impulse buying is focused on those buying processes which simply break the borders of normal logical buying process, and are done after being influenced by some internal or external stimuli in a spare of moment and without complete evaluation of products’ alternatives. This subject especially in an online context becomes a popular one among researchers in management, economy and consumer behavior fields. The aim of this research is to identify and review the effect of hedonic and store environment on online impulse-buying according to the type of web-browsing. Research method is survey and of applied and descriptive type. Statistical population this research were citizens of the city of yazd and According to the calculations, sample size was estimated as 212 numbers that the same number of questionnaires was gathered among yazd citizens randomly. Cronbach’s alpha was obtained to review measures’ reliability. It was specified by Kolmogorov-Smirnov test that some variables of the research are not normal; for this reason, Smart-pls software has been used to analyze the data. Research results showed that hedonic has a positive and meaningful effect on impulsiveness and hedonic web-browsing and the effect of this variable on utilitarian web-browsing is not meaningful and impulsiveness, hedonic web-browsing, content and design of e-store also have positive and meaningful effect on online impulse-buying while utilitarian web-browsing has negative and meaningful effect on online impulse-buying. in addition, the effect of e-store navigation on online impulse-buying was not accepted.

Keywords: Online impulse-buying, Hedonic, store environment, web-browsing

Yazd University
Department of Business Management

Thesis Submitted
For the Degree of M.Sc.

Title:

Effect of Hedonic and store environment on online impulse-buying according to the type of web-browsing

Supervisor:
Dr. M. Alhoseini Almodarresi

Advisor:

Dr. M. Naderi Bani

By:
Abolfazl Aminian Jazi

June 2015

1 Piron
2 Eroglu, S.A., Machleit, K.A., Davis, L.M.
3 Beatty and ferrel.
4 To, P.-L., Liao, C., & Lin, T.-H
5 Babin, B. Darden ,WR. Griffin, M.
6 Floh.A and madlberger.M
7 Rook, D.W., & Fisher, R.J.
8 Hedonic motivation
9 To et al…
10 Impulsiveness
11 Rook, D.W., & Fisher, R.J.
12 Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.
13 Park,E,J.Kim,E,Y. Funches,V, M. Foxx ,W.
14 Rice, M.
15 Verhagen,T. Van Dolen,W.
16 E – store navigation
17 Montoya-Weiss, M, Voss, G.B, Grewal, D.
18 Floh.A and madlberger.M.
19 Bellman and Lohse
20 National Endowment for Financial Education
21 Mulpuru et al
22 Hostler et al
23 Mogelonsky
24 Donovan et al
25 Piron
26 Kollat, D.T., & Willet
27 Rook, D.W., & Fisher, R.J.
28 Jones, M., Reynolds, K., Weun, S., & Beatty, S
29 Parboteeah et al
30 Dittmar et al
31 Adelaar et al
32 Smith and Sivakumar
33 Park and Lennon
34 Phau and Lo
35 Verhagen and van Dolen
36 Parboteeah et al
37 Madhavaram, S.R., Laverie
38 Beatty and Ferrell
39 Rook, D. W., & Gardner, M. P.
40 Pure Impulse Buying
41 Reminder Impulse Buying
42 Suggested Impulse Buying
43 Planned Impulse Buying
44 Applebaum William
45 Youn, S., & Faber, R.J.
46 Kacen, J. J., and Lee, J. A
47 Harmancioglu, Nukhet; Finney, R. Zachary; Joseph, Mathew.
48 Mihic, Mirela. And Kursan, Ivana
49 Mayank Dhaundiyal
50 Lee, Jaeha
51 Youn, S., & Faber, R.J.
52 Mihic, Mirela. And Kursan, Ivana.
53 Mihic, Mirela. And Kursan, Ivana.
54 To et al
55 Elliott, R.
56 Tremblay, Amelie J.
57 Silvera, D.H., Lavack, A.M., & Kropp, F.
58 Harmancioglu, Nukhet; Finney, R. Zachary; Joseph, Mathew.
59 Kacen, J. J., and Lee, J. A.
60 Mai, N. T. T., Jung, K., Lantz, G.., and Loeb, S. G.
61 Hedonic motivation
62 To et al
63 Impulsiveness
64 Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.
65 Allard et al
66 Verplanken and Herabadi
67 Arnold and Reynolds
68 Hirschman and Holbrook
69 Jones, M. A., Reynolds, K. E. & Arnold, M. J.
70 Bridges, E. & Florsheim, R.
71 Babin, B. J. & Attaway, J. S.
72 Peck, J. & Childers, T. L.
73 Carpenter, J. M. & Moore
74 Adventure Shopping
75 Social Shopping
76 Relaxation Shopping
77 Idea Shopping
78 Role shopping
79 Value Shopping
80 Pleasure
81 Arousal
82 escapism
83 shopping enjoyment
84 Monsuwé et al
85 Rook, D.W., & Fisher, R.J.
86 Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.
87 Silvera, D.H., Lavack, A.M. and Kropp, F.
88 Verplanken, B. and Herabadi, A.G.
89 wood
90 Sharma, Bharadhwaj, & Marshall,
91 optimum stimulation level
92 Self-monitoring
93 Burke
94 Wolfinbarger
95 Alba
96 Westbrook
97 Sherry
98 Webster
99 niche market
100 Seymus et al
101 Varen Kigan
102 Virvilaite & et al
103 Michon & et al
104 Xu
105 Wang,et al
106 E-store content
107 Rice, M.
108 storyboards
109 Search
110 Huizingh
111 Bhatti et al
112 Lin and Lu
113 Perkowitz and Etzioni
114 Mei Cao, Qingyu Zhang, and John Seydel
115 sweeney
116 justify
117 E-store design
118 Verhagen,T. Van Dolen,W.
119 Collier & Bienstock
120 Rosen and Purinton
121 user-friendly
122 Sijun,et al
123 H. Joseph Wen
124 Griffith and Krampf
125 Amazon.com
126 E – store navigation
127 Griffith D
128 Montoya-Weiss, M, Voss, G.B, Grewal, D.
129 Floh.A and madlberger.M.
130 Navigation Bar
131 Home Page
132 Drop down menu  
133 jQuery
134 Root page

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دوران اسلامی، نقوش هندسی، نقش برجسته، دیوارنگاره Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رضا عباسی