پایان نامه ارشد درمورد لیپوپروتئین، دانشگاه آزاد اسلامی، رژیم غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

د (هارپر229،2000).

نام اختصاری
نام کامل
محل و زمان ساخت
محل متابولیسم
نوع آنزیم موثر در کاتابولیسم و کوفاکتور آن
محصول حاصل ازمتابولیسم
نوع آپوها
چربیهای اصلی
محل برداشت و تجزیه
میزان پروتئین (درصد)
Chy
(VVLDL)
کیلومیکرون(گاما لیپوپروتئین)
روده- هنگام مصرف غذای چرب
خون
لیپوپروتئین لیپاز+ ( (CII
باقیمانده Chy
A، CII، E، B48
تریگلیسریدهای رژیم غذایی
کبد- توسط رسپتور آپو E
2-1
VLDL
لیپوپروتئین با دانسیته بسیارکم(پره بتا لیپوپروتئین)
کبد- دائم، خصوصاً هنگام سیری
خون
لیپوپروتئین لیپاز+ ((CII
IDL
CII، E، B100
تریگلیسریدهای ساخته شده توسط کبد
کبد- توسط رسپتور آپو B100 و E ، سرنوشت دیگر IDL تبدیل شدن به LDLدر جریان خون است.
10-7
LDL
لیپوپروتئین با دانسیته کم(بتا لیپوپروتئین)
خون- دائم
انواع سلولهای حاوی رسپتور B100
آنزیمهای لیزوزومی
کلسترول
B100
کلسترول
انواع سلول حاوی رسپتور B100
21
HDL
لیپوپروتئین با دانسیته بالا(آلفا لیپوپروتئین)
کبد- دائم
خون
LACAT(A1)
کلسترول
A1، E، D، LACAT، CII
کلسترول

57-33

فصل سوم:
مواد و روشها

فصل سوم: مواد و روشها
3-1- محل اجرای آزمایش
این آزمایش در سالن پرورش طیور دانشکده علومکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، واقع در کیلومتر 10 جاده لاکان، در تاریخ 12 آبان 1390 خورشیدی انجام شد.

شکل 3-1- عکس هوایی محل پژوهش
3-2- موقعیت و ابعاد سالن
سالن در موقعیت جغرافیایی 16668/37 شمالی و 55218/49 شرقی کره زمین(شکل 3-1) قرار گرفته است. محل سالن پرورش در قسمت غربی دانشکدهکشاورزی است. سالن به صورت یک ساختمان دو طبقه که یک سالن پرورشطیور برای پروژههای تحقیقاتی است. سالن به ابعاد 40 ×20 متر دارای 6 هواکش با قدرت مکندگیهوای 1400 مترمکعب قرار است که 5 هواکش در عرضسالن و 1 هواکش در طول سالن قرار دارد. همچنین تعداد 5 پنجره نیز در عرض سالن قرار گرفته است که جهت هوارسانی از آنها استفاده میگردد. دارای سیستم گرمایشی هیتر با سوخت نفتگاز میباشد.
فارم مورد نظر علاوه بر سالنپرورشی دارای یک اتاق استراحت و رَختکن مورد نظر، اتاقی برای قرار دادن ابزارکار برای دوره پرورش و ملزومات آزمایشگاهی و در نهایت اتاقی برای آمادهسازی و نگهداری جیرههای آزمایشی است.
قابل ذکر است که کشتار و تفکیک لاشه و آزمایشات فلورمیکروبی مجموعاً در سالن تشریح و آزمایشگاههای داخل دانشکده صورت گرفت.
3-3- آماده سازی سالنپرورش
برای آماده سازی سالن جهت اجرای این پروژه، اقدامات گوناگونی صورت پذیرفت که به ذکر جزئیات آن به صورت خلاصه پرداخته میشود.
اوّلین گام نظافت و شستوشوی کامل سالن و آبخوریها و دانخوریها است، پس از آن با استفاده از محلول ضدعفونی مولتی فِنُلیک 5/20% (به نسبت 1:125 و 1:250) کل سالن ضدعفونی شد. پس از خشک شدن سالن مجدداً با محلول اسیدی آب و بِتادین که شوینده اسیدی بود ضدعفونی گردید. دانخوریها در محلول ضد عفونی بنزالکونیم کلراید 20% (ژرموکیلر) غوطه ور شدند. بعد از این مرحله، کف سالن، آبخوریها و دانخوریها با آب شستوشو داده شدند.
گام دوم شعلهدهی بود. در مرحله قبل با فاصله یک الی دو روز که سالن کاملاً خشک شد. شعلهدهی به منظور از بین بردن عوامل بیماریزا صورت پذیرفت. کف سالن، دیوارها، درب، پنجرهها و تمامی قسمتهایی که در اثر حرارت شعله آتش تخریب نمیشدند، شعلهدهی گردیدند.
گام سوم آهکپاشی بود. دیوارها و کف سالن و مسیر راهروها کاملاً آهکپاشی شد.
گام چهارم گازدهی سالن بود. در این مرحله تمامی دَرزها، پنجرهها و تهویهها پوشانده شده تا جلوی خروج گاز گرفته شود. سپس با گاز فرمل گازدهی شد. نحوه گازدهی به این صورت بود که از سه ظرف برای قرار دادن مواد تولیدکننده گاز استفاده شد که در انتها، وسط و ابتدای سالن قرار داده شدند و از ظرف انتهایی عمل گازدهی با آتشزدن آنها آغاز و به ترتیب سومین، دومین و اولین ظرف شعلهور و پخش گاز صورت گرفت. به مدت چهلوهشت ساعت دربها و پنجرهها به صورت بسته باقی ماندند. لازم به ذکر است که کلیه لوازم مورد استفاده در طول دوره پرورش، اعم از سطلها، دمپاییها، رولهای مقوایی، دماسنجها، ترازو، کلیه آبخوری و دانخوریها قبل از شروع گازدهی در داخل سالن قرار داشتند تا همه ابزار طول دوره پرورش، ضدعفونی نهایی گردند.
درگام پنجم، چهلوهشت ساعت قبل از شروع دوره پرورش یعنی دو روز قبل از جوجهریزی، جهت اطمینان از هوای مطبوع داخل سالن، تمام تهویهها روشن شدند تا بوی گاز کاملاً خارج شوند و بیست و چهارساعت قبل از شروع پرورش، هیتر را روشن و ترموستات را تنظیم تا سالن به دمای 33 درجه سانتیگراد برسد.

3-4- روش آزمایشات
در اين آزمايش از 9 تيمار كه هرتیمار داراي 3 تكرار و هر تكرار نیز شامل 10 پرنده در هر پن بود، استفاده شد و در واقع تعداد270 قطعه جوجهگوشتي نر يك روزه از سویه راس 308 در تاريخ 12/8/1390 به 27 پن به ابعاد 15/1 متر مربع منتقل شد.
طول دوره‎ي آزمايش به مدت 42 روز كه شامل 21 روز دوره آغازين، 14 روز دوره رشد و 7 روز دوره پاياني بود. لازم به ذکر است که تمامی جوجه‌های نَر یک‎روزه، در ابتدا تعیین جنسیت شدند سپس بهطور تصادفی بین واحدهای آزمایشی تقسیم شدند.
3-5- شرایط محیطی پرورش
3-5-1 دما
برای تأمین گرمای مورد نیاز از منبع گرمکننده هیترهوای گرم استفاده شد و توسط یک ترموستات که در وسط سالن تعبیه گردیده بود کنترل میشد. برنامه دمایی به صورت ذیل اعمال گردید.
جدول 3-1 شرایط دمایی تأمین شده در کل دوره پرورش
درجه حرارت سالن (سانتيگراد)
سن جوجه (روز)
31
1-2
28
3-5
27
6-8
26
9-11
25
12-14
24
15-17
23
18-20
21
21-42

3-5-2 رطوبت
رطوبت سالن در حد 55 تا 75 % و رطوبت بستر 20 تا 40 % بود.
3-5-3- تهویه
از آنجایی که به ازای هرکیلوگرم وزن پرنده حدود دو فوت مکعب در دقیقه هوا لازم است برای خروج هوای سالن 6 هواکش مکنده فعال بودند که جهت خروج گازهای سمّی مثل گازکربنیک و آمونیاک و همچنین بخار آب به کار میرفت (خروجی هوا)، جهت تأمین اکسیژن و رطوبت لازم، تهویه به شکل طبیعی از طریق پنجره نیز صورت میگرفت (ورودی هوا).
3-5-4- نور
در این آزمایش از لامپهای 43 واتی که در ارتفاع 2/2 متری از کف نصب شده بودند، بهعنوان منبع نور استفاده شد. لامپها در فاصله دو متری از هم در یک ردیف قرار داشتند. برنامه روشنایی سالن بر اساس برنامه نوردهی کاتالوگ سویه راس 308 سال 2007 تنظیم شد.
3-5-5- دانخوری و آبخوری
در هفته اوّل کلیه جوجهها از دانخوری سینی و از آبخوریکله قندی مخصوصجوجه استفاده کردند که به صورت دستی صورت میگرفت. پس از آن از دانخوریآویزان و آبخوری اتومات و آویزان استفاده گردید.
3-6- برنامههای بهداشتی و واکسیناسیون
برای رعایت اصول و نکات بهداشتی در پرورشجوجهها، آبخوریها هرروز شسته و تمیز میگردید. پس از هر بار واکسیناسیون جهت کاهش تنش از محلول مولتی ویتامین+ الکترولیت به نسبت یک در هزار در آبآشامیدنی به مدت 24 ساعت استفاده گردید. همچنین برای پیشگیری از بیماری انگلیکوکسیدیوز علاوه بر مدیریت بستر، از سن 21 روزگی از داروی ضدکوکسیدیوز”سالینومایسین” به میزان 5/0 کیلو در تُن جیره استفاده شد. باقیمانده دان در دانخوریها، پس از هر بار توزین در پایان هفته با بُرُس کاملاً تمیز میگردید.
در مجموع کلیه موارد حفاظتزیستی رعایت میشد. برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک فارم به شرح جدول 3-2 انجام گرفت.
3-6-1- واکسن برونشیت مرحله اول
اوّلین واکسن تجویز شده در این طرح واکسن برونشیت (یک روزگی) بود که در همان روز نخست پیش از این که جوجهها به پنها انتقال یابند اعمال شد که به به شرح زیر اعمال گردید :
1) ابتدا دستگاه اسپری واکسن کاملاً تمیز و ضدعفونی گردید.
2) با سرنگ 10 سیسی مقدار 5 سیسی آبمقطر را داخل شیشه واکسن دو هزار دُز تخلیه و کاملاً تکان داده تا خوب حل شد.
3) بعدکل محتویات شیشه را داخل دستگاه اسپری واکسن که حاوی نیم لیتر آبمقطر است تخلیه و تکان داده و سپس اسپری صورت گرفت.
4) از فاصله50 سانتیمتری 2 تا 3 بار روی هر جعبه که جوجهها داخل آن قرار داشتند عمل اسپری انجام گرفت.
5) اسپریپاش طوری تنظیم شدکه به حالت غبارپاش ذرات پخش گردید.
6) بعد از این کار آب و شکر برای مدّت 24 ساعت در اختیار جوجهها قرارگرفت.
شایان ذکر است تمامی وسایل و باقی مانده واکسن، جمعآوری و معدوم گردید.
3-6-2- واکسن نیوکاسل مرحله اول
دومین واکسنی که برای پرندگان مورد آزمایش در نظر گرفته شد واکسن نیوکاسل B (هشت روزگی) بود. این واکسن به صورت آشامیدنی برای جوجهها تجویز شد.
1) برای این که آبی که در آن واکسن را مخلوط کرده، به طور کامل و در کمترین زمان مصرف شود یک دوره دو ساعته تشنگی برای پرندگان در نظر گرفته شد.
2) اعمال تشنگی بدین صورت بود که از ساعت شش الی هشت صبح با قطع آب و تخلیه آب موجود در آبخوریها و منع مصرف آب توسط طیور در این دو ساعت، به صورت اجباری طیور را دچار تشنگی کرده تا پس از در اختیار قرار دادن مخلوط آب و واکسن مورد نظر، این مخلوط به سرعت توسط پرندگان مورد استفاده قرار گیرد.
3) برای تهیه واکسن ابتدا با استفاده از سرنگ، پنج سیسی آبمقطر را به درون شیشه حاوی واکسن تزریق کرده و با دقت تکان داده شد تا کاملاً مخلوط گردند.
4) پس از حلشدن به صورت کامل، دو و نیم سیسی از محلول ایجاد شده مجدداً توسط سرنگ برداشته و درون دوازده و نیم لیتر آب آشامیدنی اضافه و با دقت مخلوط گردید.
5) در ادامه یک و نیم قاشق غذاخوری شیرخشک (مخصوص استفاده برای طیور) را در یک لیوان آب گرم به صورت کامل حل کرده و محلول به دست آمده به دوازده و نیم لیتر مخلوط آب و واکسن اضافه شد.
شایان ذکر است که این یکونیم قاشق غذاخوری شیر خشک مورد استفاده جهت ایجاد خوشخوراکی و تقویت واکسن برای طیور است.
6) محلول به دست آمده به صورت یکسان به میزان مساوی در آبخوریهای متعلق به هر پن ریخته شد.
پس از گذشتن حدود سه الی چهار ساعت و اطمینان کامل از این که تمامی محلول ریخته شده توسط طیور مورد مصرف قرار گرفت، مجدداً آب آشامیدنی تازه در اختیار تمامی پرندگان قرار داده شد.
شایان ذکر است دمای سالن در طی روزی که واکسن به طیور خوانیده شد 1-2 درجه افزایش یافت.
3-6-3- واکسن گامبورو مرحلهاول
سومین واکسنی که برای پرندگان تجویز شد واکسن گامبورو (چهارده روزگی) بود. در ارتباط با این واکسن نیز روش کار مشابه فوق بود.
1) ساعت شش الی هشت صبح به تمامی جوجهها با قطع آب و تخلیه آب درون آبخوریها تشنگی داده شد.
2) چهار سیسی آب مقطر را درون شیشه حاوی واکسن ریخته و کاملاً محلول گردیدند.
3) دو سیسی از محلول ایجاد شده را توسط سرنگ برداشته و در هفت لیتر آب ریخته و تا کاملاً یکنواخت گردد و سپس هم زده شد.
4) یک و نیم قاشق غذاخوری شیرخشک (مخصوص مصرف برای طیور) را نیز در یک لیوان آبگرم حل گرفته و به محلول آب و واکسن اضافه کرده و برای اینکه کاملاً یکدست و یکنواخت گردد، با دقت و به آرامی هم زده شد.
5) به تمامی آبخوریها از محلول به دست آمده به اندازه یکسان و معادل صد و شصت و هشت سیسی آب آشامیدنی مخلوط با واکسن و شیرخشک ریخته و در اختیار طیور قرار گرفت.
6) دمای سالن نیز در این روز یک الی دو درجه نسبت به برنامه تعیین شده افزایش یافت. بعد از اطمینان کامل از اینکه محلول تجویز شده توسط طیور استفاده شد، مجدداً آب آشامیدنی در اختیار پرندگان قرار گرفت.
3-6-4- برونشیت مرحله دوم
واکسن برونشیت در نوبت دوم (شانزدهروزگی) واکسیناسیون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد لیپوپروتئین، فیزیولوژی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سیسی، روزگی)، NRC، (درصد)