پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

تهران، 1373.
12. حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1370.
13. داراب پور، مهراب، مسئولیت های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ اول 1387.
14. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه فارسي، چاپ اول، ج اول.
15. ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، انتشارات خرسندی، چاپ پانزدهم 1390.
16. ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، انتشارات میزان، چاپ دوم 1385.
17. ژوردن، پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چ اول، تهران، نشر میزان، 1386.
18. شجاع پوریان، سیاوش، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، چاپ اول 1389.
19. شهيدي، مهدي، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.
20. صفایی، حسین، حقوق بیع بین المللی، با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ج2.
21. صفایی، حسین، حقوق مدنی و تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1375.
22. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، به کوشش محمد رضا بندرچی، قزوین، بحرالعلوم، 1373.
23. عدل، مصطفي،حقوق مدني (منصورالسلطنه)،چاپ پنجم، انتشارات امير كبير.
24. عميدزنجاني، عباسعلي، موجبات ضمان، چاپ اول، نشر ميزان،1382.
25. غمامی، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم 1388.
26. غمامي، مجيد، مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، تهران دادگستر، چاپ اول، 1376.
27. قاسم زاده، مرتضي، الزامها ومسئوليت مدني بدون قرار داد، انتشارات ميزان 1387.
28. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد، ایقاع)، شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم، شرکت انتشار 1371.
29. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
30. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج4، انتشارات بهنشر،چاپ اول، 1368.
31. کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشگاه تهران،1379.
32. كاتوزيان، ناصر حقوق مدني: ضمان قهري، مسئوليت مدني، ج سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
33. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381.
34. گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ سوم.
35. لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، چ اول، تهران، گستر، 1375.
36. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی. تهران: انتشارات سمت، 1380.
37. مدني، جلال الدين، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ اول، تهران،انتشارات پايدار.
38. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، چاپ هشتم، انتشارات امیر کبیر، 1371.
39. نصیری، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1383.
40. نوربها، رضا ؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.
41. وحدتي شبيري، حسن، مباني مسئوليت مدني قراردادي، چ اول، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،1355.
42. یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی: قلمرو مسؤولیت مدنی، نشر آیلار، چاپ اول، 1379.
43. یزدی طباطبایی، محمد کاظم،حاشیه مکاسب، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1378.

مقالات
1. احمدوند، ولي اله، آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران نشريه مصباح، مهر و آبان 1383، ش 53.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسئولیت قراردادی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 1، 1364.
3. قاسم زاده، مرتضي، «مفهوم غير قانوني يا ناهنجار بودن فعل زيانبار در مسئوليت مدني»، نشریه ی دیدگاه های حقوقی قضائی، بهار و تابستان 1378، شماره ی 13 و 14.

پایان نامه
1. شیوایی، شمسالدین، کجوری، مقایسه مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

منابع عربی:
کتب
1. الحکیم، محسن، مستمسک العروه، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، ج13، 1416.
2. خمینی، روح الله‌، البیع‌، مطبعه الاداب‌، 1974م.
3. السنهوری عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، چاپ دوم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1964 م.
4. السنهوري، عبدالرزاق، حقوق تعهدات، ج2. مترجم مهدي دادمرزي.ومحمد حسين دانش كيا.
5. الموسوی الخویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج7، چاپ اول، قم، موسسه انصاریان، بی تا.
6. انصاری، مرتضی، مکاسب. تبریز: چاپخانه اطلاعات، 1375 هـ ق.
7. ذنون، حسن علی، المبسوط فی المسوولیة المدینه، ج 1،چاپ اول، شرکت تاعیس، بغداد، بی تا.
8. سراج، محمد احمد، ضمان العدوان في الفقه الاسلامي، چاپ اول، قاهره، دارالثقافه، 1410ه.ق.
9. شرتونی، سعیدالخوری لبنانی، اقرب الموارد، ج2، ماده غّر، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،1403ه ق.
10. عاطف النقیب، النظریه العامه للمسئوولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، انتشارات عواید، دیوان المطبوعات الجامعیه، الجزایر، چاپ سوم، 1984 م.
11. مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ه. ق.
12. موسوی بجنوردی، میرزاحسن، القواعدالفقیهه، ج 1/225،قن: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم،1413ه ق.
13. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 40و 43، چ دوم : تهران، دارالکتب الاسلامیه،1365.

منابع لاتین
Books
1. Braschi, (p), La prescripation en droit de la responsabilite e, these Aix-Marseille (d.) 1995.
2. Brun (a), Rapport et domains respectifs des responsabilites contractualle et dilictuelle cite par Viney 1995.
3. Carbobonnier’Alian. Droit des obligations. 2 ed. Paris. Universitaires, 1992.
4. Prosser, William, The broder line of tort and contract: selected topics on the law of trots, 4 The Edition 1964.
5. Planiol, marcel, ripert. Gerges. Traite pratique de droit civil francais Tome. 6 Paris , 1930.
6. Planiol. Marcel, Ripert. Gerges. Traite pratique de droit civil francais Tome. 6 Paris, 1930.
7. Jordain Patris, Les Principes de la responsabilite civile. 5 ed. Paris Dalloz.2000.
8. Gordly (J.), Responsibility in crime, tort and cotract for the unforseeable consequences of international wrong.
9. Mazeud (H, j ET l.), Essal de classification de loboligation Rev. Trim. Dr. Civ. 1936.
10. Mazeaud, Henri, Leon, Jean, Lecon de droit civil. Obligations. Tome.2. 7 edition.
11. Tunce Andere la, responsabilite sivile. Paris: Economica, 2th edition. 1990.
12. Savatier, Rene.Traite de la resoinsabilite civil en droit Francaise. 2th edition Paris, 1951.
13. Starack, Boris, Roland. Henri, Boyer. Laurant. Obligations. 4th edition. Paris litee. , 1993.
14. Saveaux, Eric, La fin de la responsabilite contractualle RTD. 1999.
15. V.Weir (t), Copelex liabilities, intrrnational Encyclopedia of coparative Law, Vol. XI, tort, Chop. 12. N10a 46, cite par Viny 1995: n167.
16. V. Frossard (J.), la distinction des obligations de moyens et des obligation de resultat, LGDGJ, 1965 cite par le Tourneau 2001.
17. Volume premiere par Francios chabas. Paris 1985.Menthriestien, 1985, n376.
18. Viney. Genevieve. Introduction a la responsabilite (sous la direction de jaques Ghestin) Paris, L. G. D.J. 1995.
19. Le Tourneau. ET cadiet.Loic. Droit de la responsabilite civile. Dune dette de responsabilite a une creance dindemnisation: RTD. Civ.1981.

Abstract
One of the requirements for retaining balance between financial and emotional security in human life is to respect the rights of others. Destroying this balance in legal and civil affairs is followed by special enforcement of this field which is civil liability for compensation.  This liability may be preceded by the existence of a contract between someone who causes damages and the damaged party. Depending on its type, compensation for these two types of liability has the same and sometimes different legal effects. In this regard, in different legal systems different approaches are implemented. In some systems this two types of liability are the same and so effects governing on compensation are the same. But in some legal systems differences between these two kinds of liability are apparent.
Studies show that in legal system of Iran we should accept the unity of liability regimes. We should consider compensation as causes of acquisition not just regard it as a means for protecting damaged party for losses. Compensation order is an established order and unlike the popular opinion the date of assessment of damages, is the same as the date of establishment of final verdict of the court. Frequently assessment of damages in civil liability relates to the past but the compensation of losses arising from contractual liability is related to the both past and future.

Keywords: Compensation, civil liability, contractual liability, tort liability, material damage, moral damage.

Submitted Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M. Sc
In Civil Law
Department of Law

Title:
Study of Remedies in Civil and Contractual Liabilities

Supervisor:
Professor Alireza Barikloo

Advisor:
Professor Ebrahim Taghizadeh

By:
Sahar Ghobadi

PNU of South Tehran
Shahrivar of 1393
1 – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، چاپ هشتم، انتشارات امیر کبیر، 1371، 4077
2 – انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فكر، 1384، ج3، ص 1771
3 – باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول، 1385، ص 22
4 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص48
5 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسئولیت قراردادی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 1، 1364، ص 173
6 – كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: ضمان قهري، مسئوليت مدني، ج سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370، صص48-49
7 – جليلوند، يحيي، مسئوليت مدني قضات و دولت، تهران: يلدا، 1373،‌ ص 17
8 -کاتوزيان، همان، ص 53
9 – بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص 320
10 – همان، ص 90
11 – باريكلو، همان، ص 40
12 – کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381، ص 960
13 – بادینی، همان، ص 357
14 – بادینی، همان.
15- شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ چهارم 1389، ص50.
16- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم 1386، ص72.
17 – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 3، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1352، ص
18 – جعفری لنگرودی، جعفر، حقوق تعهدات، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1372، ص 288
19 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد، ایقاع) شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم،شرکت انتشار 1371، ص 268
20- شجاع پوریان، سیاوش، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، چاپ اول 1389، ص28.
21- قابل دسترسي در تارنماي: http://www.reference.com
22 – اين نظريه در ماده 1146 قانون مدني فرانسه ذیل عنوان آثارتعهدات ناشي از قرارداد قانونگذاری شده است.
23 – کاتوزیان،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد برون گرایی، وظیفه شناسی، صفات شخصیت، پنج عامل شخصیت Next Entries منبع پایان نامه درمورد برون گرایی، درون گرایی، اجتماعی شدن، روان رنجورخویی