پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

(‏4-40)

(‏4-41)
و ساير محدوديتهاي مدل
که در آن وزن نسبي معيار تغييرپذيري است و توسط تصميم گير مقداردهي ميشود.
شکل 4-31 نتيجه يک تحليل حساسيت روي مقدار را نشان ميدهد. همانطور که مشاهده ميشود براي مقادير بزرگ اميد رياضي زيان کل سيستم توليدي افزايش مييابد (سود حاشيه اي کاهش مييابد) در حاليکه براي مقادير کوچکتر اميد رياضي زيان کل سيستم توليدي کاهش (سود حاشيه اي افزايش مييابد) و تغيير پذيري زيان کل تحت سناريوهاي مختلف افزايش مييابد. در حقيقت شکل 4-31 يک منحني پارتو است و تصميم گير با تنظيم بر اساس ميزان ريسک پذيري و ريسک گريزي خود ميتواند از ميان اين جوابهاي پارتويي جواب ارجح با سطح اطمينان مورد نظر و حداکثر خطاي قابل قبول را برگزيند.

شکل ‏4-31- اميدرياضي سود حاشيه اي در برابر معيار تغييرپذيري
5- جمع‌بندي و پيشنهادها

5-1- جمع‌بندي
در اين رساله، مدل‌هاي برنامهريزي تصادفي براي برنامهريزي توليد کلي در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت ارائه شده است. رويکردهاي مورد استفاده ضمن يکپارچه نمودن متمرکز تصميمات برنامهريزي کلي و برنامهريزي زنجيره تأمين، شامل دو گام اساسي ميباشند: در گام اول؛ تصميمات کلانِ پيشتوليد، نظير ميزان و نحوه تأمين مواد اوليه از تأمين کنندگان، برنامهريزي لجستيک و حمل و نقل مربوط به آن، تعيين نرخ توليد و مديريت نيروي انساني در کارخانههاي توليدي مورد بررسي قرار ميگيرد. در گام دوم، با تحقق تصميمات مربوط به گام اول، در مورد ميزان و نحوه نگهداري موجودي ها، ميزان و نحوه توزيع کالا به مشتريان به همراه برنامهريزي لجستيک آن، تصميم گيري ميشود. تصميمات مربوط به گام اول همگي مبتني بر پيش بيني مقادير پارامترها صورت ميگيرد و تصميمات مربوط به گام دوم همگي مبتني بر مقادير واقعي پارامترها گرفته ميشود.
مدلهاي ارائه شده در اين تحقيق، اهدافي نظير کمينه سازي مجموع هزينههاي تأمين و توليد (شامل هزينههاي مربوط به خريد، حمل و نقل، توليد، تغيير ظرفيت توليدي و نگهداري موجودي در کارخانه ها) و کمينه سازي اميد رياضي مجموع هزينههاي توزيع (شامل هزينههاي حمل و نقل، نگهداري و کمبود موجودي)، بيشينهسازي رضايتمندي مشتريان نهائي از طريق کمينه کردن بيشينه کمبود کالا در ميان همه نقاط مشتري، کمينه نمودن تغييرپذيري تحت سناريوهاي مختلف و افزايش بهرهوري کارکنان، از طريق برگزاري دورههاي آموزشي را دنبال ميکنند.
مدل‌ها با فرضيات اساسي نظير عدم‌قطعيت در تقاضا براي محصولات مختلف، عدم قطعيت در تامين، زمان تدارک و نيز پارامترهاي هزينه‌اي و قوانين و مقررات زيست محيطي حاکم بر زنجيرههاي تأمين چند مليتي مدل شده بودند. براي ارزيابي کارايي و کاربردپذيري مدل‌ها، مثال‌هاي عددي متنوع و مطالعه موردي ارائه شد و همچنين تحليل حساسيتهاي مختلفي براي اعتبارسنجي مدل‌ها صورت گرفت. نتايج محاسباتي بدست آمده از يک مجموعه داده‌هاي واقعي نشان داد که مدل اول ميتواند مفاهيمي نظير رضايتمندي مشتريان را بصورت يکپارچه و همزمان با تصميمات تاکتيکي توليد در نظر بگيرد. مدل دوم و سوم نيز با معرفي مفهوم بهرهوري نيروي کار، ضمن يکپارچه نمودن تصميمات مربوط به مديريت منابع انساني، برنامه کلي توليد صورت گرفته را در مواجهه با عدم قطعيتهاي موجود در تقاضا منعطف تر ساخت. مدل چهارم نشان داد چگونه مقررات و قوانين بين المللي نظير مقررات زيست محيطي، انتشار گازهاي گلخانه اي و پسماندهاي صنعتي، ميتواند ساختارهاي برنامه کلي را تحت الشعاع قرار دهد و نيز در نظر گرفتن توابع غير خطي واقعي براي تخفيف و کمبود، مدل هايي واقع بينانه تر ايجاد ميکند و تصوير شفاف تري نسبت به آنچه در آينده بر اثر تحقق سناريوهاي مختلف رخ خواهد داد، ارائه ميدهد.
5-2- نوآوري‌هاي تحقيق
نوآوري اين تحقيق شامل موارد ذيل مي‌باشد:
– يکپارچه نمودن تصميمات تاکتيکي و عملياتي
– يکپارچه نمودن برنامه‌ريزي کلي توليد و برنامهريزي زنجيره تأمين
– در نظر گرفتن اهداف چندگانه (زيان کل، رضايتمندي مشتريان، بهرهوري نيروي کار، تغييرپذيري)
– در نظر گرفتن منابع مختلف عدم‌قطعيت: تقاضا، زمان تدارک و پارامترهاي هزينه اي
– در نظر گرفتن هزينه کمبود چند ضابطه اي غير خطي
– در نظر گرفتن تخفيف مقداري چند ضابطه اي غير خطي
– در نظر گرفتن پايداري مدل و پايداري جواب بصورت همزمان
– در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي نظير انتشار گازهاي گلخانه اي و مديريت پسماندهاي صنعتي
5-3- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
از جمله مواردي که ميتوان براي تحقيقات آتي مدنظر قرار داد:
– در تحقيق حاضر، همبستگي بين تقاضاي غير قطعي و قيمت فروش ناديده گرفته شده است. يکي ازمسائل مهم در پيش بيني تقاضا، لحاظ نمودن اثرات متقابل قيمت و تقاضا است. با توجه به غير قطعي فرض نمودن تقاضا، ميتوان پارامترهاي توزيع فرض شدة تقاضا را بصورت تابعي از قيمت فروش به علاوه مقداري اغتشاش مدل نمود. نوع تابعي که پارامتر توزيع تقاضا را بر حسب قيمت بيان ميکند، ميتواند خطي و يا غير خطي باشد.
– يکپارچه نمودن تصميمات استراتژيک با تصميمات تاکتيکي/عملياتي، به عنوان مثال در بحث مديريت پسماندهاي صنعتي و انتشار گازهاي گلخانه اي، مدلهاي پيشنهادي ارائه شده تنها ميتواند تا يک سطحي منجر به صرفهجويي شود. ميزان صرفه جويي بيشتر ميتواند با تصميمات استراتژيک و کلان نظير احداث سيستمهاي تصفيه و يا ارتقاء تکنولوژيکي فرآيندهاي ساخت و توليد همراه گردد. از طرفي تصميمات استراتژيک ديگر نظير احداث کارخانههاي توليدي، عرضه کننده و تأمينکننده جديد بسيار جالب توجه خواهد بود.
– توسعه روش‌هاي ابتکاري و فرا ابتکاري ديگر براي مسائل بهينه‌سازي چند هدفه تحت شرايط عدم‌قطعيت با ابعاد بزرگ
– مدل سازي مسئله با در نظر گرفتن اهداف ديگري نظير کمينه نمودن تغيير در سطح نيروي انساني، کمينه نمودن انتشار گازهاي گلخانه اي و پسماندهاي صنعتي
– مدل سازي ساير مسائل شرکتهاي چند مليتي نظير مشکلات تحريم، قوانين گمرکي، دامپينگ و غيره
– مدل سازي مسئله بصورت سلسله مراتبي و مقايسه نقاط ضعف و قوت آن با رويکرد يکپارچه
– مدل سازي بصورت غير متمرکز و مقايسه نقاط ضعف و قوت آن نسبت به رويکرد متمرکز (در مدلهاي پيشنهادي تمام تصميمات تاکتيکي و عملياتي توسط شرکت اصلي و با لحاظ نمودن زيان و سود کل زنجيره بصورت متمرکز مدل شده است، رويکرد غير متمرکز ميتواند اين گونه باشد که در زنجيره تأمين، هر شرکت بصورت منفرد طوري برنامهريزي شود ضمن آنکه برنامه خود را بهينه نمايد در يک بازي چند طرفه کل زنجيره نيز به سمت بهينه کل حرکت نمايد)

6- منابع و مراجع

Akinc, U., and Roodman, G.M. (1986) “A new approach to aggregate production planning”, IIE Transactions 18, 88- 94.
Anderson, E.J., Lagodimos, A.G.(1989),” Service levels in singlestage MRP systems with demand uncertainty”, Engineering Costs and Production Economics 17, 125-133.
Armacost, R.L., Penlesky, R, J., and Ross, S.C. (1990),”Avoiding problems inherent in spreadsheet-based simulation models: An aggregate planning application”, Journal of Production and Inventory Management 31, 62-67.
Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Green supplier development: analytical evaluation using rough set theory. Journal of Cleaner Production, 18(12), 1200-1210.
Baker, K.R., Dixon, P., Magazine, M.J., and Silver, E.A. (1978), “An algorithm for the dynamic lot-size problem with time-varying production capacity constraints”, Management Science 24, 1710-1720.
Barman, S., and Burch, E.E. (1989), “‘The production switching heutristic: A practical revision”, International Journal of Production Research 27, 1863-1875.
Behnezhad, A.R., and Khoshnevis, B. (1982), “The effects of manufacturing progress function on machine requirements and aggregate planning problems”, International Journal of Production Research 20, 309-325.
Bellman, R., Zadeh, L. (1970),” Decision making in a fuzzy environment”, Management Science 17, 141-164.
Ben-Tal, A., Nemirovski, A. (2000), “Robust solutions of linear programming problems contaminated with uncertain data”, Math. Program, 88 411-424,
Bergstrom, G.L., and Smith, B.E. (1970), “Multi-item production planning – An extension of the HMMS rule”, Management Science 16, B614-B629.
Billington, P.J., Mcclain, J.O., Thomas, L.J. (1983),” Mathematical programming approaches to capacity constrained MRP syst

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره منابع غذایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار، عملکرد کارکنان