پایان نامه با کلید واژه های استان کرمان، مدیریت ورزشی، ورزش قهرمانی، مدیریت ورزش

دانلود پایان نامه ارشد

ام باز اقتصادی ،عدم تعامل اقتصادی و درون گرایی اقتصاد کشور.
55/3
75/0
پنجم
همان طور که جدول بالا نشان میدهد ضعف در اعمال قوانین کاهش مالیات شرکتها در قبال حامی شدن در ورزش با میانگین 97/3 مهمترین مورد و فقدان نظام باز اقتصادی ،عدم تعامل اقتصادی و درون گرایی اقتصاد کشور با 55/3 کم اهمیت ترین مورد در بین موارد مربوط به عامل بسترسازی حرفهای مشخص گردید.
جدول شماره 4-11 رتبه بندی گویههای حیطهی تبلیغاتی.
گویههای عامل تبلیغاتی
میانگین
انحراف استاندارد
اولویت
انتقال ضعیف پیام تجاری از طریق حامی شدن.
91/3
85/0
اول
پایین بودن اعتبار آرم و نشان باشگا ههای ورزشی استان.
89/3
77/0
دوم
محبوبیت کم تیمهای ورزشی استان.
88/3
78/0
سوم
کمبود تعداد تماشاچیهای بازار هدف شرکتها در ورزش استان.
75/3
75/0
چهارم
همان طور که جدول بالا نشان میدهد انتقال ضعیف پیام تجاری از طریق حامی شدن با میانگین 91/3 مهمترین و کمبود تعدا تماشاچیهای بازار هدف شرکتها در ورزش استان.با 75/3 کم اهمیت ترین مورد در بین موارد مربوط به عامل تبلیغاتی مشخص گردید.

جدول 4-12 رتبه بندی گویههای حیطهی مدیریت ورزشی
گویههای عامل مدیریت ورزشی
میانگین
انحراف استاندارد
اولویت
عدم بهره گیری از مدیران با تفکرات و تخصصهای تجاری و درآمد زایی در ورزش استان.
81/3
99/0
اول
عدم رعایت اصول ارتباطی و انگیزاننده مناسب با حامیان بالقوه توسط بازاریابان تیمهای ورزشی استان.
78/3
65/0
دوم
عدم وجود استانداردهای مالی و کاری در حوزهی ورزش
72/3
92/0
سوم
عدم تدوین طرحهای راهبردی و عملیاتی بازاریابی در سطوح مختلف ورزش استان.
64/3
81/0
چهارم
کمبودآژانسها و متخصصین بازاریابی ورزشی در ورزش استانی عدم بهره گیری مناسب از آنها
43/3
76/0
پنجم

همان طور که جدول بالا نشان میدهد عدم بهره گیری از مدیران با تفکرات و تخصصهای تجاری و درآمدزایی در ورزش استان. با میانگین 81/3 مهمترین مورد عامل وکمبودآژانسها و متخصصان بازاریابی ورزشی در ورزش استان و عدم بهره گیری مناسب از آنها 43/3 کم اهمیتترین مورد در بین موارد مربوط به عامل مدیریت ورزشی مشخص گردید.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه ای از آنچه در مراحل مختلف تحقیق انجام شده است؛ اشاره میشود، سپس به بررسی یافتههای تحقیق و بحث و نتیجه گیری و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده پرداخته میشود و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت بر اساس یافتههای تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه میگردد.
5-2 خلاصه تحقیق
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی میباشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکتهای خصوصی بزرگ استان کرمان میباشند. برای مشخص شدن شرکتهای بزرگ با استعلام از وزارت صنایع و معادن 150شرکت استان در سال91 که وضع مالی بهتری داشتند مشخص گردید و پرسش نامه به صورت حضوری بین مدیران این شرکتها پخش گردید.که از این تعداد 105 شرکت حاضر به همکاری شدند. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته ای بود.که روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر 10 تن از متخصصین مدیریت ورزشی وبازاریابی ورزشی تایید گردید و و روایی محتوایی بر اساس مدل لاوشی (92/0=CVI) محاسبه گردید. پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 82/0=α تعیین گردید. از آمار توصیفی جهت بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی دادهها و از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.که در این راستا از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون پارامتریکt تک نمونهای و آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 pاستفاده گردید. سپس با استفاده از نرم افزار آماری 20SPSS دادهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی سنی افراد، رده سنی 40-30 با 2/63% تشکیل دادند. افراد مونث این تحقیق نیز 5% بودند. بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیلات را سطح تحصیلاتی لیسانس با 46% تشکیل میدادند. توصیف رشتههای تحصیلی افراد نشان داد که 48% مدیران دارای مدارک فنی مهندسی بودند و بعد از آن دارندگان مدرک مدیریت با 20% قرار داشتند. توزیع علاقه مدیران شرکتها به حمایت از سطوح مختلف ورزش نشان میدهد بیشتر مدیران شرکتهای خصوصی 9/38% علاقه دارند تا در سطح ورزش قهرمانی حمایتمالی کنند و ورزش همگانی با 6/32% در جایگاه دوم قرار دارد و ورزش حرفهای با 6/12% در جایگاه آخر قرار دارد. توصیف علاقه شرکتها به حمایت از بخشهای مختلف ورزش نشان داد بیشتر مدیران 1/41% علاقمند هستند تا از یک تیم ورزشی حمایت کنند وکمترین میزان 4/8% علاقه مند هستند تا از یک شخص ورزشکار حمایت کنند. توزیع شرکتهای نمونه بر اساس گستره فعالیت نشان داد گستره فعالیت بیشتر شرکتها کشوری میباشد57% بعد از آن استانی میباشد با 33% و در آخر حدود 10% شرکتها در سطح فراملی فعالیت میکنند. توصیف میزان کارکنان شرکتهای نمونه مشخص کرد بیشتر شرکتها 7/47% از نمونه آماری دارای بیش از 200 کارمند میباشند توصیف میزان هزینه تبلیغات نشان میدهد بیشتر شرکتها 52% کمتر از 5% از درآمد خود را صرف تبلیغات میکنند و تنها 8% شرکتها بیشتر از 15% صرف تبلیغات میکنند.
نتایج تحلیل عاملی در این تحقیق همچنین نشان داد که 4 عامل، قانونی_دولتی و بسترسازی حرفهای، تبلیغاتی، مدیریت ورزشی از موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی در ورزش استان کرمان محسوب میشوند.
نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد همه عوامل قانونی_دولتی، بسترسازی حرفهای، تبلیغاتی، مدیریت ورزشی در تمایل کم حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان تاثیر دارند.
نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر نشان داد که بین عوامل شناسایی شده اختلاف معناداری وجود دارد.که به منظور پی بردن به محل اختلافها از آزمون بونفرونی استفاده گردید.
یافتهها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع 4 عامل به نام مدیریت ورزشی، بسترسازی حرفهای ، قانونی، و تبلیغاتی 56% از واریانس کل سوالات را در بر گرفتهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر کدام از عوامل مدیریت ورزشی ، بسترسازی حرفهای ، قانونی_دولتی و تبلیغاتی در عدم حمایت شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی تاثیر دارند. همچنین نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بین موانع مختلف در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.

5-3 بحث و نتیجه گیری
5-3-1 بحث و نتیجه گیری فرضیه اول
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه اول نشان داد که موانع قانونی- دولتی در عدم حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان تاثیر دارد. در این حیطه مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع کشور ،با اهمیت ترین مورد شناسایی شد.که این تحقیق با نتایج تحقیقات ایزدی (1383)، خسرومنش (1388)، ون هردن (2001)و وینگ (2002)، همخوانی دارد.ایزدی (1383) بیان میدارد که با توجه به اجرا نشدن قانون کپی رایت در ایران صنعت فوتبال نخواهد توانست اهداف حامیان مالی را به خوبی برآورده سازد، هر چند این موضوع مهم باید در سطح کلان کشور حل و فصل گردد تا صنعت ورزش بهره کافی ببرد دابسون (2001) بیان میدارد مشکلات قانونی تنها گریبانگیر صنعت ورزش نبوده و صنایع سینما رانیز تحت تاثیر خود قرار داده است. عموماً تمایل حامیان مالی بر آن است تا با پرداخت مبالغی بتوانند به صورت انحصاری آرم یا نشان خود را در عرصه صنعت فوتبال به نمایش بگذارند. از سوی دیگر رضوی (1383) موضوع خصوصي سازي باشگاهها را مورد بررسي قرار داده و با استناد به موارد قانوني و نتايج تحقيق خود روشهايي را براي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال پيشنهاد نموده است. همچنین با توجه به مالکیت دولتی باشگاهها باعث شده است تا ساختاری دولت محور،وابسته و غیر رقابتی در صنعت ورزش بوجود آید. از این رو لازم است گامهای اساسی در جهت خصوصی سازی باشگاههای ورزشی انجام شود. از آنجا كه زيرساخت صنعت ورزش در بسیاری از کشورها را باشگاههايي تشكيل ميدهندكه به مثابة كارخانههاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي عمل ميكنند، اين باشگاهها با بهرهگيري از تجهيزات و امكانات، نيروي انساني ماهر و متخصص، دانش فني و فناوري روز از ورزش، صنعتي درآمدزا ساختهاند. در حال حاضر، در اروپا باشگاههاي فوتبال به صورت كاملا حرفهاي و خصوصي اداره ميشوند و اين امر بستر لازم را براي جذب حامیان قوي يا حتي پيوستن به بازار بورس فراهم كرده است.
5-3-2 بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه دوم نشان داد که نبود بسترسازی حرفهای در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان تاثیر دارد. طبق نتایج بدست آمده از نظرات 105 شرکت خصوصی عدم بسترسازی حرفهای یکی از موانع موثر در حمایت شرکتها از ورزش قهرمانی است، همچنین ضعف در اعمال قوانین کاهش مالیات شرکتها در قبال حامی شدن در ورزش مهمترین مورد این حیطه بود.که نتایج این پژوهش با یافتههای عسکریان (1386) و آزادان (1390). که بسترسازی حرفهای (فراهم آوردن شرايط حضور بازيكنان و مربيان سرشناس خارجي در باشگاههاي ليگ برتر، خصوصيسازي باشگاهها، درخواست ميزباني براي مسابقات معتبر آسيايي و بين المللي، ايجاد امكان ورود باشگاهها به بورس و تصويب و اجراي قانون حق مؤلف در جامعه) از عومل موثر بر حمایت مالی اسپانسرها ازفوتبال میداند همسو است. شاید یکی از دلایل احتمالی این همسویی پیشرفته و حرفهای نبودن تمام سطوح ورزش در ایران و نبود امکانات لازم برای حامیان حتی برای رشتهی پر طرفداری همچون فوتبال باشد .عدم مشاركت بخش خصوصي در ورزش حرفهاي از نقاط ضعف ورزش ايرن به شمار ميرود. ايجاد زمينهها و تسهيلات مناسب براي ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين حوزه اهميت ويژهاي دارد. از آنجا كه ورزش حرفهاي ماهيتي خصوصي دارد، براي ايجاد شرايط مطلوب به منظور مشاركت بخش خصوصي و ساماندهي ورزش نياز به بسترسازي بهتر در اين زمينه كاملا محسوس است و مدیران ورزشی باید با بهبود زیر ساختهای حرفهای در استان کرمان باعث بهبود شرایط و فراهم کردن امکانات به منظور حضور حامیان بالقوه در ورزش استان کرمان شوند.
5-3-3 بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه سوم نشان داد که موانع تبلیغاتی در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان موثر است. همچنین انتقال ضعیف پیام تجاری از طریق حامی شدن، مهمترین مورد این حیطه بود.که نتایج این پژوهش با یافتههای تحقیقات: ایزدی (1383)، الهی و همکاران (1384)، الهی (1387)، عامری (1388) و شانون (1990)، همخوانی دارد. عامری (1388) بیان میدارد به طور کلی حمایت از ورزش باعث گسترش بازار فروش شده و موجب تقویت تصویر محصولات شركت و افزايش آگاهي مردم از مارك، توسعهي آگاهي عمومي، افزايش ميزان فروش كوتاه و طولاني مدت محصولات شركت میشود كه شركتهاي خصوصي مي توانند جهت رسيدن به اين اهداف از ورزش حمايت كرده و در ورزش خاصي سرمايه گذاري كنند. شانون (1999) بیان میدارد جذابيت ورزش و رويدادهاي ورزشي براي عموم مردم در اقصي نقاط جهان به عنوان هدفي تبليغاتي مورد توجه اسپانسرهاي ورزشي قرار گرفته است تا از آن براي شناساندن محصولات منحصر به فرد و نشان تجاري شركت خود بهره ببرند. در واقع يكي از مهم ترين و مؤثرترين عناصري كه موجب پيوند رويدادهاي ورزشي و اقتصاد شده است، (تبلیغ) به مفهوم روش القاي فكر يا ايدهاي است كه به منظور توسعه و گسترش آن در فرد يا عموم مردم صورت ميگيرد و اسپانسرها سعي دارند از تمامي پتانسيلهاي موجود در ورزش براي برقراري ارتباط با مخاطبان ورزش استفاده كنند. دلایل احتمالی این همخوانی در بین تحقیقات میتواند نبود امکانات تبلیغاتی برای حامیان ،پایین بودن سطح و اعتبار تیمهای ورزشی ، عدم پخش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ورزش قهرمانی، استان کرمان، مدیریت ورزش، رتبه بندی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تلفن همراه، توسعه تجارت سیار