پایان نامه با موضوع نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان، مدیریت دانش، آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه ارشد

است. (خاکی، 1387)
در این فصل ، اجرای تحقیق ، که بخش عملی تحقیق را در بر می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: روش تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری از آن ، روش جمع آوری اطلاعات ، معرفی ابزار اندازه گیری ، اعتبار و پایایی آن و روش تجزیه و تحلیل آماری.
3-2) روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت و روش گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، و تحلیل دادههای تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری صورت میگیرد. از آن جهت توصیفی است که متغیرها دستکاری نمیشوند و وضعیت موجود آنها شناسایی میشود. در واقع تحقيق توصيفي،‌ آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي‌كند و به شرايط يا روابط موجود،‌ فرآيندهاي ‏جاري، آثار مشهود و يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. همچنین از آن جهت که در این تحقیق ارتباط بین متغیرها مورد سنجش قرار میگیرد، لذا تحقیق از نوع همبستگی میباشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی میشود رابطه بین متغیرهاي مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی، مطالعۀ حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.و از نظر هدف تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی می باشد.
3-3)جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر تحقیق ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. جامعۀ آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و… که حداقل در یک صفت مشترک باشند. (خاکی، 1387) جامعۀ آماري اين تحقيق را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشكيل مي دهند.
3-3-1) نمونه آماری و روش نمونهگیری
نمونه عبارت است از مجوعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود ، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعۀ بزرگتر باشد. نمونهگیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونهای برگزیده میشوند که معرف جامعۀ بزرگتر که از آن انتخاب شدهاند باشند. (خاکی، 1387)
در تحقیق حاضر روش نمونهگیری تصادفی از نوع خوشهای تک مرحلهای میباشد. در این روش جامعه به خوشهها یا گروههای مناسب تقسیم میشود و آزمودنیهای نمونه، به صورت تصادفی از تعدادی خوشهها یا گروههای مورد نیاز، انتخاب میشوند و همۀ عناصر از خوشهای که به صورت تصادفی انتخاب شده است مورد بررسی قرار میگیرند. با توجه به توضیحات فوق محقق بصورت تصادفی 36 گمرکِ دارای چارت سازمانی (درقالب ستاد مرکزی، حوزه نظارت، اداره کل) را از میان 40 گمرک کشور انتخاب نمود، که هرکدام از این گمرکات، دارای چندین اداره گمرک، اماکن گمرکی و گمرک خانه میباشند. ازمیان 36 گمرک انتخابی،3 گمرک آبادان و اهواز و قشم بدلیل عدم همکاری و یا همکاری ناقص و همچنین مفقود شدن پرسشنامهها از دور خارج گردید. مطابق جدول3-1 مجموعاً تعداد 3660 پرسشنامه در میان 33 گمرک توزیع گردید. که از این تعداد 2243 عدد جمع آوری شد، که از این میان1638 عدد پرسشنامه قابل بررسی بوده است.
پرسشنامه بازگشتی قابل قبول
تعداد پرسشنامه
استان
نام گمرک
ردیف
31
118
آذربایجان شرقی
حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی(تبریز)
1
65
78
آذربایجان شرقی
گمرک سهلان
2
125
179
آذربایجان شرقی
گمرک جلفا
3
52
101
آذربایجان غربی
حوزه نظارت گمرکات آذربایجان غربی(ارومیه)
4
80
253
آذربایجان غربی
گمرک بازرگان
5
36
78
آذربایجان غربی
گمرک سرو
6
32
117
اصفهان
گمرک اصفهان
7
135
345
بوشهر
حوزه نظارت گمرکات بوشهرو گمرک منطقه ویژه اقتصادی1و2بوشهر
8
48
50
تهران
گمرک حوزه1 فرودگاه امام
9
38
50
تهران
گمرک حوزه2 فرودگاه امام
10
31
40
تهران
گمرک غرب
11
42
75
تهران
گمرک شهریار
12
32
50
تهران
ستاد عباس آباد
13
77
90
تهران
ستادمرکزی (ساختمان ولی عصروآموزش)
14
54
153
خراسان رضوی
حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی
15
40
88
خراسان رضوی
گمرک دوغارون
16
11
77
خراسان رضوی
گمرک سرخس
17
30
156
خوزستان
گمرک خرمشهرومنطقه آزاداروند
18
21
155
خوزستان
گمرک بندرامام خمینی
19
34
137
سیستان وبلوچستان
حوزه نظارت گمرکات استان سیستان وبلوچستان
20
17
82
سیستان وبلوچستان
گمرک چابهار
21
61
153
فارس
گمرک استان فارس
22
65
194
کرمانشاه
گمرک کرمانشاه وخسروی
23
106
108
گیلان
حوزه نظارت گمرکات گیلان(بندرانزلی)
24
13
15
گیلان
گمرک منطقه آزادانزلی
25
27
35
گیلان
گمرک آستارا
26
45
72
مازندران
گمرک نوشهر
27
43
53
مازندران
گمرک امیرآباد
28
13
26
مازندران
گمرک ساری
29
12
12
مازندران
گمرک فریدونکنار
30
9
15
هرمزگان
گمرک کیش
31
161
336
هرمزگان
حوزه نظارت گمرکات هرمزگان وگمرک شهیدرجایی
32
52
169
هرمزگان
گمرک شهیدباهنر
33
1638
3660

جمع

جدول(3-1) لیست گمرکات جهت نمونه آماری

3-4) ابزار و روش جمع آوری دادههای تحقیق
برای اجرای هر نوع مطالعه، دادههایی جمع آوری میشود و با استفاده از آن متغیرهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. برای جمع آوری دادهها ، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد که هر یک از این ابزارها برای جمع آوری نوع معینی از دادهها مناسب است. میباید با ابزارهایی، دادههای لازم را از جامعه(نمونه) آماری جمع آوری نمود و با تحلیل و تبدیل آنها به اطلاعات، به بررسی متغیرهای مورد نظر پرداخت. انتخاب ابزارها باید بگونهای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوۀ انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستاوردها پژوهش خود را معتبر سازد. (خاکی،1387)
در این تحقیق برای گردآوری دادهها از مطالعه میدانی(پرسشنامه) استفاده می شود. به عبارتی دیگر، ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامهای استاندارد است که از مقالۀ نوشتۀ اَندراوینا وگووینداراجو145 (2009) اخذ گردیده و مورد بررسی متخصصین امر از نظر روایی و پایایی قرار گرفته است .این پرسشنامه مطابق جدول 3-2 جهت بررسی رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی درگمرک تنظیم گردیده و هدف نهایی آن تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی درگمرک است، و دارای 34 سؤال میباشد، که تعداد و ترکیب سوالات پرسشنامهها در جدول 3-3 ارائه شده است.
کاملاموافقم
موافقم
نسبتاٌ موافقم
مخالفم
كاملا مخالفم
سئولات متغيرمستقل
ردیف
متغیر

کارکنان ما همیشه تجارب کاری خویش را,با دیگر کارکنان واحد خود به اشتراک می گذارند.
1
اشتراک گذاری دانش

کارکنان ما همیشه ایدهها و پیشنهادات خویش را,با دیگر کارکنان واحد خود به اشتراک می گذارند.
2

کارکنان ما همیشه مهارت های خویش را,به سایر کارکنان واحد خود آموزش می دهند.
3

کارکنان ما می توانند سایرکارکنان واحدخودرا,ازطلاعات مرتبط با کار خویش آگاه سازند.
4

کارکنان ما تجربه کاری خویش را, با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک نمی گذارند.
5

کارکنان ما همیشه ایده های جدید را,با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک می گذارند.
6

کارکنان ما همیشه آنچه را که می دانند,به کارکنان خارج از واحد خود آموزش می دهند.
7

کارکنان ما همیشه اطلاعات مربوط به کاررا,با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک می گذارند.
8

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود, تجارب کاری خویش رابا سایرکارکنان واحدخود به اشتراک می گذارند.
9

کارکنان ماهرزمان که ازآنها خواسته شود,ایدههای خویش را با سایرکارکنان واحدخودبه اشتراک می گذارند.
10

کارکنان ماهرزمان که ازآنها خواسته شود,آنچه را می دانند که به کارکنان واحد خودآموزش می دهند.
11

کارکنان ماهرزمان که ازآنها خواسته شود,اطلاعات مربوط به کار خویش را با سایرهمکاران واحد خود به اشتراک می گذارند.
12

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,تجارب کاری خویش راباکارکنان خارج ازواحدخودبه اشتراک می گذارند.
13

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,ایدههاونظرات خودراباکارکنان خارج ازواحدخودبه اشتراک می گذارند.
14

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,آن چه راکه می دانندبه کارکنان خارج ازواحدخودآموزش می دهند.
15

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,اطلاعات مربوط به کارراباکارکنان خارج ازواحدخودبه اشتراک می گذارند
16

کاملاموافقم
موافقم
نسبتاٌ موافقم
مخالفم
كاملا مخالفم
سئولات متغير واسطه
ردیف
ابعاد
متغیر

سازمان ما همیشه با مراجعين خود برای آگاهی ازخدماتی که درآینده موردنیازآنها است,تبادل نظر می کند.
17
کسب دانش
قابلیت جذب بالقوه

سازمان ماهمیشه بمنظوربررسی کیفیت خدمات ارائه شده,تماس های منظمی بامراجعین خودبرقرار می کند.
18

سازمان ما همیشه در كسب دانش جدید مورد نیاز,عقب تر ازسایرسازمان ها است.
19

سازمان ماجلسات منظمی باسایرگروه هانظیرانجمن هاومجامع به منظوردست یابی به دانش جديدبرقرارمی کند.
20

سازمان ماهمیشه درپی مطالعه وبازنگری گزارشاتی,درباره خواسته ها یا انتظارات مراجعين خویش است.
21
جذب دانش

سازمان ما همواره از تجربه هاي قبلي خود براي حل مشكلات درس مي گيرد.
22

سازمان ماهمیشه این امکان رافراهم می سازد,تاتمامی کارکنان درجلسات بحثی که طی آن,موضوعات سازمانی باکارکنان سایرواحدهامطرح می شود,مشارکت کنند.
23

سازمان ما همواره براي مراجعات آتی,دانش كسب شده جدیدرا,ذخیره ومستندسازی مي كند.
24
انتقال دانش
قابلیت جذب تحقق یافته

سازمان ما براساس دانش قبلي خود, فرآيندهای كاري سازمان را مورد ارزيابي قرارمي دهد.
25

سازمان ماضرورت کسب دانش جدیدرا,براي بهبودفرایندهای كاری خویش درك مي كند.
26

سازمان ما همواره مهارتهاي موجود خودرا,بازنگری نموده وبهبود می بخشد.
27
بکارگیری دانش

سازمان ما راه های جدیدی براي تلفيق وترکیب دانش قبلي خویش باقابليت هايافرصت هاي جديد‏،ارائه می کند.
28

كاملا موافقم
موافقم
نسبتاٌ موافقم
مخالفم
كاملا مخالفم
سئولات متغيروابسته
ردیف
متغیر

سازمان مابدلیل توانایی اش درمدیریت دانش,همواره درارائه خدمات موردقبول مراجعين خود موفق است .
29
نوآوری سازمانی

سازمان ما قادربه ارائه خدمات نوینی است که خصوصیاتی متفاوت ازخصوصیات خدمات فعلی آن دارند و ازاین طریق به ایده های کارکنان خویش عینیت می بخشد.
30

سازمان ما درارائه خدمات جديدی که دانش موجود,آن را عینیت می بخشد موفق است
31

سازمان ما باتوجه به توانایی خویش دراستفاده از دانش , همواره دربهبود فرايند ارائه خدمات به مراجعين موفق عمل کرده است.
32

سازمان ما بااستفاده ازقابلیت خوددرمديريت دانش,درساده سازی فعاليت ها موفق عمل كرده ودرنتيجه فرایندهای اداری راساده ترکرده است.
33

سازمان ماباتوجه به توانایی خویش درمدیریت دانش,درانجام تغییرات درفرایندهای اداری واجرای آسانتراین فرایندهاموفق بوده است.
34

جدول(3-2) پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک

سئولات پرسشنامه
متغیرها
ردیف
29تا34
نوآوری سازمانی
1
1تا16
اشتراک گذاری دانش
2
17تا20
کسب دانش
قابلیت جذب بالقوه
3
21تا23
جذب دانش

24تا26
انتقال دانش
قابلیت جذب تحقق یافته
4
27و28
بکارگیری دانش

جدول(3– 3) جدول تناظر سوالات پرسشنامه

به منظور اندازه گیری و سنجش پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان از مقیاس پنج گزینهای لیکرت که از گزینه کاملاً موافق تا گزینه کاملاً مخالف را شامل میشود، استفاده می شود.
در توزیع و جمع آوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، ظرفیت جذب، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان Next Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، قابلیت نوآوری