پایان نامه با واژگان کلیدی پیام های رسانه ای، انحراف معیار، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه مورد مطالعه، بعد درک محتوای پیام هاي رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شده تا توصیفي بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد:
توصيف: از مجموع 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت كه 28 درصد پاسخ گویان درک محتوای پيام هاي رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 72 درصد آن ها از بعد مزبور درک زیاد و خیلی زیاد دارند.

جدول4-1-2-1- الف-2: توزیع فراوانی درک محتوای پیام هاي رسانه ای
درك محتواي
پيام هاي رسانه اي
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خيلي كم
5
3/1
3/1
3/1

كم
28
4/7
4/7
7/8

متوسط
73
3/19
3/19
28

زياد
128
8/33
8/33
7/61

خيلي زياد
145
3/38
3/38
100

جمع
379
100

شكل 4-1-2-1- الف-2: نمودار ستوني توزيع فراواني درك محتواي پيام هاي رسانه اي

4-1-2-1- ب- آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.

جدول4-1-2-1- ب: توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
برخي سايت هاي اينترنتي سعي دارند به من بگويند چگونه فکر کنم
22
5/30
6/16
6/16
4/14
29/3
36/1
2
براي برخي شبكه هاي ماهواره اي اهداف فرهنگي و سياسي مهم تر از آگاه سازي من است
32
7/25
5/9
4/11
4/21
35/3
54/1
3
توان تشخيص فريب كاري هاي سايت ها را در خود مي بينم
4/38
36
2/8
9/6
6/10
85/3
29/1
4
تشخيص اهداف پنهان موجود در بازي هاي رايانه اي برايم آسان است
7/29
7/34
5/13
3/9
7/12
59/3
33/1
برای توصیف آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای در نمونه مورد نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است. بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- ب-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
توصيف: با توجه به جدول زير میانگین آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای نمونه مورد مطالعه 63 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای پاسخ گویان در سطحي قابل قبول قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته است كه در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که اکثریت نمونه مورد مطالعه آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای آن ها بالاست.

جدول 4-1-2-1- ب-1:شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
63
میانه
5/62
نما
75
انحراف معیار
42/23
ضریب چولگی
496/0-
ضریب کشیدگی
385/0-
دامنه تغيیرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، بعد آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شده تا توصیفي بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد:
توصيف: از 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت كه 40درصد پاسخ گویان آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن است و در مقابل 72درصد آن ها درک زیاد و خیلی زیاد دارند.

جدول4-1-2-1- ب-2: توزیع فراوانی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خيلي كم
21
5/5
5/5
5/5

كم
52
7/13
7/13
3/19

متوسط
78
6/20
6/20
8/39

زياد
115
3/30
3/30
2/70

خيلي زياد
113
8/29
8/29
100

جمع
379
100
100

شكل 4-1-2-1- ب-2: نمودار ستوني توزيع فراواني آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي

4-1-2-1- ج- گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است:

4-1-2-1- ج: جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
آگاهي از خط مشي شبكه هاي ماهواره اي در استفاده هوش مندانه ام از آن ها تاثيرگذار است
6/18
9/24
5/11
4/7
5/37
8/2
59/1
2
برنامه هاي مورد علاقه ام را از ميان رسانه هاي مختلف گزينش مي كنم
4/45
5/30
9/6
7/7
5/9
94/3
3/1
3
سايت هاي اينترنتي را بر اساس عقايد و باورهايم انتخاب مي كنم
33
28
6/12
6/11
5/14
54/3
42/1
4
تحت تاثير تبليغات تلويزيوني قرار نمي گيرم
6/38
22
9/15
9
6/14
61/3
43/1
برای توصیف گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای در نمونه مورد نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است. بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- ج-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
توصيف: با توجه به جدول زير میانگین گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای نمونه مورد مطالعه 2/62 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای پاسخ گویان در سطحي قابل قبول قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته است كه در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه مورد مطالعه بالاست.

جدول4-1-2-1- ج-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
2/62
میانه
5/62
نما
75
انحراف معیار
98/21
ضریب چولگی
41/0-
ضریب کشیدگی
05/0-
دامنه تغیيرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، بعد گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شد تا توصیفي بهتر صورت گیرد که توزیع زیر حاصل شد.
توصيف: از 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت كه 43 درصد پاسخ گویان گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 57 درصد آن ها گزینش آگاهانه پیام های رسانه اي زیاد و خیلی زیاد دارند.

جدول4-1-2-1- ج-2: توزیع فراوانی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
گزينش آگاهانه
پيام هاي رسانه اي
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خيلي كم
17
5/4
5/4
5/4

كم
43
3/11
3/11
8/15

متوسط
106
28
28
8/43

زياد
126
2/33
2/33
77

خيلي زياد
87
23
23
100

جمع
379
100
100

شكل 4-1-2-1- ج-2: نمودار ستوني توزيع فراواني گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي

4-1-2-1- د- نگاه انتقادی به پیام رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.

جدول4-1-2-1- د: توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
شبكه هاي ماهواره اي به دنبال تاثيرگذاري بر من جهت حفظ و گسترش منافع مالي خود هستند
3/27
9/23
4/13
7/10
7/24
18/3
54/1
2
اطلاعات موجود در فضاي مجازي باعث تسلط اينترنت بر من شده است
6/17
9/25
9/21
3/17
3/17
91/2
35/1
3
به برنامه هاي تلويزيوني وابسته شده ام

3/14
7/30
3/23
19
7/12
85/2
24/1
4
از تاثيرات نامطلوب شبكه هاي ماهواره اي بر خود آگاهي دارم
9/19
6/31
4/14
7/11
3/22
15/3
45/1
برای توصیف نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای در نمونه موردنظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- د-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای
توصيف: با توجه به جدول زير میانگین نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای نمونه مورد مطالعه 53/50 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای پاسخ گویان در سطح متوسط قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه مورد مطالعه بالاست.

جدول4-1-2-1- د-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر نگاه انتقادی به پیام رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
53/50
میانه
50
نما
25/56
انحراف معیار
39/22
ضریب چولگی
225/0-
ضریب کشیدگی
346/0-
دامنه تغیيرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، بعد نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شد تا توصیفي بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد.
توصيف: از 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت كه 64 درصد پاسخ گویان نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 36 درصد آن ها نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای شان زیاد و خیلی زیاد است.

جدول4-1-2-1- د-2: توزیع فراوانی نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای
نگاه انتقادي به
پيام هاي رسانه اي
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خيلي كم
40
6/10
6/10
6/10

كم
81
4/21
4/21
9/31

متوسط
125
33
33
9/64

زياد
92
3/24
3/24
2/89

خيلي زياد
41
8/10
8/10
100

جمع
379
100
100

شكل4-1-2-1- د-2: نمودار ستوني توزیع فراوانی نگاه انتقادی به پیام هاي رسانه ای

4-1-2-1- ه- تجزیه و تحلیل پیام هاي رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.

4-1-2-1- ه: جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های تجزیه و تحلیل پیام هاي رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
آگاهي من نسبت به محتواي شبكه هاي ماهواره اي باعث تماشاي آگاهانه برنامه ها مي شود
2/26
34
11
6/8
3/20
37/3
46/1
2
عدم اطلاع از ماهيت خبرها موجب سردرگم شدنم در مواجهه با انواع رسانه ها مي شود
4/13
7/21
2/17
7/17
30
71/2
43/1
3
جهت تحليل برنامه هاي تلويزيوني نياز به آموزش دارم
6/12
8/12
9/21
7/30
9/21
63/2
29/1
4
تاكيدات جامعه در نحوه تجزيه و تحليل من از اخبار پخش شده در اينترنت نقش دارد
35
2/15
4/11
6/23
9/14
68/2
51/1
برای توصیف تجزیه و تحلیل پیام هاي رسانه ای در نمونه مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، پرسش نامه، سبک زندگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، توزیع فراوانی، انحراف معیار