پایان نامه با کلید واژه های ارباب رجوع، فساد اداری، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال و غيره صورت مي گيرد.ابتدا دفاتر اسناد رسمي بايد براي اينكه از صحت و تنظيم ملك مورد نظر اطمینان حاصل نموده واز نظر محدودیت (بازداشت ملك ) اطمينان پيدا كنند. از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام اخذ وپس از تأييدپاسخ استعلام ملك از سوی ثبت محل نسبت به تنظيم سنداقدام نمایند، ارسال خلاصه معامله مربوطه به عهده دفتر خانه مي باشد.قبل از اينكه سيستم بصورت يكپارچه و آنلاين باشد، ارسال خلاصه معاملات بصورت دستي انجام مي گرفت وبا توجه به اين امر دفاتر اسناد رسمی با پاره ای مشكلات به شرح ذیل مواجه بودند.
1 – امكان سرقت، مفقود شدن يا آسيب ديدن اصل سند كه به جهت اخذ پاسخ استعلام در سيستم دستي صدور پاسخ ،به اداره ثبت محل ارسال مي گردید.
2 – تكليف هزينه اياب و ذهاب نماينده دفتر اسناد رسمي با توجه به اين كه در اين امر هزينه اي مضاعف به دفترخانه وارد مي نمود دريافت آن از ارباب رجوع فاقد مهمل قانوني بود.
3 – بستر سازي فسادكاري با مراجعات مكرر يك نماينده مشخص از سوي دفترخانه
4 – مشكلات ناشي از اقناع ارباب رجوع توسط دفتر خانه در مواردیکه بنا به دليلي (بازداشت ملك ) پاسخ استعلام از ثبت محل ارسال نمي گرديد.
5 – با توجه به فاصله مكاني دفترخانه اسناد رسمي با ثبت محلواز طرفي محدوديت زماني موجود در ساعت اداري و نيز حجم بالاي صدور پاسخ استعلامات وصول پاسخ استعلام از ثبت محل بعضاً به دليل طولاني شدن روند ارسال استعلام تا پاسخ استعلام زمان زيادي به خود اختصاص مي داد. كه طولاني شدن پروسه استعلام علاوه بر ايجاد بستر لازم به جهت سوء استفاده های احتمالي، نارضايتي ارباب رجوع را بدنبال داشت. در حال حاضر پاسخ استعلامات بصورت پورتالي انجام مي پذيرد و تا حدود زيادي از اين مشكلات كاسته شده است. اطمينان خاطر بيشتري نسبت به ارسال پاسخ استعلام املاك و به تبع آن خلاصه معاملات دفاتر اسناد رسمي ايجاد شده است.

4-2-1- مزاياي ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی
4-2-1-1- جلوگیری از جعل و معدوم شدن خلاصه معاملات
از آنجايي كه سابقاً دفتر خانه اسناد رسمي پس از تنظيم سند موظف بود معامله را به جهت ثبت دفتر املاك ضمن ارسال خلاصه معامله (فرم هاي چاپي خاص كه توسط سازمان ثبت در اختيار دفترخانه قرار مي گرفت. ) به اطلاع اداره ثبت محل برساند. خلاصه معامله مزبور به توسط نماينده دفترخانه به صورت دستي به ثبت محل ارسال مي گرديد. مشكلات عديده اي از جمله سرقت، آتش سوزي، مفقود و مخدوش شدن و نيز جعل خلاصه معامله ارسالي به چشم مي خورد كه با صدور دستورالعمل ثبت معاملات بصورت سيستمي در حال حاضر عمده مشكلات مزبور مرتفع گرديده است.
4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات
دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند خلاصه معامله مربوط را به جهت ثبت دفتر املاك تا مدت پنج روز از تاريخ تنظيم سند به ثبت محل ارسال و اداره ثبت ( دفتر املاك ) مكلف است پس از وصول خلاصه معامله مزبور در مدت بیست و چهار ساعت نسبت به ثبت خلاصه معامله ارسالي در دفاتر املاك مربوط اقدام نمايند51. با توجه به حجم بالاي كارونيز تنوع امور ثبتي روزمره در دفتر املاك ويا تأخير در ارسال از سوي دفترخانه بعضاً خلاصه معاملات تنظيمي دفاتر اسناد رسمي در دفاتر املاك ثبت نمي گرديدند. كه پس از صدور دستور العمل ثبت خلاصه معاملات پورتالي دفترخانه اسناد رسمي موظف است، پس از تنظيم سند خلاصه مربوطه را پيرو پاسخ استعلام صادره بصورت پورتالي از سوي اداره ثبت بصورت آني ثبت پورتال نمايد. كه با توجه به شبكه يكپارچه ثبت و دفتر اسناد رسمي به محض ثبت معامله در پورتال امكان تأييد و رويت مالكيت جديد در بانك جامع املاك وجود خواهد داشت.
4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض
چنانچه نسبت به يك موضوع واحد با طرفين معامله مشخص همزمان بيش ازيك سند رسمي نزد يك دفترخانه يا چند دفترخانه اسناد رسمي تنظيم گردد، تعارض اسناد پيش مي آيد. سابقاً با توجه اينكه صدور پاسخ استعلامات بصورت دستي انجام مي گرفت و پيش بيني نگرديده بود که اگر پاسخ به يك دفترخانه از سوي ثبت محل اعلام گرديد، موضوع اخذ پاسخ استعلام به دفترخانه اسناد رسمي كه بعنوان مستعلم موخر استعلام مي نمايد اعلام گردد، بعضاً بدليل سهل انگاري دفترخانه اسناد رسمي و عدم مشاهده اصل سند در زمان تنظيم، معاملات معارض انجام مي گرفت. پس ازصدور دستور العمل صدور پاسخ استعلامات بصورت الكترونيك با توجه به اينكه اين مهم در تعريف نرم افزار مربوطه پيش بيني گرديده است، چنانچه دفترخانه اي از ثبت محل استعلام الكترونيك دريافت دارد و سابقاً پاسخ سيستمي به دفترخانه ديگري اعلام شده باشد، مراتب صدور پاسخ استعلام به دفترخانه مقدم در متن پاسخ صادره به دفترخانه يا دفاتر اسناد رسمي موخر اعلام مي گردد. كه اين اعلام سر دفتر را موظف مي نمايد موضوع تنظيم يا عدم تنظيم سند را از دفترخانه مقدم خود سوال نمايد و عملاً امكان تنظيم سند معارض بصورت سهوا منتقي مي گردد.از طرفي در سيستم ثبت املاك و بانك جامع املاك، نيز امكان ثبت خلاصه معامله اي بصورت معارض وجود ندارد.
4-2-1-4- کاهش هزینه ها
با مرور سيستم دستي پاسخ استعلامات و ارسال خلاصه معاملات با توجه به اين كه به جهت انجام وظيفه ارسال معاملات مزبور وجود يك شخص بعنوان نماينده دفتر اسناد رسمي پيش بيني گرديده بود، اين مهم بر عهده شخص نماينده دفترخانه بود و نامبرده بايستي در مهلت مشخص و مصرح قانوني خلاصه معاملات را به ثبت محل تحويل مي داد.سر دفتر براي نیل به اين هدف لاجرم به استخدام و به كارگيري نيروي انساني بود كه باعث تحميل هزينه به دفترخانه می شد. با به كارگيري سامانه ثبت خلاصه پورتالي از سوي دفترخانه اسناد رسمي عملاً نياز دفترخانه به نماينده حقيقي مرتفع و سبب كاهش هزينه ها گرديده است.
4-2-2-مزایای دریافت اوراق بهادار بااستفاده از سیستم الکترونیکی
درسیستم سنتی ثبت، دفترخانه اسناد رسمی به جهت تنظیم اسناد موظف به دریافت اوراق بهادار مطابق با سر فصل مصوب سازمان ثبت به اندازه نیاز ماهانه خود از سوی ثبت محل بود که با راه اندازی سیستم ثبت نوین و ارسال خلاصه معاملات پورتالی ایراداتی که به شرح ذیل مشاهده می گردید مرتفع گردیده است.
4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار
با توجه به اینکه اوراق بصورت دستی به دفترخانه توسط نماینده دفترخانه ارسال می گردید خطراتی مانند سرقت، سوءاستفاده افراد غیر مسئول از اوراق و جعل، مفقود شدن ومواردی که از این قبیل وجود داشت از زمان بکارگیری سامانه ثبت خلاصه معاملات پورتالی و عدم نیاز به دریافت اوراق از اداره ثبت خطرات مرتفع گردیده است.
4-2-2-2- عدم نیازبه تحریر دستی اوراق
با توجه به اینکه دفترخانه اسناد رسمی پس از تنظیم سند موظف به تحریر مفاد سند در اوراق چاپی بهادار و ارسال یک نسخه از خلاصه معامله پس از تنظیم سند به ثبت محل ونیز تحویل بنچاق سند به متعاملین بود، چنانچه دفترخانه ای با مشکل کمبود اوراق مواجه می شد در تنظیم سند دچار وقفه می گردید. از طرفی با توجه به این که اوراق مورد استفاده نیز به شکل محدود در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می گرفت، امکان تهیه اوراق برای دفترخانه ای که بدان نیاز داشت ممکن نبود. اما در حال حاضر با بکارگیری سیستم ثبت معاملات پورتالی استفاده از اوراق مزبور ممنوع و پس از ثبت معامله در سامانه ، دفترخانه نسبت به اخذ پرینت از سیستم اقدام می نماید که باعث افزایش سرعت و حذف وقفه های احتمالی می گردد.

4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز
به جهت دریافت اوراق بهادار در سیستم سنتی چنانچه از نام اوراق مشخص می گردد دفترخانه می بایست هزینه اوراق دولتی را در حساب مشخص دولتی تودیع و پس از ارائه قبض پرداختی به نسبت اوراق تحویلی خود به ثبت محل، اوراق مزبور را دریافت می داشت. با استفاده از سیستم جدید و عدم نیاز به دریافت اوراق دستی هزینه مربوط باتوجه به آماراسنادماهانه تنظیمی دفترخانه در پایان ماه به حساب دولتی واریز می گردد.
فلذا در پرداخت هزینه مربوطه شفاف سازی بعمل آمده است و مثل سابق دفترخانه باتعداد ثابت کلی اوراق دریافت نمی نمایدو هزینه گزافی پرداخت نمی نماید.

4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات با استفاده از سیستم الکترونیکی
برابر مجموع بخشنامه های ثبتی چنانچه دفتر خانه اسناد رسمی قصد تنظیم سند به جهت ملک را داشته باشد، موظف است ابتدا نسبت به وضعیت پلاک ثبتی از ثبت محل استعلام نماید وادارات ثبت نیز در این موارد جریان ثبتی ملک را با اشاره به بند ز مجموع بخشنامه های ثبتی و قید اینکه دارای پیشینه بازداشت نمی باشد به دفترخانه اعلام و ارسال می نمایند.پس از ابلاغ قانون تسهیل تنظیم اسناد نیز اخذ استعلام از واحد ثبتی کماکان مد نظر قانون گذار بوده است، در سیستم صدور پاسخ استعلام به صورت دستی نماینده دفترخانه پس ازا رائه استعلام به ضمیمه تصویر برابر اصل سند مالکیت ملک مورد استعلام نسبت به دریافت پاسخ استعلام از واحد ثبتی اقدام وبه دفترخانه ارائه می نمود. با راه اندازی سیستم صدور پاسخ استعلامات الکترونیک ایرادات مهمی که دراین مسیر به چشم می خورد، رفع گردید. از جمله ایرادات مهم آن به شرح زیر می باشد.

4-2-3-1- امنیت درارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام
با توجه به ابزار مدرن و پیشرفته ای که امروزه شاهد آن هستیم امکان جعل و تغییر مشخصات استعلام ارسالی از ناحیه واحد ثبتی توسط افراد سودجو وجود داشت. چه بسا اسناد جعلی که از این مسیر تنظیم وباعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و کیفری برای سر دفتر، مالکین و ادارات ثبت می گردید. در سامانه پیشرفته ای که شاهد بکارگیری آن در صدور پاسخ استعلامات هستیم، اولاً استعلام صرفاً از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی بروی سامانه قرار می گیرد و امکان ارسال استعلام از سوی افراد غیر مسئول و سودجو وجود ندارد. ثانیاً چنانچه دفترخانه بدون دلیل اقدام به ارسال استعلام به جهت ملک نماید نیز این امر در سامانه قابل رصد و پیگیری خواهد بود .

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات
سرعت بعنوان عامل رضایت مندی ارباب رجوع و متعاملین و مراجعین دفاتر اسناد رسمی نقش مهمی در معاملات و تنظیم اسناد بر عهده دارد. با توجه به حذف سیستم دستی صدور پاسخ استعلامات و صرفه جوئی در وقت و حذف پروسه زمان بر پاسخ استعلام بین دوایر ثبت، صدور پاسخ الکترونیک استعلام در کمترین زمان ممکن انجام پذیر گردیده است.
4-2-3-3- کاهش زمینه فساد اداری
در سیستم پاسخ استعلامات به صورت دستی با توجه به اینکه از لحظه ارسال استعلام از دفترخانه به ثبت محل انجام پروسه ارسال تا تحویل پاسخ توسط نماینده دفترخانه انجام می گرفت، و از طرفی با توجه به تردد مداوم نامبرده به ثبت، با برخی کارمندان اداره دارای روابط صمیمی می گردید. این باعث ایجاد رانت و سوء استفاده های خاص می گردید. با توجه به سیستمی شدن صدور پاسخ استعلامات، عملاً نماینده دفترخانه حذف و بجای آن از سیستم و پورتال یکپارچه بهره گرفته می شود. که این مهم نقش بسزایی در روند کاهش زمینه فساد اداری بر عهده دارد.
4-2-3-4- کاهش هزینه ها
تردد نماینده دفترخانه به جهت اخذ پاسخ استعلامات از واحد ثبتی هزینه ای مضاعف بر دفترخانه تحمیل می نمود که در سیستم نوین پاسخ الکترونیک استعلامات وعدم مراجعه نماینده دفترخانه به اداره ثبت این هزینه ها حذف گردیده است.

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی(
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاييه، توسعهيافته، كارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانشمحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحولگرا، با ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامههای خود با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختيار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امكان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالكيتهاي معنوي، شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري بهصورت الكترونيك و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه كشور در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، صدور سند مالکیت، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، اسناد و املاک، قصد استفاده