پایان نامه با کلید واژه های ارزش سهام، ارزش شرکت، وجوه نقد، سود مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

و اول دوره ي مالي پس از انجام اصلاحات در مورد سرمايه گذاري مجدد (افزايش سرمايه) يا پرداخت هاي صاحبان سرمايه (کاهش سرمايه) تعريف مي شود.
اقتصاددانان و حسابداران به خوبي ميدانند که اين روش اندازه گيري سود براي يک دوره مالي عملي نيست، همچنين اقتصاددانان، سود تضمين شده متعلق به بدهي را به عنوان هزينه يا جزيي از بهاي تمام شده شناسايي مي کنند.
چرا که سود تضمين شده ي متعلق به حقوق صاحبان سهام را نميتوان به نحو عيني تعيين کنند، لذا از ديدگاه علم اقتصاد، سود خالص حسابداري متشکل از سود حقيقي و هزينه استفاده از سرمايه سهامداران است (شريعت، 1381).
مدل اولسن (1995) نيز يک نوع خاص از مدل سود باقيمانده است، ابتکار اصلي در مدل اول سن بکارگيري “پويايي اطلاعات مدلهاي خطي است” رويکرد اول سن سبب تمرکز مجدد بر مفاهيم بنيادين ارزشيابي شده است و گرايش به ارتباط دادن سودهاي غير عادي بازده و همچنين مدلهايي که به طور مستقيم به ارزشيابي شرکت مي پردازند را افزايش داده است. پنمن(1992) دلايل محکمي براي تغيير تمرکز از مدلهاي ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهاي بنيادين ارزشيابي ارائه نموده است ولي در هر حال انتخاب بين اين دو رويکرد، بايستي به واسطه ي تحقيقات خاص صورت گيرد.
در خصوص ويژگي هاي ديگر مدل اول سن مبني بر توان پيشبيني سودهاي غير جاري دوره ي بعد، نتايج نشان مي دهد که لحاظ کردن متغيرهاي ساير اطلاعات، توان پيشبيني کنند گيسودهاي غير عادي در دوره ي بعد را به مراتب افزايش مي دهد (برزگر 1388).
مدل اول سن به ايجاد يک چارچوب تئوريک منسجم براي تحقيقات سنتي حسابداري مبتني بر بازار کمک مي کند (خدادادي 1384).اولسن (1991) توضيح مي دهد که چگونه سودهاي تقليل يافته مي توانند موجب بهبود عملکرد آماري در طول اولين سالهاي تقليل شوند. نظريه ي اصلي اول سن به وسيله تحقيقات تجربي اثبات شده است (به عنوان مثال ايستو نهريس (1991) واسترانگوواکر (1993). علاوه بر اين با ترکيب ديدگاه اول سن و روش هاي اقتصادسنجي ميتوان مدلهاي تحقيقاتي را ايجاد نمود که داراي نتايج آماري قابل اتکاتري باشند (استرانگواکر، 1993)، کارهاي تئوريک بعدي انجام شده توسط کوثري (1992) ، و کوثري واسلون (1992) ، نشان مي دهد چگونه سودهاي تقليل يافته ميتوانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماري شود و اين در حالتي است که بازار به اطلاعتي دسترسي دارد که امکان پيش بيني سودهاي آتي را بهتر از پيش بيني صورت گرفته صرفاً بر مبناي اطلاعات سري هاي زماني فراهم مي آورد. در ارتباط با انتقاد و ازتحقيقات حسابداري مبتني بر بازار ميتوان پاسخ داد که رويکرد اول سن، ثابت کرده است که بخشي از دلايل ضعيف عملکرد تحقيقات حسابداري مبتني بر بازار به واسطه ي کارهاي ضعيف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف اين کارها عمدتاً مرتبط با ناديده گرفتن توانايي بازار در لحاظ کردن سودهاي آتي نبوده است.
با اطمينان ميتوان گفت يافته هاي تحقيقات جديد نشان مي دهد که فرايند تحقيقات مبتني بر بازار و همچنان زنده و در حال پيشرفت مي باشد.
جريان نقدي آزاد شرکت شامل جريان نقدي قابل پرداخت به تأمين کنندگان سرمايه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزينه هاي عملي اتي و انجام سرمايه گذاري هاي لازم (شامل سرمايه در گردش و دارايي ثابت) می باشد.
به بيان ديگر جريان نقد آزاد شرکت برابر است با جريان نقدي عمليات شرکت منهاي مخارج سرمايه گذاري، گفتني است که تأمين کنندگان سرمايه شرکت، سهامداران و وام دهندگان و در برخي موارد سهامداران ممتاز مي باشد (بخشياني وراعي 1387).
جريان نقدآزاد سهام، برابر با جريان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت هزينه هاي عملياتي، هزينه هاي مالي (بهره ي وام هاي دريافتني) و اصل وام هاي دريافتني و انجام سرمايه گذاري هاي لازم (شامل سرمايه در گردش و دارايي ثابت) است به بيان ديگر جريان نقد آزاد سهامداران برابر است با جريان نقدي عملياتي شرکت، منهاي مخارج سرمايه گذاري و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع) است. از آنجا که جريان نقد آزاد شرکت، بعد ازپرداخت ماليات، قابل پرداخت به تمام تأمين کنندگان سرمايه شرکت است جريان نقدي آزاد شرکت مي بايست با ميانگين موزون هزينه ي سرمايه (WACC) تنزيل شود ونتيجه ي اين محاسبه، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر خواهد بود با تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهي شرکت (بدهي هايي که شرکت بابت آن بهره پرداخت مي کنند)، از سوي ديگر جريان نقدي آزاد سهام جريان نقدي قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراين مي بايست با نرخ بازده مورد در خواست سهامداران تنزيل شود (بخشياني و راعي 1387).
انتخاب جريان نقدي آزاد شرکت يا جريان نقدي آزاد سهام براي ارزش گذاري سهام شرکت، بستگي به مشخصات شرکت دارد، اگر ساختار سرمايه ي شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهي هاي شرکت) پايدار باشد، کاربرد روش جريان نقدي آزاد سهام ساده تراست. در مواردي که انتظار داريم ساختار سرمايه ي شرکت تغيير کند و يا در مواردي که جريان نقدي آزاد سهام منفي است بايد از جريان نقدي آزاد براي ارزش گذاري شرکت استفاده کرد. در اين صورت تحليلگر با تنزيل جريان نقدي آزاد شرکت، ارزش دارايي عملياتي شرکت را محاسبه مي کند سپس موجودي نقد و ساير ابزارهاي مالي قابل فروش را به آن اضافه مي کند و ارزش بدهي شرکت را از آن کسر مي کند نتيجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهدبود.و لازم به ذکر است که جريان نقد آزاد از اين حيث دارای اهميت است که به شرکت اجازه مي دهد تا فرصتهايي را جستجو کند که ارزش سرمايه ي سهامدار را افزايش دهد. بدون در اختيار داشتن وجه نقد، توسعه ي محصولات جديد، انجام تحصيلات تجاري، پرداخت سودهاي نقدي به سهامداران و کاهش بدهي ها امکانپذيرنيست از طرف ديگر وحه نقد بايد در سطحي نگهداري شود که بين هزينه ي نگهداري وجه نقد و هزينه ي وجه نقد ناکافي تعادل برقرارگردد (رحيمي 1390).
در اين تحقيق مدل جريان نقدي آزاد را اين طور محاسبه کرده ايم که ابتدا جريان نقدي آزادد را از حاصل جمع و تفريق داده هاي مختلف به دست مي آوريم. به عبارت ديگر براي محاسبه جريان نقدي آزاد ابتدا فروش ها را به دست مي آوريم و سپس هزينه ي عملياتي و استهلاک را از آن کسر و حاصل را در (نرخ ماليات -1)ضرب مي کنيم سپس هزينه استهلاک را به آن اضافه و در نهايت هزينه ي مخارج سرمايه اي و تغييرات در سرمايه در گردش را از آن کسر مي کنيم و حاصل اين جمع و تفريق را برWACC+1)) تقسيم مي کنيم)WACC همان ميانگين موزون هزينه ي سرمايه است که از ضرب نسبت سهم هر يک از منابع تأمين مالي (سود انباشته ، سهام سرمايه ، اوراق قرضه ، تسهيلات مالي بلند مدت) در هزينه ي مربوط به هر يک از آن محاسبه مي شود اين در واقع يک قسمت مدل جريان نقدي آزاد است. مرحله ي دوم که به مرحله ي اول اضافه مي شود ارزش نهايي (پاياني) جريان نقدي آزاد است که بايد براي آن جريان نقدي سال آينده را پيش بيني کنيم و سپس آن را بر ميانگين موزون هزينه سرمايه – نرخ رشد مورد انتظار جريان نقدي آزاد تقسيم کنيم اين همان ارزش نهايي و جريان نقدي آزاد است که بايد بر 1+ ميانگين موزون هزينه سرمايه سال آينده تقسيم کنيم در اينجا مرحله دوم تمام مي شود.
مرحله سوم بايد وجوه نقد اضافي که شرکت مازاد بر نياز خود دارد وهمچنین اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را بايد اضافه و در نهايت سهام ممتاز و بدهي ها را از مرحله سوم کسر مي کنيم تا ارزش شرکت در مدل جريان نقدي آزاد مشخص شود.
در مدل سود باقيمانده که در اين تحقيق استفاده شده ابتدا سرمايه ي به کار گرفته شده در شرکت(به ارزش دفتري) را از صورت هاي مالي استخراج کرده در واقع مرحله ي اول است سپس بازده غير عادي را حساب مي کنيم و آن را بر 1+ ميانگين موزون هزينه ي سرمايه تقسيم مي کنيم لازم به ذکر است که بازده غير عادي تفاوت بين ROIC و ميانگين موزون هزينه ي سرمايه ضربدر سرمايه به کار رفته در شرکت (به ارزش دفتري) است و ROIC به عنوان سود خالص پس از کسر ماليات تقسيم بر سرمايه به کار رفته برآورده شده، مرحله دوم که به مرحله ی اول اضافه مي شود بايد ارزش نهايي (پاياني) بازده غير عادي را حساب کنيم و آن را بر 1+ ميانگين وزني هزينه ي سرمايه تقسيم کنيم لازم به ذکر است که ارزش نهايي بازده غير عادي برابر بازده غير عادي سال آينده (پيش بيني) تقسيم بر تفاوت ميانگين موزون هزينه ي سرمايه و رشد بازده غير عادي در سال آينده است . در مرحله سوم وجوه نقد اضافي و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را اضافه و در نهايت سهام ممتاز و بدهي را از آن کسر مي کنيم.
مدل هاي ارزش گذاري شرکت از جمله مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد دو مدل شناخته شده و مرسوم براي ارزش گذاري شرکت به شمار مي رود که پي بردن به مدل مناسب جهت ارزش گذاري ، سهامداران و ديگر ذينفعان را ياري مي کند تا در بازار سرمايه منابع خود را به طور مناسب تخصيص دهند. همچنين سرمايه گذاران بايد مدلي را براي ارزش گذاري شرکت انتخاب کنند که سود مورد انتظار آنها نزديک به واقعيت باشد يعني بايد مدل ،ارزش شرکت را طوري پيش بيني کند که سهامداران بر آن اتکا کنند و در نهايت به آن قيمتي که مدل معرفي کرده و قيمتي که در تالار بورس وجود داردارتباط نزدیکی وجود داشته باشد اگر اين مسئله وجود داشته باشد آن مدلي که خطاي کمتري با مقدار واقعيت در تالار بورس دارد برتر است.
با توجه به خلاصه موارد گفته شده ي زير :
در ايران ارزش گذاري شرکت غير کارشناسانه صورت مي گيرد و بانک هاي سرمايه گذاري نو پا و بازار سرمايه کارا نیست.
در ايران با توجه به اصل 44 قانون اساسي و کاهش تصدي گري دولت و خصوصي سازي ارزش گذاري شرکت يک امر مهم تلقي مي شود.
مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد مدل هاي مرسومي براي ارزش گذاري شرکت هستند و مدل سود باقيمانده بيشتر بر ارزش دفتري شرکت اتکا مي کند و در جريان نقدي آزاد بيشتر از پيش بيني استفاده مي شود.
جريان نقدي آتي بهتر است با بکارگيري تحليل اقتصادي صنعت و در نهايت تحليل استراتژي شرکت برآورد کرد اين فرآيند پيچيده بوده و دقت آن بستگي به دقت فرض تحليل گر دارد.
مدل سود باقيمانده موضوع پژوهش هاي بسياري بوده و به طور گسترده در مديريت سرمايه گذاري براي محاسبه ارزش سهام واحد تجاري و ارزش شاخص سهام به کار رفته است.
در تئوري اقتصاد سود به عنوان تفاوت بين ارزش واحد تجاري در آخر دوره و اول دوره مالي پس از انجام اصلاحات در مورد سرمايه گذاري مجدد (افزايش سرمايه) و يا پرداخت هاي صاحبان سرمايه (کاهش سرمايه تعريف مي شود).
مدل اولسن (1995) نيز يک نوع خاص از مدل سود باقيمانده است ، ابتکار اصلي در مدل اولسن بکارگيري “پويايي اطلاعات مدل هاي خطي است”.
جريان نقدي آزاد شرکت برابر است با جريان نقدي قابل پرداخت به تأمين کنندگان سرمايه ي شرکت (شامل سهامداران ، وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزينه هاي عملياتي و انجام سرمايه گذاري لازم (شامل سرمايه در گردش ، دارايي ثابت) است.
در اين تحقيق سعي بر آن است که با مقايسه ي مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد، مدل توانمند تر که داراي دقت بالايي نسبت به مدل ديگر است براي سهامداران و کساني که قصد سرمايه گذاري در بازار سرمايه دارند و همچنين به طور کلي براي ذينفعان شرکت ها به عنوان مدل ارزش گذاري توانمند تر با دقت بالا و خطاي کم تجويز شود.
1-3 اهميت تحقيق
دقت اندازه گيري مدل هاي ارزش گذاري و همچنين دقت ارزشيابي سرمايه براي سرمايه گذاران و تجزيه و تحليل گران مالي، مديران و شرکت هاي سرمايه گذاري و همچنين براي سهامداران از اهميت زيادي برخوردار است کنیس فرنچ در دوره ي رياستش در انجمن مالي آمريکا در سال 2008 مشاهده کرد که براي دوره مالي بين 1980 تا 2006 به طور متوسط سرمايه گذاران 67% از ارزش کل بازار را براي کسب بازدهي بالاتر جستجو مي کنند ، اين مقدار به هزينه ي کل برابر 8/101 ميليون دلار در سال 2006 آن هم فقط براي بازار آمريکا نشان دهنده ي اهميت ارز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، ارزش شرکت، حقوق صاحبان سهام، ارزش سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شرکت، جریان نقدی آزاد