پایان نامه با واژه های کلیدی انگیزش درونی، یادگیری حرکتی، متغیر مستقل، تعریف مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

‌ (چن، هندریک و لیدور32، 2002؛ چیویاکفسکی و ولف، 2002؛ پیترسون و کارتر، 2010). پس طبیعی به نظر میرسد که گروه خودکنترل نسبت به گروه جفت‌شده دارای برتری باشد. این یافته‏ها نشان می‏دهند که نیاز یادگیرنده به استقلال نقش مهمی در این موقعیت‏ها ایفا می‏کند. یافته‏های ارائه شده اهمیت اثرات انگیزشی بر یادگیری حرکتی را نشان داده و پیشنهاد می‏کند ممکن است حداقل بخشی از اثرات برخی از متغیرها که نقش اطلاعاتی برای آنها فرض شده است، بصورت بالقوه به ویژگی انگیزشی آنها مربوط شود. نیازهای روان‌شناختی پایه مرتبط با احساس «شایستگی» و «استقلال» ممکن است بسیاری از این اثرات انگیزشی را تحت تأثیر قرار دهد. ویژگی انگیزش و بازخورد از عوامل مهم و تأثیر گذار بر عملکرد ورزشکاران می‌باشد.
ما در پژوهش‌ حاضر ضمن کنترل تواتر بازخورد که موضوعی مهم در این زمینه میباشد، اثرات بازخورد را در شرایط خودکنترل و ‌‌آزمونگر کنترل و همچنین بازخورد جفت‌شده با خودکنترل و بدون بازخورد بر انگیزش و یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون را در جوانان مورد مقایسه قرار دادهایم. به نظر می‌رسد، مطالعۀ ميزان انگیزش که به وسیلۀ بازخورد ایجاد می‌شود، واجد ارزش پژوهشی قابل ملاحظه‌ای باشد. تا از این رهگذر اطلاعاتی را در خصوص اثرگذاری انواع بازخورد به خصوص بازخورد خودکنترل بر انگیزش و یادگیری مهارتهای حرکتی در اختیار مربیان قرار دهیم. بدیهی است کاربرد مناسب بازخورد در امر تسریع یادگیری، موجب صرفه جویی در هزینه و زمان می‌شود.
اهداف پژوهش
1-4-1. هدف کلی
هدف از اجرای پژوهش‌ حاضر مقایسه اثرات بازخورد خودکنترل و ‌‌آزمونگر کنترل بر انگیزش، اجرا و یادگیری سرویس بدمینتون در دانشجویان پسر دانشگاه سمنان ‎میباشد.
1-4-2. اهداف جزئی
تعیین اثر بازخورد خودکنترل بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون
تعیین اثر بازخورد جفتشده بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون
تعیین اثر بازخورد ‌‌آزمونگر کنترل بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون
تعیین اثرتمرین بدون استفاده از بازخورد بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون
مقایسه اثر انواع بازخورد بر اجرای مرحله اکتساب مهارت سرویس بدمینتون
مقایسه اثر انواع بازخورد بر ‌‌آزمون انتقال مهارت سرویس بدمینتون
مقایسه میزان علاقه/لذت گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد
مقایسه میزان شایستگی ادراک شده گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد
مقایسه میزان تلاش/اهمیت گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد
مقایسه میزان انگیزش درونی گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد
فرضیه‏های پژوهش
اثر بازخورد خودکنترل بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون معنادار است.
اثر بازخورد جفتشده بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون معنادار است.
اثر بازخورد ‌‌آزمونگر کنترل بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون معنادار است.
اثر تمرین بدون استفاده از بازخورد بر اکتساب و انتقال مهارت سرویس بدمینتون معنادار است.
تفاوت بین میانگین اجرای انواع گروه‏های بازخورد در مرحله اکتساب مهارت سرویس بدمینتون معنادار است.
تفاوت بین میانگین اجرای انواع گروه‏های بازخورد در ‌‌آزمون انتقال مهارت سرویس بدمینتون معنادار است.
تفاوت بین میزان علاقه/لذت گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد معنادار است.
تفاوت بین میزان شایستگی ادراک شده گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد معنادار است.
تفاوت بین میزان تلاش/اهمیت گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد معنادار است.
تفاوت بین میزان انگیزش درونی گروه‌های پژوهش‌ بعد از اعمال بازخورد معنادار است.
قلمرو پژوهش‌
همه شرکتکنندهها راست دست بودند
همه شرکتکنندهها پسر بودند.
سن شرکتکنندهها بین 19 تا 28 سال بود.
شرکتکنندهها از نظر سطح مهارت مبتدی بودند.
عوامل محیطی‌‌ (مکان، نور، صدا و دما) برای همه یکسان بود.
برای سنجش اجرای کلیه شرکتکنندهها از ‌‌آزمون سرویس کوتاه بدمینتون استفاده شد.
محدودیت‎های پژوهش‌
پژوهش‌ بر نوع و شدت فعالیت شرکت کننده‌ها قبل از انجام ‌‌آزمونها کنترل نداشت.
محقق بر شرایط استراحت و خواب شرکتکننده‌ها کنترل نداشت.
محقق از شرایط روانی شرکتکنندهها در مرحله اکتساب، یادداری و انتقال آگاهی نداشت.
محقق از توجه کافی شرکتکنندهها بر اجرای حرکات و میزان مشغولیت ذهنی آنها به موارد نامربوط در حین اجرای تکلیف آگاهی نداشت.
متغیر‌های پژوهش‌
1-8-1. متغیر مستقل
متغیر مستقل پژوهش‌ حاضر استفاده از بازخورد در چهار سطح: گروه بازخورد خودکنترل، گروه بازخورد ‌‌آزمونگر کنترل، گروه بازخورد جفتشده و گروه بدون بازخورد بوده است.
1-8-2. متغیر وابسته
در پژوهش‌ حاضر عمکرد دوره اکتساب، عمکرد آزمون انتقال و انگیزه درونی‌‌ (علاقه/لذت، شایستگی ادراک شده و تلاش/اهمیت) به عنوان متغیر وابسته اندازهگیری شده است.
تعریف واژهها و اصطلاحات
1-9-1. تعریف مفهومی
بازخورد خودکنترل33 : بازخوردی که بر حسب نیاز و درخواست یادگیرنده به یادگیرنده ارائه میشود‌‌ (چیویاکفسکی و ولف، 2009).
بازخورد ‌‌آزمونگر کنترل34: بازخوردی که براساس نظر ‌‌آزمونگر به یادگیرنده ارائه می‌شود‌‌ (چیویاکفسکی و ولف، 2009).
گروه جفت‌شده35: به گروهی گفته می‌شود که نه تنها به دستورالعمل‌های تمرین کنترل ندارند بلکه هر کدام از آنها با یک نفر از گروه خودکنترل همتا شده و دستورالعمل‌های تمرین را تحت کنترل و به پیروی از خودکنترل خود را دریافت می‌کنند (اشمیت، 1991).
انگیزش درونی36: انگیزش به بیان ساده جهت و شدت تلاش فرد تعریف شده است. منظور از جهت تلاشی است که در آن فرد قصد دستیابی به موقعیت‌های خاصی را دارد و منظور از شدت تلاش مقدار کوششی است که از فرد سر می‌زند‌‌ (روبرت، وینبرگ و دنیل، 1995) و انگیزش درونی نوعی از انگیزش است که برعوامل شخصی همچون نیازها، علایق، کنجکاوی و احساس لذت مبتنی است‌‌ (ولفلک، 1993).
اکتساب ‌‌(اجرا)37: تغییرات موقتی در انجام مهارت که در حین تمرین مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر عمل رفتاری اجرای یک مهارت است‌‌ (مگیل، 2011).
‌‌آزمون انتقال38: اجرای تکلیف در موقعیت جدید یا تغییرات جدید در مهارت و محیط است که میزان انطباقپذیری اجرا را میسنجد‌‌ (مگیل، 2011).
1-9-2. تعریف عملیاتی
بازخورد خودکنترل: بازخورد خودکنترل در این پژوهش‌ عبارت بود از ارائه بازخورد افزودة آگاهی از نتيجه‌‌ (KR) به 2 کوشش از هر دسته 10 کوششی براساس اعلام نیاز آزمودنی.
بازخورد ‌‌آزمونگر کنترل: در این پژوهش‌ عبارت است از ارائه بازخورد افزودة آگاهی از نتيجه‌‌ (KR) به 2 کوشش از هر دسته 10 کوششی که براساس نظر آزمودنگر یا مربی خواهد بود.
بازخورد جفتشده: گروهی که تواتر دریافت بازخورد برای هر یک از آزمودنیهای آن مشابه با ترتیبی بود که در گروه خودکنترل میباشد و مربی بازخوردهای مشابه گروه خودکنترل در اختیار آنها قرار میدهد.
انگیزه درونی: در این پژوهش انگیزش درونی افراد به وسیلة فرم کوتاه ‌‌پرسش‌نامة انگیزش درونی39‌‌ (IMI) اندازهگيری شد.
اکتساب‌‌ (اجرا): در این پژوهش‌ دورة اکتساب 4 دسته 10 کوششی سرویس کوتاه بدمینتون طی دو جلسه تمرین بود.
‌‌آزمون انتقال: انتقال در این پژوهش‌ عبارت است از اجرای یک دستة 10 کوششی سرویس کوتاه فورهند بدمینتون از سمت چپ زمین، بدون ارائه KR که پس از آخرین جلسه دورة اکتساب بود.

2-1. مقدمه
در اين فصل ابتدا مباني نظري تحقيق شامل تعريف یادگیری، یادگیری حرکتی، بازخورد، اهمیت بازخورد، طبقهبندی بازخورد، نقشهاي بازخورد افزوده در يادگيري حركتي، انواع بازخورد افزوده، انواع بازخورد آگاهی از اجرا ( KP) و غیره ميپردازيم و در پايان پيشينة تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع ذكر خواهد شد.

2-2. مباني نظري
2-2-1. يادگيري
يادگيري40به صورتهاي گوناگون تعريف و توصيف شده است كه عبارتند از:
يادگيري، تعديل در رفتار از طريق آزمايش و تمرين است و نيز يادگيري با يك تغيير در رفتار كه در اثر تجربه حاصل ميشود، مشخص ميگردد. در تعاريف ديگر آمده كه يادگيري عملي است كه فرد به وسيله آن پاسخهاي خود را در رفتارهاي تازه، منظم و متشكل ميسازد و نيز يادگيري عبارت است از كسب اطلاعات تازه مبتني بر تجارب و معلومات قبلي آن (اشمیت و همکاران، 1387).
گيلفورد41 معتقد است كه هر نوع تغيير در رفتار بشري كه به علت تحريك ايجاد شده باشد يادگيري است و يادگيري را نوعي سازگاري با محيط در حال تغيير ميداند. اشميت42 نيز معتقد است كه توانايي يادگيري براي موجود زنده حياتي است زيرا يادگيري، موجود زنده را قادر ميسازد تا خود را با جنبههاي مشخصي از محيط سازگار كند و از تجربه سود ببرد. كاپرز43 در سال 1917 يادگيري را رشد دندريتها و آكسونهاي دستگاه عصبي ميدانست. براساس نظريه كاپرز يادگيري توسعه ارتباطات عصبي است كه مقاومت در سيناپسها را كاهش ميدهد‌‌ (باقرزاده و همکاران، 1386). به طور كلي يادگيري عبارت است از تغيير نسبتاً پايدار در عملكرد كه از تمرين يا تجربه گذشته ناشي ميشود‌‌ (مکموریس44، 2004).
2-2-2. يادگيري حركتي
يادگيري حركتي مجموعهاي از فرآيندهاي همراه با تمرين يا تجربه است كه به تغييرات نسبتاً پايدار در قابليت اجراي ماهرانه منجر ميشود. تغييراتي كه بر اثر رشد تكاملي يا فرآيند بلوغ و خستگي و دارو حاصل ميشود، يادگيري محسوب نميشوند‌‌ (اشمیت و ریسبرگ، 2000؛ مگیل، 2011).
به عبارتي يادگيري حركتي، تغيير در فرآيندهاي دروني است كه قابليت فرد براي توليد يك تكليف حركتي را تعيين ميكند. سطح يادگيري حركتي يك فرد با تمرين افزايش مييابد و اغلب با مشاهده سطوح نسبتاً پايدار اجراي حركتي فرد ميتوان پي به يادگيري حركتي او برد‌‌ (اشمیت و ریسبرگ، 2000).
2-2-3. بازخورد
بازخورد، به هر گونه خبر حسي درباره حركت اطلاق ميشود. اين خبر حسي درباره تفاوت بين اجرا و حالت هدف است (اشمیت و لی، 2011). در تعريفي ديگر بازخورد به اطلاعاتي گفته ميشود كه فرد درباره اجراي مهارت در حين يا پس از اجرا دريافت ميكند (مگیل، 2011).
واژه بازخورد که در برخی از کتابها در غالب پسخوراند، فراگشت و آگاهی از نتایج نیز آمده است، به معنای آگاهی فرد از عمل و نتایج اجرا به منظور بهبود عملکرد میباشد. به بیان دیگر همان طور که مگیل اظهار کرده است، بازخورد مشتمل بر خبرهایی در مورد تفاوت بین اجرا و حالت هدف است. اما مگیل بازخورد و آگاهی از نتایج را یکی نمیداند و در این رابطه اظهار میکند: متاسفانه بازخورد آگاهی از نتایج را اغلب با بازخورد به صورت مترادف به کار میبرند. ولی باید بدانیم بازخورد به هرگونه اطلاعات حسی درباره فرایند و نتیجه پاسخ اطلاق میشود. در صورتی که بازخورد آگاهی از نتایج، اطلاعات نتیجه پاسخ است؛ در واقع آگاهی از نتایج شکلی از بازخورد است.
2-2-4. اهمیت بازخورد
روان‌شناس برجسته انگلیسی فردریک بارلت45 گفته بود این تمرین نیست که شخص را به کمال میرساند، بلکه آگاهی از نتایج‌‌ (بازخورد) است که فرد را ورزیده میکند. مطالعات علمی نشان میدهد که بازخورد مهمترین عامل است که یادگیری و نحوء اجرای مهارتها را کنترل میکند. مکرراً ثابت شده است که بدون آگاهی از بازخورد پیشرفتی حاصل نمیشود، پیشرفت تدریجی با وجود بازخورد عملی است، و کنار گذاشتن آن باعث خراب شدن یادگیری میشود. با وجود بازخورد اجرای مهارتها کمتر خستهکننده میشود، و جذابیت بیشتری پیدا میکند و در صورتی که تمام بازخوردها حذف شوند، یادگیری صورت نمیگیرد و بازخورد از این جهت اهمیت دارد که به یادگیرنده کمک میکند تا بفهمد در چه شرایطی است‌‌ (آرسلین46، 1995). عمل بازخورد موجب بدست آمدن اطلاعاتی در مورد خطاها و انحرافات حرکتی از شیوء مطلوب میشود. به سخن دیگر عمل بازخورد اطلاعاتی را در مورد حرکت در اختیار شاگرد میگذارد، تا بتواند به وسیله آن حرکت انجام شده را با نمونه استاندارد که به وسیله محقق، معلم با مربی تثبیتشده است، مقایسه نماید.
2-2-4-1. طبقهبندی بازخورد
از نظر منبعي كه بازخورد از آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی یادگیری حرکتی، افراد مبتلا، سرعت راه رفتن، ورزشکاران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی یادگیری حرکتی، نقش اطلاعاتی، الگوی حرکتی، آموزش مهارت